Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.341

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23, 36.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 13.marta noteikumos Nr.119 "Mātes piena aizstājēju sastāva obligātās nekaitīguma prasības un to marķējuma un reklāmas prasības"

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta otro un trešo daļu un 13.panta trešo daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 13.marta noteikumos Nr.119 "Mātes piena aizstājēju sastāva obligātās nekaitīguma prasības un to marķējuma un reklāmas prasības" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 43.nr.; 2003, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "piena maisījumi" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu "maisījumi" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

2. Izteikt 3.1. un 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. maisījumi, kas pilnībā apmierina zīdaiņu uztura prasības līdz sešu mēnešu vecumam (turpmāk - maisījumi zīdaiņiem pirmo četru līdz sešu mēnešu vecumam);

3.2. maisījumi, kas paredzēti zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma un kas satur galveno daļu nepieciešamo uzturvielu zīdaiņu uzturā."

3. Papildināt 8.punktu aiz vārdiem "mg/kg" ar vārdiem "izņemot šo noteikumu 7.pielikumā minētos pesticīdus".

4. Papildināt noteikumus ar 8.1, 8.2 un 8.3 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Šo noteikumu 8.pielikumā minētos pesticīdus aizliegts izmantot lauksaimniecības produktu ieguvē, ja šos produktus izmanto mātes piena aizstājēju ražošanā. Atzīstams, ka pesticīdi nav lietoti, ja:

8.11. šo noteikumu 8.pielikuma 1.tabulā minēto atsevišķu pesticīdu atlieku daudzumi nepārsniedz analītiskās metodes kvantitatīvās noteikšanas robežu 0,003 mg/kg;

8.12. šo noteikumu 8.pielikuma 2.tabulā minēto atsevišķu pesticīdu atlieku daudzumi nepārsniedz 0,003 mg/kg.

8.2 Šo noteikumu 7.pielikumā minēto pesticīdu atlieku daudzumi nepārsniedz attiecīgi šajā pielikumā noteiktos maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku daudzumus.

8.3 Šo noteikumu 8., 8.1 un 8.2 punktā minētie maksimāli pieļaujamie pesticīdu atlieku daudzumi noteikti patēriņam gatavos produktos."

5. Aizstāt 12. un 13.punktā vārdus "līdz četru mēnešu vecumam" ar vārdiem "pirmo četru līdz sešu mēnešu vecumam".

6. Svītrot 15.3.apakšpunktu.

7. Izteikt 16.punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Norādi "adaptēts" atļauts lietot tikai atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma 1.punktā noteiktajām prasībām."

8. Svītrot 20.1.apakšpunktu.

9. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Ražotāji un izplatītāji nodrošina, ka šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto maisījumu reklāma satur informāciju par šo maisījumu lietošanas sociālajām un finansiālajām sekām, par zīdaiņu veselības apdraudējumu, ko rada neatbilstoša pārtika vai nepareizas barošanas metodes, arī nepiemērota maisījuma lietošana. Reklāmā aizliegts ietvert attēlus, kas idealizē maisījumu lietošanu. Reklāmā atļauts iekļaut ražotāja vai izplatītāja nosaukumu vai firmas zīmi, bet nav atļauts iekļaut šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto produktu preču zīmi, un to izplata tikai ārstniecības iestādēs ar ārstniecības iestādes piekrišanu."

10. Papildināt IV nodaļu ar 26.1, 26.2 un 26.3 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Šo noteikumu 26.punktā minēto reklāmu, izņemot šo noteikumu 22.punktā minēto, izplatīšana atļauta tikai tad, ja saņemts Latvijas Pārtikas centra rakstisks apstiprinājums par tās atbilstību šo noteikumu un pārtikas apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, kuros noteiktas izplatīšanas un marķējuma prasības. Reklāmas izvērtēšanā Latvijas Pārtikas centrs var pieaicināt ekspertus. Latvijas Pārtikas centrs 30 dienu laikā izsniedz apstiprinājumu vai motivētu atteikumu apstiprināt reklāmas atbilstību.

26.2 Maksa par šo noteikumu 26.1 punktā minētās reklāmas atbilstības izvērtēšanu ir 79,13 lati (neieskaitot PVN).

26.3 Šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētos produktus atļauts piegādāt ziedojumu veidā vai pārdot par pazeminātām cenām valsts sociālās aprūpes iestādēm tikai to zīdaiņu ēdināšanai, kuriem šie produkti nepieciešami, un tikai tik ilgi, cik nepieciešams."

11. Papildināt noteikumus ar 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Šo noteikumu 8.1 un 8.2 punkts stājas spēkā ar 2005.gada 6.martu."

12. Aizstāt 1.pielikuma virsrakstā vārdus "(līdz četru mēnešu vecumam)" ar vārdiem "(pirmo četru līdz sešu mēnešu vecumam)".

13. Papildināt 3.pielikumu ar 3.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

" 3.6.1 L-lizīns un tā hidrohlorīds ".

14. Aizstāt 4.pielikuma 1.1. un 2.1.apakšpunktā vārdus "līdz četru mēnešu vecumam" ar vārdiem "pirmo četru līdz sešu mēnešu vecumam".

15. Aizstāt 5.pielikuma virsrakstā vārdus "(līdz četru mēnešu vecumam)" ar vārdiem "(pirmo četru līdz sešu mēnešu vecumam)".

16. Aizstāt 5.pielikuma 1.punktā vārdu "pielāgotas" ar vārdu "adaptētas".

17. Papildināt noteikumus ar 7.pielikumu šādā redakcijā:

"7.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 13.marta noteikumiem Nr.119

Pesticīdu maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi mātes piena aizstājējos

Nr. p.k.

Pesticīda (pesticīda metabolīta) nosaukums

Maksimāli pieļaujamais

atlieku daudzums (mg/kg)

1.

Kadusafoss

0,006

2.

Demeton-S-metils/demeton-S-metilsulfons/

oksidemetonmetils (atsevišķi vai kombinācijās,

kas izteikts kā demeton-S-metils)

0,006

3.

Etoprofoss

0,008

4.

Fipronils (fipronila un fipronildesulfinila summa,

izteikta kā fipronils)

0,004

5.

Propinebs/propilēntiourīnviela (propineba un

propilēntiourīnvielas summa)

0,006

".

18. Papildināt noteikumus ar 8.pielikumu šādā redakcijā:

 

"8.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 13.marta noteikumiem Nr.119

Pesticīdi, kurus aizliegts izmantot lauksaimniecības produktu ieguvē, ja šos produktus izmanto mātes piena aizstājēju ražošanā, un to atliekvielas

1.tabula

Nr. p.k.

Pesticīda nosaukums (pesticīda atliekvielas nosaukums)

1.

Disulfotons (disulfotona, disulfotona sulfoksīda un disulfotona sulfona summa, kas izteikta kā disulfotons)

2.

Fensulfotions (fensulfotiona, fensulfotiona skābekļa analoga un fensulfotiona sulfonu summa, kas izteikta kā fensulfotions)

3.

Fentins, izteikts kā trifeniltinkatjons

4.

Haloksifops (haloksifopa, tā sāļu un esteru, tajā skaitā konjugātu, summa, izteikta kā haloksifops)

5.

Heptahlors un trans-heptahlorepoksīds, izteikts kā heptahlors

6.

Heksahlorbenzols

7.

Nitrofēns

8.

Ometoāts

9.

Terbufoss (terbufosa, tā sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā terbufoss)

2.tabula

Nr.p.k.

Pesticīda nosaukums

1.

Aldrīns un dieldrīns, izteikti kā dieldrīns

2.

Endrīns

".

 

Ministru prezidents I.Emsis

Veselības ministrs R.Muciņš