Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.414

Rīgā 2004.gada 22.aprīlī (prot. Nr.24, 51.§)

Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 11.pantu

 

1. Noteikumi nosaka bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību saskaņā ar:

1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 1991.gada 24.jūnija Regulu Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku un tās grozījumiem (turpmāk- Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 2092/91);

1.2. Komisijas 2003.gada 14.augusta Regulu (EK) Nr. 1452/2003, ar ko saglabā Padomes Regulas (EEK) Nr. 2092/91 6.panta 3.punkta "a" apakšpunktā paredzēto atkāpi attiecībā uz dažu sugu sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiālu un paredz procedūras noteikumus un kritērijus attiecībā uz minēto atkāpi (turpmāk- Komisijas regula Nr. 1452/2003);

1.3. Komisijas 2003.gada 5.februāra Regulu (EK) Nr. 223/2003 par marķēšanas prasībām saistībā ar bioloģiskās ražošanas metodi barībai, barības maisījumiem un barības sastāvdaļām, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 2092/91 (turpmāk- Komisijas regula Nr. 223/2003);

1.4. Komisijas 2001.gada 7.septembra Regulu (EK) Nr. 1788/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu noteikumus par pārbaudes sertifikātu importam no trešām valstīm saskaņā ar 11.pantu Regulā (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku un tās grozījumiem (turpmāk- Komisijas regula Nr. 1788/2001).

2. Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 2092/91, Komisijas regulā 223/2003 un Komisijas regulā 1788/2001 noteiktās kompetentās institūcijas funkcijas veic Pārtikas un veterinārais dienests.

3. Komisijas regulā Nr. 1452/2003 noteiktās kompetentās institūcijas funkcijas veic Valsts augu aizsardzības dienests.

4. Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 2092/91 noteiktās kontroles iestādes un inspekcijas iestādes funkcijas veic Pārtikas un veterinārā dienesta apstiprinātas kontroles institūcijas, kas ir akreditētas atbilstoši standartam EN45011 bioloģiskās lauksaimniecības jomā.

5. To dzīvnieku sugu un no tiem iegūto produktu marķējumā, kuri nav noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 I pielikumā, neizmanto norādi par bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi.

6. Marķēšanas prasības bioloģiski ražotai lopbarībai, lopbarības maisījumiem un lopbarības sastāvdaļām noteiktas Komisijas regulā Nr. 223/2003.

7. Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar Komisijas 1993.gada 29.janvāra Regulas (EEK) Nr. 207/93, ar ko nosaka VI pielikuma saturu Regulā (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un uz pārtiku un ar ko paredz sīki izstrādātus 5.panta 4.punkta īstenošanas noteikumus (turpmāk- Komisijas regula Nr. 207/93), 3.panta 1.punkta "b" apakšpunktu izsniedz atļauju, ja operators ir iesniedzis dokumentus, kas apliecina, ka:

7.1. sastāvdaļas ir lauksaimnieciskas izcelsmes;

7.2. Eiropas Savienības dalībvalstīs sastāvdaļas neražo pietiekamā daudzumā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 6.pantā noteiktajām normām;

7.3. sastāvdaļas nevar importēt no trešajām valstīm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 11.pantu.

8. Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas Nr. 207/93 3.panta 1.punkta "b" apakšpunktu pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai tās derīguma termiņa pagarināšanu un saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas Nr. 207/93 3.panta 2.punktu informē par to Zemkopības ministriju, Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis.

9. Pārtikas un veterinārais dienests pagarina šo noteikumu 8.punktā minētās atļaujas derīguma termiņu ne vairāk kā trīs reizes uz septiņiem mēnešiem, ja nav saņemts Eiropas Komisijas lēmums saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas Nr. 207/93 3.panta 4. un 6.punktu, ka piešķirtā atļauja par attiecīgo sastāvdaļu ir atsaukta.

10. Pēc informācijas saņemšanas no Eiropas Komisijas vai Eiropas Savienības dalībvalsts par lauksaimnieciskās izcelsmes sastāvdaļas pieejamību Pārtikas un veterinārais dienests pieņem lēmumu:

10.1. par šo noteikumu 8.punktā minētās atļaujas atcelšanu;

10.2. par šo noteikumu 8.punktā minētās atļaujas derīguma termiņa samazināšanu.

11. Pārtikas un veterinārais dienests 15 dienu laikā pēc informācijas saņemšanas par lauksaimnieciskās izcelsmes sastāvdaļas pieejamību informē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis par pasākumiem, ko tas veicis vai gatavojas veikt saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu.

12. Lauksaimnieciskās izcelsmes sastāvdaļas, kas nav minētas Komisijas regulas Nr. 2091/91 VI pielikuma C daļā, drīkst lietot pēc tam, kad beidzies šo noteikumu 6.punktā minētās atļaujas derīguma termiņa trešais pagarinājums, ja Zemkopības ministrija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 207/93 3.panta 6.punktu ir iesniegusi Eiropas Komisijai prasību par nepieciešamajiem regulas VI pielikuma C daļas grozījumiem. Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 207/93 3.panta 6.punktu drīkst atļauju pagarināt uz septiņiem mēnešiem, ņemot vērā Komisijas regulas Nr. 207/93 3.panta 1., 2. un 3.punkta nosacījumus.

13. Operators marķē produktu atbilstoši normatīvajiem aktiem par produktu marķēšanu un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 5.panta 1.punkta prasībām. Marķējumā ir šādas norādes:

13.1. "bioloģiskā lauksaimniecība" -, ja tiek izpildīts Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 5.panta 3.punkts;

13.2. "pārejas periodā uz bioloģisko lauksaimniecību" -, ja produkts tiek ražots pārejas periodā uz bioloģisko lauksaimniecību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 5.panta 5.punktu;

13.3. "X % lauksaimniecības sastāvdaļu ir ražoti saskaņā ar bioloģiskās lauksaimniecības metodi"- saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 5.panta 5.punkta "a" apakšpunktu;

13.4. "Kontroli veica (tās kontroles institūcijas nosaukums, kurai pakļauts operators, kas veicis produkta galīgo sagatavošanu)".

14. Operators marķējumā var norādīt Eiropas Kopienas bioloģiskās lauksaimniecības logotipu.

15. Zemkopības ministrija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 5.panta 8.punktu un 7.panta 4.punktu iesniedz Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības dalībvalstīm dokumentāciju, kas pamato vielas iekļaušanu Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 VI pielikuma A, B un C daļā vai II pielikuma A un B daļā vai svītrošanu no tās.

16. Valsts augu aizsardzības dienests var atļaut tādu sēklu un sēklas kartupeļumateriāla izmantošanu, kas nav iegūtsar bioloģiskās lauksaimniecības metodi, saskaņā ar Komisijas regulu
Nr. 1452/2003.

17. Valsts augu aizsardzības dienests izveido un uztur pieejamo bioloģisko sēklu šķirņu uzskaites elektronisko datu bāzi saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1452/2003 6.panta 1. un 2.punktu.

18. Zemkopības ministrija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1452/2003 6.panta 3.punktu informē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis par datu bāzes pārvaldīšanai izraudzīto iestādi.

19. Valsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1452/2003 4.pantu izsniedz Komisijas regulas Nr. 1452/2003 5.pantā minētās atļaujas.

20. Valsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1452/2003 8.panta 2.punktu noraida operatora iesniegto reģistrācijas pieteikumu vai svītro jau izdarītu reģistrācijas ierakstu, ja operators neievēro Komisijas regulas Nr. 1452/2003 8.panta 1.punktā noteiktās prasības.

21. Operators, kas pakļauts bioloģiskās lauksaimniecības sēklu reģistrācijai, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sedz izdevumus, kas radušies, ievietojot un uzturot datu bāzē informāciju saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1452/2003 11.pantu.

22. Operators, kas ražo, sagatavo vai importē no trešās valsts Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 1.pantā minētos produktus, lai tos pārdotu, iesniedz kontroles institūcijai ziņojumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 IV pielikumu.

23. Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 9.panta 4., 5. un 6.punktu apstiprina kontroles institūcijas un veic to uzraudzību.

24. Kontroles institūcijas sedz Pārtikasun veterinārā dienesta izdevumus, kassaistīti ar šo institūciju apstiprināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 9.panta 4. un 5.punktu.

25. Kontroles institūcijas iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā:

25.1. informāciju par veiktajiem kontroles pasākumiem (veidlapa, ko izstrādājis Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 9.panta 8.punkta "a" apakšpunktu- katru mēnesi līdz piektajam datumam;

25.2. īsu ikgadēju pārskatu un to operatoru sarakstu, kuri bijuši pakļauti kontrolei līdz iepriekšējā gada 31.decembrim,- katru gadu līdz 31.janvārim.

26. Ja kontroles institūcija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 9.pantu konstatē tīšu pārkāpumu vai pārkāpumu ar ilgstošām sekām attiecībā uz produkta marķēšanas, ražošanas un kontroles prasībām, attiecīgajam operatoram aizliedz pārdot produktus, kuru marķējumā ir norāde par bioloģiskas ražošanas metodi, uz laiku, ko saskaņo ar Pārtikas un veterināro dienestu.

27. Kontroles institūcijas nodrošina Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 9.panta 12.punktā noteikto kontroli un katru gadu līdz 1.martam Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniedz informāciju par veiktajiem pasākumiem un to rezultātiem. Pārtikas un veterinārais dienests kopā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 15.pantā noteikto uzraudzības ziņojumu iesniedz Eiropas Komisijā informāciju par kontroles institūcijas veiktajiem pasākumiem un to rezultātiem.

28. Ja kontroles institūcija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 10.panta 3.punktu konstatē nepārprotamu pārkāpumu vai pārkāpumu ar ilgstošām sekām attiecībā uz produkta marķēšanas, ražošanas un kontroles prasībām, attiecīgajam operatoram uz laiku, ko saskaņo ar Pārtikas un veterināro dienestu, atņem tiesības izmantot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 V pielikumā minēto norādi.

29. Ja Pārtikas un veterinārajam dienestam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 10.a pantu ir pamatotas aizdomas par tāda produkta atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2092/91, kas importēts no citas dalībvalsts, uz kura ir norāde saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 2.pantu un/vai V pielikumu, Pārtikas un veterinārais dienests informē par to Eiropas Savienības dalībvalsti, kas ir noteikusi kontroles institūciju vai apstiprinājusi kontroles iestādi, un Eiropas Komisiju.

30. Līdz apstākļu noskaidrošanai Pārtikas un veterinārajam dienestam ir tiesības apturēt no citas Eiropas Savienības dalībvalsts ievestā šo noteikumu 29.punktā minētā produkta izplatīšanu. Realizējot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2092/91 prasībām neatbilstošu produktu, kurš atbilst vispārējām kvalitātes prasībām, marķējumā nav norādes par bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi.

31. Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 11.panta 6.punkta "b" apakšpunktu informē Eiropas Komisiju un citas dalībvalstis par trešo valsti, no kuras ieved produktus, iesniedz kontroles institūcijas sagatavotu informāciju par ražošanas un kontroles kārtību, kas garantē tās pastāvīgu un efektīvu piemērošanu.

32. Ja kontroles laikā konstatē, ka no trešās valsts importētā produkta ražošanas noteikumi nav bijuši līdzvērtīgi Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 6.pantā noteiktajām prasībām vai pārbaudes pasākumu efektivitāte nav bijusi līdzvērtīga Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 8. un 9.pantā noteiktajām prasībām, Zemkopības ministrija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 11.panta 6.punkta "c" apakšpunktu iesniedz pieprasījumu izskatīšanai Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 14.pantā minētajā Komitejā.

33. Zemkopības ministrija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 11.panta 7.punktu drīkst iesniegt lūgumu Eiropas Komisijā apstiprināt trešās valsts kontroles iestādi un pievienot to Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 11.panta 1.punkta "a" apakšpunktā minētajam sarakstam.

34. Pārtikas un veterinārais dienests:

34.1. katru gadu līdz 1.jūlijam informē Eiropas Komisiju par iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem šīs regulas īstenošanā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 15.pantu;

34.2. katru gadu līdz 31.martam informē Eiropas Komisiju par kontroles institūcijām, kuras ir apstiprinātas līdz iepriekšējā gada 31.decembrim, un informāciju par kontroles institūcijām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2092/91 15.pantu.

35. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.