Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.11.2006. - 11.04.2008. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.315

Rīgā 2004.gada 15.aprīlī (prot. Nr.22 27.§)
Kārtība, kādā tiek veikti darījumi ar piena kvotām, šo kvotu administrēšanas un kontroles kārtība, kā arī soda naudas aprēķināšanas un iekasēšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veikti darījumi ar piena kvotām (pirkšana, pārdošana, mantošana, pārveidošana un atteikšanās), šo kvotu administrēšanas un kontroles kārtību, kā arī ar piena kvotu administrēšanu saistītās soda naudas aprēķināšanas un iekasēšanas kārtību.

(MK 17.10.2006. noteikumu Nr.857 redakcijā)

2. (Svītrots ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.462.)

3. Valsts kopējās piena kvotas valsts rezervei (turpmāk — valsts rezerve) piena kvotas paredz ne mazāk par 1 % no piegādes kvotas apjoma un ne mazāk par 1 % no tiešās tirdzniecības kvotas apjoma.

4. Pienam, ko piena ražotājs izmanto pašpatēriņam (pārtikai vai lopbarībai), piena kvotu nenosaka.

5. Ar piena kvotu administrēšanu saistītos jautājumus risina komisija septiņu cilvēku sastāvā. Komisijā ar balsstiesībām piedalās trīs valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk — datu centrs) pārstāvji un viens Lauku atbalsta dienesta pārstāvis. Ar padomdevēja tiesībām komisijā piedalās pa vienam pārstāvim no Latvijas Piena ražotāju asociācijas, piena pārstrādātāju organizācijas un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes. Komisijas personālsastāvu apstiprina zemkopības ministrs.

(MK 17.10.2006. noteikumu Nr.857 redakcijā)

6. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī (ja nepieciešams, sasauc ārkārtas sēdi).

7. Komisijai ir šādas funkcijas:

7.1. izvērtēt piena ražotāju iesniegumus par piena kvotām;

7.2. izvērtēt piena pircēju atbilstību noteiktajām prasībām un piešķirt tiem apstiprinājumu (tiesības iepirkt pienu);

7.3. izskatīt iesniegumus par piena kvotas piešķiršanu vai palielināšanu no valsts rezerves;

7.4. izskatīt un izvērtēt Ciltsdarba valsts inspekcijas (turpmāk — inspekcija) iesniegtos dokumentus par:

7.4.1. piena kvotas apjoma precizēšanu piena ražotājam;

7.4.2. šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētā apstiprinājuma apturēšanu piena pircējam.

8. Komisijas priekšsēdētājs ir datu centra pārstāvis. Komisijas priekšsēdētājs:

8.1. organizē un vada komisijas darbu;

8.2. apstiprina komisijas sēdes darba kārtību un paraksta komisijas sēdes protokolu;

8.3. nosaka komisijas locekļu pienākumus.

9. (Svītrots ar MK 17.10.2006. noteikumiem Nr.857.)

10. Komisijas sēdes protokolē. Komisijas sekretariāta funkcijas veic datu centrs.

11. Lai iegūtu apstiprinājumu, piena pircējs iesniedz komisijā iesniegumu pircēja apstiprināšanai (1.pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

11.1. Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtas atzīšanas apliecības vai reģistrācijas apliecības kopiju;

11.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.462)

12. Komisija mēneša laikā pēc šo noteikumu 11.punktā minēto dokumentu saņemšanas tos izvērtē un pieņem lēmumu par piena pircēja apstiprināšanu. Komisija rakstiski informē piena pircēju par komisijas lēmumu.

13. Zemkopības ministrija apstiprināto piena pircēju sarakstu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

14. Piena ražotājs:

14.1. slēdz ar vienu vai vairākiem pircējiem līgumus par visu piegādes kvotu vai tās daļu;

14.2. piecu darbdienu laikā rakstiski informē piena pircēju un datu centru par juridiskā statusa maiņu;

14.3. samaksā aprēķināto kavējuma naudu datu centram, ja tiešās tirdzniecības gada deklarācija nav iesniegta noteiktajā termiņā saskaņā ar Komisijas 2004.gada 30.marta Regulas (EK) Nr. 595/2004, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē, 11.panta 2.punkta prasībām;

14.4. līdz 1.augustam samaksā soda naudu (ja tāda aprēķināta) par iepriekšējā kvotas gadā pārsniegto piena kvotu:

14.4.1. piena pircējam — piegādes kvotas gadījumā;

14.4.2. Lauku atbalsta dienestam — tiešās tirdzniecības kvotas gadījumā un piena pircēja darbības pārtraukšanas gadījumā.

(MK 17.10.2006. noteikumu Nr.857 redakcijā)

15. Piena ražotājs par katru tam piešķirto piena kvotas veidu aizpilda:

15.1. piegādes kvotas piena uzskaites žurnālu (2.pielikums);

15.2. tiešās tirdzniecības kvotas piena uzskaites žurnālu (3.pielikums).

16. Tiešās tirdzniecības kvotas īpašnieki katru ceturksni līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz datu centrā ceturkšņa pārskatu par tiešās tirdzniecības kvotas izpildi (4.pielikums).

II. Darījumi ar piena kvotu

17. Visus iesniegumus par darījumiem ar piena kvotu (pirkšana, pārdošana, mantošana, pārveidošana un atteikšanās) iesniedz datu centrā. Datu centrs piecu darbdienu laikā reģistrē darījumu un informē par to ražotāju.

(MK 17.10.2006. noteikumu Nr.857 redakcijā)

18. Darījums stājas spēkā pēc tā reģistrācijas datu centrā.

19. Ja piena ražotājs miris, tad persona, kura līdz mantojuma tiesību apstiprināšanai rīkosies ar ganāmpulku un piena kvotu, iesniedz datu centrā iesniegumu ganāmpulka un piena kvotas pārvaldnieka statusa reģistrēšanai. Pārvaldnieks pilda visas saistības attiecībā uz piena kvotu un var veikt visus darījumus ar piena kvotu, izņemot pārdošanu.

(MK 17.10.2006. noteikumu Nr.857 redakcijā)

20. Piena ražotājs var veikt darījumus ar neizmantoto piena kvotu vai tās daļu, ja viņa slaucamās govis ir reģistrētas datu centra dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.462)

21. Šo noteikumu 20.punktā minētais nosacījums nav spēkā, ja piena ražotājs pārtrauc savu darbību piena lopkopībā un pārdod visu tam piederošo piena kvotu vai manto piena kvotu.

22. Ja pēc darījuma mainās ražotāja kvotas reprezentatīvais tauku saturs, datu centrs to pārrēķina, izmantojot vienprocentīgā piena metodi, un informē ražotāju par mainīto tauku saturu.

III. Piena kvotas pirkšana

23. Piena kvotu var pirkt piena ražotājs, kuram pieder datu centra dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā reģistrēts slaucamo govju ganāmpulks.

24. Ja piena kvota tiek pārdota personai, kurai nav slaucamu govju, darījums netiek reģistrēts.

25. Pērkot piena kvotu, darījumā iesaistītās puses:

25.1. savstarpēji vienojas par pērkamās piena kvotas apjomu:

25.2. informē piena pircēju (ja tiek pirkta piegādes kvota) par izmaiņām piena piegādes līguma noteikumos;

25.3. aizpilda un iesniedz datu centrā iesniegumu piena kvotas pirkšanai (5.pielikums).

26. (Svītrots ar MK 17.10.2006. noteikumiem Nr.857.)

27. Piena kvotas pircējs ir atbildīgs par visa nopirktā kvotas apjoma izpildi. Piena kvotu pirkuma darījumus var veikt kārtējā kvotas gadā līdz 15.februārim:

27.1. ar visu piena ražotājam piederošo kvotu, ieskaitot jau izmantoto kvotas apjomu;

27.2. ar neizmantoto kvotas daļu.

(MK 07.09.2004. noteikumu Nr.780 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.10.2006. noteikumiem Nr.857)

IV. Piena kvotas noma

(Nodaļa svītrota ar MK 17.10.2006. noteikumiem Nr.857)

V. Piena kvotas pārveidošana

37. Ražotājs reizi kvotas gadā, bet ne vēlāk kā līdz 31.decembrim, var pārveidot piegādes kvotu tiešās tirdzniecības kvotā vai tiešās tirdzniecības kvotu piegādes kvotā. Lai pārveidotu piena kvotu, ražotājs aizpilda un iesniedz datu centrā iesniegumu piena kvotas pārveidošanai (7.pielikums).

VI. Atteikšanās no piena kvotas

38. Piena ražotājs var atteikties no tam piederošās piena kvotas, līdz 31.martam iesniedzot datu centrā iesniegumu (8.pielikums).

(MK 17.10.2006. noteikumu Nr.857 redakcijā)

39. (Svītrots ar MK 17.10.2006. noteikumiem Nr.857.)

VII. Piena kvotas administrēšana

40. Piena kvotu administrē piena pircējs un datu centrs.

41. Piena pircējs par katru piena ražotāju, ar kuru tas ir noslēdzis līgumu par piena piegādi, katru mēnesi līdz desmitajam datumam datu centram elektroniski nosūta šādu informāciju par iepriekšējo mēnesi:

41.1. piena kvotas reģistrācijas numurs (stājas spēkā ar kvotas gada sākumu);

41.2. ganāmpulka reģistrācijas numurs;

41.3. iepirktā piena apjoms (kg);

41.4. iepirktā piena tauku saturs (procentos), kas noteikts ne retāk kā divas reizes mēnesī (reizi 15 dienās) akreditētā testēšanas laboratorijā, kuras akreditētā darbības jomā ir iekļauta piena fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana (turpmāk — testēšanas laboratorija).

(Grozīts ar MK 17.10.2006. noteikumiem Nr.857)

41.1 Testēšanas laboratorija katru mēnesi līdz desmitajam datumam elektroniski nosūta datu centram pārskatu par iepriekšējā mēnesī veiktajām piena analīzēm, norādot piena pircējus, kas piegādājuši piena paraugus analīzēm, un veikto analīžu skaitu. Testēšanas laboratorija nodrošina inspekcijai pieeju piena analīžu uzskaites dokumentācijai.

(MK 17.10.2006. noteikumu Nr.857 redakcijā)

42. Piena pircējs katru mēnesi līdz desmitajam datumam datu centram elektroniski nosūta šādu informāciju par iepriekšējo mēnesi:

42.1. kopējais iepirktais piena apjoms (kg), vērtība (bez PVN), piena tauku saturs (procentos) un olbaltuma saturs (procentos);

42.2. pārstrādātais piena apjoms (kg);

42.3. pārstrādes uzņēmumiem pārdotais piena apjoms (kg);

42.4. no pārstrādes uzņēmumiem iepirktais piena apjoms (kg);

42.5. importētā piena apjoms (kg);

42.6. pārstrādes uzņēmumi, kuriem pārdots un no kuriem iepirkts piens.

(Grozīts ar MK 17.10.2006. noteikumiem Nr.857)

43. Piena pircējs:

43.1. katru gadu līdz 1.jūlijam iesniedz datu centrā noslēgto piena iepirkšanas līgumu sarakstu (9.pielikums), kā arī divu darbdienu laikā paziņo datu centram par izdarītajiem grozījumiem piena iepirkšanas līguma noteikumos;

43.2. kvotas gada laikā uzrauga ražotājam piešķirtās piegādes kvotas izpildi saskaņā ar noslēgto līgumu;

43.3. katru mēnesi veic piegādes kvotas izlīdzināšanu saskaņā ar šo noteikumu 44.8.apakšpunktā norādīto formulu un rakstiski informē piena ražotāju par piegādes kvotas izpildi;

43.4. kvotas gada beigās attiecīgajā uzņēmumā sadala neizmantoto piegādes kvotu proporcionāli starp piena ražotājiem, ņemot vērā piešķirto piena kvotas apjomu un tās izpildi;

43.5. iekasē soda naudu no piena ražotāja par pārsniegto kvotas apjomu, ieturot ne vairāk par 50 % no samaksas par pienu, kas pienākas ražotājam;

43.6. katru gadu līdz 10.maijam pēc neizmantotā piena kvotas apjoma proporcionālas sadales nosūta datu centram piegādes kvotas gada deklarāciju par katru piena ražotāju (10.pielikums). Uz gada deklarācijas ir juridiskās personas zīmogs un vadītāja paraksts;

43.7. informē ražotāju un datu centru par šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētā apstiprinājuma apturēšanu uz laiku, darbības pārtraukšanu un darbības atsākšanu;

43.8. katram piena ražotājam par iepirktā piena daudzumu aprēķina vidējo piena tauku saturu (procentos), izmantojot šādu metodi: katrā periodā pārdotā piena tauku saturu reizina ar attiecīgajā periodā pārdotā piena daudzumu (kg), iegūtos rezultātus par katru periodu saskaita un summu izdala ar mēnesī pārdotā piena kopējo daudzumu. Ja piena tauku saturs par 50 % atšķiras no iepriekšējā analīzē iegūtā, piena pircējs veic atkārtotu piena analīzi vai izmanto iepriekšējās analīzes rezultātu. Ja ir izmantots iepriekšējās analīzes rezultāts, pircējs kopīgi ar ražotāju sastāda attiecīgu aktu. Iepriekšējās analīzes rezultātus nedrīkst izmantot vairāk nekā vienu reizi;

43.9. ja ražotājs lauž līgumu ar pircēju, izsniedz ražotājam izziņu par faktiski iepirkto piena daudzumu un tauku saturu, sākot no kvotas gada sākuma, un divu darbdienu laikā paziņo par to datu centram;

43.10. uz piena ražotājam izsniegtā dokumenta par realizēto piena daudzumu un samaksu par to norāda soda naudu, kas ieturēta saskaņā ar šo noteikumu 43.5.apakšpunktu;

43.11. samaksā datu centra aprēķināto kavējuma naudu, ja gada deklarācija nav iesniegta noteiktajā termiņā;

43.12. pēc inspekcijas pieprasījuma iesniedz piena paraugu ņemšanas grafiku atbilstoši piena savākšanas maršrutiem;

43.13. nodrošina inspekcijas inspektoram pieeju ražošanas telpām un citiem infrastruktūras objektiem, uzskaites dokumentiem, kā arī sniedz pieprasīto informāciju par piena kvotām, ko inspektors uzskata par nepieciešamu, lai novērtētu situāciju.

(MK 17.10.2006. noteikumu Nr.857 redakcijā)

44. Datu centrs:

44.1. uztur piena ražotāju reģistru;

44.2. apkopo piena piegādes un tiešās tirdzniecības datus;

44.3. aprēķina piegādes kvotas un tiešās tirdzniecības kvotas no valsts rezerves;

44.4. nosūta piena ražotājam izziņu par piešķirto piena kvotu no valsts rezerves;

44.5. reģistrē piena kvotu darījumu iesniegumus, darījumus un izmaiņas piena ražotāja juridiskajā statusā vai nosaukumā;

44.6. informē piena pircēju par kopējās piena kvotas izpildi;

44.7. uzrauga piena kvotu izpildi valstī;

44.8. katra kvotas gada beigās valstī veic piegādes kvotas izlīdzināšanu, izmantojot šādu formulu:

IPD = (FTP - RTP) x PPD x 0,18, kur

IPD — izlīdzināmais piena apjoms;

FTP — faktiskais tauku procents, ar kādu piens tiek pārdots;

RTP — reprezentatīvais tauku procents;

PPD — piegādātais piena apjoms (kg);

0,18 — koeficients;

44.9. katra kvotas gada sākumā precizē kvotu apjomus un informē par to ražotājus;

44.10. aprēķina soda naudu par pārsniegto kvotas apjomu un sagatavo ziņojumu Eiropas Komisijai;

44.11. katru mēnesi līdz sešpadsmitajam datumam informē Centrālo statistikas pārvaldi par katra piena pircēja iepirkto piena daudzumu, vērtību (bez PVN), piena tauku saturu (procentos) un olbaltuma saturu (procentos).

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.462; MK 17.10.2006. noteikumiem Nr.857)

45. Ja piena ražotājs piešķirto piena kvotu izpilda 70 % apmērā vai mazāk, viņam piena kvotas apjomu nākamajam kvotas gadam samazina par 50 % no neizpildītā kvotas apjoma. Samazinājumu ieskaita valsts rezervē, nepiešķirot piena ražotājam atlīdzību. Ja nākamajā kvotas gadā piena ražotājs piešķirto piena kvotu izpilda 70 % apmērā vai mazāk, visu neizpildīto kvotas apjomu ieskaita valsts rezervē.

46. Ja piena ražotājs kādā kvotas gadā vispār nav pārdevis pienu, visu kvotu pilnībā ieskaita valsts rezervē.

47. Šo noteikumu 45. un 46.punktā minētos nosacījumus ražotājam nepiemēro un piena kvotu nesamazina, ja ražotājs līdz kvotas gada beigām datu centrā iesniedz:

47.1. Pārtikas un veterinārā dienesta izziņu:

47.1.1. par piespiedu kārtā likvidētajiem dzīvniekiem;

47.1.2. par ugunsgrēka, plūdu vai citas dabas stihijas dēļ bojā gājušiem dzīvniekiem;

47.2. attiecīgu institūciju izsniegtu izziņu par neparedzētiem gadījumiem, kas radušies nepārvaramas varas dēļ (force majeure).

48. Komisijas lēmumu par piena pircēja apstiprināšanu, valsts rezerves sadali un piena ražotāju strīdu izskatīšanu var pārsūdzēt tiesā.

VIII. Valsts rezerve

49. No valsts rezerves ražotājam piešķir piena kvotu vai palielina tās apjomu, ja piena ražotāja ganāmpulks ir reģistrēts dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā un piena ražotājs ir izpildījis vismaz 70 % no viņam piešķirtās līdzšinējās kvotas.

(MK 17.10.2006. noteikumu Nr.857 redakcijā)

49.1 Piena ražotājs nevar atkārtoti pretendēt uz papildu kvotas saņemšanu no valsts rezerves, ja no valsts rezerves piešķirto kvotu vai tās daļu ir pārdevis citam piena ražotājam.

(MK 28.06.2005. noteikumu Nr.462 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.10.2006. noteikumiem Nr.857)

50. Piena ražotājam saskaņā ar šo noteikumu 49.punktu no valsts rezerves piešķiramo piena kvotu aprēķina, ražotāja vidējo kvotas gada mēnesī pārdotā piena daudzumu reizinot ar mēnešu skaitu, kas atlicis līdz kvotas gada beigām.

(MK 17.10.2006. noteikumu Nr.857 redakcijā)

51. Lai iegūtu piena kvotu vai palielinātu piena kvotas apjomu no valsts rezerves, piena ražotājs datu centrā iesniedz iesniegumu un dokumentus, kas apliecina, ka šo noteikumu 49.punktā minētie nosacījumi ir izpildīti.

52. Piena ražotāju iesniegumus par piena kvotas piešķiršanu vai tās apjoma palielināšanu no valsts rezerves pieņem šādos termiņos: līdz 1.jūnijam, līdz 1.septembrim, līdz 1.decembrim.

53. Ja piena kvotas apjoms, ko ražotāji vēlas saņemt no valsts rezerves, nav lielāks par valsts rezervi, ražotājiem piešķir visu pieprasīto piena kvotas apjomu. Ja ražotāju pieprasītais piena kvotas apjoms ir lielāks par valsts rezervi, piešķiramo apjomu proporcionāli samazina visiem pretendentiem.

54. Mēneša laikā pēc katra šo noteikumu 52.punktā minētā termiņa komisija izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par piena kvotas piešķiršanu vai piena kvotas apjoma palielināšanu no valsts rezerves. Datu centrs nosūta attiecīgajam ražotājam informāciju par komisijas lēmumu.

55. (Svītrots ar MK 17.10.2006. noteikumiem Nr.857.)

56. (Svītrots ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.462.)

IX. Piena kvotu kontrole

57. Piena kvotas kontrolē inspekcija.

58. Inspekcijas kontrolei attiecībā uz piena kvotu izpildi ir pakļauti:

58.1. piena ražotāji;

58.2. piena pircēji;

58.3. testēšanas laboratorijas;

58.4. datu centrs.

(Grozīts ar MK 17.10.2006. noteikumiem Nr.857)

59. Piena ražotājam inspekcija pārbauda:

59.1. piešķirtās piena kvotas (pamatojumu) pareizību;

59.2. noslēgtos līgumus par piena iepirkumu;

59.3. norēķina dokumentus par pārdoto pienu un piena produktiem;

59.4. piena ražošanas uzskaites žurnālu (piena izlietojums: realizācija un patēriņš savā saimniecībā);

59.5. tiešās tirdzniecības deklarācijas pareizību (piena pārrēķinu koeficientu lietošanas pareizību) un iesniegšanas termiņu ievērošanu — tiešās tirdzniecības kvotas īpašniekiem.

60. Piena pircējam inspekcija pārbauda:

60.1. šo noteikumu 11.punktā minētos dokumentus;

60.2. ar ražotājiem noslēgtos līgumus par piena iepirkšanu;

60.3. grāmatvedības dokumentus, lai iegūtu informāciju par:

60.3.1. iepirkto un pārstrādāto pienu un piena produktiem;

60.3.2. piena un piena produktu zudumiem;

60.3.3. piena un piena produktu atlikumiem kontroles sākumā un beigās;

60.4. piena savākšanas transportu un maršrutus:

60.4.1. uzskaites dokumentāciju;

60.4.2. piena paraugu ņemšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām un nosūtīšanu testēšanas laboratorijām;

60.5. piegādes kvotas gada deklarācijas iesniegšanas termiņu ievērošanu;

60.6. ražotāju kvotu izlīdzināšanu, soda naudas aprēķināšanu, iekasēšanu un atmaksāšanu.

(Grozīts ar MK 17.10.2006. noteikumiem Nr.857)

61. Datu centrā inspekcija pārbauda:

61.1. iesniegtās gada deklarācijas par piena kvotu;

61.2. pircēja iesniegto informāciju;

61.3. piena ražotāju reģistru;

61.4. piena pircēju reģistru;

61.5. darījumu reģistrēšanu;

61.6. kopējās piena kvotas izlīdzināšanu un soda naudas aprēķināšanu.

62. Testēšanas laboratorijā inspekcija pārbauda uzskaites dokumentāciju.

(Grozīts ar MK 17.10.2006. noteikumiem Nr.857)

63. Inspekcija sniedz komisijai ziņojumu, lai varētu pieņemt lēmumu par kvotas samazināšanu vai kvotas anulēšanu piena ražotājam, vai šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētā apstiprinājuma apturēšanu piena pircējam.

64. Piena pircējs var prasīt šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētā apstiprinājuma atjaunošanu, ja tas ir novērsis pārbaudes aktā norādītos trūkumus un iesniedzis komisijā šādus dokumentus:

64.1. iesniegumu par apstiprinājuma atjaunošanu;

64.2. veikto trūkumu novēršanas pasākumu aprakstu;

64.3. inspekcijas atkārtotās pārbaudes akta kopiju.

X. Soda naudas aprēķināšana, iekasēšana un atmaksāšana pēc piena kvotas izlīdzināšanas

65. Datu centrs soda naudu par pārsniegto kvotu ražotājam aprēķina saskaņā ar Padomes 2003.gada 29.septembra Regulas (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē, 2.panta prasībām. Datu centrs soda naudu ražotājam par termiņā neiesniegto tiešās tirdzniecības gada deklarāciju aprēķina saskaņā ar Komisijas 2004.gada 30.marta Regulas (EK) Nr. 595/2004, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē, 11.panta 3.punkta prasībām. Par soda naudas apmēru datu centrs rakstiski informē ražotāju, pircēju un Lauku atbalsta dienestu.

(MK 17.10.2006. noteikumu Nr.857 redakcijā)

66. Ja valsts kopējā piena kvota pēc izlīdzināšanas nav pārsniegta, pircējs katru gadu līdz 1.jūlijam atmaksā ražotājam no tā iekasēto soda naudu.

67. Ja valsts kopējā piena kvota pēc izlīdzināšanas ir pārsniegta, Lauku atbalsta dienests iekasē no piena pircējiem (ja pārsniegta piegādes kvota) un ražotājiem (ja pārsniegta tiešās tirdzniecības kvota) šo noteikumu 65.punktā noteikto soda naudu un pārskaita to Eiropas lauksaimniecības virzības un garantiju fondam.

XI. Noslēguma jautājumi

68. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

69. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai apstiprinātajiem piena pircējiem apstiprinājums ir derīgs arī pēc šo noteikumu stāšanās spēkā, izņemot gadījumus, ja tas tiek atsaukts šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

70. Šo noteikumu 45.punktā minētais samazinājums tiek piemērots, sākot ar 2005.-2006.kvotas gadu.

71. Šo noteikumu pielikumos noteiktās veidlapas un žurnālus izgatavo un izsniedz datu centrs.

72. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 30.septembra noteikumus Nr.539 "Piena ražošanas kvotu sadales un piešķiršanas, kā arī informācijas vākšanas un administrēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 137.nr.; 2004, 27.nr.).

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.315

(Pielikums grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.462)

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.315

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.315

Zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.315

Zemkopības ministrs M.Roze
5.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.315

(Pielikums MK 28.06.2005. noteikumu Nr.462 redakcijā)

6.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.315

(Pielikums svītrots ar MK 17.10.2006. noteikumiem Nr.857)

7.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.315

(Pielikums MK 28.06.2005. noteikumu Nr.462 redakcijā)

8.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.315
Zemkopības ministrs M.Roze
9.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.315
Zemkopības ministrs M.Roze
10.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.315

Zemkopības ministrs M.Roze
11.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.315

Zemkopības ministrs M.Roze