Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2006. - 31.12.2006. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.804

Rīgā 2004.gada 28.septembrī (prot. Nr.56 5.§)
Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem
Izdoti saskaņā ar Darba likuma 62.panta piekto daļu un
Ārstniecības likuma 4.panta otro daļu
(MK 28.06.2005. noteikumu Nr. 483 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. no valsts budžeta finansējamo institūciju (izņemot Veselības ministrijas padotībā esošās budžeta iestādes un valsts aģentūras) (turpmāk— institūcija), ārstniecības personu un sociālā darba speciālistu (turpmāk— darbinieki) darba samaksu (mēneša darba alga, piemaksas un prēmijas) un tās noteikšanas kārtību;

1.2. zemāko darba algas likmi ārstniecības personām, kuras sniedz no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus ārstniecības iestādēs, kas noslēgušas līgumu par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu, kā arī Veselības ministrijas padotībā esošajās budžeta iestādēs un valsts aģentūrās (turpmāk — ārstniecības personas).

(MK 28.06.2005. noteikumu Nr. 483 redakcijā)

2. Lai noteiktu darbinieku un ārstniecības personu darba samaksu, institūcijas vai ārstniecības iestādes vadītāja izveidota komisija novērtē attiecīgos amatus un nosaka amata kvalifikācijas kategoriju saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto intelektuālā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku no valsts budžeta finansēto institūciju darbiniekiem, kā arī ņemot vērā šo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

(MK 28.06.2005. noteikumu Nr. 483 redakcijā)

3. Darbinieka un ārstniecības personas mēneša darba algas konkrēto apmēru atbilstoši amata kvalifikācijas kategorijai nosaka institūcijas vadītājs, ievērojot šo noteikumu 5.pielikumā noteiktās darbinieku un ārstniecības personu zemākās mēneša darba algas likmes. Darbiniekiem vai ārstniecības personām, kurām mēneša darba algu nosaka atbilstoši darba slodzei (darba apjoms (stundu skaits) mēnesī), mēneša faktisko darba algu aprēķina, mēneša darba algu reizinot ar faktisko darba slodzi (nostrādāto stundu skaitu) un iegūto reizinājumu dalot ar vienai darba algas likmei atbilstošo darba slodzi (stundu skaitu).

(MK 28.06.2005. noteikumu Nr. 483 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1025)

4. Darbinieks saņem piemaksu par papildu darbu (prombūtnē esoša dar­binieka vai vakanta amata darba pienākumu pildīšanu, darba apjoma paplašinā­šanos) līdz 50% apmērā no mēneša darba algas. Ja darbiniekam noteiktas vairā­kas piemaksas par dažādiem papildus veicamajiem darbiem, piemaksu kopsum­ma nedrīkst pārsniegt 50% no viņam noteiktā mēneša darba algas apmēra.

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr. 133 redakcijā)

5. Noteiktās piemaksas apmērs par papildu darba pienākumu — prombūtnē esoša darbinieka vai vakanta amata darba pienākumu — pildīšanu nedrīkst pārsniegt prombūtnē esošā darbinieka vai vakantā amata mēneša darba algu. Ja papildu pienākumu veic vairāki darbinieki, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt prombūtnē esošā darbinieka vai vakantā amata mēneša darba algu.

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr. 133 redakcijā)

6. Darbinieks saņem piemaksu par nakts darbu šādā apmērā:

6.1. ārstniecības persona par darbu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, kā arī ārstniecības persona, kura strādā dzemdību nodaļā un jaundzimušo nodaļā, — ne mazāk kā 75 % apmērā no attiecīgajam darbiniekam noteiktās stundas algas likmes;

6.2. darbinieks (izņemot 6.1.apakšpunktā minētos darbiniekus) — ne mazāk kā 50 % apmērā no darbiniekam noteiktās stundas algas likmes.

7. Darbinieks saņem ikmēneša piemaksu par darba stāžu ārstniecības un sociālo pakalpojumu jomā. Piemaksu nosaka šādā apmērā:

7.1. ja darba stāžs ārstniecības un/vai sociālo pakalpojumu jomā ir no 10 līdz 15 gadiem (ieskaitot), — līdz 20 % no darbiniekam noteiktās mēneša darba algas;

7.2. ja darba stāžs ārstniecības un/vai sociālo pakalpojumu jomā ir no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), — līdz 30 % no darbiniekam noteiktās mēneša darba algas;

7.3. ja darba stāžs ārstniecības un/vai sociālo pakalpojumu jomā ir vairāk nekā 20 gadu, — līdz 40 % no darbiniekam noteiktās mēneša darba algas.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.133; MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.483; MK 01.11.2005. noteikumiem Nr.832)

8. (Svītrots ar MK 01.11.2005. noteikumiem Nr. 832)

9. Darbinieks vai ārstnie­cības persona saņem piemaksu par darbu īpašos apstākļos saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.483)

10. Darbinieks saņem piemaksu par virsstundu darbu, darbu svētku dienās ne mazāk kā 100 % apmērā no viņam noteiktās stundas vai dienas algas likmes.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.133)

11. Darbinieku var materiāli stimulēt par augstiem darba rezultātiem atbilstoši viņa darba ieguldījumam. Materiālajai stimulēšanai var izmantot finanšu līdzekļus līdz 15 % apmērā no plānotā atalgojuma fonda, kā arī ietaupītos līdzekļus no atalgojuma fonda. Konkrētus prēmēšanas apmērus darbiniekam nosaka institūcijas vadītājs, institūcijas vadītājam — augstākas institūcijas vadītājs.

12. Noteikumu izpilde finansējama likumā par valsts budžetu kārtējam gadam attiecīgās budžeta programmas vai apakšprogrammas apstiprinātā atalgojuma izdevumu ietvaros.

(MK 27.12.2005. noteikumu Nr. 1025 redakcijā)

13. Šo noteikumu 5.pielikumā noteiktās zemākās mēneša darba algas var paaugstināt valsts budžeta izstrādes gaitā, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī.

(Grozīts ar MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1025)

14. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.oktobri.

Ministru prezidents I.Emsis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 28.septembra noteikumiem Nr.804
Ārstniecības personu un sociālā darba speciālistu amatu iedalījums grupās un amatu kvalifikācijas kategorijas

(Pielikums grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.133; MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.483)

I. Ārstniecības un sociālo pakalpojumu jomas institūciju vadītāju amatu kvalifikācijas kategorijas

Nr.
p.k.

Amata nosaukums

Kvalifikācijas kategorija

1.

Institūcijas vadītājs

1–2

2.

Institūcijas vadītāja vietnieks

2–3

3.

Galvenais ārsts

1–3

4.

Galvenā ārsta vietnieks

2–4

5.

Pamatstruktūrvienības vadītājs, vadītāja vietnieks

4–6

6.

Struktūrvienības (sektora, daļas, nodaļas, kabineta, laboratorijas, aptiekas) vadītājs, vadītāja vietnieks

5–7

II. Ārstniecības un sociālo pakalpojumu jomas speciālistu amatu kvalifikācijas kategorijas

Nr.
p.k.
Profesiju grupa/amata nosaukums Kvalifikācijas kategorija
1. Sertificētas ārstniecības personas ar augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību  
1.1. sertificēts ārsts 4–6
1.2. sertificēts zobārsts 4–6
1.3. sertificēta māsa ar augstāko akadēmisko izglītību (doktora grāds) 4–6
2. Ārstniecības personas ar augstāko profesionālo izglītību  
2.1. ārsts 5–6
2.2. zobārsts 5–6
2.3. rezidents 6–7
2.4. ārsts stažieris 6–7
3. Sertificētas ārstniecības personas vai speciālisti ar 2.līmeņa augstāko profesionālo izglītību un maģistra grādu  
3.1. sertificēts ergoterapeits 5–6
3.2. sertificēts klīniskais logopēds (runas terapeits) 5–6
3.3. sertificēts tehniskais ortopēds 5–6
3.4. sertificēts fizioterapeits 5–6
3.5. sertificēts farmaceits 5–6
3.6. sertificēta māsa 5–6
4. Sertificētas ārstniecības personas vai speciālisti ar 2.līmeņa augstāko profesionālo izglītību  
4.1. sertificēts ergoterapeits 6–7
4.2. sertificēts klīniskais logopēds (runas terapeits) 6–7
4.3. sertificēts tehniskais ortopēds 6–7
4.4. sertificēts fizioterapeits 6–7
4.5. sertificēts farmaceits 6–7
4.6. sertificēta māsa 6–7
5. Ārstniecības personas vai speciālisti ar 2.līmeņa augstāko profesionālo izglītību  
5.1. ergoterapeits 7–8
5.2. tehniskais ortopēds 7–8
5.3. fizioterapeits 7–8
5.4. runas terapeits (audiologopēds) 7–8
5.5. klīniskais psihologs 7–8
6. Speciālisti ar 2.līmeņa augstāko profesionālo izglītību  
6.1. sociālais darbinieks 7–8
6.2. psihologs 7–8
6.3. sociologs 7–8
6.4. logopēds 7–8
6.5. ķīmiķis 7–8
6.6. ķīmiķis analītiķis 7–8
6.7. ortopēds 7–8
6.8. optiķis (optometrists) 7–8
6.9. bioķīmiķis 7–8
6.10. biofiziķis 7–8
6.11. epidemiologs 7–8
6.12. farmaceits 7–8
7. Sertificētas ārstniecības personas vai speciālisti ar 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību vai profesionālo vidējo izglītību  
7.1. sertificēts ārsta palīgs (sertificēts feldšeris) 7–8
7.2. sertificēta māsa 7–9
7.3. sertificēta vecmāte 7–8
7.4. sertificēts masieris 7–9
7.5. sertificēts bērnu masieris 7–9
7.6. sertificēts parazitologa palīgs 7–9
7.7. sertificēts higiēnista palīgs 7–9
7.8. sertificēts entamologa palīgs 7–9
7.9. sertificēts epidemiologa palīgs 7–9
7.10. sertificēts fizioterapeita asistents 7–9
7.11. sertificēts reitterapeits 7–9
7.12. sertificēts reitterapeita asistents 7–9
7.13. sertificēts ergoterapeita asistents 7–9
7.14. sertificēts biomedicīnas laborants 7–9
8. Ārstniecības personas vai speciālisti ar 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību vai profesionālo vidējo izglītību  
8.1. ārsta palīgs (feldšeris) 8–9
8.2. masieris 8–10
8.3. bērnu masieris 8–10
8.4. parazitologa palīgs 8–10
8.5. higiēnista palīgs 8–10
8.6. entamologa palīgs 8–10
8.7. epidemiologa palīgs 8–10
8.8. fizioterapeita asistents 8–10
8.9. reitterapeits 8–10
8.10. reitterapeita asistents 8–10
8.11. ergoterapeita asistents 8–10
8.12. biomedicīnas laborants 8–10
8.13 radiologa asistents 8–10
8.14. māsa 8–11
8.15. vecmāte 8–9
9. Speciālisti ar 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību  
9.1. sociālais rehabilitētājs 8–10
9.2. sociālās palīdzības organizators 8–10
9.3. ortopēdijas tehniķis 8–10
9.4. sociālais aprūpētājs 8–10
10. Sertificētas ārstniecības personas vai speciālisti ar profesionālo vidējo izglītību  
10.1. sertificēts feldšeris laborants 10–11
10.2. sertificēts medicīnas laborants 10–11
10.3. sertificēta zobārstniecības māsa 10–11
10.4. sertificēts zobu tehniķis 10–11
10.5. sertificēts farmaceita asistents 10–11
10.6. sertificēts zobārsta asistents 10–11
10.7.  (Svītrots ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr. 133)
11. Ārstniecības personas vai speciālisti ar profesionālo vidējo izglītību  
11.1. zobārstniecības māsa 10–11
11.2. zobu tehniķis 10–11
11.3. farmaceita asistents 10–11

11.4.

medicīnas laborants

10–11

12. Ārstniecības personas vai speciālisti ar arodizglītību  
12.1. zobārsta asistents 11–13
12.2. māsas palīgs 11–13
12.3. klientu un pacientu reģistrators 11–13
12.4. dezinfektors 11–13

13.

Speciālisti ar vispārējo vidējo izglītību, kuri apgūst akreditētu 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmu medicīnā

 

13.1.

neatliekamās palīdzības sanitārs

11–13

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 28.septembra noteikumiem Nr.804
Ārstniecības personu un speciālistu kvalifikācijai atbilstošais kvalifikācijas apjoms

Nr.
p.k.

Profesiju grupa

Kvalifikācijas apjoms

1.

Sertificēta ārstniecības persona ar augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību

Augstākā izglītība, valsts eksāmens, profesionālā darbība sertificētas ārstniecības personas vadībā, sertifikācijas eksāmens

2.

Ārstniecība persona ar augstāko profesionālo izglītību

Augstākā izglītība, valsts eksāmens, rezidentūra, rezidentūras eksāmens, sertifikācijas eksāmens

3.

Sertificēta ārstniecības persona vai speciālists ar 2.līmeņa augstāko profesionālo izglītību un maģistra grādu

Augstākā izglītība, valsts eksāmens un/vai bakalaura darba aizstāvēšana, maģistrantūra, maģistra darba aizstāvēšana, sertifikācijas eksāmens

4.

Sertificēta ārstniecības persona vai speciālists ar 2.līmeņa augstāko profesionālo izglītību

Augstākā izglītība, valsts eksāmens un/vai bakalaura darba aizstāvēšana, sertifikācijas eksāmens

5.

Ārstniecības persona vai speciālists ar 2.līmeņa augstāko profesionālo izglītību

Augstākā izglītība, valsts eksāmens un/vai bakalaura darba aizstāvēšana, sertifikācijas eksāmens

6.

Speciālists ar 2.līmeņa augstāko profesionālo izglītību

Augstākā izglītība, valsts eksāmens un/vai bakalaura darba aizstāvēšana

7.

Sertificēta ārstniecības persona vai speciālists ar 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību vai profesionālo vidējo izglītību

Augstākā izglītība, kvalifikācijas eksāmens, pēcdiploma izglītība, sertifikācijas eksāmens vai profesionālā vidējā izglītība

8.

Ārstniecības persona vai speciālists ar 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību vai profesionālo vidējo izglītību

Augstākā izglītība, kvalifikācijas eksāmens, pēcdiploma izglītība vai profesionālā vidējā izglītība

9.

Speciālists ar 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību

Augstākā izglītība, kvalifikācijas eksāmens

10.

Sertificēta ārstniecības persona vai speciālists ar profesionālo vidējo izglītību

Profesionālā vidējā izglītība, kvalifikācijas eksāmens, pēcdiploma izglītība, sertifikācijas eksāmens

11.

Ārstniecības persona vai speciālists ar profesionālo vidējo izglītību

Profesionālā vidējā izglītība, kvalifikācijas eksāmens

12.

Ārstniecības persona vai speciālists ar arodizglītību

Arodizglītība, kvalifikācijas eksāmens

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 28.septembra noteikumiem Nr.804
Ārstniecības personu un sociālā darba speciālistu zemākā mēneša darba alga (latos)

(Pielikums svītrots ar MK 27.12.2005. rīkojumu Nr. 1025)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 28.septembra noteikumiem Nr.804
Piemaksas apmērs ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem par darbu īpašos apstākļos

(Pielikums grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.133; MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.483)

Nr.
p.k.

Piemaksas veids

Piemaksas apmērs
(procentos no mēneša darba algas)

1.

Iestādēs un struktūrvienībās AIDS slimnieku ārstēšanai (diagnostikai)

līdz 40 %

2.

Iestādēs un struktūrvienībās lepras slimnieku, psihiski slimo, alkoholisma un narkomānijas slimnieku ārstēšanai, kurās ir paaugstināts risks veselībai

līdz 15 %

3.

Iestādēs un struktūrvienībās infekcijas un tuberkulozes slimnieku ārstēšanai, radioloģijas, rentgena un apdegumu ārstēšanas struktūrvienībās, kurās ir paaugstināts risks veselībai

līdz 10 %

4.

Ārstniecības iestādēs un struktūrvienībās, kuru darbiniekiem darba apstākļu specifikas dēļ ir tiesības uz piemaksu, ja ir divi vai vairāki paaugstināta riska faktori:

 

4.1.

šī pielikuma 1. un 2.punktā vai 1. un 3.punktā minētajos gadījumos

līdz 45 %

4.2.

šī pielikuma 2. un 3.punktā minētajos gadījumos

līdz 18 %

5.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās pieaugušām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un institūcijās invalīdiem ar redzes traucējumiem, kurās ir paaugstināts risks darbinieku drošībai vai veselībai

līdz 20 %

6.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un institūcijās bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kurās ir paaugstināts risks darbinieku drošībai vai veselībai

līdz 25 %

7.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes (cietumu administrācijas) iestāžu un Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu struktūrvienību ārstniecības personām, kurām ir paaugstināts risks drošībai vai veselībai:

 

7.1.

ieslodzījuma iestāžu medicīnas apakšvienībās, kurās ārstē tuberkulozes, alkoholisma, narkomānijas un infekcijas slimniekus

37-50 %

7.2.

ieslodzījuma iestādēs

30-45 %

7.3.

Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu struktūrvienībās

līdz 35 %

8.

Par darbu paaugstināta riska apstākļos:

 

8.1.

Katastrofu medicīnas centra Operatīvā medicīniskā dienesta speciālistiem un neatliekamās medicīnas palīdzības speciālistiem, kas strādā neatliekamās medicīnas palīdzības brigādē

25–50%

8.2.

anestezioloģijas, reanimatoloģijas un intensīvās terapijas nodaļas speciālistiem

līdz 50%

9.

Speciālajās izglītības iestādēs (speciālajās klasēs un grupās), kas paredzētas izglītojamiem ar somatiskām slimībām, skoliozi, fiziskās un (vai) garīgās attīstības traucējumiem, dzirdes, redzes, valodas attīstības traucējumiem, psihoneiroloģiskajām slimībām, internātskolās bāreņiem un bez vecāku aizgādnības palikušiem bērniem — darbiniekiem, kuri strādā ar minētajiem izglītojamiem

līdz 10 %

10.

Darbiniekiem, kuri strādā sociālās korekcijas izglītības iestādēs bērniem, kuri izdarījuši tādu nodarījumu vai pārkāpumu, par kuru likumā paredzēta kriminālatbildība vai administratīvā atbildība

līdz 15 %

11.

Ārstniecības iestādēs ar apsardzi un slēgtu režīmu psihiski slimu personu piespiedu ārstēšanai un personu tiespsihiatriskajai ekspertīzei:

 

11.1.

ārstniecības personām, psihologiem un klīniskajiem psihologiem, kuri veic piespiedu ārstēšanu

līdz 50 %

11.2.

ārstniecības personām, psihologiem un klīniskajiem psihologiem, kuri veic tiespsihiatrisko un tiesu medicīnisko ekspertīzi

līdz 45 %

11.3.

rehabilitācijas speciālistiem

līdz 15 %

12.

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ārstniecības personām, kuru darbs saistīts ar tiesu medicīnisko ekspertīžu veikšanu

līdz 40 %

5.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 28.septembra noteikumiem Nr.804
Darbinieku un ārstniecības personu zemākā mēneša darba alga (latos)

(Pielikums MK 27.12.2005. noteikumu Nr. 1025 redakcijā)

Nr.
p.k.

Amata kvalifikācijas kategorija

Zemākā mēneša darba alga/algas likme
par slodzi (latos)
līdz 2006.gada 30.jūnijam

Zemākā mēneša darba alga/algas likme
par slodzi (latos)
no 2006.gada 1.jūlija

1.

1

579

611

2.

2

476

502

3.

3

394

415

4.

4

330

348

5.

5

279

295

6.

6

239

252

7.

7

206

217

8.

8

179

189

9.

9

159

168

10.

10

145

153

11.

11

135

142

12.

12

127

134

13.

13

122

128

 

01.01.2006