Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 18. jūnija noteikumus Nr. 233 "Muitas procedūras - izvešana (eksports) - izpildes kārtība".

Latvijas Republikas Ministru kabinets

1999.gada 21.decembrī Noteikumi Nr.414

Rīgā (prot. Nr.71, 9.§)

Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - izvešana (eksports)

Izdoti saskaņā ar Muitas likuma

24.panta otro daļu un 76.panta trešo daļu

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā izpildāma muitas procedūra - izvešana (eksports).

2. Preču eksportētājs ir persona, kura preces deklarē vai kuras vārdā preces tiek deklarētas izvešanai (eksportam).

3. Ja preču īpašnieks ir ārpus Latvijas Republikas reģistrēta persona, saskaņā ar līgumu, kas tiek izmantots Latvijas preču izvešanai (eksportam), preču eksportētājs ir Latvijas Republikā reģistrēta līgumslēdzēja puse.

4. Ja precēm paredzēts piemērot muitas procedūru - izvešana (eksports) -, tās deklarē. Preces nedeklarē diplomātisko un konsulāro iestāžu amatpersonas un darbinieki, kā arī fiziskās personas starptautiskajos līgumos, kuri ir saistoši Latvijas Republikai, un normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. Ja fiziskajai personai preces nav jādeklarē, viņa par to paziņo mutiski vai atbilstoši rīkojas.

5. Preču izvešanas muitas iestāde nosaka:

5.1. muitas iestādi, caur kuru pārvadātājs izved preces saskaņā ar attiecīgo preču pārvadājuma līgumu, ja preces transportē pa dzelzceļu, ar kuģi vai gaisa kuģi vai nosūta pa pastu;

5.2. muitas iestādi, kurā preču eksportētājs ir reģistrēts, ja preces pārvieto pa cauruļvadu vai elektroenerģijas tīklu;

5.3. muitas iestādi uz robežas pirms preču izvešanas no Latvijas Republikas muitas teritorijas, ja preces transportē citā veidā vai citos apstākļos, kas nav minēti šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā.

6. Noformējot izvedamo preču deklarāciju, izmanto vienotā administratīvā dokumenta trīs formulārus. Muitas iestāde, kurā ir iesniegta izvedamo preču deklarācija, aizpilda A aili un, ja nepieciešams, D aili. Izvedot preces, muitas iestādē paliek vienotā administratīvā dokumenta 1.formulārs, pārējos formulārus nodod preču eksportētājam.

7. Preču izvešanas muitas iestāde kontrolē preču izvešanu (pārliecinās, vai norādītās preces atbilst deklarētajām, uzrauga preču izvešanu) un apliecina to ar attiecīgu ierakstu vienotā administratīvā dokumenta 3.formulārā, kā arī apstiprina ar muitas iestādes zīmogu un datumu.

8. Preču izvešanas muitas iestāde nosūta vienotā administratīvā dokumenta 2.formulāru iestādei, kas apkopo muitas statistiku, un nodod 3.formulāru personai, kas to iesniegusi.

9. Ja ir konstatēts preču iztrūkums, pārpalikums vai neatbilstība preču aprakstam, preču izvešanas muitas iestāde ieraksta par to deklarācijas kopijā un neļauj izvest preces līdz visu nepieciešamo formalitāšu nokārtošanai, kā arī paziņo par to muitas iestādei, kurā iesniegta izvedamo preču deklarācija.

10. Šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajos gadījumos preču izvešanas muitas iestāde apstiprina vienotā administratīvā dokumenta 3.formulāru ar uzrakstu "eksports" (sarkanā krāsā) uz preču pārvadāšanas dokumenta un attiecīgu zīmogu. Ja preču pārvadājumi ar kuģiem vai gaisa kuģiem notiek regulāri un pārvadātājs to apliecina dokumentāri, preču izvešanas muitas iestāde var nepieprasīt vienotā administratīvā dokumenta 3.formulāra apstiprinājumu.

11. Ja preces nosūta uz preču izvešanas muitas iestādi, izmantojot tranzīta procedūru, nosūtītāja muitas iestāde apstiprina vienotā administratīvā dokumenta 3.formulāru saskaņā ar šo noteikumu 7.punktā noteikto kārtību un atdod to deklarētājam pēc visu tranzīta dokumenta kopiju apstiprināšanas ar uzrakstu "eksports" (sarkanā krāsā).

12. Vienotā administratīvā dokumenta 3.formulāru uzrāda preču izvešanas muitas iestādē eksportējamo preču apskates laikā.

13. Ja eksportējamās preces neizved no Latvijas Republikas muitas teritorijas, preču eksportētājs nekavējoties paziņo par to muitas iestādei, kurā iesniegta izvedamo preču deklarācija, un nodod tai vienotā administratīvā dokumenta 3.formulāru.

14. Ja pārvadātājs izbeidz Latvijas Republikas muitas teritorijā preču pārvadājumu, kura galamērķis ir ārpus Latvijas Republikas muitas teritorijas, viņš lūdz šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētās iestādes vai nosūtītāja muitas iestādes piekrišanu un nodod tai vienotā administratīvā dokumenta 3.formulāru.

15. No muitas procedūras - izvešana (eksports) - uzsākšanas līdz muitas iestādes apstiprinājuma par preču izvešanu saņemšanai precēm piemēro muitas galvojumu.

16. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.martu.

 

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs E.Krastiņš

01.01.2000