Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 25.04.2007. - 28.10.2008. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.405

Rīgā 2004.gada 22.aprīlī (prot. Nr.24 41.§)
Piena un piena produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek administrēti un uzraudzīti Eiropas Savienības tirgus intervences pasākumi pienam un piena produktiem (turpmāk — produkts).

2. Intervences pasākumu uzsākšanas un pārtraukšanas kārtība noteikta:

2.1. Padomes 1999.gada 17.maija Regulā (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (turpmāk — Padomes regula Nr. 1255/1999);

2.2. Komisijas 1999.gada 16.decembra Regulā Nr. 2771/1999, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus par Padomes regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanu attiecībā uz intervenci sviesta un krējuma tirgū (turpmāk — Komisijas regula Nr. 2771/1999);

2.3. Komisijas 2001.gada 12.janvāra Regulā (EK) Nr. 214/2001, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus par Padomes regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanu attiecībā uz intervenci sausā vājpiena pulvera tirgū (turpmāk — Komisijas regula Nr. 214/2001);

2.4. Komisijas 2006.gada 16.maija Regulā (EK) Nr. 734/2006, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz Kopienas atbalsta piešķiršanu dažu sieru privātai uzglabāšanai 2006./2007.uzglabāšanas gada laikā (turpmāk - Komisijas regula Nr. 734/2006).

(MK 14.09.2004. noteikumu Nr.803 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.06.2005. noteikumiem Nr.415; MK 08.08.2006. noteikumiem Nr.648; MK 17.04.2007. noteikumiem Nr.266)

3. Intervences pasākumu administrēšanu un uzraudzību Latvijā īsteno Lauku atbalsta dienests.

3.1 Pārtikas un veterinārais dienests uzrauga produkta atbilstību valsts kvalitātes kategorijai, ņem paraugus un sniedz atzinumus par atbilstību valsts kvalitātes kategorijai "Ekstra klases sviests" vai "Ekstra klases siers".

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

3.2 Valsts kvalitātes kategoriju "Ekstra klases sviests" piešķir sviestam, kas atbilst Eiropas Savienības normatīvajos aktos par sviesta kvalitāti noteiktajām prasībām, kā arī Komisijas Regulas Nr. 2771/1999 un Komisijas 2001.gada 9.janvāra Regulas Nr. 213/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu analīžu un kvalitātes vērtēšanas metodēm, un groza Regulu (EK) Nr. 2771/1999 un Regulu (EK) Nr. 2799/1999 (turpmāk - Komisijas regula Nr. 213/2001), nosacījumiem.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

3.3 Valsts kvalitātes kategoriju "Ekstra klases siers" piešķir ilgstoši nogatavinātam sieram, kura nogatavināšanas laiks ir ne mazāks par 180 dienām un kurš atbilst Eiropas Savienības normatīvajos aktos par sieru privātu uzglabāšanu noteiktajām prasībām un attiecīgā uzņēmuma deklarētajām prasībām, un kurš sensoriskajā vērtējumā ir ieguvis:

3.31. pēc izskata - vismaz četrus punktus no maksimāli iespējamiem pieciem punktiem;

3.32. pēc konsistences - vismaz četrus punktus no maksimāli iespējamiem pieciem punktiem;

3.33. pēc garšas un smaržas - vismaz četrus punktus no maksimāli iespējamiem pieciem punktiem.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

3.4 Lai iegūtu valsts kvalitātes kategoriju "Ekstra klases sviests" vai "Ekstra klases siers", pretendents Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu par valsts kvalitātes kategorijas piešķiršanu un iesniegumam pievieno:

3.41. rakstisku pieprasījumu reprezentatīvu paraugu ņemšanai;

3.42. vismaz vienas sviesta partijas laboratorisko izmeklējumu rezultātus, kuri veikti saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 2771/1999 nosacījumiem un Komisijas regulā Nr. 213/2001 noteiktām metodēm;

3.43. vismaz vienas siera partijas laboratorisko izmeklējumu rezultātus, kuri veikti saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 734/2006 nosacījumiem un attiecīgā uzņēmuma deklarētajām prasībām;

3.44. attiecīgā uzņēmuma siera ražošanas deklarētās prasības;

3.45. apliecinājumu, ka sviesta ražošanā izmantoti tikai piena tauki un nav pievienoti nekādi marķieri.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

3.5 Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar valsts kvalitātes kategorijas "Ekstra klases sviests" vai "Ekstra klases siers" piešķiršanu.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

3.6 Piecu darbdienu laikā pēc pretendenta rakstiska iesnieguma saņemšanas Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem par nosacījumiem un vērtēšanas prasībām ņem reprezentatīvos paraugus:

3.61. no vismaz trijām attiecīgā sviesta ražošanas partijām;

3.62. no attiecīgā siera saskaņā ar ilgstoši nogatavināta siera standarta LVS 289:2000 "Pamatprasības sieriem" nosacījumiem:

3.62.1. laikā, kad var veikt sensorisko vērtēšanu, bet ne agrāk par 60 dienām pēc siera nogatavināšanas uzsākšanas;

3.62.2. laikā, kad tiek pārtraukta siera nogatavināšana, bet ne agrāk par 180 dienām pēc siera nogatavināšanas uzsākšanas.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

3.7 Sviestu un sieru testē Nacionālā diagnostikas centra laboratorijā saskaņā ar Komisijas regulā Nr. 213/2001 noteiktajām metodēm vai atbilstoši validētām metodēm un standartam LVS 354:2002 "Piena un piena produktu sensoriskā novērtēšana ar punktu metodi".

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

3.8 Divu darbdienu laikā pēc sviesta un siera testēšanas pabeigšanas Nacionālā diagnostikas centra laboratorija sagatavo testēšanas pārskatu. Testēšanas pārskata oriģinālu nosūta pretendentam, bet testēšanas pārskata kopiju - Pārtikas un veterinārajam dienestam.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

3.9 Pārtikas un veterinārais dienests piecu darbdienu laikā pēc sviesta un siera testēšanas pārskata saņemšanas:

3.91. izsniedz pretendentam atzinumu par attiecīgā sviesta vai siera atbilstību valsts kvalitātes kategorijai "Ekstra klases sviests" vai "Ekstra klases siers", ja saskaņā ar šo noteikumu 3.42. un 3.43.apakšpunktā minētajiem testēšanas pārskata rezultātiem attiecīgais sviests vai siers atbilst valsts kvalitātes kategorijas piešķiršanas nosacījumiem;

3.92. rakstiski informē pretendentu par atzinuma nesniegšanu, ja saskaņā ar šo noteikumu 3.42. un 3.43.apakšpunktā minētajiem testēšanas pārskata rezultātiem attiecīgais sviests vai siers neatbilst valsts kvalitātes kategorijas piešķiršanas nosacījumiem.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

3.10 Pretendents var rakstiski pieprasīt Pārtikas un veterinārajam dienes­tam atkārtotu reprezentatīvu paraugu ņemšanu sviesta vai siera testēšanai ne agrāk kā 10 darbdienas pēc šo noteikumu 3.92.apakšpunktā minētās rakstiskās informācijas saņemšanas.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

3.11 Pārtikas un veterinārais dienests veic valsts kvalitātes kategorijas sviesta un valsts kvalitātes kategorijas siera uzraudzību, ne retāk kā reizi ceturksnī ņemot paraugus testēšanai Nacionālā diagnostikas centra laboratorijā.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

3.12 Pārtikas un veterinārais dienests, pamatojoties uz veiktās uzraudzības un testēšanas pārskata rezultātiem, anulē izsniegto atzinumu, ja analīžu rezultāti uzrāda neatbilstību valsts kvalitātes kategorijas "Ekstra klases sviests" vai "Ekstra klases siers" prasībām, un rakstiski informē par to Lauku atbalsta dienestu un pretendentu.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

3.13 Pretendents var atkārtoti pieteikties valsts kvalitātes kategorijas "Ekstra klases sviests" vai "Ekstra klases siers" piešķiršanai ne agrāk kā pēc mēneša no atzinuma anulēšanas dienas.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

3.14 Pārtikas un veterinārais dienests pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz rakstisku apliecinājumu par attiecīgā sviesta vai siera atbilstību valsts kvalitātes kategorijas "Ekstra klases sviests" vai "Ekstra klases siers" nosacījumiem.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

II. Piena pārstrādes uzņēmumu apstiprināšanas kārtība

4. Lai īstenotu intervences pasākumus, piena pārstrādes uzņēmums (turpmāk — uzņēmums) iesniedz Lauku atbalsta dienestā rakstisku iesniegumu par intervences pasākumu piemērošanas apstiprināšanu. Iesniegumam pievieno Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtās pārtikas uzņēmuma atzīšanas apliecības kopiju un administrēšanai un uzraudzībai nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 2771/1999 un Komisijas regulas Nr. 214/2001 nosacījumiem.

(MK 14.09.2004. noteikumu Nr.803 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.04.2007. noteikumiem Nr.266)

5. Lauku atbalsta dienests reģistrē uzņēmuma iesniegumu par apstiprināšanu un pārbauda uzņēmuma atbilstību Padomes regulā Nr. 1255/1999, Komisijas regulā Nr. 2771/1999 un Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteiktajiem apstiprināšanas atbilstības kritērijiem.

6. Ja uzņēmums atbilst Padomes regulā Nr. 1255/1999, Komisijas regulā Nr. 2771/1999 un Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteiktajiem kritērijiem, Lauku atbalsta dienests divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē uzņēmumu par apstiprinājuma piešķiršanu.

7. Lauku atbalsta dienests šo noteikumu 6.punktā minēto uzņēmuma apstiprinājumu:

7.1. aptur uz laiku no viena līdz 12 mēnešiem (kamēr tiek novērsta neatbilstība), ja uzņēmums neatbilst kādam no Padomes regulā Nr. 1255/1999, Komisijas regulā Nr. 2771/1999 un Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteiktajiem kritērijiem;

7.2. anulē, ja uzņēmums neatbilst visiem Padomes regulā Nr. 1255/1999, Komisijas regulā Nr. 2771/1999 un Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteiktajiem kritērijiem vai Pārtikas un veterinārais dienests ir apturējis attiecīgā produkta ražošanu;

7.3. atjauno pēc uzņēmuma lūguma ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc uzņēmuma apstiprinājuma anulēšanas, pirms tam veicot uzņēmuma pārbaudi par atbilstību Padomes regulā Nr. 1255/1999, Komisijas regulā Nr. 2771/1999 un Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteiktajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr.803; MK 14.06.2005. noteikumiem Nr.415)

8. (Svītrots ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr.803.)

9. Ne vēlāk kā divas dienas pirms ražošanas uzsākšanas uzņēmums rakstiski paziņo Lauku atbalsta dienestam par intervencei paredzēto produktu ražošanas uzsākšanu.

(MK 14.06.2005. noteikumu Nr.415 redakcijā)

III. Iepirkuma iesniegumu iesniegšanas kārtība

10. Pretendents, kurš piedāvā iepirkumam apstiprinātā uzņēmumā ražotu produktu (sviestu vai sauso vājpiena pulveri), iesniedz Lauku atbalsta dienestā rakstisku iesniegumu par iepirkumu un Komisijas regulā Nr. 2771/1999 un Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteikto saistību nodrošinājumu.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

11. (Svītrots ar MK 17.04.2007. noteikumiem Nr.266.)

12. Ja intervences iepirkums tiek īstenots konkursa kārtībā, Lauku atbalsta dienests divu darbdienu laikā pēc konkursa rezultātu publicēšanas informē visus pretendentus par attiecīgā konkursa rezultātiem.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

13. Lauku atbalsta dienests pretendentam izsniedz datētu un numurētu iesnieguma apstiprinājumu (piegādes orderi). Apstiprinājumā norāda piegādājamā produkta daudzumu, piegādes termiņu un tās noliktavas (saldētavas) adresi, kurai piegādā produktu.

IV. Iepirkuma administrēšanas kārtība

14. Minimālais iepirkuma produkta partijas apjoms saskaņā ar Komisijas regulāNr. 2771/1999 un Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteiktajiem nosacījumiem tiek piedāvāts tikai pilnās tonnās.

15. Lauku atbalsta dienests iepērk sviestu, kas atbilst Komisijas regulā Nr. 2771/1999 noteiktajām kvalitātes, iepakojuma un marķējuma prasībām, kā arī valsts kvalitātes kategorijas prasībām. Latvijā ražotā sviesta marķējumā ir norādīta valsts kvalitātes kategorija "Ekstra klases sviests".

(MK 05.12.2006 noteikumu Nr.989 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.04.2007. noteikumiem Nr.266)

16. Lauku atbalsta dienests iepērk sausā vājpiena pulveri, kas atbilst Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteiktajām kvalitātes, iepakojuma un marķējuma prasībām. Marķējumā ir norāde "Ar izsmidzināšanas metodi ražots sausā vājpiena pulveris".

(MK 05.12.2006 noteikumu Nr.989 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.04.2007. noteikumiem Nr.266)

16.1 Intervences produktiem nepiemēro pārtikas preču marķēšanu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto prasību par derīguma termiņa norādi.

(MK 05.12.2006. noteikumu Nr.989 redakcijā)

17. Ja pretendents Latvijā ražoto produktu piedāvā intervences iepirkumam citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Lauku atbalsta dienests pēc pretendenta rakstiska pieprasījuma rakstiski izsniedz Komisijas regulas Nr. 2771/1999 6.pantā vai Komisijas regulas Nr. 214/2001 4.pantā noteikto apliecinošo informāciju.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

18. Pretendents piedāvāto produktu piegādā noliktavā (saldētavā) uz ilgstošai uzglabāšanai piemērotiem paliktņiem (paletēm). Paliktņu (palešu) izmaksas sedz pretendents.

(MK 08.08.2006. noteikumu Nr.648 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.04.2007. noteikumiem Nr.266)

19. Lauku atbalsta dienests par katru pārņemto produkta daudzumu aprēķina un samaksā Komisijas noteikto intervences iepirkuma cenu saskaņā ar Padomes regulā Nr. 1255/1999, Komisijas regulā Nr. 2771/1999 un Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteiktajiem nosacījumiem un noteiktajā laikā pēc produkta pārņemšanas.

20. (Svītrots ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr.803.)

21. Ja pārbaudē, kas veikta, saņemot produktu Lauku atbalsta dienesta norādītajā noliktavā (saldētavā), vai pēc Komisijas regulā Nr. 2771/1999 noteiktā pārbaudes laika tiek konstatēta produkta neatbilstība Komisijas regulas Nr. 2771/1999 un Komisijas regulas Nr. 214/2001 nosacījumiem, pretendents:

21.1. paņem atpakaļ neatbilstošo produktu;

21.2. sedz neatbilstošā produkta uzglabāšanas izmaksas un citas ar to saistītās izmaksas, atmaksājot tās Lauku atbalsta dienestam 10 darbdienu laikā no rēķina saņemšanas brīža.

(MK 14.09.2004. noteikumu Nr.803 redakcijā)

22. (Svītrots ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr.803.)

V. Iesniegumu iesniegšana un līguma noslēgšana par privāto uzglabāšanu

23. Pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

23.1. vismaz trīs dienas pirms paredzētās produkta ievietošanas privātai uzglabāšanai noliktavā (saldētavā) — rakstisku paziņojumu par produkta ievietošanas uzsākšanu;

23.2. rakstisku iesniegumu par privāto uzglabāšanu.

(MK 14.06.2005. noteikumu Nr.415 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.04.2007. noteikumiem Nr.266)

23.1 Lauku atbalsta dienests izsniedz pretendentam rakstisku apliecinājumu par iesnieguma pieņemšanu.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

24. (Svītrots ar MK 14.06.2005. noteikumiem Nr.415.)

25. Lauku atbalsta dienests noslēdz līgumu par tāda produkta privāto uzglabāšanu, kurš atbilst Komisijas regulas Nr. 2771/1999, Komisijas regulas Nr. 214/2001 vai Komisijas regulas Nr. 734/2006 prasībām un kurš ir marķēts, norādot kodā vai tekstā Komisijas regulā Nr. 2771/1999, Komisijas regulā Nr. 214/2001 vai Komisijas regulā Nr. 734/2006 noteikto informāciju. Latvijā ražotajam sviestam un sieram ir norādīta valsts kvalitātes kategorija - "Ekstra klases sviests" vai "Ekstra klases siers".

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

26. Ja pretendents Latvijā ražoto produktu piedāvā privātai uzglabāšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Lauku atbalsta dienests pēc pretendenta rakstiska pieprasījuma rakstiski izsniedz Komisijas regulas Nr. 2771/1999 31.pantā vai Komisijas regulas Nr. 214/2001 31.pantā noteikto apliecinošo informāciju.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

27. Atbalstu par privāto uzglabāšanu Lauku atbalsta dienests aprēķina par Padomes regulā Nr. 1255/1999, Komisijas regulā Nr. 2771/1999, Komisijas regulā Nr. 214/2001 un Komisijas regulā Nr. 734/2006 noteikto līgumā paredzēto uzglabāšanas termiņu un noteiktajām kvalitātes prasībām atbilstošu produktu.

(MK 14.09.2004. noteikumu Nr.803 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.06.2005. noteikumiem Nr.415; MK 08.08.2006. noteikumiem Nr.648)

28. Pretendents saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 2771/1999, Komisijas regulas Nr. 214/2001 vai Komisijas regulas Nr. 734/2006 nosacījumiem vismaz piecas darbdienas pirms uzglabāšanas beigām rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu par attiecīgā produkta izvešanu no noliktavas (saldētavas), norādot izvešanai paredzēto produktu partiju.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

VI. Noliktavas (saldētavas) izvēle

29. Lauku atbalsta dienests iepirktos produktus uzglabā saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 2771/1999 vai Komisijas regulas Nr. 214/2001 nosacījumiem izvēlētā noliktavā (saldētavā), kura ir atzīta vai reģistrēta Pārtikas un veterinārajā dienestā un kura nodrošina normatīvajos aktos par intervenci piena produktu tirgū noteiktos uzglabāšanas apstākļus.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

29.1 Komersants, kurš pretendē uz intervencē iepirkto produktu (sviesta vai sausā vājpiena pulvera) pieņemšanu un uzglabāšanu noliktavā (saldētavā), iesniedz Lauku atbalsta dienestā rakstisku iesniegumu. Iesniegumā komersants apliecina apņemšanos veikt intervences noliktavas funkcijas un uzņemties saistības, kā arī norāda pakalpojumu cenas, iespējamos uzglabāšanas apjomus un produkta veidu, kuru vēlas pieņemt un uzglabāt. Iesniegumam pievieno:

29.11. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju un nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju;

29.12. bankas izziņu, kas apliecina komersanta norēķinu konta esību;

29.13. tehnisko informāciju par glabāšanas vietām — noliktavu (saldētavu) izvietojuma plānu, tehnisko nodrošinājumu, kā arī iespēju veikt datu elektronisku uzskaiti.

(MK 14.06.2005. noteikumu Nr.415 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.04.2007. noteikumiem Nr.266)

30. Lauku atbalsta dienests apstiprina šo noteikumu 29. un 31.punktā noteiktajiem nosacījumiem atbilstošu noliktavu (saldētavu) un ar īpašnieku vai tā pilnvarotu personu slēdz līgumu par intervencē iepirkto produktu uzglabāšanu. Līgumā iekļauj:

30.1. informāciju par noliktavas (saldētavas) īpašnieka vai tā pārstāvja tiesībām, pienākumiem un atbildību, paredzot, ka jāuzskaita noliktavā (saldētavā) esošā produkta krājumi un jāapdrošina uzglabāšanas risks;

30.2. intervencē iepirkto produktu pieņemšanas, uzglabāšanas un pārvietošanas kārtību;

30.3. informāciju par Lauku atbalsta dienesta tiesībām, pienākumiem, atbildību un nepieteiktu pārbaužu veikšanu attiecībā uz produkta atrašanos uzglabāšanā.

(MK 14.06.2005. noteikumu Nr.415 redakcijā)

31. Lauku atbalsta dienests iepirkto produktu uzglabāšanai izvēlas noliktavu (saldētavu), kas atbilst Komisijas regulas Nr. 2771/1999 un Komisijas regulas Nr. 214/2001 nosacījumiem par atrašanās vietu un atrodas vistuvāk vietai, kur uzglabā iepirkumam pieteikto produktu, ņemot vērā iesniegumā norādītās pakalpojumu cenas, uzglabājamos apjomus, reģionālo izvietojumu un tehnisko nodrošinājumu.

(MK 14.06.2005. noteikumu Nr.415 redakcijā)

31.1 Ja intervences produktu uzglabāšanai izvēlētā un apstiprinātā noliktava (saldētava) nevar nodrošināt intervences produktu uzglabāšanu, Lauku atbalsta dienests izvēlas citu noliktavu (saldētavu), kas atbilst šo noteikumu 29.punktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

32. (Svītrots ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr.803.)

33. (Svītrots ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr.803.)

VII. Tirgus intervences pasākumu uzraudzība

34. Lai veiktu tirgus intervences pasākumu uzraudzību, Lauku atbalsta dienests vismaz reizi intervencei paredzētā produkta ražošanas laikā veic nepieteiktu pārbaudi uzņēmumā saskaņā ar Padomes regulā Nr. 1255/1999, Komisijas regulā Nr. 2771/1999 un Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteiktajiem nosacījumiem un prasībām, pamatojoties uz pretendenta paziņojumā norādīto intervencei paredzētā produkta ražošanas grafiku.

34.1 Lai saskaņā ar Komisijas regulā Nr. 734/2006 noteiktajiem nosacījumiem un prasībām uzraudzītu tirgus intervences pasākumus, uzsākot privāto siera uzglabāšanu un intervences privātās uzglabāšanas laikā, Lauku atbalsta dienests veic pārbaudi uz vietas uzņēmumā.

(MK 14.09.2004. noteikumu Nr.803 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.06.2005. noteikumiem Nr.415; MK 08.08.2006. noteikumiem Nr.648)

35. Lauku atbalsta dienests rakstiski informē Pārtikas un veterināro dienestu par nepieciešamību veikt produkta kvalitātes kontroli.

(MK 14.06.2005. noteikumu Nr.415 redakcijā)

35.1 (Svītrots ar MK 14.06.2005. noteikumiem Nr.415.)

36. Pēc informācijas saņemšanas no Lauku atbalsta dienesta par nepieciešamību veikt kontroli Pārtikas un veterinārais dienests veic intervences pasākumiem pieteikto (piedāvāto) produktu kvalitātes izmeklējumus Nacionālā diagnostikas centra laboratorijā saskaņā ar Komisijas 2001.gada 9.janvāra Regulas (EK) Nr. 213/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu analīžu un kvalitātes vērtēšanas metodēm un groza Regulu (EK) Nr. 2771/1999 un Regulu (EK) Nr. 2799/1999 (turpmāk - Komisijas regula Nr. 213/2001), nosacījumiem, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un metodēm, izvērtējot produktu atbilstību Padomes regulā Nr. 1255/1999, Komisijas regulā Nr. 2771/1999 un Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteiktajām kvalitātes prasībām.

(MK 08.08.2006. noteikumu Nr.648 redakcijā)

37. (Svītrots ar MK 17.04.2007. noteikumiem Nr.266.)

38. (Svītrots ar MK 17.04.2007. noteikumiem Nr.266.)

39. (Svītrots ar MK 17.04.2007. noteikumiem Nr.266.)

39.1 Ja privātās uzglabāšanas laikā ir konstatēta produkta neatbilstība šo noteikumu nosacījumiem, Lauku atbalsta dienests līgumu par privāto uzglabāšanu lauž.

(MK 08.08.2006. noteikumu Nr.648 redakcijā)

40. Lauku atbalsta dienests privātās uzglabāšanas līgumā paredzētā uzglabāšanas termiņa beigās saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 2771/1999, Komisijas regulas Nr. 214/2001 vai Komisijas regulas Nr. 734/2006 nosacījumiem pārbauda produkta daudzumu un identitāti.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

VIII. Intervencē iepirkto produktu pārdošana

41. Lauku atbalsta dienests:

41.1. iepirkto produktu pārdod pircējam, kurš vēlas iegādāties intervencē iepirkto produktu (turpmāk — pircējs), saskaņā ar Padomes regulas Nr. 1255/1999, Komisijas regulas Nr. 2771/1999 un Komisijas regulas Nr. 214/2001 nosacījumiem;

41.2. izvedot iepirkto produktu no intervences noliktavas (saldētavas), to novieto pieejamā vietā uz noliktavas (saldētavas) kravas platformas paliktņiem un iekrauj transportlīdzeklī. Šo darbību izmaksas Lauku atbalsta dienests sedz saskaņā ar vienotu izmaksu likmi.

(MK 14.09.2004. noteikumu Nr.803 redakcijā)

42. Pircējs iesniedz Lauku atbalsta dienestā rakstisku pirkšanas iesniegumu. Iesniegumam pievieno apliecinājumu par Padomes regulā Nr. 1255/1999, Komisijas regulā Nr. 2771/1999 un Komisijas regulā Nr. 214/2001 minētās garantijas naudas iemaksu Lauku atbalsta dienesta noteiktajā kontā.

43. Lauku atbalsta dienests reģistrē pirkšanas iesnieguma saņemšanas datumu, pircēja uzņēmuma nosaukumu un juridisko adresi, iesniegumā norādīto produkta daudzumu un iesniegumā norādīto noliktavas (saldētavas) adresi.

44. Pirms produktu pārdošanas Lauku atbalsta dienests nodrošina iespēju visiem pircējiem pārbaudīt pārdošanai piedāvāto produktu paraugus. Šo pārbaužu izmaksas sedz pircējs.

(Grozīts ar MK 14.06.2005. noteikumiem Nr.415)

45. Pirms katra attiecīgā produkta daudzuma pārņemšanas pircējs iemaksā Lauku atbalsta dienesta norādītajā kontā iegādājamajam daudzumam atbilstošu summu un apņemas pārņemt produktu Padomes regulā Nr. 1255/1999, Komisijas regulā Nr. 2771/1999 un Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteiktajā termiņā.

IX. Noslēguma jautājumi

46. Lauku atbalsta dienests informē Komisiju saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajos aktos par tirgus intervenci noteiktajiem nosacījumiem un Zemkopības ministriju par attiecīgajiem produkta daudzumiem, kas:

46.1. iepriekšējā nedēļā tika norādīti intervences iesniegumu piedāvājumos un pārņemti (iepirkti);

46.2. iepriekšējā nedēļā tika iekļauti pirkšanas piedāvājumos un pārņemti (pārdoti);

46.3. iepriekšējā mēnesī tika iekļauti privātās uzglabāšanas līgumos.

47. (Svītrots ar MK 17.04.2007. noteikumiem Nr.266.)

47.1 Šo noteikumu 16.1 punktā minētā prasība attiecas uz produktiem, kas iepirkti arī intervencē līdz 2006.gada 15.decembrim.

(MK 05.12.2006. noteikumu Nr.989 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.04.2007. noteikumiem Nr.266)

47.2 Zemkopības ministrijas izveidotās komisijas sniegtie atzinumi par sviesta atbilstību valsts kvalitātes kategorijai "Ekstra klases sviests" un siera atbilstību valsts kvalitātes kategorijai "Ekstra klases siers" ir spēkā līdz atzinuma derīguma termiņa beigām.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.266 redakcijā)

48. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.405
Valsts kvalitātes kategorija sviestam

(Pielikums svītrots ar MK 17.04.2007. noteikumiem Nr.266)

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.405
Valsts kvalitātes kategorija sieram

(Pielikums svītrots ar MK 17.04.2007. noteikumiem Nr.266)