Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.445

Rīgā 2004.gada 27.aprīlī (prot. Nr.25 33.§)

1. Izdarīt Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumos Nr.246 "Noteikumi par valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles punktu un robežpārejas punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 117., 225.nr.; 1997, 342./346.nr.; 1999, 400./403., 440.nr.; 2000, 133./135., 244./246., 307./309., 360./362., 370./372., 466./469.nr.; 2001, 48., 89., 108., 147.nr.; 2002, 26.nr.; 2003, 78., 118., 167.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 3.2.2.apakšpunktu ar vārdiem "Rīgas pasažieru stacijas bagāžas nodaļa (tikai attiecībā uz pasažieru vilciena bagāžas vagonā pārvietojamām precēm)";

1.2. papildināt 3.3.2.apakšpunktu ar vārdiem "Rīgas pasažieru stacijas bagāžas nodaļa (tikai attiecībā uz pasažieru vilciena bagāžas vagonā pārvietojamām precēm)";

1.3. izteikt 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. uz autoceļiem:

Adžūni;

Ainaži;

Aizgārša (Goliševa);

Aizvīķi;

Aknīste;

Ape;

Arakste;

Brunava;

Demene;

Gaujiena;

Grebņeva;

Grenctāle;

Ezere;

Ikla;

Ipiķi;

Krievgaļi;

Kruti (Bērziņi);

Laižuva;

Laksti;

Lankuti;

Lukne;

Medumi;

Meitene;

Mēmele;

Nereta;

Omuļi;

Pāternieki;

Pededze;

Piķeļmuiža;

Pilskalne;

Plūdoņi;

Priedula;

Punduri;

Ramata;

Rauda;

Rucava;

Silene;

Skaistkalne;

Subate;

Terehova;

Unguriņi;

Vaiņode (Krūzas);

Valka-1;

Valka-2;

Valka-3;

Veclaicene;

Vientuļi;

Vītiņi;

Zemgale;

Žagare;"

1.4. izteikt 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. uz autoceļiem:

Grebņeva;

Pāternieki;

Rīga "Kravas daļa" (muitas kontroles punkts tiek izveidots Rīgas pilsētā, neiekļaujot to robežkontroles punktā);

Silene;

Terehova;

Vientuļi;";

1.5. izteikt 5.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2.1. robežstacijās:

Indra;

Kārsava;

Rīgas pasažieru stacijas bagāžas nodaļa (tikai attiecībā uz pasažieru vilciena bagāžas vagonā pārvietojamām precēm);

Zilupe;";

1.6. izteikt 5.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2.2. preču nodošanas-pieņemšanas stacijās (neiekļaujot tās robežkontroles punktos):

5.2.2.1. Rīga "Šķirotava";

5.2.2.2. Daugavpils;

5.2.2.3. Rēzekne-2;

5.2.2.4. Jelgava;

5.2.2.5. Rīga "Krasta stacija";

5.2.2.6. Rīgas preču stacija;";

1.7. izteikt 5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. jūras ostās:

Liepājas osta;

Mērsraga osta;

Rīgas osta;

Rojas osta;

Salacgrīvas osta;

Ventspils osta;";

1.8. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 21.1panta sesto daļu un Veterinārmedicīnas likuma 53.panta 2.punktu un tieši piemērojamiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija preču un produktu veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas, kā arī dzīvnieku veterināro kontroli veic šo noteikumu pielikumā minētajos valsts (muitas) robežas kontroles punktos, ievērojot noteikto kontroles režīmu.";

1.9. izteikt 6.11. un 6.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.11. uz autoceļiem:

Grebņeva;

Pāternieki;

Terehova;

6.12. uz dzelzceļiem:

Daugavpils;

Rēzekne-2;";

1.10. izteikt 7.1. un 7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1. uz autoceļiem:

Grebņeva;

Pāternieki;

Terehova;

7.2. uz dzelzceļiem:

Daugavpils;

Rēzekne-2;

Rīgas pasažieru stacijas bagāžas nodaļa;";

1.11. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Izveidot robežas pārejas punktus uz autoceļiem šādās valsts robežas šķērsošanas vietās:

Kaplava;

Meikšāni;

Piedruja;

Vorzova.";

1.12. izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Aizsardzības ministrs A.Slakteris
Pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 27.aprīļa noteikumiem Nr.445

"Pielikums
Ministru kabineta
1996.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.246

Muitas kontroles punkti, kuros atļauts pārvietot pāri valsts (muitas) robežai Sanitārās robežinspekcijas kontrolei pakļautās preces un produktus, un kontroles nodrošināšanas režīms

Kon­troles punkta nosau­kums

Punkta kate­gorija

Veterinārā kontrole

Fito­sani­tārā
kon­trole

Pār­tikas ne­kaitī­guma
un ne­pār­tikas preču dro­šuma kon­trole

Svai­gu augļu,
ogu un dār­zeņu
kvali­tātes kon­trole

Dzīv­nieku
barī­bas kon­trole5

pārtika

pārējie produkti

dzīvi dzīvnieki

eks­por­ta kon­trole dzī­viem liel­lo­piem4

bez no­teikta tem­pera­tūras re­žī­ma

ar noteiktu tem­pera­tūras režīmu

bez no­teikta tem­pera­tūras re­žī­ma

ar noteiktu tem­pera­tūras režīmu

na­gai­ņi1

zir­gi2

citi3

at­vē­si­nā­ti

sal­dē­ti

at­vē­si­nā­ti

sal­dē­ti

Grebņeva

Autoceļš

Aiz­liegts

At­ļauts

At­ļauts

At­ļauts

At­ļauts

At­ļauts

Terehova

Autoceļš

At­ļauts

At­ļauts

At­ļauts

At­ļauts

Aiz­liegts

Aiz­liegts

Aiz­liegts

At­ļauts

At­ļauts

At­ļauts

At­ļauts

At­ļauts

Pāternieki

Autoceļš

At­ļauts

At­ļauts

At­ļauts

At­ļauts

At­ļauts

Aiz­liegts

At­ļauts

At­ļauts

At­ļauts

At­ļauts

At­ļauts
900-2100

At­ļauts

At­ļauts
900-2100

At­ļauts

Silene

Autoceļš

Aiz­liegts

Aiz­liegts

At­ļauts
900-2100

At­ļauts
900-2100

At­ļauts
900-2100

At­ļauts
900-2100

Rēzekne-2

Dzelzceļš

Aiz­liegts

Aiz­liegts

At­ļauts

At­ļauts

At­ļauts

At­ļauts

Daugavpils

Dzelzceļš

Aiz­liegts

Aiz­liegts

At­ļauts

At­ļauts

At­ļauts

At­ļauts

Rīgas osta

Osta

Aiz­liegts

At­ļauts

At­ļauts

At­ļauts

At­ļauts

At­ļauts

Ventspils osta

Osta

Aiz­liegts

Aiz­liegts

At­ļauts
900-2100

At­ļauts
900-2100

At­ļauts
900-2100

At­ļauts
900-2100

Liepājas osta

Osta

Aiz­liegts

Aiz­liegts

At­ļauts
900-2100

At­ļauts
900-2100

At­ļauts
900-2100

At­ļauts
900-2100

Lidosta "Rīga"

Lidosta

Aiz­liegts

Aiz­liegts

At­ļauts
900-2100

At­ļauts
900-2100

At­ļauts
900-2100

At­ļauts
900-2100

Latvijas pasta Rīgas starp­tautiskā nodaļa

Pasts

Aiz­liegts

Aiz­liegts

At­ļauts
900-2100
darb­dienās

At­ļauts
900-2100
darb­dienās

Aiz­liegts

At­ļauts
900-2100
darb­dienās

Piezīmes.

1. Liellopi, cūkas, aitas, kazas, savvaļas un mājas nepārnadži.

2. Reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki saskaņā ar Padomes 1990.gada 26.jūnija Direktīvu 90/426/EEK par veterinārsanitārajiem nosacījumiem, ar ko reglamentē zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un ievešanu no trešajām valstīm.

3. Visi pārējie dzīvnieki, izņemot mājas (istabas) dzīvniekus, kurus ieved nekomerciāliem mērķiem.

4. Pārvadāšanas laikā dzīvu liellopu labturības kontrole saskaņā ar 2003.gada 9.aprīļa Komisijas Regulu (EK) Nr. 639/2003/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1254/1999 attiecībā uz prasībām eksporta kompensāciju piešķiršanai saistībā ar dzīvu liellopu labturību pārvadāšanas laikā.

5. Dzīvnieku barība saskaņā ar 1995.gada 25.oktobra Padomes Direktīvu 95/53/EK par principiem, kas reglamentē oficiālo pārbaužu organizēšanu dzīvnieku ēdināšanas jomā."

Aizsardzības ministrs A.Slakteris