Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2011. - 31.12.2012. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.292

Rīgā 2004.gada 13.aprīlī (prot. Nr.21 5.§)
Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 2.panta piecpadsmito daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk — nodoklis) piemērojams darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām.

2. Par lietotām mantām šo noteikumu izpratnē ir uzskatāmas ķermeniskas lietas, kas ir lietotas un derīgas turpmākai lietošanai tādā pašā veidā bez pārveidojumiem vai pēc labošanas un kas nav mākslas darbi, kolekciju priekšmeti vai senlietas. Lietotas mantas šo noteikumu izpratnē nav dārgakmeņi vai dārgmetāli, bet ir dārgmetālu vai dārgakmeņu izstrādājumi, ja tos piegādājis vai nodevis tirgotājam pārdošanai pārdevējs, kurš atbilst šo noteikumu 7. vai 7.1 punktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.437 redakcijā)

3. Par mākslas darbiem šo noteikumu izpratnē ir uzskatāmi Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodos 9701, 9702 00 00, 9703 00 00, 5805 00 00 un 6304 minētie priekšmeti. Kodos 5805 00 00 un 6304 minētajiem priekšmetiem jābūt darinātiem ar rokām pēc mākslinieka oriģinālzīmējumiem, ne vairāk kā astoņos eksemplāros.

4. Par kolekciju priekšmetiem šo noteikumu izpratnē ir uzskatāmi Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodos 9704 00 00 un 9705 00 00 minētie priekšmeti.

5. Par senlietām šo noteikumu izpratnē ir uzskatāmi Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodā 9706 00 00 minētie priekšmeti.

5.1 Par dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumiem šo noteikumu izpratnē ir uzskatāmi izstrādājumi, kuri atbilst Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras 71., 82., 83., 90. vai 96.grupai.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.437 redakcijā)

6. Lietotu mantu, mākslas darbu, kolekciju priekšmetu un senlietu tirgotājs (turpmāk — tirgotājs) šo noteikumu izpratnē ir apliekamā persona, kuras saimnieciskā darbība ir lietotu mantu, mākslas darbu, kolekciju priekšmetu un senlietu (turpmāk — preces) pirkšana vai izlaišana brīvam apgrozījumam, lai tās pārdotu, neatkarīgi no tā, vai šī persona rīkojas savās vai citas personas interesēs saskaņā ar līgumu, kas par pirkšanu vai pārdošanu paredz maksāt starpniecības atlīdzību.

6.1 Šo noteikumu izpratnē par tirgotāju uzskata arī ķīlas ņēmēju (izņemot kredītiestādes), kas darbojas saskaņā ar Civillikuma normām un pārdod ieķīlāto lietu sava prasījuma apmierināšanai.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.437 redakcijā)

7. Lietotu mantu, mākslas darbu, kolekciju priekšmetu un senlietu pārdevējs (turpmāk — pārdevējs) šo noteikumu izpratnē ir persona, kas iekšzemē vai no citas Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk — cita dalībvalsts) piegādā vai nodod preci pārdošanai tirgotājam un atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

7.1. ir persona, kas neveic saimniecisko darbību;

7.2. ir persona, kas veic tikai tādus darījumus, kas nav apliekami ar nodokli saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmo daļu vai attiecīgajām citas dalībvalsts tiesību aktu normām;

7.3. ir persona, kas veic saimniecisko darbību un nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 3.panta piekto, 5.1 daļu vai 26.pantu vai arī kas ir citas dalībvalsts neapliekamā persona saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktu normām, un kas tirgotājam piegādā vai nodod lietotus pamatlīdzekļus;

7.4. ir tirgotājs, kura preču piegādei piemēro nodokli saskaņā ar īpašo nodokļa piemērošanas kārtību atbilstoši šiem noteikumiem vai attiecīgajām citas dalībvalsts tiesību aktu normām.

7.1 Šajos noteikumos pārdevējam noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz ķīlas devēju, ja ķīlas devējs pārdod ieķīlāto lietu sava prasījuma apmierināšanai un atbilst vismaz vienam no šo noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.437 redakcijā)

8. Lietotu mantu, mākslas darbu, kolekciju priekšmetu un senlietu pircējs (turpmāk — pircējs) šo noteikumu izpratnē ir persona, kurai tirgotājs piegādā preces.

II. Īpašās vai vispārīgās pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtības izvēle

9. Tirgotājam ir tiesības izvēlēties īpašo pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtību (turpmāk — īpašā nodokļa piemērošanas kārtība) vai vispārīgo likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteikto pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtību (turpmāk — vispārīgā nodokļa piemērošanas kārtība) to preču piegādei, kuras tirgotājam ir piegādājis pārdevējs.

10. Tirgotājam ir tiesības izvēlēties īpašo nodokļa piemērošanas kārtību vai vispārīgo nodokļa piemērošanas kārtību, ne vēlāk kā mēnesi pirms preču piegādes iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā rakstisku iesniegumu šādu preču piegādei:

10.1. mākslas darbus, kolekciju priekšmetus vai senlietas, ko tirgotājs pats ir izlaidis brīvam apgrozījumam;

10.2. mākslas darbus, ko tirgotājam piegādājis mākslas darbu autors vai autortiesību pārņēmējs.

11. Tirgotājs izvēlēto nodokļa piemērošanas kārtību šo noteikumu 10.punktā minēto preču piegādei var mainīt ne ātrāk kā pēc 24 mēnešiem, ja viņš vismaz mēnesi iepriekš iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā rakstisku iesniegumu.

12. Šo noteikumu 10.punktā minēto preču piegādēm izvēlēto nodokļa piemērošanas kārtību var uzsākt vai mainīt ar jauna taksācijas mēneša pirmo dienu, konkrēto datumu norādot iesniegumā.

III. Īpašā nodokļa piemērošanas kārtība

13. Par īpašo nodokļa piemērošanas kārtību uzskata tādu nodokļa piemērošanas kārtību, kur ar nodokli tiek aplikta starpība starp pārdošanas vērtību (naudas summu, ko tirgotājs ir saņēmis par pircējam piegādātajām precēm, un iepirkuma vērtību. Šī starpība ir samazināma par aprēķinātā pievienotās vērtības nodokļa vērtību.

(Grozīts ar MK 21.06.2005. noteikumiem Nr.437)

13.1 Pārdodot ieķīlāto lietu, ar nodokli apliek aizdevuma līgumā noteikto starpniecības atlīdzību, kas samazināta par aprēķinātā pievienotās vērtības nodokļa vērtību. Ja starpniecības atlīdzība aizdevuma līgumā nav noteikta vai tā ir noteikta mazāka par 10 procentiem no šo noteikumu 14.1 punktā minētās pārdošanas vērtības, ar nodokli apliek starpību starp pārdošanas vērtību un ķīlas devējam izsniegtā aizdevuma summu (starpību samazina par aprēķinātā pievienotās vērtības nodokļa vērtību).

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.437 redakcijā)

14. Pārdošanas vērtība šo noteikumu 13.punkta izpratnē ir visa atlīdzība, ko tirgotājs par preču piegādi ir ieguvis vai iegūs no pircēja vai trešās puses, ieskaitot ar darījumu tieši saistītās subsīdijas, nodokļus, nodevas un citus maksājumus, kā arī papildu maksājumus (piemēram, starpniecības atlīdzību, iesaiņošanas, transporta un apdrošināšanas izmaksas).

14.1 Pārdošanas vērtība šo noteikumu izpratnē ir arī naudas summa, kuru ķīlas ņēmējs ir saņēmis no pircēja par pārdoto ieķīlāto lietu.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.437 redakcijā)

15. Iepirkuma vērtība šo noteikumu 13.punkta izpratnē ir visa atlīdzība, ko tirgotājs ir samaksājis vai samaksās pārdevējam par preču piegādi vai mākslas darbu autoram vai autortiesību pārņēmējam par mākslas darbu piegādi, ieskaitot ar darījumu tieši saistītās subsīdijas, nodokļus, nodevas un citus maksājumus, kā arī papildu maksājumus (piemēram, starpniecības atlīdzību, iesaiņošanas, transporta un apdrošināšanas izmaksas).

16. Ja tirgotājs preču piegādei iekšzemē vai Eiropas Savienības teritorijā piemēro nodokli saskaņā ar īpašo nodokļa piemērošanas kārtību un piegādā likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.2 pantā minētās preces, kuras ir lietotas, šīs preces ir apliekamas ar nodokļa standartlikmi.

(Grozīts ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1102; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1194)

17. Ja tirgotājs preču piegādei piemēro nodokli saskaņā ar īpašo nodokļa piemērošanas kārtību, tad pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā kā ar nodokli apliekamā darījuma vērtību tirgotājs norāda tikai šo noteikumu 13. vai 13.1 punktā noteiktajā kārtībā aprēķināto ar nodokli apliekamo vērtību

(Grozīts ar MK 21.06.2005. noteikumiem Nr.437)

18. Ja šo noteikumu 13.punktā minētās starpības vērtība ir negatīva, nodoklis no tās nav aprēķināms.

19. Īpašo nodokļa piemērošanas kārtību nepiemēro to transportlīdzekļu piegādēm, kas atbilstoši likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 1.panta 31.punktam ir uzskatāmi par jauniem transportlīdzekļiem.

20. Ja prece netiek pārdota, bet tiek atdota atpakaļ pārdevējam, ar nodokli apliek visu tirgotāja saņemto atlīdzību no pārdevēja (to skaitā maksu par pakalpojumu, preces labošanu, restaurāciju, transportēšanu).

21. Ja mākslas darbs netiek pārdots, bet tiek atdots atpakaļ mākslas darba autoram vai autortiesību pārņēmējam, ar nodokli apliek visu tirgotāja saņemto atlīdzību no mākslas darba autora vai autortiesību pārņēmēja (to skaitā maksu par pakalpojumu, mākslas darba labošanu, restaurāciju, transportēšanu).

IV. Priekšnodokļa atskaitīšana

22. Tirgotājs pircējam izrakstītajā nodokļa rēķinā vai citā par nodokļa rēķinu lietojamā dokumentā nenorāda nodokļa vērtību preču piegādēm, kurām piemēro nodokli saskaņā ar īpašo nodokļa piemērošanas kārtību.

23. Pircējs nodokli par iegādātajām precēm neatskaita kā priekšnodokli, ja preču piegādei piemēro nodokli saskaņā ar īpašo nodokļa piemērošanas kārtību.

24. Tirgotājs nodokli par šo noteikumu 10.punktā minētajām precēm, kas samaksāts vai maksājams, preces izlaižot brīvam apgrozījumam, vai samaksāts vai maksājams mākslas darbu autoram vai autortiesību pārņēmējam, neatskaita kā priekšnodokli, ja preču piegādei piemēro nodokli saskaņā ar īpašo nodokļa piemērošanas kārtību. Šo nodokli pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā norāda kā neatskaitāmo priekšnodokli, un tas ir iekļaujams iepirkuma vērtībā.

25. Ja preču piegādei piemēro nodokli saskaņā ar vispārīgo nodokļa piemērošanas kārtību, tirgotājs nodokli par šo noteikumu 10.punktā minētajām precēm, kas samaksāts vai maksājams, preces izlaižot brīvam apgrozījumam, vai samaksāts vai maksājams mākslas darbu autoram vai autortiesību pārņēmējam, atskaita kā priekšnodokli tajā taksācijas periodā, kad maksājams nodoklis par preču piegādi pircējam.

26. Ja preču piegādei piemēro nodokli saskaņā ar īpašo nodokļa piemērošanas kārtību un priekšnodokļa vērtība šai preču piegādei ir lielāka nekā aprēķinātā nodokļa vērtība, no budžetā maksājamās summas var atskaitīt priekšnodokļa daļu, kas nepārsniedz aprēķinātā nodokļa vērtību.

27. Šo noteikumu 26.punktā noteiktā norma nav piemērojama preču eksportam.

V. Nodokļa piemērošana tirdzniecībā ar dalībvalstu un trešo valstu personām

28. Mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem vai senlietām, ko tirgotājs pats ir izlaidis brīvam apgrozījumam, šo noteikumu 15.punktā minētā iepirkuma vērtība ir likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 2.panta astotajā daļā noteiktā preces importa darījumā ar nodokli apliekamā vērtība, kam pieskaitīts maksājamais vai samaksātais nodoklis par šo preču izlaišanu brīvam apgrozījumam.

29. Ja preču eksportam piemēro nodokli saskaņā ar īpašo nodokļa piemērošanas kārtību, preču eksportam ir piemērojama nodokļa 0 procentu likme.

30. Pircēja veiktās preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā neapliek ar nodokli un pircējs tās nenorāda pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā, ja šo preču piegādi no citas dalībvalsts ir veicis tirgotājs, kas šajā dalībvalstī ir reģistrējies kā ar nodokli apliekama persona, un preču piegādei dalībvalstī, no kuras tās ir sūtītas vai transportētas uz Latviju, ir piemērots nodoklis saskaņā ar šajā dalībvalstī spēkā esošo īpašo nodokļa piemērošanas kārtību preču tirdzniecībai. Par attaisnojuma dokumentu uzskata nodokļa rēķinu, kuru ir izrakstījis citas dalībvalsts tirgotājs un uz kura ir atzīme par to, ka šai preču piegādei nodoklis ir piemērots attiecīgajā dalībvalstī saskaņā ar īpašo nodokļa piemērošanas kārtību preču tirdzniecībā. Nodokļa rēķinā nodokļa summa atsevišķi nav norādīta.

31. Preču piegādēm Eiropas Savienības teritorijā, kurām piemēro nodokli saskaņā ar īpašo nodokļa piemērošanas kārtību, tirgotājs nepiemēro 0 procentu likmi, kā to nosaka likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 28.panta pirmā daļa.

32. Preču piegādēm, kurām piemēro nodokli saskaņā ar īpašo nodokļa piemērošanas kārtību, tirgotājs nepiemēro nosacījumus, kas piemērojami preču piegādei Eiropas Savienības teritorijā.

33. Pārskatā par preču piegādēm Eiropas Kopienas teritorijā tirgotājs nenorāda tās preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā, kurām piemēro nodokli saskaņā ar īpašo nodokļa piemērošanas kārtību.

VI. Preču uzskaite

34. Tirgotājs, iepērkot vai pieņemot pārdošanai preces no pārdevēja, mākslas darbu autora vai autortiesību pārņēmēja, papildus noslēgtajam līgumam noformē attaisnojuma dokumentu — iepirkuma aktu —, kurā norādīta šāda informācija:

34.1. tirgotāja nosaukums un reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

34.2. tirgotāja juridiskā adrese;

34.3. iepirkuma akta numurs un datums;

34.4. iepirkuma akta reģistrācijas numurs uzskaites reģistrā;

34.5. pārdevēja, mākslas darbu autora vai autortiesību pārņēmēja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, ja tāds ir (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai — reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā), fiziskai personai — vārds, uzvārds, personas kods vai personas identifikācijas kods, adrese;

34.6. preces apraksts (automašīnām un motocikliem — arī marka, izlaiduma gads, šasijas numurs, pašmasa, motora tilpums un krāsa);

34.7. preces identifikācijas numurs (automašīnām un motocikliem — valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" piešķirtais automašīnas vai motocikla valsts reģistrācijas numurs, citām precēm — tirgotāja piešķirts numurs);

34.8. preces iepirkuma cena:

34.8.1. preces iepirkuma cena bez pievienotās vērtības nodokļa;

34.8.2. pievienotās vērtības nodoklis (ja tāds ir);

34.8.3. preces cena ar pievienotās vērtības nodokli;

34.9. tirgotājs un pārdevējs, mākslas darbu autors vai autortiesību pārņēmējs (paraksts un tā atšifrējums).

34.1 Šo noteikumu 34.punkts nav attiecināms uz tirgotāju šo noteikumu 6.1 punkta izpratnē.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.437 redakcijā)

35. Tirgotājs, pārdodot preces, izsniedz noformētu kases aparāta čeku, kurā norādīts iepirkuma akta numurs vai ar pārdevēju noslēgtā aizdevuma līguma numurs. Ja preču pārdošanai piemēro nodokli saskaņā ar īpašo nodokļa piemērošanas kārtību, kases čekā norāda preces pārdošanas vērtību, kurā ietverts atbilstoši šo noteikumu 13. vai 13.1 punktam aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis. Nodokļa vērtību kases čekā neuzrāda.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.437 redakcijā)

36. Darba dienas beigās vai pēc katra kases aparāta čeka izdrukāšanas tirgotājs aizpilda uzskaites reģistru.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.437 redakcijā)

37. Katrā preču tirdzniecības vietā tirgotājs kārto darījumu uzskaites reģistru īpašās un vispārīgās nodokļa piemērošanas uzskaitei, kurā norādīta šāda informācija:

37.1. ieraksta datums un kārtas numurs;

37.2. iepirkuma akta vai aizdevuma līguma numurs;

37.3. iepirkuma aktā vai aizdevuma līgumā norādītais darījuma partneris (pārdevējs, mākslas darbu autors vai autortiesību pārņēmējs);

37.4. preces apraksts (automašīnām un motocikliem — arī marka, izlaiduma gads, šasijas numurs, pašmasa, motora tilpums un krāsa);

37.5. preces identifikācijas numurs (automašīnām un motocikliem — valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" piešķirtais automašīnas vai motocikla valsts reģistrācijas numurs, citām precēm — tirgotāja piešķirts numurs). Ja preces identifikācijas numurs sakrīt ar iepirkuma aktā vai aizdevuma līgumā norādīto numuru, to nenorāda;

37.6. preces iepirkuma vērtība atbilstoši šo noteikumu 15.punktam:

37.6.1. preces iepirkuma cena bez pievienotās vērtības nodokļa;

37.6.2. pievienotās vērtības nodoklis (ja tāds ir);

37.6.3. preces cena ar pievienotās vērtības nodokli;

37.7. īpašajai nodokļa piemērošanas kārtībai norāda:

37.7.1. pārdošanas datums;

37.7.2. kases čeka numurs;

37.7.3. pārdošanas cena;

37.7.4. starpība starp pārdošanas vērtību un iepirkuma vērtību;

37.7.5. maksājamais nodoklis;

37.8. vispārējai nodokļa piemērošanas kārtībai norāda:

37.8.1. pārdošanas datums;

37.8.2. kases čeka numurs;

37.8.3. pārdošanas cena bez pievienotās vērtības nodokļa;

37.8.4. pievienotās vērtības nodoklis;

37.9. par preču atpakaļ atdošanu norāda:

37.9.1. tā dokumenta datums, ar kuru preces ir atdotas atpakaļ;

37.9.2. tā dokumenta numurs, ar kuru preces ir atdotas atpakaļ;

37.9.3. atlīdzība, ko tirgotājs saņēmis no pārdevēja vai mākslas darba autora, vai autortiesību pārņēmēja, bez pievienotās vērtības nodokļa;

37.9.4. pievienotās vērtības nodoklis;

37.10. (svītrots ar MK 21.06.2005. noteikumiem Nr.437).

(Grozīts ar MK 21.06.2005. noteikumiem Nr.437)

37.1 Tirgotājs, kurš atbilst šo noteikumu 6.1 punktā minētajiem kritēri­jiem, pārdodot ieķīlātās lietas, darījumu uzskaites reģistrā norāda šo noteikumu 37.1., 37.2., 37.3., 37.4. un 37.5.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī šādu informāciju:

37.1 1. ieķīlātās lietas pārdošanas datums;

37.1 2. kases čeka numurs;

37.1 3. pārdošanas cena;

37.1 4.starpniecības atlīdzība, kura tiek iekasēta par ieķīlātās lietas pārdošanu, vai starpība starp pārdošanas vērtību un ķīlas devējam izsniegtā aizdevuma summu;

37.1 5. maksājamā pievienotās vērtības nodokļa summa.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.437 redakcijā)

VII. Citi tirgotāja pienākumi

38. Tirgotājs likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktajā kārtībā sniedz Valsts ieņēmumu dienestam ziņas par fiziskajai personai — pārdevējam — taksācijas gadā izmaksātajām summām.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.437 redakcijā)

39. Aprēķinot tirgotāja ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējo vērtību saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 3.panta trešajā, 5.1 vai 5.2 daļā noteikto kārtību, preču piegādēm, kurām piemēro nodokli saskaņā ar īpašo nodokļa piemērošanas kārtību, ņem vērā preču piegādes (preču pircējam) vērtību bez nodokļa, nevis šo noteikumu 13.punktā noteikto ar nodokli apliekamo vērtību.

VIII. Noslēguma jautājumi

40. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 6.februāra noteikumus Nr.47 "Kārtība, kādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekama starpniecības (komisijas) atlīdzība preču komisijas tirdzniecībā" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 23.nr.).

41. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1994.gada 14.februāra Direktīvas 94/5/EK, kas papildina kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un groza Direktīvu 77/388/EEK par īpašo režīmu, ko piemēro lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām.

Ministru prezidents I.Emsis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš