Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.364

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23, 60.§)

Noteikumi par satiksmē neizmantojamo pārvietojamo mehānismu iekšdedzes dzinēju radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 6., 7. un 8.pantu un likuma "Par piesārņojumu" 11.panta otrās daļas 5.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka būtiskās prasības un to ievērošanas uzraudzības kārtību satiksmē neizmantojamo pārvietojamo mehānismu iekšdedzes dzinējiem attiecībā uz to radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā, šo dzinēju modeļu apstiprināšanas kārtību un tirgus uzraudzību.

2. Noteikumi ir piemērojami jauniem dzinējiem, kurus uzstāda satiksmē neizmantojamos pārvietojamos mehānismos, kas atbilst šādām īpašām prasībām:

2.1. tie ir paredzēti un piemēroti, lai pārvietotos vai tiktu pārvietoti pa sauszemi, arī bez ceļa;

2.2. tie ir apgādāti ar kompresijas aizdedzes dzinēju, kura lietderīgā jauda ir vismaz 18 kW, bet nav lielāka par 560 kW un kurš darbojas ar mainīgu, nevis pastāvīgu ātrumu.

3. Pie mehānismiem un iekārtām, kas atbilst šo noteikumu 2.punktā minētajiem nosacījumiem, pieskaitāmas:

3.1. rūpnieciskās urbšanas iekārtas un kompresori;

3.2. celtniecības aprīkojums (tai skaitā riteņu iekrāvēji, buldozeri, kāpurķēžu traktori, kāpurķēžu iekrāvēji, autoiekrāvēji, bezceļa kravas automobiļi, hidrauliskie ekskavatori);

3.3. lauksaimniecības iekārtas un augsnes frēzes;

3.4. mežkopības iekārtas;

3.5. pašgājēja lauksaimniecības tehnika (neskaitot lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamos riteņtraktorus);

3.6. materiālu pārvietošanas iekārtas;

3.7. autoiekrāvēji ar dakšveida satvērēju;

3.8. ceļu uzturēšanas iekārtas (piemēram, autogreideri, ceļa veltņi, asfalta licēji);

3.9. sniega arkli;

3.10. speciālās palīgierīces darbam uz zemes lidostās;

3.11. autokāpnes;

3.12. autoceltņi;

3.13. citi mehānismi, kas atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

4. Noteikumi nav piemērojami:

4.1. dzinējiem, kas uzstādīti kuģos, dzelzceļa lokomotīvēs, lidaparātos, ģeneratoru iekārtās;

4.2. dzinējiem, kas uzstādīti ceļu satiksmē izmantojamos transportlīdzekļos preču un pasažieru pārvadāšanai;

4.3. dzinējiem, kas uzstādīti lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamos traktoros.

5. Noteikumos minētās dzinēja pārbaudes, kas nepieciešamas tā atbilstības novērtēšanai, veic saskaņā ar šo noteikumu prasībām un zemkopības ministra noteikto tehnisko normatīvu prasībām (turpmāk - tehniskie pielikumi).

II. Prasības apstiprinātājai iestādei un atbildīgajam tehniskajam dienestam

6. Dzinēja modeļus novērtē apstiprinātāja iestāde un tehniskais dienests - atbilstības novērtēšanas institūcijas:

6.1. kuru kompetenci pārbaudījusi valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" un kuras šī aģentūra akreditējusi atbilstības novērtēšanu regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā;

6.2. par kuru akreditāciju Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

7. Apstiprinātājas iestādes un tehniskā dienesta kompetence attiecīgi atbilst standartā LVS EN 45011 "Vispārējas prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produktu sertifikācijas sistēmām" un standartā LVS EN ISO/IEC 17025 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārējās prasības" noteiktajām minimālajām prasībām.

8. Ekonomikas ministrija atbilstoši Eiropas Savienības paziņošanas procedūrai paziņo Eiropas Komisijai par akreditētajām atbilstības novērtēšanas institūcijām.

III. Modeļa apstiprinājuma pieteikums

9. Dzinēja vai dzinēja saimes modeļa apstiprināšanai ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis iesniedz apstiprinātājai iestādei iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

9.1. informācijas mapi, kāda noteikta tehniskajos pielikumos ietvertajā informatīvā dokumenta veidlapā, kurā iekļauta informācija par apstiprināmo dzinēja modeli (tai skaitā dzinēja (prototipa), dzinēja saimes un saimei piederoša dzinēja modeļa būtiskās īpašības, nepieciešamie rasējumi un fotogrāfijas);

9.2. paziņojumu, ka iesniegums dzinēja vai dzinēja modeļa saimes apstiprinājumam nav iesniegts nevienā citā apstiprinātājā iestādē;

9.3. dzinēju, kuru paredzēts nodot pārbaudēm tehniskajā dienestā, ražotāja pārziņā esošā vai citā neatkarīgā testēšanas laboratorijā, lai saņemtu ziņojumu par dzinēja pārbaudes rezultātiem. Ja dzinējs saskaņā ar šo noteikumu prasībām laboratorijā jau ir pārbaudīts, pievieno ražotāja pārziņā esošas vai citas neatkarīgas testēšanas laboratorijas ziņojumu par izmēģinājuma rezultātiem.

10. Ja apstiprinātāja iestāde ir atzinusi, ka pretendenta iesniegtais dzinēja prototips pilnībā neatbilst aprakstītajai dzinēja saimei, pretendents apstiprināšanai nodod citu dzinēja prototipu un, ja nepieciešams, arī papildu prototipu saskaņā ar apstiprinātājas iestādes norādījumiem.

11. Iesniegumu par viena dzinēja modeļa vai dzinēju saimes apstiprināšanu drīkst iesniegt tikai vienai Eiropas Savienības dalībvalstij vai jebkurai citai valstij, kurai ir juridiski saistoši Ženēvā 1958.gada 20.martā ANO Eiropas Ekonomiskajā komisijā noslēgtajam nolīgumam "Par vienotu tehnisko priekšrakstu pieņemšanu riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un daļām, kuras var uzstādīt un/vai izmantot riteņu transportlīdzekļos, un saskaņā ar šiem priekšrakstiem piešķiramo atbilstības novērtēšanas apstiprinājumu savstarpējās atzīšanas nosacījumiem" pievienotie noteikumi (turpmāk - dalībvalsts).

12. Par katru apstiprināmo dzinēju modeli vai katru dzinēju saimi pretendents iesniedz atsevišķu iesniegumu.

IV. Modeļa apstiprināšanas kārtība

13. Apstiprinātāja iestāde divu mēnešu laikā pēc iesniegtās dokumentācijas saņemšanas piešķir modeļa apstiprinājumu dzinēja modeļiem vai dzinēju saimēm, ja tie atbilst:

13.1. informācijas mapē norādītajiem datiem;

13.2. šo noteikumu prasībām (ieskaitot visas tehniskā dienesta pārbaudes saskaņā ar tehniskajos pielikumos dotajiem normatīviem un noteikto procedūru);

13.3. apstiprinātājas iestādes pārbaudes datiem par ražotāja nodrošinātu efektīvu produkcijas kontroli, lai pārbaudītu tās atbilstību tehniskajām prasībām.

14. Apstiprinātāja iestāde:

14.1. pārbauda informācijas mapē esošo informāciju, tehniskā dienesta pārbaudes ziņojumus un citus ar pārbaudi saistītus dokumentus, apkopo tos informācijas paketē un sagatavo informācijas paketes satura rādītāju;

14.2. atbilstoši tehniskajā pielikumā dotajam paraugam aizpilda visas modeļa apstiprinājuma apliecības daļas katram dzinēja modelim vai dzinēja saimei, ko tā apstiprina;

14.3. numurē modeļa apstiprinājuma apliecības saskaņā ar tehniskajos pielikumos noteikto apstiprinājuma apliecību numurēšanas sistēmu;

14.4. izsniedz pretendentam modeļa apstiprinājuma apliecību un tās pielikumus atbilstoši tehniskajos pielikumos noteiktajam paraugam;

14.5. veido reģistru par visiem piešķirtajiem dzinēja vai dzinēju saimes modeļu apstiprinājumiem.

15. Dzinēja modeļa apstiprinājuma darbības jomu attiecīgi ierobežo, ja apstiprināmais dzinējs spēj pildīt savu funkciju tikai kopā ar satiksmē neizmantojamās tehnikas vienību, kurai tas paredzēts, vai dzinējam kopā ar šo tehnikas vienību veidojas tādas specifiskas pazīmes, kuru dēļ atbilstību prasībām var pārbaudīt tikai kopā ar īstām vai modelētām šīs tehnikas vienības daļām. Šādā gadījumā dzinēja vai dzinēja saimes modeļa apstiprinājuma apliecībā ietver visus dzinēja izmantošanas ierobežojumus un norāda tā montāžas nosacījumus.

16. Izdevumus, kas saistīti ar dzinēja modeļa apstiprināšanu, sedz persona, kas iesniegusi apstiprinātājai iestādei iesniegumu par modeļa apstiprināšanu.

17. Apstiprinātāja iestāde mēneša laikā pēc dzinēja modeļa apstiprinājuma piešķiršanas vai atcelšanas, vai atteikuma apstiprināt dzinēja modeli paziņo par to citu Eiropas Savienības dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm, nosūtot tām:

17.1. sarakstu saskaņā ar tehniskajos pielikumos noteikto formu par izsniegtiem dzinēja vai dzinēju saimes modeļa apstiprinājumiem;

17.2. dzinēja vai dzinēja saimes apstiprinājuma apliecības kopiju un apstiprinātā dzinēja vai dzinēja saimes tehniskos datus;

17.3. informāciju par dzinēja modeļa apstiprinājuma piešķiršanas atteikumu vai atcelšanu, ja tādi ir bijuši.

V. Apstiprinājuma grozījumi

18. Ja tiek izdarīti grozījumi apstiprinātā dzinēja modeļa informācijas mapē vai informācijas paketē, ražotājs par to nekavējoties rakstiski paziņo apstiprinātājai iestādei un iesniedz pieteikumu modeļa apstiprinājuma grozījumam vai pagarinājumam.

19. Iesniegums apstiprinājuma grozījumam vai pagarinājumam iesniedzams tajā apstiprinātājā iestādē, kas piešķīrusi sākotnējo modeļa apstiprinājumu.

20. Ja informācijas paketē esošie dati ir mainījušies, apstiprinātāja iestāde:

20.1. izskata iesniegtos grozījumus informācijas paketē, izdarot atzīmes par grozījumu būtību un grozījumu datumu, maina apstiprinājuma apliecībai pievienoto informācijas paketes satura rādītāju, informē ražotāju, vai grozījumu dēļ nepieciešamas jaunas pārbaudes, un, ja nepieciešams, uzdod tās veikt tehniskajam dienestam;

20.2. pēc šo noteikumu 20.1.apakšpunktā veiktajām darbībām izdod pārskatīto modeļa apstiprinājuma apliecību ar pagarinājuma numuru.

21. Izdevumus, kas saistīti ar grozījumu apstiprināšanu dzinēja modeļa informācijas dokumentā, atbilstoši veicamā darba apjomam sedz persona, kas iesniegusi dokumentus apstiprinātājā iestādē.

VI. Atbilstības apliecināšana

22. Ražotājs marķē katru atbilstoši apstiprinātajam modelim izgatavoto dzinēja vienību, piestiprinot tai apzīmējumu. Apzīmējumā ietver modeļa apstiprinājuma numuru.

23. Ja saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu modeļa apstiprinājuma apliecībā ir ietverti izmantošanas ierobežojumi, ražotājs kopā ar katru izgatavoto dzinēja vienību nosūta apstiprinātājai iestādei sīki izstrādātu informāciju par šiem ierobežojumiem un iekārtas montāžas nosacījumiem.

24. Ja vienam tehnikas izgatavotājam nosūta vairāku modeļu dzinējus, nepieciešams tikai viens šāds informācijas dokuments, kurā papildus ir uzskaitīti attiecīgo dzinēju identifikācijas numuri un kuru nosūta reizē ar pirmo dzinēju.

25. Pēc apstiprinātājas iestādes pieprasījuma 45 dienu laikā pēc katra kalendāra gada beigām vai pēc šo noteikumu 33., 34. un 36.punktā minēto prasību maiņas attiecīgās kategorijas dzinējiem ražotājs iesniedz apstiprinātājā iestādē sarakstu, kurā ietver:

25.1. identifikācijas numura diapazonu katram dzinēja modelim;

25.2. identifikācijas numuru korelāciju ar attiecīgajiem dzinēju modeļiem vai dzinēju saimēm un ar modeļa apstiprinājuma numuriem;

25.3. informāciju par ražošanas pārtraukšanas datumu, dzinēju skaitu, kuri vēl nav pārdoti, un par vietu, kur šie dzinēji tiek vai tiks glabāti, - ja ražotājs beidz ražot apstiprinātu dzinēja modeli vai dzinēju saimi;

25.4. deklarāciju, kurā norādīts katrs dzinējs ar piešķirto modeļa apstiprinājuma numuru, un tā atbilstību aprakstam modeļa apstiprinājuma apliecībā.

26. Ražotājs šo noteikumu 25.punktā minēto informāciju saglabā vismaz 20 gadu.

27. Ražotājs 45 dienu laikā pēc katra kalendāra gada beigām nosūta paziņojumu apstiprinātājai iestādei. Paziņojumā norāda dzinēju modeļus, dzinēju saimes un identifikācijas kodus tiem dzinējiem, ko paredzēts ražot.

VII. Dzinēju modeļu apstiprinājumu atzīšana

28. Dzinēja vai dzinēju saimes modeļa atzīšana ir administratīva atbilstības novērtēšanas procedūra, ko veic apstiprinātāja iestāde, lai apliecinātu, ka citas valsts apstiprinātājas iestādes piešķirtais dzinēja modeļa apstiprinājums atbilst šo noteikumu prasībām. Dzinējus, kuriem ir atzīts modeļa apstiprinājums, drīkst piedāvāt Latvijas tirgū bez papildu atbilstības novērtēšanas procedūras.

29. Latvijā tiek atzīti satiksmē neizmantojamos pārvietojamos mehānismos uzstādāmiem dzinējiem un dzinēju saimēm piešķirtie modeļu apstiprinājumi, kas:

29.1. piešķirti Eiropas Savienības dalībvalstīs, ja modeļa apstiprinājuma apliecība izsniegta saskaņā ar Eiropas Savienībā noteikto kārtību;

29.2. piešķirti dalībvalstīs, ja modeļa apliecība izsniegta saskaņā ar attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.

30. Eiropas Savienības dalībvalstīs izsniegtās modeļu apstiprinājuma apliecības satiksmē neizmantojamos pārvietojamos mehānismos uzstādāmiem dzinējiem atzīst šādā kārtībā:

30.1. ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis iesniedz apstiprinātājā iestādē iesniegumu modeļa apstiprinājuma apliecības atzīšanai. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

30.1.1. modeļa apstiprinājuma apliecību vai tā kopiju;

30.1.2. informācijas paketi vai tās kopiju;

30.1.3. dzinēja modeļa pārbaudes rezultātus;

30.2. apstiprinātāja iestāde 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par modeļa apliecības atzīšanu vai atteikumu atzīt modeļa apliecību.

31. Izdevumus par dzinēja modeļa apstiprinājuma apliecības atzīšanu sedz persona, kas iesniegusi dokumentus apstiprinātājā iestādē.

VIII. Satiksmē neizmantojamo pārvietojamo mehānismu dzinēju izvietošana tirgū

32. Jaunus dzinējus, kas uzstādīti vai nav uzstādīti mehānismos, var izvietot tirgū, ja:

32.1. dzinējs atbilst modeļa apstiprinājumam saskaņā ar šo noteikumu un tehniskajos pielikumos noteikto tehnisko normatīvu prasībām;

32.2. apstiprinātāja iestāde ir izsniegusi modeļa apstiprinājuma apliecību;

32.3. dzinējs ir marķēts saskaņā ar šo noteikumu 22.punkta nosacījumiem.

IX. Laika grafiks piesārņojošo vielu izplūdes robežvērtību samazināšanai, apstiprinot dzinēja modeļus un izvietojot dzinējus tirgū

33. Saskaņā ar kārtību Eiropas Savienībā laika grafiks dzinēju modeļu apstiprināšanai paredz divus secīgus laikposmus (I un II). Katram posmam paredzētas atšķirīgas piesārņojošo vielu robežvērtības atkarībā no dzinēju kategorijas, kas noteiktas, balstoties uz dzinēja jaudas diapazonu katram modeļa apstiprināšanas laikposmam (A, B, C kategorijas dzinēji - I laikposms; D, E, F un G kategorijas dzinēji - II laikposms):

33.1. modeļa apstiprināšanas I laikposms saskaņā ar Eiropas Savienībā noteikto laika grafiku modeļa apstiprināšanai ir beidzies līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim šādu kategoriju dzinējiem, kuriem gāzveida vai daļiņveida piesārņojošo vielu izplūde no dzinēja atbilst šo noteikumu tehniskajos pielikumos ietvertajām I laikposmam noteiktajām robežvērtībām:

33.1.1. A kategorija: 130 kW ² P ² 560 kW;

33.1.2. B kategorija: 75 kW ² P < 130 kW;

33.1.3. C kategorija: 37 kW ² P < 75 kW;

33.2. modeļa apstiprināšanas II laikposms saskaņā ar šiem noteikumiem no 2004.gada 1.maija tiek noteikts šādu kategoriju dzinējiem:

33.2.1. D kategorija: 18 kW ² P < 37 kW;

33.2.2. E kategorija: 130 kW ² P ² 560 kW;

33.2.3. F kategorija: 75 kW ² P < 130 kW;

33.2.4. G kategorija: 37 kW ² P < 75 kW.

34. Apstiprinātāja iestāde no 2004.gada 1.maija (II laikposmā) D, E, F un G kategoriju dzinējiem piešķir modeļa apstiprinājumu dzinēja modelim vai dzinēju saimei un izdod modeļa apstiprinājuma apliecību, kā arī var piešķirt modeļa apstiprinājumu satiksmē neizmantojamam pārvietojamam mehānismam, kurā ir uzstādīts D, E, F un G kategorijas dzinējs, tikai tad, ja tas atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un ja gāzveida vai daļiņveida piesārņojošo vielu izplūde no dzinēja atbilst tehniskajos pielikumos ietvertajām II laikposmam noteiktajām robežvērtībām.

35. Satiksmē neizmantojamu mehānismu var uzskatīt par atbilstošu šo noteikumu prasībām attiecībā uz dzinēja radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā, ja tajā uzstādītais dzinējs atbilst šo noteikumu 34.punktā minētajiem nosacījumiem.

36. Atļauts izvietot tirgū jaunus dzinējus, kas ir uzstādīti vai nav uzstādīti mehānismos, vai šos mehānismus reģistrēt tikai tad, ja tie atbilst šo noteikumu prasībām un ja dzinēja modelis ir apstiprināts atbilstoši kādai no šo noteikumu 33.2.apakšpunktā noteiktajām dzinēju kategorijām:

36.1. D un E kategorijas dzinējus - no 2004.gada 1.maija;

36.2. F kategorijas dzinējus - no 2004.gada 1.maija, bet F kategorijas dzinējus, kas ražoti pirms 2002.gada 31.decembra, - no 2004.gada 31.decembra;

36.3. G kategorijas dzinējus - no 2004.gada 1.maija, bet G kategorijas dzinējus, kas ražoti pirms 2003.gada 31.decembra, - no 2005.gada 31.decembra.

37. Dzinējus, kas atbilst I laikposma prasībām, aizliegts izvietot tirgū, kad sākta II laikposma prasību obligāta īstenošana.

X. Atbrīvošana no atsevišķu šo noteikumu prasību piemērošanas dzinēju atbilstības novērtēšanā un atbrīvošanas procedūra

38. Šo noteikumu VIII nodaļas un 36.punkta prasības nav piemērojamas:

38.1. dzinējiem, kurus izmanto militārajos transportlīdzekļos;

38.2. dzinējiem, kuri no minēto prasību izpildes ir atbrīvoti, pamatojoties uz šo noteikumu 39.punktu.

39. Apstiprinātāja iestāde sērijas beigu dzinējus, kas vēl ir krājumā vai uzstādīti satiksmē neizmantojamā tehnikā, bet nav realizēti, pēc ražotāja lūguma var atbrīvot no šo noteikumu 36.punktā minētajiem tirgū laišanas termiņiem, ja izpildīti šādi nosacījumi:

39.1. ja ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis pirms šo noteikumu 36.punktā minētā datuma apstiprinātājā iestādē, kas apstiprinājusi attiecīgo dzinēja modeli vai dzinēja saimi, iesniedz iesniegumu, kuram pievieno šo noteikumu 25.punktā aprakstīto dzinēju sarakstu, kas noteiktajā termiņā nav laisti tirgū;

39.2. ja dzinēji atbilst modelim vai saimei, kuras modeļa apstiprinājums vairs nav derīgs vai kuriem agrāk nav bijis vajadzīgs modeļa apstiprinājums, bet kuri ir ražoti saskaņā ar šo noteikumu 33., 34. un 36.punktā minētajiem termiņiem;

39.3. ja lūgumā ir norādīti tehniskie un ekonomiskie iemesli, kas ir atbrīvojuma pamatā;

39.4. ja dzinēji glabājas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm;

39.5. ja maksimālais viena vai vairāku modeļu dzinēju skaits, ko valsts laiž tirgū ar pieteikumu par atbrīvošanu no atsevišķu prasību piemērošanas, nepārsniedz 10 % no visu attiecīgo modeļu dzinējiem, kas valstī laisti tirgū iepriekšējā gadā.

40. Ja apstiprinātāja iestāde lūgumu apstiprina:

40.1. tā viena mēneša laikā nosūta citu Eiropas Savienības dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm datus par ražotājam piešķirtajiem atbrīvojumiem un to iemeslus;

40.2. tā par katru attiecīgo dzinēju izdod modeļa atbilstības apliecību, kurā izdara īpašu ierakstu. Ja nepieciešams, visiem dzinējiem var izmantot apvienotu dokumentu, kas ietver visus attiecīgo dzinēju identifikācijas numurus;

40.3. tā katru gadu nosūta piešķirto atbrīvojumu sarakstus Eiropas Komisijai, norādot atbrīvošanas iemeslus.

41. Apstiprinātāja iestāde nevar dot atbrīvojumu saskaņā ar šo noteikumu 39.punktu, ja pagājuši 12 mēneši pēc tirgū laišanas termiņa, kas ir attiecināts uz saražotajiem dzinējiem.

XI. Pasākumi ražoto dzinēju atbilstības nodrošināšanai

42. Apstiprinātāja iestāde:

42.1. pirms modeļa apstiprinājuma piešķiršanas veic tehniskajos pielikumos noteiktos pasākumus, lai pārbaudītu, vai ražotājs saskaņā ar specifikācijām ir veicis visus atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu efektīvu ražoto dzinēju atbilstības kontroli;

42.2. pēc modeļa apstiprinājuma piešķiršanas veic tehniskajos pielikumos noteiktos pasākumus, lai saskaņā ar specifikācijām pārbaudītu, vai šo noteikumu 42.1.apakšpunktā minētie pasākumi joprojām tiek ievēroti un vai katrs ražotais dzinējs, kuram saskaņā ar šiem noteikumiem ir piešķirts modeļa apstiprinājuma numurs, atbilst apstiprinājuma apliecībā apstiprinātā dzinēja modeļa vai saimes aprakstam un apliecības pielikumam.

43. Ražotājs apstiprinātājai iestādei atļauj:

43.1. jebkurā laikā veikt testus un inspicēt jebkuru dzinēju, kuram ir modeļa apstiprinājuma numurs, lai pārliecinātos par dzinēja atbilstību apstiprinājuma apliecībā dotajam aprakstam;

43.2. jebkurā pieņemamā laikā pārbaudīt ražošanas procedūru, lai pārliecinātos, ka šo noteikumu 42.1.apakšpunktā noteiktās prasības tiek ievērotas.

XII. Neatbilstība apstiprinātajam dzinēja modelim vai saimei

44. Šo noteikumu izpratnē neatbilstība dzinēja modelim vai saimei pastāv, ja tiek konstatēts, ka ražoto dzinēju datos ir novirzes, salīdzinot ar datiem modeļa apstiprinājuma apliecībā vai/un informācijas paketē, un ja šīs novirzes saskaņā ar šo noteikumu 20.punktu nav atļāvusi apstiprinātāja iestāde, kas ir piešķīrusi modeļa apstiprinājumu.

45. Ja apstiprinātājai iestādei ir šaubas par to, vai dzinējs, kas marķēts ar modeļa apstiprinājuma numuru, atbilst apstiprinātajai modeļa saimei, tā var pieprasīt, lai Eiropas Savienības dalībvalsts apstiprinātāja iestāde, kas piešķīrusi modeļa apstiprinājumu, pārbauda ražoto dzinēju atbilstību apstiprinātajam modelim vai saimei.

46. Ja apstiprinātāja iestāde konstatē, ka dzinējs, kas marķēts saskaņā ar šo noteikumu prasībām, neatbilst apstiprinātajam dzinēja modelim vai dzinēju saimei, un ražotājs, kam attiecīgā modeļa apstiprinājuma apliecība ir izsniegta, nespēj vai negrib apstiprinātājas iestādes norādītajā laikposmā šo neatbilstību novērst, tā modeļa apstiprinājuma apliecību var anulēt.

47. Ja apstiprinātāja iestāde izskatījusi un apsvērusi šo noteikumu 46.punktā minētos nosacījumus un nolēmusi modeļa apstiprinājuma apliecību anulēt, tā rakstiski informē:

47.1. modeļa ražotāju, pamatojot apstiprinājuma apliecības anulēšanas iemeslus un norādot kārtību, kādā pieņemto lēmumu iespējams pārsūdzēt;

47.2. citu Eiropas Savienības dalībvalstu apstiprinātājas iestādes par apstiprinājuma apliecības anulēšanu.

XIII. Tirgus uzraudzība

48. Tirgus uzraudzības institūcijas funkcijas atbilstoši kompetencei un iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem pilda Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija. Minētās institūcijas patērētāju tiesību aizsardzības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic pasākumus, lai nepieļautu neatbilstošu mehānismos uzstādītu vai neuzstādītu dzinēju piedāvāšanu tirgū vai nodošanu ekspluatācijā.

49. Ja tirgus uzraudzības institūcijas konstatē, ka dzinēja radītā piesārņojošo vielu izplūde pārsniedz pieļaujamās robežvērtības vai nav novērsta dzinēja neatbilstība šo noteikumu prasībām, tirgus uzraudzības institūcijas veic pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu konkrētā dzinēja vai mehānisma piedāvāšanu tirgū vai nodošanu ekspluatācijā un nodrošinātu tā izņemšanu no tirgus. Tirgus uzraudzības institūcijas informē iesaistītās puses par veiktajiem pasākumiem.

50. Gadatirgos un izstādēs ir atļauts demonstrēt dzinējus un mehānismus, kas neatbilst šo noteikumu prasībām, ja tiek nodrošināta personu aizsardzība un labi saskatāma zīme norāda, ka attiecīgais dzinējs vai mehānisms neatbilst šo noteikumu prasībām un to nedrīkst piedāvāt tirgū vai nodot ekspluatācijā, kamēr ražotājs nav nodrošinājis iekārtas atbilstību šiem noteikumiem.

XIV. Noslēguma jautājumi

51. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

52. Zemkopības ministrs apstiprina tehniskos pielikumus 30 dienu laikā pēc šo noteikumu pieņemšanas.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 16.decembra Direktīvas 97/68/EK par to, kā tuvināt dalībvalstu likumus attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no visurgājējai tehnikai uzstādāmajiem iekšdedzes dzinējiem;

2) Eiropas Komisijas 2001.gada 17.augusta Direktīvas 2001/63/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/68/EK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no visurgājējai tehnikai uzstādāmajiem iekšdedzes dzinējiem.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

01.05.2004