Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.413

Rīgā 2004.gada 22.aprīlī (prot. Nr.24 49.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 19.novembra noteikumos Nr.648 "Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu"
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 20.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 19.novembra noteikumos Nr.648 "Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 165.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Noteikumi neattiecas uz materiālu, ko paredzēts eksportēt vai re-eksportēt uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts. Šo materiālu ražo atsevišķi no pārējā materiāla.";

1.2. izteikt 4.3.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.1.2. no ģimeņu vecākiem (ģimeņu vecāki ir koki, no kuriem iegūst pēcnācējus, izmantojot kontrolētu vai brīvu apputeksnēšanu,— no viena zināma vecāka, ko izmanto kā sievišķo augu, to apputeksnējot ar viena vecāka (sibsi) vai vairāku zināmu vai nezināmu vecāku (pussibsi) putekšņiem);";

1.3. aizstāt 9.9.2.apakšpunktā vārdu "alohtona" ar vārdiem "alohtona (ne-autohtona)";

1.4. papildināt noteikumus ar 9.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.15. ieguves avota reģistrācijas numurs.";

1.5. papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Zemkopības ministrija informē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis par Latvijā noteiktajiem materiāla ieguves apgabaliem.";

1.6. papildināt II nodaļu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Pēc Eiropas Komisijas vai Eiropas Savienības dalībvalsts pieprasījuma Valsts meža dienests nosūta šo noteikumu 12.punktā minēto sarakstu.";

1.7. izteikt 14.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.1. vecākiem ir augstas kombinatīvās spējas (kombinatīvā spēja ir vecāku spēja krustojumos dot paaugstinātas produktivitātes pēcnācējus), un tie atbilst attiecīgajiem šo noteikumu 2.pielikuma 4., 6., 7., 8., 9. un 10.punktā minētajiem kritērijiem un rādītājiem;";

1.8. izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Ieguves avotu var nosacīti atestēt kategorijas "pārāks" materiāla ieguvei uz laiku līdz 10 gadiem, ja pēc šo noteikumu 18. vai 19.punktā noteiktās ieguves avota sastāvdaļu ģenētiskās novērtēšanas vai salīdzinošo pārbaužu provizoriskajiem rezultātiem var pieņemt, ka pēc pārbaužu pabeigšanas ieguves avots atbildīs šajā nodaļā noteiktajām prasībām.";

1.9. izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Materiāla sertificēšanas vispārīgās prasības ir šādas:

22.1. materiāls ievākts atbilstoši šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām reģistrētā ieguves avotā, kā arī:

22.1.1. materiāls no mākslīgajiem hibrīdiem vai ar veģetatīvās pavairošanas metodi saražotais materiāls iegūts kategorijas "atlasīts", "uzlabots" vai "pārāks" materiāla ieguvei reģistrētā ieguves avotā;

22.1.2. ģenētiski modificēts materiāls iegūts kategorijas "pārāks" materiāla ieguvei reģistrētā ieguves avotā;

22.2. sēklu vienības vai materiāla partijas iegūšanai ir izsniegts apliecinājums, un ievāktais daudzums atbilst apliecinājumā norādītajam;

22.3. materiāls ievākts, pārvietots un ražots, saglabājot tā identitāti. Katru sēklu vienību vai materiāla partiju identificē atbilstoši šādiem rādītājiem:

22.3.1. apliecinājuma vai sertifikāta numurs;

22.3.2. sugas botāniskais nosaukums;

22.3.3. kategorija;

22.3.4. materiāla izmantošanas mērķis;

22.3.5. ieguves avota veids;

22.3.6. ieguves avota reģistrācijas numurs;

22.3.7. ieguves apgabals— "ieguves vieta zināma" un "atlasīts" kategorijas materiālam;

22.3.8. materiāla izcelsme;

22.3.9. materiāla veids un vecums, sēklu vienībai— nogatavošanās gads;

22.3.10. norāde, vai materiāls ir ģenētiski modificēts.";

1.10. papildināt VI nodaļu ar 32.1, 32.2, 32.3, 32.4 , 32.5 un 32.6 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Materiālu ražot (ražošana ir process, kas ietver sēklu vienību vai augu daļu izaudzēšanu, ieguvi, sēklu vienības pārvēršanu par sēklām un stādāmā materiāla izaudzēšanu no sēklām vai augu daļām), tirgot (tirdzniecība ir materiāla piedāvāšana vai izlikšana pārdošanai, pārdošana vai piegāde citai personai, tai skaitā pakalpojuma līguma ietvaros) un importēt drīkst tikai Valsts meža dienesta meža reproduktīvā materiāla piegādātāju reģistrā (turpmāk— piegādātāju reģistrs) reģistrēta persona (piegādātājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas nodarbojas ar materiāla ražošanu, tirdzniecību vai importu).

32.2 Piegādātājs, kurš normatīvajos aktos par augu aizsardzību noteiktajā kārtībā ir reģistrējies Valsts augu aizsardzības dienesta augu audzētāju, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu pārstrādātāju, uzglabātāju, tirgotāju, ievedēju un izvedēju reģistrā, Valsts meža dienestā atkārtoti nereģistrējas, bet pirms materiāla ražošanas, tirdzniecības vai importa uzsākšanas rakstiski informē Valsts meža dienestu par plānoto darbību.

32.3 Lai reģistrētos piegādātāju reģistrā, piegādātājs iesniedz Valsts meža dienestā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju: personas vārds, uzvārds vai nosaukums, personas kods vai reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, plānotās darbības un produkcijas veidi, ražotņu, noliktavu un tirdzniecības vietu adreses, kontaktinformācija.

32.4 Valsts meža dienests piegādātāju reģistrē 10 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

32.5 Ja notikušas izmaiņas šo notikumu 32.3 punktā minētajā informācijā, piegādātājs 14 dienu laikā par to rakstiski informē Valsts meža dienestu.

32.6 Meža koku sugu stādāmo materiālu vai augu daļas, kuru izmantošanas mērķis nav mežsaimniecība, atļauts ražot tā, lai to būtu iespējams nodalīt no meža atjaunošanai vai ieaudzēšanai paredzētā materiāla. Šādu materiālu atļauts tirgot, ja tam pievienota norāde "Nav paredzēts meža atjaunošanai vai ieaudzēšanai".";

1.11. izteikt 33.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.6. katru gadu līdz 1.februārim rakstiski informē Valsts meža dienestu par iepriekšējā gadā saražoto, ražošanā esošo, pārdoto un iznīcināto sēklu vienību vai materiāla partiju daudzumu.";

1.12. izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Tirgojot materiālu, piegādātājs katram materiāla iepakojumam pievieno etiķeti. Etiķetē papildus šo noteikumu 22.3.apakšpunktā minētajai informācijai norāda šādu informāciju:

38.1. ražotāja nosaukums un reģistrācijas numurs;

38.2. piegādātāja nosaukums un reģistrācijas numurs;

38.3. piegādātais daudzums;

38.4. norāde "provizoriski apstiprināts", ja ieguves avots atestēts šo noteikumu 20.punktā noteiktajā kārtībā;

38.5. norāde, vai materiāls ir veģetatīvi pavairots;

38.6. sēklām papildus norāda šādu informāciju:

38.6.1. sēklu tīrība (tīro sēklu masas īpatsvars procentos);

38.6.2. tīro sēklu dīgtspēja vai dzīvotspēja (procentos);

38.6.3. 1000 tīru sēklu masa;

38.6.4. dīgtspējīgo vai dzīvotspējīgo sēklu skaits kilogramā (dzīvotspējīgo sēklu skaitu nosaka, ja praktiski nevar noteikt sēklu dīgtspēju).";

1.13. papildināt noteikumus ar 48.1 punktu šādā redakcijā:

"48.1 Ar Valsts meža dienesta ikreizēju rakstisku atļauju meža atjaunošanā vai ieaudzēšanā atļauts izmantot materiālu, kas neatbilst šo noteikumu 22.1.1. vai 22.1.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām un ir paredzēts zinātnisko pētījumu veikšanai, selekcijai vai ģenētisko resursu saglabāšanai.";

1.14. svītrot 49. un 50.punktu;

1.15. papildināt noteikumus ar 51.1 punktu šādā redakcijā:

"51.1 Piegādātājs 14 dienu laikā pēc materiāla pārvietošanas uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti rakstiski informē Valsts meža dienestu par šo darījumu un norāda nosūtītā materiāla sertifikāta numuru, daudzumu, nosūtīšanas datumu, piegādātāja dokumenta numuru, saņēmēja nosaukumu un adresi.";

1.16. papildināt VII nodaļu ar 56. un 57.punktu šādā redakcijā:

"56. Materiāla īpašnieks 30 dienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā rakstiski informē Valsts meža dienestu par augu daļu un stādāmā materiāla daudzumu, kas atrodas ražošanā vai glabāšanā un kura audzēšana ir uzsākta pirms 2004.gada 27.maija no sēklām vai augu daļām, kas nav sertificētas atbilstoši šo noteikumu prasībām. Iesniegumam pievieno sēklu vai augu daļu izcelsmi un iegādi apstiprinošu dokumentu kopijas.

57. "Ieguves vieta zināma" kategorijas materiālu, kas ievākts ieguves avotā, kurš atbilstoši šo noteikumu prasībām tiek reģistrēts kategorijas "atlasīts", "uzlabots" vai "pārāks" materiāla ieguvei, atļauts sertificēt atbilstošajai kategorijai, ja ir ņemtas vērā šo noteikumu 22.punktā noteiktās prasības.";

1.17. izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

'4.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 19.novembra noteikumiem Nr.648

1.19. izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

'5.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 19.novembra noteikumiem Nr.648

1.20. izteikt 6.pielikumu šādā redakcijā:

'6.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 19.novembra noteikumiem Nr.648

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze