Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.359

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23 54.§)

Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 18.panta pirmo daļu un 28.panta piekto daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā no akcīzes nodokļa (turpmāk - nodoklis) atbrīvo naftas produktus, kurus piegādā un izmanto atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" (turpmāk - likums) 18.panta pirmajai daļai;
1.2 kārtību, kādā atsevišķus naftas produktus iezīmē (marķē), lai tiem piemērotu likuma 14.panta otro daļu vai 18.panta trešo daļu;
1.3. iezīmēto (marķēto) naftas produktu apriti.

2. Saskaņā ar šiem noteikumiem iezīmē (marķē) likuma 14.panta otrajā daļā un 18.panta trešajā daļā minētos naftas produktus.
3. Likuma 14.panta otro daļu piemēro, ja dīzeļdegviela, petroleja vai degvieleļļa, kuras kolometriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir mazāka par 25 cSt, vai šo naftas produktu aizstājējprodukti un komponenti ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šiem noteikumiem un tos piegādā atbilstoši šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.
4. Dīzeļdegvielu, petroleju vai degvieleļļu, kuras kolometriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir mazāka par 25 cSt, vai šo naftas produktu aizstājējproduktus un komponentus atbrīvo no nodokļa, ja tie ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šiem noteikumiem un tos piegādā un izmanto likuma 18.panta pirmās daļas 2., 3., 4. un 5.punktā minētajiem mērķiem. Ja dīzeļdegvielu, petroleju vai degvieleļļu, kuras kolometriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir mazāka par 25 cSt, vai šo naftas produktu aizstājējproduktus un komponentus izmanto saskaņā ar likuma 18.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu starptautiskajiem reisiem (pārvadājumiem), kā arī ja reaktīvo degvielu izmanto likuma 18.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajam mērķim, minētie naftas produkti var nebūt iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šiem noteikumiem.
5. Naftas produktus, kurus piegādā un izmanto likuma 18.panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem mērķiem, atbrīvo no nodokļa, ja tos piegādā atbilstoši šo noteikumu V nodaļā minētajām prasībām arī tad, ja tie nav iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šiem noteikumiem.
6. Likuma 18.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu piemēro, ja tajā minētajos gadījumos naftas produktus piegādā atbilstoši šo noteikumu VI nodaļā minētajām prasībām.
7. Likuma 18.panta pirmās daļas 4.punktu piemēro, ja naftas produktus piegādā atbilstoši šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.
8. Likuma 18.panta pirmās daļas 5.punktu piemēro, ja naftas produktus piegādā atbilstoši šo noteikumu VII nodaļā minētajām prasībām.
9. Persona, kas izmanto šajos noteikumos minētos naftas produktus, kuriem piemēro samazinātu nodokļa likmi vai atbrīvojumu no nodokļa (turpmāk - lietotājs), par izdarītajiem pārkāpumiem ir atbildīga saskaņā ar likumu.
10. Šajos noteikumos minētos naftas produktus piegādā līdz adresei, kas norādīta saskaņā ar šiem noteikumiem izsniegtajā izziņā, kā arī iepilda izziņā minētajās tvertnēs (ja tādas ir norādītas), ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

11. Persona, kas piegādā šajos noteikumos minētos naftas produktus, kuriem piemēro samazinātu nodokļa likmi vai atbrīvojumu no nodokļa (turpmāk - piegādātājs), iesniedz normatīvajos aktos noteiktos pārskatus.
12. Piegādātājs izraksta preču pavadzīmi-rēķinu naftas produktiem (degvielai) vai Eiropas Savienības Regulā Nr. 3649/92 vai Nr.2719/92 minēto dokumentu. Preču pavadzīmē-rēķinā naftas produktiem (degvielai) papildus normatīvajos aktos noteiktajiem rekvizītiem norāda:

12.1. ja naftas produktus piegādā, pamatojoties uz izziņu, kas izsniegta saskaņā ar šiem noteikumiem, - lietotājam, kuram piegādā šajos noteikumos minētos naftas produktus, izsniegtās izziņas veidu, izsniegšanas datumu un numuru;
12.2. ja naftas produktus piegādā likuma 18.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētajiem mērķiem, - lidmašīnu vai citu gaisa satiksmes transportlīdzekļu (turpmāk - gaisa kuģi) vai kuģu vai citu peldlīdzekļu (turpmāk - kuģi) reģistrācijas numuru un reģistrācijas vietu vai šo noteikumu 72.punktā minēto degvielas uzpildes staciju, kas īpaši ierīkota tieši kuģu apgādei;
12.3. vai piegādātie naftas produkti ir iezīmēti (marķēti);
12.4. naftas produktu izmantošanas mērķi.

13. Piegādātājs papildus normatīvajos aktos noteiktajai uzskaitei norāda:

13.1. ja naftas produktus piegādā, pamatojoties uz izziņu, kas izsniegta saskaņā ar šiem noteikumiem, - lietotājam, kuram piegādā šajos noteikumos minētos naftas produktus, izsniegtās izziņas veidu, izsniegšanas datumu un numuru;
13.2. ja naftas produktus piegādā likuma 18.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētajiem mērķiem, - gaisa kuģu vai kuģu reģistrācijas numuru un reģistrācijas vietu vai šo noteikumu 72.punktā minēto degvielas uzpildes staciju, kas ir īpaši ierīkota tieši kuģu apgādei;
13.3. vai naftas produkti ir iezīmēti (marķēti);
13.4. naftas produktu izmantošanas mērķi.

II. Naftas produktu iezīmēšana (marķēšana)

14. Naftas produktus iezīmēt (marķēt) ir atļauts akcīzes preču noliktavā un tikai akcīzes preču noliktavas turētājam (turpmāk - noliktavas turētājs), kuram atļauts veikt naftas produktu iezīmēšanu (marķēšanu).

15. Noliktavas turētājs ne vēlāk kā divas darbdienas pirms naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu par iezīmēšanas (marķēšanas) laiku.
16. Naftas produktu iezīmēšanu (marķēšanu) Latvijas Republikā atbilstoši šiem noteikumiem nodrošina un par to ir atbildīgs noliktavas turētājs.
17. Naftas produktus iezīmē (marķē) ar iekārtām (ierīcēm), kuras atbilst ugunsdrošības, vides aizsardzības, ekspluatācijas un tehnisko normu prasībām.
18. Naftas produktus uzskata par iezīmētiem (marķētiem), ja 1000 litriem naftas produktu ir pievienota viena no šo noteikumu 19.punktā minētajām sarkanajām krāsvielām un šo noteikumu 20.punktā minētā ķīmiskā viela attiecīgajā daudzumā (jebkuru no šo noteikumu 19.punktā minētajām vielām var lietot kopā ar šo noteikumu 20.punktā minēto vielu).
19. Par sarkano krāsvielu izmanto vienu no šādām vielām:

19.1. N-etil-1-(4-fenilazofenilazo)naftil-2-amīnu - vismaz 5,0 gramus;
19.2. N-etilheksil-1-(tolilazotolilazo)naftil-2-amīnu - vismaz 6,5 gramus;
19.3. N-tridecil-1-(tolilazotolilazo)naftil-2-amīnu - vismaz 7,4 gramus.

20. Par ķīmisko vielu izmanto N-etil-N-2-(1-izobutoksietoksi)etilazobenzol-4-amīnu (Solvent Yellow 124) - vismaz 6 gramus, bet ne vairāk kā 9 gramus.
21. Noteikumu 19. un 20.punktā minēto vielu iegādi nodrošina noliktavas turētājs.
22. Iezīmētos (marķētos) naftas produktus uzglabā īpaši tiem paredzētā atsevišķā tvertnē, uz kuras ir uzraksts "Iezīmēti (marķēti) naftas produkti" un par kuru rakstiski ir informēts Valsts ieņēmumu dienests. Minētajā tvertnē aizliegts uzglabāt citus naftas produktus. Tvertni, kurā uzglabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus, aprīko ar verificētu vai kalibrētu skaitītāju, kas nodrošina attiecīgajā tvertnē uzglabājamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu summāru un neanulējamu uzskaiti.
23. Noliktavas turētājs nodrošina, lai Valsts ieņēmumu dienesta vai citu valsts kontroles iestāžu pilnvarotās amatpersonas var brīvi piekļūt tvertnēm, kurās uzglabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus.
24. Pirms iezīmēto (marķēto) naftas produktu piegādes lietotājiem akcīzes preču noliktavas turētājs saņem dokumentu (vai tā tulkojumu valsts valodā, ja minētais dokuments izsniegts citā Eiropas Savienības dalībvalstī), kuru izsniegusi akreditēta un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēta atbilstības novērtēšanas institūcija vai Eiropas Komisijas sarakstā iekļauta Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā institūcija un kurā ir ziņas (informācija), kas apliecina, ka attiecīgie naftas produkti atbilst šo noteikumu 18.punktā noteiktajām prasībām (turpmāk - apliecinājuma dokuments).
25. Lai saņemtu šo noteikumu 24.punktā minēto apliecinājuma dokumentu, noliktavas turētājs no tvertnes, kurā uzglabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus, paņem iezīmēto (marķēto) naftas produktu paraugu (vismaz vienu litru), noplombē parauga iepakojumu un iesniedz to akreditētā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētā atbilstības novērtēšanas institūcijā vai Eiropas Komisijas sarakstā iekļautajā Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajā institūcijā, lai noteiktu, vai naftas produkti atbilst šo noteikumu 18.punktā minētajām prasībām.
26. Noliktavas turētājs, tehniski aprīkojot tvertni atbilstoši šo noteikumu 22.punktā minētajām prasībām, nodrošina, lai parauga ņemšanas laikā, kā arī laikā, kad attiecīgos iezīmētos (marķētos) naftas produktus piegādā lietotājiem, tvertnē, kurā uzglabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus, netiek iepildīti citi naftas produkti (vai citas vielas). Ja tvertnē no jauna iepilda naftas produktus (vai citas vielas), iepriekš izsniegtais šo noteikumu 24.punktā minētais apliecinājuma dokuments zaudē spēku un noliktavas turētājam nepieciešams saņemt jaunu apliecinājuma dokumentu, lai attiecīgos naftas produktus varētu piegādāt lietotājiem. Pirms tvertnē no jauna iepilda naftas produktus (vai citas vielas), noliktavas turētājs ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pirms minētās darbības veikšanas par to rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu.
27. Lai kontrolētu šo noteikumu 26.punktā minēto prasību izpildi, noliktavas turētājs noplombē tvertni, kurā uzglabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus, tās aprīkojumu un skaitītāju (arī pēc parauga paņemšanas). Noliktavas turētājs parauga ņemšanas un tvertnes noplombēšanas kārtību saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs noteikt, ka naftas produktu paraugu paņem, parauga iepakojumu noplombē un tvertnes noplombē Valsts ieņēmumu dienesta darbinieka klātbūtnē. Pirms tvertnē no jauna iepilda naftas produktus (vai citas vielas), Valsts ieņēmumu dienesta darbinieks ir tiesīgs pārbaudīt skaitītāja (kas nodrošina attiecīgajā tvertnē uzglabājamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu summāru un neanulējamu uzskaiti) rādījumu atbilstību no akcīzes preču noliktavas izvestajam iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzumam, ko saskaņā ar šo noteikumu 29.punktu uzskaitījis noliktavas turētājs, kā arī pārbaudīt faktiskā iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzuma atlikuma atbilstību grāmatvedības dokumentos norādītajam.
28. Noliktavas turētājs apliecinājuma dokumentu vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā.
29. Noliktavas turētājs atbilstoši normatīvajiem aktiem uzskaita iezīmētos (marķētos) naftas produktus un darbības ar tiem.
30. Noliktavas turētājs normatīvajos aktos noteiktajā pārskatā par naftas produktu (degvielas) apriti sniedz arī ziņas par iepriekšējā

mēnesī iezīmētajiem (marķētajiem) naftas produktiem un lietotājiem piegādātajiem iezīmētajiem (marķētajiem) naftas produktiem.

III. To naftas produktu ievešana Latvijas Republikā, kuriem piemēro samazinātu nodokļa likmi vai atbrīvojumu no nodokļa

31. Ievest (importēt) naftas produktus Latvijas Republikā no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, lai tiem piemērotu likuma 14.panta otro daļu un likuma 18.panta pirmo daļu (izņemot 18.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu, ja naftas produktu piegāde notiek saskaņā ar muitas procedūrām), ir atļauts ar nosacījumu, ja tos pārvieto uz akcīzes preču noliktavu, kurā atļauts veikt darbības ar naftas produktiem.

32. Uz šo noteikumu 31.punktā minētajiem iezīmētajiem (marķētajiem) naftas produktiem attiecas šo noteikumu 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. un 30.punkts.
33. Ievest naftas produktus (arī iezīmētos (marķētos) naftas produktus) Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm atļauts likuma 7.pantā minētajam nodokļa maksātājam, ja par attiecīgajiem naftas produktiem samaksā nodokli vai piemēro nodokļa atbrīvojumu saskaņā ar likumu un šiem noteikumiem.
34. Ievest šo noteikumu 33.punktā minētos iezīmētos (marķētos) naftas produktus Latvijas Republikā atļauts, ja ir attiecīgs apliecinājuma dokuments.

35. Uz šo noteikumu 33.punktā minētajiem iezīmētajiem (marķētajiem) naftas produktiem attiecas šo noteikumu 22.punkts. Valsts ieņēmumu dienesta vai citu valsts kontroles iestāžu pilnvarotajām amatpersonām nodrošina brīvu piekļuvi tvertnēm, kurās uzglabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus.
36. Tvertni, kurā uzglabā šo noteikumu 33.punktā minētos iezīmētos (marķētos) naftas produktus, tās aprīkojumu un skaitītāju noplombē. Tvertnes noplombēšanas kārtību saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs noteikt, ka tvertni noplombē Valsts ieņēmumu dienesta darbinieks. Pirms tvertnē no jauna iepilda naftas produktus (vai citas vielas), Valsts ieņēmumu dienesta darbinieks ir tiesīgs pārbaudīt skaitītāja (kas nodrošina attiecīgajā tvertnē uzglabājamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu summāru un neanulējamu uzskaiti) rādījumu atbilstību no uzglabāšanas vietas izvestajam iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzumam, kas uzskaitīts saskaņā ar šiem noteikumiem, kā arī pārbauda faktiskā iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzuma atlikuma atbilstību grāmatvedības dokumentos norādītajam.

IV. Naftas produkti, kurus izmanto par kurināmo

37. Lai iezīmētos (marķētos) naftas produktus varētu izmantot likuma 14.panta otrajā daļā vai 18.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktajam mērķim, lietotājs saņem izziņu par tiesībām iegādāties naftas produktus (turpmāk - kurināmā izziņa).
38. Kurināmā izziņu uz gadu izsniedz Valsts ieņēmumu dienests.
39. Lai saņemtu kurināmā izziņu, lietotājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu, kurā norāda:

39.1. ziņas par lietotāju (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un pasta indekss vai pārējo personu nosaukums, adrese, pasta indekss, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un Valsts ieņēmumu dienesta iestāde, kurā persona reģistrējusies kā nodokļu maksātāja);
39.2. tās vietas adresi, kur atrodas attiecīgās sadedzināšanas iekārtas, elektroenerģijas ražošanas iekārtas vai kombinētās iekārtas, kas ražo elektroenerģiju un siltumu, cita stacionāra iekārta vai ierīce, kurā naftas produktus izmanto par kurināmo (turpmāk - sadedzināšanas iekārta), kā arī tvertnes, kurās uzglabā naftas produktus (arī iezīmētos (marķētos) naftas produktus) un kuras ir savienotas ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu;
39.3. normatīvajiem aktiem atbilstošo tvertņu skaitu un katras tādas tvertnes tilpumu (m3), kurā uzglabā naftas produktus (arī iezīmētos (marķētos) naftas produktus) un kura ir savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu;
39.4. ja kurināmā patēriņš pārsniedz 7000 litru gadā, - skaitītāja (kas nodrošina izmantojamo naftas produktu (kurināmā) patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti) numuru un rādījumu iesnieguma iesniegšanas dienā;
39.5. pievienoto dokumentu sarakstu;
39.6. iesnieguma iesniegšanas datumu;
39.7. lietotāja vai tā atbildīgās personas parakstu un tā atšifrējumu.

40. Lietotājs naftas produktus (arī iezīmētos (marķētos) naftas produktus) (turpmāk - kurināmais) uzglabā tikai kurināmā izziņā norādītajās vietās un tvertnēs.
41. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

41.1. attiecīgās sadedzināšanas iekārtas tehniskās pases kopiju ar norādi par iekārtas jaudu;
41.2. ja lietotājs nav fiziskā persona, - šādu informāciju par izmantojamo kurināmā veidu un maksimālo patēriņu attiecīgajā sadedzināšanas iekārtā:
41.2.1. sadedzināšanas iekārtu veidi un skaits;
41.2.2. maksimālā sadedzināšanas iekārtas jauda (MW);
41.2.3. maksimālais darbināšanas laiks pārskata periodā (st);
41.2.4. saražotais enerģijas apjoms pārskata periodā (MWh);
41.2.5. kurināmā veids;
41.2.6. kurināmā siltumspēja (kWh/l);
41.2.7. iekārtas lietderības koeficients saskaņā ar attiecīgās sadedzināšanas iekārtas tehniskās pases datiem;
41.2.8. maksimālais kurināmā daudzuma (litros) patēriņš saskaņā ar attiecīgās sadedzināšanas iekārtas tehniskās pases datiem;
41.2.9. iepriekšējā laikposmā izlietotais kurināmā daudzums (litros);
41.2.10. jaudas izmantošanas koeficients;
41.3. ja lietotājs ir fiziskā persona, - nepieciešamā kurināmā veidu un daudzuma aprēķinu, kurš veikts, izmantojot šo noteikumu 43.punktā minētās metodes un 41.1. un 41.5.apakšpunktā minētajos dokumentos norādītās ziņas;
41.4. ja lietotājs nav fiziskā persona, - attiecīgajā sadedzināšanas iekārtā noteiktā laikposmā (piemēram, mēnesī, gadā) izmantojamā kurināmā kopējā daudzuma aprēķinu (litros), kurš veikts, izmantojot šo noteikumu 41.1., 41.2., kā arī 41.5. un/vai 41.6.apakšpunktā minētajos dokumentos norādītās ziņas;
41.5. ja iezīmētos (marķētos) naftas produktus paredzēts izmantot siltuma ieguvei apkurē, - dokumentus, kuri apliecina valdījuma tiesības uz attiecīgo ēku, ar norādi uz ēkas apkurināmo platību (m2) vai tilpumu pēc ārējiem izmēriem (m3), vai siltumapgādes projektu, kurā norādīts siltuma patēriņš;
41.6. ja iezīmētos (marķētos) naftas produktus paredzēts izmantot siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā, - dokumentus, kuri apliecina valdījuma tiesības uz vietu, kurā notiks ražošanas process, kā arī informāciju par ražojamās produkcijas apjomu un energoietilpību un informāciju par saražoto elektroenerģiju un siltumenerģiju;
41.7. ja patērējamā kurināmā daudzums pārsniedz 7000 litru gadā, - dokumentus, kuri apliecina, ka attiecīgā sadedzināšanas iekārta ir aprīkota ar verificētu vai kalibrētu skaitītāju, kas nodrošina izmantojamā kurināmā patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti;
41.8. dokumentu, kas apliecina šo noteikumu 39.3.apakšpunktā minēto tvertņu tilpumu.

42. Iesniedzot iesniegumu kurināmā izziņas saņemšanai vai pārreģistrācijai un tam pievienotos dokumentus, lietotājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

43. Apkurei nepieciešamo kurināmā daudzumu fiziskās personas aprēķina, izmantojot vienu no šādām metodēm:

43.1. pirmā metode:
43.1.1. aprēķina kurināmā daudzumu apkurei B1, izmantojot šādu formulu:44. Kurināmā izziņu izsniedz par katru šo noteikumu 39.2.apakšpunktā minēto adresi. Kurināmā izziņā norāda:

44.1. ziņas par lietotāju (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un pasta indekss vai pārējo personu nosaukums, adrese, pasta indekss, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods);
44.2. tās vietas adrese, kur atrodas attiecīgā sadedzināšanas iekārta, elektroenerģijas ražošanas iekārta vai kombinētā iekārta, kas ražo elektroenerģiju un siltumu, cita stacionāra iekārta vai ierīce, kurā naftas produktus izmantos par kurināmo;
44.3. to tvertņu skaits un katras tvertnes tilpums (m3), kurās glabā kurināmo un kuras ir savienotas ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu;
44.4. kurināmā nosaukums (veids), preču kods saskaņā ar Kombinēto nomenklatūru un kopējais daudzums (litros) (norāda ar cipariem un vārdiem), kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 41.3. vai 41.4.apakšpunktu un kuru atļauts piegādāt kā kurināmo, bet ne vairāk kā vienā gadā patērējamais daudzums;
44.5. kurināmā daudzums (litros) (norāda ar cipariem un vārdiem), kuru atļauts piegādāt lietotājam vienā piegādes reizē;
44.6. naftas produktu uzskaites tabula (pielikums);
44.7. kurināmā izmantošanas mērķis - izmanto par kurināmo siltuma ieguvei apkurē vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā (likuma 14.panta otrā daļa) vai izmanto elektroenerģijas ražošanai vai kombinētās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju (likuma 18.panta pirmās daļas 4.punkts);
44.8. atlikušais kurināmā daudzums (uz konkrētu datumu), kuru atļauts piegādāt pēc kurināmā izziņas pārreģistrācijas (ar cipariem un vārdiem) (norāda, ja kurināmā izziņa pārreģistrēta);

44.9. skaitītāja numurs (ja patēriņš pārsniedz 7000 litru);
44.10. kurināmā izziņas izsniegšanas datums;
44.11. kurināmā izziņas derīguma termiņš;
44.12. kurināmā izziņas pārreģistrācijas datums (datumi) (norāda, ja izziņa pārreģistrēta);
44.13. Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgās amatpersonas paraksts un tā atšifrējums.

45. Noteikumu 44.6.apakšpunktā minēto naftas produktu uzskaites tabulu aizpilda piegādātājs.
46. Ja mainās kurināmā izziņā norādītie rekvizīti, 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās lietotājs iesniedz pārreģistrācijas iesniegumu, kurināmā izziņas oriģinālu un dokumentus, kas apliecina attiecīgās izmaiņas. Pārreģistrācijas iesniegumā norāda šādas ziņas:

46.1. kurināmā izziņas sērija un numurs;
46.2. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai pārējo personu nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
46.3. izmaiņas kurināmā izziņā norādītajos rekvizītos un dokumentos, kas pievienoti iesniegumam kurināmā izziņas saņemšanai vai pārreģistrācijai, vai kurināmā izziņas derīguma laikā pievienotajos dokumentos;
46.4. pievienoto dokumentu saraksts;
46.5. iesnieguma iesniegšanas datums;
46.6. lietotāja vai tā atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums.

47. Ja mainās informācija, kas norādīta iesniegumā kurināmā izziņas saņemšanai vai tam pievienotajos dokumentos, lietotājs 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās par to informē Valsts ieņēmumu dienestu un iesniedz izmaiņas apliecinoša dokumenta kopiju.
48. Lai atkārtoti saņemtu kurināmā izziņu, lietotājs iesniedz šo noteikumu 39.punktā minēto iesniegumu, iepriekš izsniegto kurināmā izziņu un informāciju par skaitītāja rādījumu un kurināmā atlikumu tvertnē. Ja lietotājs nav fiziskā persona, papildus iesniedz šo noteikumu 41.2.apakšpunktā minēto informāciju. Ja mainījušies nosacījumi, kas minēti iepriekš izsniegtās kurināmā izziņas saņemšanai iesniegtajā iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos, pievieno dokumentus, kas apstiprina jaunos nosacījumus.
49. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs neizsniegt, nepārreģistrēt vai anulēt kurināmā izziņu, ja:

49.1. lietotājs iesniegumā nav norādījis visas šo noteikumu 39. vai 46.punktā minētās ziņas vai nav iesniedzis visus 41. vai 46.punktā minētos dokumentus;
49.2. lietotājs iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniedzis nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;
49.3. lietotājs nav ievērojis šo noteikumu 47.punktā minētās prasības;
49.4. lietotājs triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir pārkāpis likumā, normatīvajos aktos par naftas produktu aprites kārtību vai šajos noteikumos noteiktās prasības;
49.5. lietotājs traucē veikt šajos noteikumos minēto pārbaudi;
49.6. saņemtais kurināmā daudzums pārsniedz kurināmā izziņā norādīto daudzumu.

50. Valsts ieņēmumu dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izskata iesniegtos dokumentus un 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas izsniedz vai pārreģistrē kurināmā izziņu, vai pieņem motivētu lēmumu atteikt tās izsniegšanu vai pārreģistrāciju.
51. Lēmumu neizsniegt, nepārreģistrēt vai anulēt kurināmā izziņu noformē rakstiski, norādot neizsniegšanas, nepārreģistrēšanas vai anulēšanas iemeslus, un nosūta iesniedzējam 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
52. Kurināmā izziņa glabājas pie lietotāja, un to uzrāda pēc valsts kontroles iestāžu pieprasījuma.
53. Ja kurināmā daudzums pārsniedz 7000 litrus gadā, lietotājs kurināmo reģistrē kurināmā reģistrācijas žurnālā. Kurināmā reģistrācijas žurnālā norāda šādu informāciju:

53.1. saņemtā kurināmā daudzums (norāda iegādes datumu un preču pavadzīmes-rēķina naftas produktiem vai Eiropas Savienības Regulā Nr. 3649/92 vai Nr.2719/92 minēto dokumentu numuru);
53.2. skaitītāja rādījumi par katru diennakti, ja saņemtā kurināmā daudzums pārsniedz 20000 litrus gadā;
53.3. kurināmā patēriņš diennaktī, ja saņemtā kurināmā daudzums pārsniedz 20000 litrus gadā;
53.4. summārais kurināmā patēriņš kurināmā izziņas derīguma laikā.

V. Naftas produkti, kurus piegādā un izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo

54. Lai varētu piemērot likuma 18.panta pirmās daļas 1.punktā paredzēto nodokļa atbrīvojumu, par naftas produktiem, kuri atbilst Eiropas Savienības Direktīvas 2003/96/EK 20.panta pirmajā daļā minētajiem Kombinētās nomenklatūras kodiem un kurus izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo, ir nepieciešams saņemt izziņu naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem (turpmāk - izziņa naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem).

55. Naftas produkti, kurus izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo, ir tādi naftas produkti, kurus izmanto par izejvielu produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā, pievienojot (iestrādājot) citām precēm vai produktiem (izņemot naftas produktus), vai arī tādi fasēti naftas produkti, kas ir laku un krāsu šķīdinātāji, virsmas attaukošanas, mazgāšanas u.tml. līdzekļi un kas nav paredzēti iekšdedzes dzinēju ar dzirksteles aizdedzi un iekšdedzes dzinēju ar kompresijas aizdedzi darbināšanai. Ja naftas produktus produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā saskaņā ar likumu izmanto par kurināmo, naftas produkti nav uzskatāmi par tādiem, kurus izmanto citiem mērķiem.
56. Izziņa naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem nav nepieciešama par tiem naftas produktiem, kuri minēti šo noteikumu 54.punktā un kurus piegādā un izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo, un kuru naftas produktu fasējuma tilpums nepārsniedz 10 litrus, un kuri atbilstoši tehnisko noteikumu vai standartu prasībām ir iepildīti slēgtā iepakojumā, sagatavoti realizācijai un nav paredzēti iekšdedzes dzinēju ar dzirksteles aizdedzi un iekšdedzes dzinēju ar kompresijas aizdedzi darbināšanai.
57. Izziņu naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem uz gadu izsniedz Valsts ieņēmumu dienests.
58. Lai saņemtu izziņu naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem, lietotājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu, kurā norāda:

58.1. lietotāja nosaukumu, adresi un pasta indeksu;
58.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;
58.3. naftas produktu veidu, preču kodu saskaņā ar Kombinēto nomenklatūru un daudzumu (atsevišķi katram veidam);
58.4. naftas produktu izmantošanas mērķi;
58.5. tās vietas adresi, kur tiek ražota (pārstrādāta) attiecīgā produkcija un kur atrodas tvertnes naftas produktu uzglabāšanai, ja naftas produktus izmanto citu preču (izņemot naftas produktus) ražošanā;
58.6. naftas produktu uzglabāšanas (realizācijas) vietas adresi, ja naftas produktus neizmanto citu preču ražošanā;
58.7. pievienoto dokumentu sarakstu saskaņā ar šo noteikumu 59.punktu, ja naftas produktus izmanto citu preču (izņemot naftas produktus) ražošanā;
58.8. iesnieguma iesniegšanas datumu;
58.9. lietotāja vai tā atbildīgās amatpersonas parakstu un tā atšifrējumu.

59. Lietotājs iesniegumam pievieno:

59.1. tehnisko dokumentāciju, kas reglamentē tehnoloģiskā procesa norisi, kā arī norāda naftas produktu daudzumu, kas atbilstoši dokumentācijai ir nepieciešams, lai saražotu vienu gatavās produkcijas vienību;
59.2. ziņas par produkcijas veidu un daudzumu, kura ražošanai tiks izmantoti naftas produkti;
59.3. kopējā naftas produktu daudzuma aprēķinu noteiktā laikposmā (piemēram, mēnesī, gadā) saskaņā ar šo noteikumu 59.1. un 59.2.apakšpunktu;
59.4. produkcijas ražošanas un naftas produktu uzglabāšanas vietas lietošanas tiesības apliecinošos dokumentus;
59.5. teritorijas un telpu plānu;
59.6. iepriekš izsniegto izziņu naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem, ja atkārtoti iesniedz iesniegumu, lai saņemtu izziņu naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem.

60. Izziņu naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem izsniedz par katru naftas produkta veidu. Izziņā naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem norāda:

60.1. lietotāja nosaukumu, adresi un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;
60.2. naftas produktu veidu, preču kodu saskaņā ar Kombinēto nomenklatūru un kopējo daudzumu (litros);
60.3. naftas produktu uzskaites tabulu (pielikums);
60.4. izziņas naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem izsniegšanas datumu;
60.5. izziņas naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem derīguma termiņu;
60.6. Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgo amatpersonu, kura paraksta izziņu naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem.

61. Noteikumu 60.3.apakšpunktā norādīto naftas produktu uzskaites tabulu aizpilda piegādātājs.

62. Ja mainās rekvizīti, kas norādīti izziņā naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem, 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās lietotājs iesniedz pārreģistrācijas iesniegumu, izziņas naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem oriģinālu un dokumentus, kas apliecina attiecīgās izmaiņas. Pārreģistrācijas iesniegumā norāda:

62.1. izziņas naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem sēriju un numuru;
62.2. lietotāja nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;
62.3. izmaiņas izziņā naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem norādītajos rekvizītos un dokumentos, kas pievienoti iesniegumam izziņas naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem saņemšanai, pārreģistrācijai vai izziņas naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem derīguma laikā pievienotajos dokumentos;
62.4. pievienoto dokumentu sarakstu;
62.5. iesnieguma iesniegšanas datumu;
62.6. lietotāja vai tā atbildīgās personas parakstu un tā atšifrējumu.

63. Ja mainās informācija, kas norādīta iesniegumā izziņas naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem saņemšanai vai tam pievienotajos dokumentos, lietotājs 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās par to informē Valsts ieņēmumu dienestu un iesniedz izmaiņas apliecinoša dokumenta kopiju.
64. Iesniedzot iesniegumu izziņas naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem saņemšanai vai pārreģistrācijai un tam pievienotos dokumentus, lietotājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
65. Izziņas naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem derīguma termiņa laikā lietotājs saskaņā ar likumu, nemaksājot nodokli, var ievest vai iegādāties (saņemt) naftas produktus tikai izziņā naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem norādītajā daudzumā.
66. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs neizsniegt, nepārreģistrēt vai anulēt izziņu naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem, ja:

66.1. lietotājs iesniegumā nav norādījis visas šo noteikumu 58. vai 62.punktā minētās ziņas vai nav iesniedzis visus šo noteikumu 59. vai 62.punktā minētos dokumentus;
66.2. lietotājs iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniedzis nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;
66.3. lietotājs nav ievērojis šo noteikumu 63.punktā minētās prasības;
66.4. lietotājs triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir pārkāpis likumā, normatīvajos aktos par naftas produktu aprites kārtību vai šajos noteikumos noteiktās prasības;
66.5. lietotājs traucē veikt šajos noteikumos minēto pārbaudi;
66.6. saņemtais naftas produktu daudzums pārsniedz izziņā naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem norādīto daudzumu.

67. Valsts ieņēmumu dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izskata iesniegtos dokumentus un 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas izsniedz vai pārreģistrē izziņu naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem, vai pieņem motivētu lēmumu atteikt tās izsniegšanu vai pārreģistrāciju.
68. Lēmumu neizsniegt, nepārreģistrēt vai anulēt izziņu naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem noformē rakstiski, norādot neizsniegšanas, nepārreģistrēšanas vai anulēšanas iemeslus, un nosūta iesniedzējam 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
69. Izziņa naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem glabājas pie lietotāja, un to uzrāda pēc kontrolējošo iestāžu pieprasījuma.

VI. Naftas produkti, kurus piegādā un izmanto kuģos un gaisa kuģos

70. Naftas produktus (arī likuma 18.panta trešajā daļā minētos iezīmētos (marķētos) naftas produktus) izmantošanai likuma 18.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētajiem mērķiem atbrīvo no nodokļa, ja tos izmanto tādos kuģos un gaisa kuģos, kurus izmanto nevis privātai atpūtai un izklaidei, bet komerciāliem nolūkiem vai citiem mērķiem (piemēram, starptautiskiem pasažieru vai preču pārvadājumiem, glābšanas dienestu darbībai, zivsaimniecības nodrošināšanai).

71. Lai varētu saņemt naftas produktus (arī likuma 18.panta trešajā daļā minētos iezīmētos (marķētos) naftas produktus) un izmantot tos likuma 18.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētajiem mērķiem, naftas produktu lietotājs (saņēmējs) iesniedz piegādātājam (arī šo noteikumu 72.punktā minētajā gadījumā) rakstisku apliecinājumu, ka iegādātos naftas produktus izmantos kuģos un gaisa kuģos tikai likuma 18.panta pirmās daļas 2. vai 3.punktā noteiktajam mērķim. Rakstisku apliecinājumu neiesniedz par tiem naftas produktiem, kurus izmanto kuģos un gaisa kuģos, kuri veic starptautiskus reisus (pārvadājumus).
72. Naftas produktus aizliegts piegādāt kuģiem un gaisa kuģiem no degvielas uzpildes stacijām, izņemot naftas produktu piegādi kuģiem no tādām degvielas uzpildes stacijām, kuras ir īpaši ierīkotas tieši kuģu apgādei.
73. Degvielas uzpildes stacija, kas ir īpaši ierīkota tieši kuģu apgādei un piegādā naftas produktus atbilstoši likuma 18.panta pirmās daļas 3.punktā minētajam mērķim, par minētajiem naftas produktiem uzskaites dokumentos norāda:

73.1. saņemto un piegādāto naftas produktu daudzumu;
73.2. kuģu reģistrācijas numuru un reģistrācijas vietu;
73.3. vai naftas produkti ir iezīmēti (marķēti);
73.4. naftas produktu izmantošanas mērķi;
73.5. naftas produktu piegādes (realizācijas) datumu.

74. Komersants, kas piegādā naftas produktus kuģiem no degvielas uzpildes stacijām, kas ir īpaši ierīkotas kuģu apgādei, papildus normatīvajos aktos noteiktajam pārskatam par naftas produktu (degvielas) apriti iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā arī informāciju par iepriekšējā mēnesī piegādātajiem (realizētajiem) naftas produktiem atbilstoši likuma 18.panta pirmās daļas 3.punktā minētajam mērķim. Informācijā norāda:

74.1. saņemto un piegādāto naftas produktu daudzumu;
74.2. kuģu reģistrācijas numuru un reģistrācijas vietu;
74.3. vai naftas produkti ir iezīmēti (marķēti);
74.4. naftas produktu izmantošanas mērķi.

VII. Naftas produkti, kurus piegādā un izmanto koksa ķīmiskajai apstrādei

75. Lai naftas produktus (arī likuma 18.panta trešajā daļā minētos iezīmētos (marķētos) naftas produktus) varētu izmantot likuma 18.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajam mērķim - ķīmiskās apstrādes procesā, pievienojot koksam, ko izmanto par kurināmo, lietotājs saņem izziņu par atļauju iegādāties naftas produktus (turpmāk - izziņa naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei).

76. Izziņu naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei uz gadu izsniedz Valsts ieņēmumu dienests.
77. Lai saņemtu izziņu naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei, lietotājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu, kurā norāda:

77.1. personas nosaukumu, adresi, pasta indeksu, nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu un Valsts ieņēmumu dienesta iestādi, kurā persona reģistrējusies kā nodokļu maksātāja;
77.2. tās vietas adresi, kur notiks ķīmiskās apstrādes process, kurā naftas produktus pievieno koksam, ko izmanto par kurināmo, un kur atrodas normatīvajiem aktiem atbilstošās tvertnes, kurās uzglabā naftas produktus un kuras ir savienotas ar attiecīgo tehnoloģisko iekārtu, kas nodrošina ķīmiskās apstrādes procesā naftas produktu pievienošanu koksam;
77.3. normatīvajiem aktiem atbilstošo tvertņu skaitu un katras tādas tvertnes tilpumu (m3), kurā uzglabā naftas produktus un kura ir savienota ar attiecīgo tehnoloģisko iekārtu, kas nodrošina ķīmiskās apstrādes procesā naftas produktu pievienošanu koksam;
77.4. naftas produktu veidu un preču kodu saskaņā ar Kombinēto nomenklatūru;
77.5. pievienoto dokumentu sarakstu;
77.6. iesnieguma iesniegšanas datumu;
77.7. lietotāja vai tā atbildīgās personas parakstu un tā atšifrējumu.

78. Lietotājs naftas produktus (arī iezīmētos (marķētos) naftas produktus) uzglabā tikai tajās vietās un tvertnēs, kas norādītas izziņā naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei. Tvertne ir aprīkota ar verificētu vai kalibrētu skaitītāju, kas nodrošina izmantojamo naftas produktu patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti.

79. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

79.1. tās tehnoloģiskās iekārtas tehniskās pases kopiju, kura nodrošina ķīmiskās apstrādes procesā naftas produktu pievienošanu koksam;
79.2. informāciju par tehnoloģisko iekārtu, kura nodrošina ķīmiskās apstrādes procesā naftas produktu pievienošanu koksam:
79.2.1. iekārtas veids;
79.2.2. iekārtas jauda;
79.2.3. maksimālais darbināšanas laiks pārskata periodā (st);
79.2.4. iepriekšējā laikposmā izlietotais naftas produktu daudzums (litros);
79.3. ķīmiskās apstrādes procesa tehnoloģisko aprakstu, ietverot ziņas par nepieciešamo naftas produktu daudzumu vienas vienības saražošanai;
79.4. naftas produktu kopējā daudzuma (litros) aprēķinu noteiktā laikposmā (piemēram, mēnesī, gadā), bet ne vairāk kā par gadā patērējamo daudzumu;
79.5. dokumentus, kuri apliecina valdījuma tiesības uz vietu, kur notiks ķīmiskās apstrādes process, kurā naftas produktus pievieno koksam, ko izmanto par kurināmo;
79.6. dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 77.3.apakšpunktā minēto tvertņu tilpumu.

80. Izziņā naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei norāda:

80.1. lietotāja nosaukumu, adresi un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;
80.2. tās vietas adresi, kur notiks ķīmiskās apstrādes process, kurā naftas produktus pievieno koksam, ko izmanto par kurināmo, un kur atrodas normatīvajiem aktiem atbilstošās tvertnes, kurās uzglabā naftas produktus un kuras ir savienotas ar attiecīgo tehnoloģisko iekārtu, kas nodrošina ķīmiskās apstrādes procesā naftas produktu pievienošanu koksam;
80.3. tās tvertnes tilpumu (m3), kurā uzglabājami naftas produkti un kura ir savienota ar attiecīgo tehnoloģisko iekārtu, kas nodrošina ķīmiskās apstrādes procesā naftas produktu pievienošanu koksam;
80.4. naftas produktu veidu, preču kodu saskaņā ar Kombinēto nomenklatūru un to kopējo daudzumu (litros) (norāda ar cipariem un vārdiem) atbilstoši šo noteikumu 79.4.apakšpunktam, kuru atļauts piegādāt, bet ne vairāk kā gadā patērējamo daudzumu;
80.5. naftas produktu daudzumu (litros) (norāda ar cipariem un vārdiem), kuru atļauts piegādāt lietotājam vienā piegādes reizē;
80.6. naftas produktu uzskaites tabulu (pielikums);
80.7. izziņas naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei izsniegšanas datumu;
80.8. izziņas naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei derīguma termiņu;
80.9. Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgās amatpersonas parakstu un tā atšifrējumu.

81. Ja mainās rekvizīti, kas norādīti izziņā naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei, 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās lietotājs iesniedz pārreģistrācijas iesniegumu, izziņas naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei oriģinālu un dokumentus, kas apliecina attiecīgās izmaiņas. Pārreģistrācijas iesniegumā norāda:

81.1. izziņas naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei sēriju un numuru;
81.2. lietotāja nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;
81.3. izmaiņas izziņā naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei norādītajos rekvizītos un dokumentos, kas pievienoti iesniegumam izziņas naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei saņemšanai vai pārreģistrācijai, vai izziņas derīguma laikā pievienotajos dokumentos;
81.4. pievienoto dokumentu sarakstu;
81.5. iesnieguma iesniegšanas datumu;
81.6. lietotāja vai tā atbildīgās personas parakstu un tā atšifrējumu.

82. Ja mainās informācija, kas norādīta iesniegumā izziņas naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei saņemšanai vai tam pievienotajos dokumentos, lietotājs 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās par to informē Valsts ieņēmumu dienestu un iesniedz izmaiņas apliecinoša dokumenta kopiju.
83. Lai atkārtoti saņemtu izziņu naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei, lietotājs iesniedz šo noteikumu 77.punktā minēto iesniegumu, iepriekš izsniegto izziņu naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei, informāciju par verificēta vai kalibrēta skaitītāja rādījumu un naftas produktu atlikumu tvertnē, kā arī šo noteikumu 79.2.apakšpunktā minēto informāciju. Ja mainījušies nosacījumi, kas minēti iepriekš izsniegtās izziņas naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei saņemšanai iesniegtajā iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos, pievieno dokumentus, kas apstiprina jaunos nosacījumus.
84. Iesniedzot iesniegumu izziņas naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei saņemšanai vai pārreģistrācijai un tam pievienotos dokumentus, lietotājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

85. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs neizsniegt, nepārreģistrēt vai anulēt izziņu naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei, ja:

85.1. lietotājs iesniegumā nav norādījis visas šo noteikumu 77. vai 83.punktā minētās ziņas vai nav iesniedzis visus šo noteikumu 79. vai 83.punktā minētos dokumentus;
85.2. lietotājs iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniedzis nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;
85.3. lietotājs nav ievērojis šo noteikumu 82.punktā minētās prasības;
85.4. lietotājs triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir pārkāpis likumā, normatīvajos aktos par naftas produktu aprites kārtību vai šajos noteikumos noteiktās prasības;
85.5. lietotājs traucē veikt šajos noteikumos minēto pārbaudi;
85.6. saņemtais naftas produktu daudzums pārsniedz izziņā naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei norādīto daudzumu.

86. Valsts ieņēmumu dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izskata iesniegtos dokumentus un 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas izsniedz vai pārreģistrē izziņu naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei, vai pieņem motivētu lēmumu atteikt tās izsniegšanu vai pārreģistrāciju.
87. Lēmumu neizsniegt, nepārreģistrēt vai anulēt izziņu naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei noformē rakstiski, norādot neizsniegšanas, nepārreģistrēšanas vai anulēšanas iemeslus, un nosūta iesniedzējam 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
88. Noteikumu 80.6.apakšpunktā minēto naftas produktu uzskaites tabulu aizpilda piegādātājs.
89. Izziņa naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei glabājas pie lietotāja, un to uzrāda pēc kontrolējošo iestāžu pieprasījuma.

VIII. Naftas produktu aprites papildu nosacījumi

90. Piegādātājs ir atbildīgs par nodokļa samaksu par naftas produktiem un šo noteikumu prasību izpildi attiecībā uz naftas produktu piegādi.

91. Samaksāto nodokli neatmaksā par naftas produktiem, kurus lietotājs iegādājies pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, bet izmantojis likuma 14.panta otrajā daļā vai 18.panta pirmajā daļā minētajiem mērķiem pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.
92. Personām, kuras veic darbības (komercdarbību) ar šajos noteikumos minētajiem naftas produktiem (arī ar iezīmētajiem (marķētajiem) naftas produktiem), ir saistoši normatīvajos aktos noteiktie naftas produktu aprites noteikumi.
93. Iezīmēto (marķēto) naftas produktu realizācijas vietās par attiecīgo naftas produktu atbilstību šo noteikumu 18.punktā noteiktajām prasībām nepieciešams apliecinājuma dokuments vai tā notariāli apliecināta kopija.
94. Valsts ieņēmumu dienests un citas valsts kontroles iestādes atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas pārbaudīt, vai lietotāja valdījumā esošās šajos noteikumos minētās iekārtas atbilst lietotāja iesniegtajiem dokumentiem, kā arī pārbaudīt lietotāja valdījumā esošās tvertnes, kurās uzglabā naftas produktus (arī iezīmētos (marķētos) naftas produktus), un šajos noteikumos minētos skaitītājus, kas nodrošina izmantojamo naftas produktu patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti.
95. Šajos noteikumos minēto naftas produktu (arī iezīmēto (marķēto) naftas produktu) apriti (arī to ievešanu Latvijas Republikā), kā arī naftas produktu iezīmēšanu (marķēšanu) kontrolē Valsts ieņēmumu dienests.
96. Valsts ieņēmumu dienests un citas valsts kontroles iestādes atbilstoši savai kompetencei kopīgi ar Valsts policiju organizē mehānisko transportlīdzekļu pārbaudi. No attiecīgo mehānisko transportlīdzekļu degvielas sistēmas (arī no degvielas tvertnes) paņem degvielas paraugus un pārbauda, vai transportlīdzekļu dzinējos par degvielu neizmanto iezīmētos (marķētos) naftas produktus. Pārbaudi veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā par iezīmētajiem (marķētajiem) naftas produktiem ir uzskatāmi arī tādi naftas produkti, kas neatbilst šo noteikumu 18.punktam, bet šajos naftas produktos ir konstatēta šo noteikumu 18.punktā minēto vielu klātbūtne.
97. Naftas produktu (arī iezīmēto (marķēto) naftas produktu) daudzumu nosaka atbilstoši likuma 22.panta piektajai daļai.

IX. Noslēguma jautājumi

98. Izziņa par atļauju iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (kurināmo), kas izsniegta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir spēkā līdz izziņā norādītajam derīguma termiņam. Izziņa par ievedamo naftas produktu (izejvielu) daudzumu zaudē spēku ar 2004.gada 1.maiju.

99. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2003.gada 27.oktobra Direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai.

Ministru prezidents I.Emsis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.359

PIEL.NOT.359.PNG (34171 bytes)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.