Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 23
Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumi Nr. 350/ LV, 27.06.2017.
Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai Ministru kabineta 07.06.2016. noteikumi Nr. 353/ LV, 09.06.2016.
Dabas datu pārvaldības sistēmas uzturēšanas, datu aktualizācijas un informācijas aprites kārtība Ministru kabineta 09.06.2014. noteikumi Nr. 293/ LV, 16.06.2014.
Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu mežā Ministru kabineta 18.06.2013. noteikumi Nr. 325/ LV, 21.06.2013.
Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr. 940/ LV, 28.12.2012.
Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju dabā (reintrodukcija) Ministru kabineta 21.12.2010. noteikumi Nr. 1165/ LV, 29.12.2010.
Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības Ministru kabineta 30.09.2010. noteikumi Nr. 925/ LV, 05.10.2010.
Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr. 267/ LV, 30.03.2010.
Noteikumi par starptautiskās tirdzniecības apdraudēta savvaļas dzīvnieka reģistrēšanas valsts nodevu Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr. 260/ LV, 19.03.2010.
Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, reģistrācijas, turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas kārtība Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumi Nr. 1139/ LV, 09.10.2009.
Noteikumi par to Eiropas Kopienā nozīmīgu dzīvnieku un augu sugu sarakstu, kurām nepieciešama aizsardzība, un to dzīvnieku un augu sugu indivīdu sarakstu, kuru ieguvei savvaļā var piemērot ierobežotas izmantošanas nosacījumus Ministru kabineta 15.09.2009. noteikumi Nr. 1055/ LV, 18.09.2009.
Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem Ministru kabineta 20.11.2007. noteikumi Nr. 778/ LV, 22.11.2007.
Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas Ministru kabineta 24.04.2007. noteikumi Nr. 281/ LV, 16.05.2007.
Noteikumi par putnu sugu sarakstu, uz kurām neattiecas aizliegtās darbības Ministru kabineta 27.03.2007. noteikumi Nr. 212/ LV, 30.03.2007.
Noteikumi par putnu sugu sarakstu, kurām piemēro īpašus dzīvotņu aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu sugu izdzīvošanu un vairošanos izplatības areālā Ministru kabineta 27.03.2007. noteikumi Nr. 211/ LV, 30.03.2007.
Noteikumi par 1973.gada Vašingtonas konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām noteiktās atļaujas un sertifikāta izsniegšanas valsts nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr. 1019/ LV, 22.12.2006.
Noteikumi par Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu Ministru kabineta 21.02.2006. noteikumi Nr. 153/ LV, 24.02.2006.
Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem Ministru kabineta 31.07.2001. noteikumi Nr. 345/ LV, 03.08.2001.
Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu Ministru kabineta 05.12.2000. noteikumi Nr. 421/ LV, 08.12.2000.
Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu Ministru kabineta 14.11.2000. noteikumi Nr. 396/ LV, 17.11.2000.
Noteikumi par zaudējumu atlīdzību par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu un biotopu iznīcināšanu vai bojāšanu Ministru kabineta 13.03.2001. noteikumi Nr. 117/ LV, 16.03.2001.
Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi Ministru kabineta 30.01.2001. noteikumi Nr. 45/ LV, 02.02.2001.
Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas, Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas dzīvnieku ieviešanas (introdukcijas), kā arī dzīvnieku populācijas atjaunošanas dabā (reintrodukcijas) atļauju izsniegšanas kārtība Ministru kabineta 23.01.2001. noteikumi Nr. 34/ LV, 26.01.2001.