Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

Izdarīt Kooperatīvo sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 6.nr.; 2000, 10.nr.; 2002, 16., 22.nr.; 2006, 21.nr.; 2007, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11) peļņas (atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā - pārpalikuma) atmaksa - kooperatīvās sabiedrības peļņas (pārpalikuma) daļa, kuru šajā likumā un sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā izmaksā sabiedrības biedriem atbilstoši viņu izmantoto kooperatīvās sabiedrības pakalpojumu apjomam;";

papildināt 12.punktu ar vārdiem "izņemot biedru saražotās produkcijas pārstrādi un apstrādi";

papildināt pantu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"121) atbilstīgā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība - lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem par atbalsta saņemšanu lauku attīstībai;";

izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13) pārpalikums atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā - gada pārskatā norādītais atbilstīgās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības ieņēmumu pārsniegums pār izmaksām attiecīgajā saimnieciskās darbības gadā."

2. Aizstāt 3.panta 4.punktā vārdus "lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā" ar vārdiem "atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā".

3. Papildināt 8.panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par pieciem."

4. Papildināt 11.panta ceturto daļu ar vārdiem "kā arī citas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības".

5. Izteikt 12.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) ja dibinātājs ir fiziskā persona, - tās vārds un uzvārds, adrese, personas kods un pases dati; ja dibinātājs ir juridiskā persona, - tās nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, norēķinu konts, pilnvaroto pārstāvju amats, vārds un uzvārds, adrese, personas kods un pases dati;".

6. Aizstāt 13.panta pirmās daļas 12.punktā vārdus "lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā" ar vārdiem "atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā".

7. 18.pantā:

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs balsstiesības iegūst pēc tam, kad biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) ir apstiprinājusi valdes lēmumu par viņa uzņemšanu.";

papildināt astoto daļu ar vārdiem "kā arī cita lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība".

8. Aizstāt 19.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus "tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi" ar vārdiem "tās nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi".

9. Aizstāt 20.panta pirmajā daļā vārdu "pārpalikuma" ar vārdiem "peļņas (atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā - pārpalikuma)".

10. Izteikt 22.panta otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) saņemt dividendes vai peļņas (atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā - pārpalikuma) atmaksu sabiedrības statūtos paredzētajā apmērā un kārtībā;".

11. 23.pantā:

aizstāt sestajā daļā vārdus "lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā" ar vārdiem "atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā";

izslēgt astoto daļu.

12. 26.pantā:

aizstāt otrās daļas 4.punktā vārdus "lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā" ar vārdiem "atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības statūtos, ņemot vērā sabiedrības sniegto pakalpojumu specifiku, var noteikt citu pamatpaju aprēķināšanas kārtību."

13. 31.panta otrajā daļā:

izslēgt 3.punktā vārdus "(lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā - pārpalikums)";

izslēgt 4.punktu;

papildināt daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) atbilstīgajā lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā - neizņemtais pārpalikums."

14. 33.pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārdiem "nodokļu maksājumi" ar vārdu "atbilstīgajām";

aizstāt otrajā daļā vārdus "likumos noteikto kārtību, lauksaimniecības" ar vārdiem "likumos noteikto kārtību, atbilstīgā lauksaimniecības".

15. Papildināt 36.1 panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Zemkopības ministrija lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā var deleģēt privāto tiesību subjektam vai atvasinātai publiskai personai. Ja atbilstības izvērtēšana deleģēta privāto tiesību subjektam, tam ir tiesības izdot administratīvos aktus."

16. Aizstāt 38.panta otrajā daļā vārdus "likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem"" ar vārdiem "Gada pārskatu likuma".

17. Aizstāt 39.panta otrās daļas 10.punktā vārdus "lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā" ar vārdiem "atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā".

18. Aizstāt 40.panta trešajā daļā vārdus "pārvaldes institūcijās" ar vārdiem "pārvaldes un revīzijas institūcijās".

19. Izslēgt 50.panta pirmajā daļā vārdus "un bilanci".

20. Izteikt 51.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) saskaņā ar Maksātnespējas likumu;".

21. Papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Šā likuma 8.panta ceturtās daļas otrais teikums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par pieciem, ja lēmums par sabiedrības dibināšanu pieņemts līdz 2009.gada 1.jūlijam un reģistrācijas pieteikums iesniegts ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.augustam."

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 11.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 14.jūliju.

14.07.2009