Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.411

Rīgā 2004.gada 22.aprīlī (prot. Nr.24 47,.§)

Noteikumi par dzīvnieku liemeņu kvalitātes un klasifikācijas prasībām un kārtību, kādā novērtējama liemeņu atbilstība kvalitātes un klasifikācijas prasībām

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta ceturto daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka liellopu, cūku un aitu liemeņu (turpmāk - dzīvnieku liemeņi) kvalitātes un klasifikācijas prasības gaļas ieguves uzņēmumos (turpmāk - kautuves) un kārtību, kādā novērtējama dzīvnieku liemeņu atbilstība kvalitātes un klasifikācijas prasībām.

2. Kautuve pieņem dzīvniekus kaušanai normatīvajos aktos par veterinārajām un higiēnas prasībām kautuvēm noteiktajā kārtībā un darba laikā, kuru paziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam.

II. Dzīvnieku liemeņu kvalitāte un klasifikācija

3. Dzīvnieku liemeņu kvalitāte atbilst un tos klasificē saskaņā ar tieši piemērojamo Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām:
3.1. liellopu liemeņus - saskaņā ar Padomes 1981.gada 28.aprīļa Regulas Nr. 1208/81, kas nosaka Kopienas skalu pieaugušu liellopu liemeņu klasificēšanai, prasībām;
3.2. cūku liemeņus - saskaņā ar Padomes 1984.gada 13.novembra Regulas Nr. 3220/84, kas nosaka Kopienas mērogu cūku liemeņu klasificēšanai, prasībām;
3.3. aitu liemeņus - saskaņā ar Padomes 1992.gada 23.jūlija Regulas Nr. 2137/92, kas paredz Kopienas klasifikācijas tabulu aitu liemeņiem un Kopienas standarta kvalitāti svaigiem un dzesētiem aitu liemeņiem, prasībām.

4. Šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā minēto dzīvnieku liemeņu klasifikācija ir obligāta kautuvē, ja tās kaušanas jauda vidēji gadā pārsniedz:

4.1. 75 liellopus nedēļā;
4.2. 200 cūku nedēļā.

5. Kautuvē, kurā klasificē dzīvnieku liemeņus saskaņā ar šo noteikumu 3.punktu, ir nodarbināti ne mazāk kā divi sertificēti liemeņu klasificētāji.
6. Dzīvnieku liemeņu pirmapstrādi veic atbilstoši tieši piemērojamo Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām par liemeņu kvalitāti. Pirms dzīvnieku liemeņu klasifikācijas tos nosver uz verificētiem svariem.
7. Pēc liemeņu kvalitātes novērtēšanas, klasifikācijas un svēršanas vai šo procedūru laikā kautuve nodrošina liemeņu identifikāciju, piešķirot liemeņa kārtas numuru.
8. Liemeņa kārtas numuru apzīmē ar cipariem šādā kārtībā:

8.1. "XXX", kur pirmie divi cipari apzīmē gada nedēļas kārtas numuru, trešais cipars - nedēļas dienas kārtas numuru;
8.2. "XXXX" - norāda nokautā dzīvnieka kārtas numuru nedēļā.

9. Šo noteikumu 8.punktā minēto informāciju kautuve var norādīt īpašā marķējuma etiķetē saskaņā ar normatīvajos aktos par gaļas marķēšanu noteiktajām prasībām. Īpašā marķējuma izmērs 5 x 10 cm.
10. Cūku liemeņus klasificē atbilstoši tieši piemērojamo Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām. Cūku liemeņa muguras tauku biezuma noteikšanai izmanto mērinstrumentu Introscope (Optical Probe). Introscope ir valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauts mērīšanas līdzeklis, kura verificēšanas periodiskums ir ne retāk kā reizi gadā.
11. Cūku liemeņa liesās gaļas satura noteikšanai izmanto mērinstrumentam vai mērījumu iekārtai atbilstošu formulu, kuru iegūst, veicot cūku liemeņu anatomiskās secēšanas izmēģinājumu atbilstoši tieši piemērojamo Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām un Eiropas Savienībā lietotai izmēģinājuma metodikai.
12. Cūku liemeņa liesās gaļas procentuālā satura aprēķināšanai mērījumos ar Introscope izmanto šādu formulu (regresijas vienādojumu), kura piemērojama liemeņa svaram no 55 līdz 120 kg:

y = 62,89 - 0,648 x a, kur
y - liemeņa liesās gaļas procentuālais saturs;
a - muguras tauku biezums (ieskaitot ādu) milimetros, kas mērīts 6 cm no viduslīnijas pie pēdējās ribas.

13. Ja tiek izmantots cits mērinstruments vai mēriekārta vai Latvijā ir mainījusies kaujamo cūku populācija, tad zemkopības ministra pilnvarota institūcija saskaņā ar šo noteikumu 11. un 12.punktu izstrādā cūku liemeņa liesās gaļas satura aprēķināšanai atbilstošu formulu.
14. Kautuve reģistrē liemeņa klasifikācijas rezultātus, svaru un kautuves piešķirto liemeņu kārtas numuru un attiecīgo informāciju uzglabā vienu gadu.
15. Dzīvnieku īpašniekam (turētājam) ir tiesības saņemt informāciju par piegādāto dzīvnieku liemeņu klasifikācijas rezultātiem.
16. Par dzīvnieku liemeņu kvalitātes, klasifikācijas, marķēšanas, svēršanas precizitātes un identifikācijas atbilstību tieši piemērojamo Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs kautuves īpašnieks.

III. Norēķinu kārtība ar dzīvnieku piegādātājiem

17. Kautuve par iegūto dzīvnieku liemeni dzīvnieku piegādātājam maksā saskaņā ar liemeņa klasifikācijas rezultātiem un liemeņa svaru.

18. Par dzīvnieku liemeņiem, kuru klases un kategorijas rādītāji ir augstāki par bāzes klases un kategorijas rādītājiem, kautuve atbilstoši pamatcenas korekcijas koeficientam veic piemaksu. Ja dzīvnieku liemeņu klases un kategorijas rādītāji ir zemāki par bāzes klases un kategorijas rādītājiem, kautuve atbilstoši pamatcenas korekcijas koeficientam samazina pamatcenu.

IV. Dzīvnieku liemeņu kvalitātes un klasifikācijas pārbaudes kārtība

19. Dzīvnieku liemeņu kvalitātes, klasifikācijas, svēršanas precizitātes, marķēšanas un identifikācijas pārbaudi veic Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots sertificēts klasifikācijas inspektors (turpmāk - inspektors).

20. Inspektors dzīvnieku liemeņu klasifikācijas pārbaudi veic saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta apstiprinātajām interkalibrācijas un pārbaudes metodēm.
21. Ja liemeņu klasifikācijas pārbaudē ir atklāta neatbilstība tieši piemērojamajos Eiropas Savienības normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajām dzīvnieku liemeņu kvalitātes, klasifikācijas, svēršanas precizitātes, marķēšanas un identifikācijas prasībām, inspektors:

21.1. palielina pārbaužu biežumu;
21.2. ierosina veikt vienu no šādām darbībām:
21.2.1. kautuves liemeņu klasificētāja papildu apmācību;

21.2.2. mērinstrumenta Introscope (Optical Probe) atkārtotu kalibrēšanu;
21.2.3. liemeņu klasificētāja sertifikāta anulēšanu.

22. Kautuves īpašniekam ir tiesības:

22.1. inspektora veiktās pārbaudes rezultātus apstrīdēt Zemkopības ministrijā;
22.2. pieprasīt atkārtotu pārbaudi;
22.3. pieprasīt šo noteikumu 27.punktā minētās institūcijas eksperta vērtējumu.

23. Par kvalitātes, klasifikācijas, svēršanas precizitātes, marķēšanas un identifikācijas prasību neievērošanu kautuves īpašniekam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek piemērots sods.
24. Inspektors, veicot kautuvē dzīvnieku liemeņu kvalitātes, klasifikācijas, svēršanas precizitātes, marķēšanas un identifikācijas pārbaudi:

24.1. pieprasa dzīvnieku kaušanas grafiku, kurā norādīta kaujamo dzīvnieku suga, kaušanas diena un stunda;
24.2. novērtē klasificējamā vai klasificētā liemeņa atbilstību kvalitātes un klasifikācijas prasībām;
24.3. novērtē dzīvnieku liemeņu kvalitāti, liemeņu klasificētāja veikto klasifikāciju, liemeņu svēršanas precizitāti, marķēšanas un identifikācijas pareizību ar interkalibrācijas un citām apstiprinātajām pārbaudes metodēm gaļas ieguves vietā, gaļas dzesētavā vai saldētavā:
24.3.1. klasificē liellopu un aitu liemeņus un veic cūku liemeņu interkalibrāciju kautuvē un to retrospektīvo klasifikāciju un interkalibrāciju gaļas dzesētavā vai saldētavā;
24.3.2. pārbauda dzīvnieku liemeņu marķējumu un tā atbilstību klasifikācijas un interkalibrācijas rezultātiem un klasifikācijas reģistrācijas protokoliem;
24.3.3. pārbauda visus ar dzīvnieku liemeņu klasifikāciju un svēršanu saistītos dokumentus un pierakstus;
24.4. pārbauda dzīvnieku liemeņu identifikāciju, pieprasot visus nepieciešamos dokumentus.

25. Inspektors sagatavo ziņojumu par dzīvnieku liemeņu kvalitātes, klasifikācijas, svēršanas precizitātes, marķēšanas un identifikācijas pārbaudi. Ziņojuma kopiju nodod kautuves īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai.
26. Pārtikas un veterinārais dienests katru gadu Zemkopības ministrijā iesniedz pārskatu par dzīvnieku liemeņu klasifikācijas kontroli kārtējā gadā.

V. Liemeņu klasificētāju un inspektoru apmācības un sertificēšanas kārtība

27. Liemeņu klasificētājus un inspektorus apmāca zemkopības ministra pilnvarota institūcija, kas atbildīga par apmācību.

28. Zemkopības ministrs apstiprina liemeņu klasificētāju un inspektoru mācību programmu.
29. Liemeņu klasificētāju un inspektoru zināšanas novērtē zemkopības ministra izveidota komisija. Komisijas sastāvā iekļauj Zemkopības ministrijas, Pārtikas un veterinārā dienesta, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes, gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociāciju un zinātnisko institūciju pārstāvjus.
30. Pēc mācību kursa noklausīšanās un eksāmena sekmīgas nokārtošanas Zemkopības ministrija, pamatojoties uz komisijas protokolu, izsniedz liemeņu klasificētājiem un inspektoriem sertifikātu uz pieciem gadiem.

VI. Noslēguma jautājums

31. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.