Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.336

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23, 30.§)

Kārtība, kādā Finanšu ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par budžeta programmas "Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2004.gadā

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Finanšu ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par budžeta programmas "Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk - budžeta programma) līdzekļu pārdali 2004.gadā, lai veicinātu efektīvu un racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

2. Priekšlikumus par budžeta programmas līdzekļu pārdali Eiropas Savienības struktūrfondu - Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta - finansēto projektu īstenošanai Finanšu ministrija sagatavo sadarbībā ar pirmā līmeņa starpniekinstitūcijām.

3. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, iesniedzot attiecīgajā vadības komitejā struktūrfondu nacionālo programmu, grantu shēmu vai lēmumprojektu par atklātā konkursa projekta pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu, iesniedz Finanšu ministrijā pieprasījumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu šo noteikumu 2.punktā minēto Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai, norādot:

3.1. nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) apmēru (Eiropas Savienības finansējuma daļa, valsts budžeta finansējums) struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un/vai līdzekļu atmaksai, pamatojoties uz prognozēto naudas plūsmu kopumā, sadalījumā pa gadiem (2004.gadā, 2005.gadā un turpmākajos gados), pa prioritātēm, pasākumiem, aktivitātēm un projektiem, norādot arī citus finansēšanas avotus (pašvaldības budžeta līdzekļi, privātais finansējums);

3.2. likumā "Par valsts budžetu 2004.gadam" paredzētos valsts budžeta līdzekļus projekta īstenošanai un/vai atmaksai;

3.3. projekta īstenošanas gaitā - mēnesi 2004.gadā, kad tiks sākti maksājumi no valsts budžeta;

3.4. finansējuma saņēmēju. Ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, norāda nozares ministriju, kuras padotībā tā atrodas.

4. Finanšu ministrija izvērtē šo noteikumu 3.punktā minēto informāciju (arī informācijas atbilstību likumam "Par valsts budžetu 2004.gadam"), sagatavo atzinumu par projektam pieprasīto valsts budžeta līdzekļu apmēru un iesniedz to attiecīgajai vadības komitejai.

5. Pēc struktūrfondu nacionālās programmas, grantu shēmas vai lēmumprojekta par atklātā konkursa projekta pieteikuma apstiprināšanu saskaņošanas attiecīgajā vadības komitejā Finanšu ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus un tiesību akta projektu par budžeta programmas līdzekļu pārdali.

6. Priekšlikumus par budžeta programmas līdzekļu pārdali Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda garantijas daļas finansēto un līdzfinansēto pasākumu un projektu īstenošanai sagatavo Zemkopības ministrija un iesniedz Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu (Eiropas Savienības finansējums, valsts budžeta finansējums).

7. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumā Zemkopības ministrija iekļauj informāciju par nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) apmēru, pamatojoties uz prognozēto naudas plūsmu kopumā, sadalījumā pa gadiem (2004.gadā, 2005.gadā un turpmākajos gados):

7.1. tiešo maksājumu, Lauku attīstības programmas platībatkarīgo maksājumu un papildu valsts tiešo maksājumu veikšanai, ņemot vērā, ka izmaksas jāveic reizi gadā no 2004.gada 1.decembra līdz 2005.gada 30.aprīlim;

7.2. Lauku attīstības programmas ietvaros Lauku atbalsta dienestā apstiprinātajiem projektiem un pasākumiem;

7.3. intervences pasākumiem pēc Eiropas Komisijas lēmuma sākt intervences pasākumu īstenošanu un maksājumu pieteikumu saņemšanas un gadījumos, ja likumā "Par valsts budžetu 2004.gadam" apakšprogrammai 21.03.00 "Intervences pasākumu nodrošināšana" paredzētais finansējums ir izlietots vai nepietiekams;

7.4. eksporta kompensācijām uz trešajām valstīm pēc eksportētāja pieteikuma maksājumiem iesniegšanas un apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā;

7.5. pārējiem lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības kopējā tirgus organizācijas pasākumiem pēc pieteikuma apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā.

8. Noteikumu 7.2., 7.4. un 7.5.apakšpunktā minēto informāciju Zemkopības ministrija iesniedz reizi mēnesī līdz nākamā mēneša piektajam datumam. Šo noteikumu 7.4.apakšpunktā minēto informāciju Zemkopības ministrija iesniedz arī tad, ja pieteikumu summa sasniedz 0,5 milj. latu.

9. Ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas, Lauku atbalsta dienests pēc Zemkopības ministrijas noteiktajiem kritērijiem var noteikt projektu īstenošanas prioritāro secību.

10. Priekšlikumus par budžeta programmas līdzekļu pārdali Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ietvaros finansētajām prioritātēm, projektiem un tehniskajai palīdzībai sagatavo Labklājības ministrija un iesniedz Finanšu ministrijā šādu informāciju:

10.1. informāciju par nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apmēru atklātā konkursā Labklājības ministrijas apstiprināto prioritāšu un projektu īstenošanai un/vai atmaksai un tehniskajai palīdzībai, pamatojoties uz prognozēto naudas plūsmu kopumā, sadalījumā pa gadiem (2004.gadā, 2005.gadā un turpmākajos gados), pa pasākumiem un projektiem, norādot arī citus finansēšanas avotus (pašvaldības budžeta līdzekļi, privātais finansējums);

10.2. likumā "Par valsts budžetu 2004.gadam" paredzētos valsts budžeta līdzekļus prioritātes vai projekta īstenošanai un/vai atmaksai un tehniskajai palīdzībai;

10.3. projekta īstenošanas gaitā - mēnesi 2004.gadā, kad tiks sākti maksājumi no valsts budžeta;

10.4. norādi par finansējuma saņēmēju. Ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, norāda nozares ministriju, kuras padotībā tā atrodas.

11. Priekšlikumus par budžeta programmas līdzekļu pārdali Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" (turpmāk - INTERREG) ietvaros finansētajām programmām, tehniskās palīdzības prioritātēm un projektiem sagatavo Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, pamatojoties uz noslēgtajiem Saprašanās memorandiem (līgumiem) ar vadošajām iestādēm un INTERREG programmu attiecīgo vadības komiteju atklātā konkursā apstiprinātajiem projektiem, un iesniedz Finanšu ministrijā šādu informāciju:

11.1. par nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) apmēru (Eiropas Savienības finansējums, valsts budžeta finansējums) finansēto programmu, prioritāšu un projektu īstenošanai un/vai līdzekļu atmaksai, pamatojoties uz prognozēto naudas plūsmu kopumā, sadalījumā pa gadiem (2004.gadā, 2005.gadā un turpmākajos gados), pa programmām, prioritātēm un projektiem;

11.2. projekta īstenošanas gaitā - mēnesi 2004.gadā, kad tiks sākti maksājumi no valsts budžeta.

12. Priekšlikumus par budžeta programmas līdzekļu pārdali Kohēzijas fonda līdzfinansētajiem projektiem sagatavo Satiksmes ministrija (attiecībā uz projektiem transporta jomā) un Vides ministrija (attiecībā uz projektiem vides aizsardzības jomā) un iesniedz Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu. Pieprasījumā iekļauj informāciju par nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apmēru attiecināmajiem un neattiecināmajiem izdevumiem, pamatojoties uz prognozēto naudas plūsmu kopumā, sadalījumā pa gadiem (2004.gadā, 2005.gadā un turpmākajos gados) un pa projektiem. Informāciju sagatavo un valsts budžeta līdzekļus pieprasa tikai projektiem, par kuru pieteikumiem no Eiropas Komisijas saņemts paziņojums, ka tie ir pieņemti izskatīšanai.

13. Ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas, Satiksmes ministrija un Vides ministrija var noteikt projektu īstenošanas prioritāro secību.

14. Pieprasījumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Eiropas Savienības finansēto prioritāšu, programmu, pasākumu un projektu īstenošanai un/vai līdzekļu atmaksai sagatavo, ievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par attiecīgo Eiropas Savienības politikas instrumentu.

15. Finanšu ministrija, ņemot vērā šo noteikumu 7., 10., 11. un 12.punktā minēto informāciju, kas saņemta no nozaru ministrijām, sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus un tiesību akta projektu par budžeta programmas finansējuma pārdali.

16. Atbilstoši Ministru kabineta lēmumam ar finanšu ministra rīkojumu palielina valsts budžeta apropriāciju tām pirmā līmeņa institūcijām un nozaru ministrijām, kurām paredzēts finansējums Eiropas Savienības fondu finansēto prioritāšu, programmu, pasākumu un projektu īstenošanai.

17. Ja nepieciešams, Finanšu ministrija finanšu ministra rīkojuma sagatavošanai var pieprasīt pirmā līmeņa un/vai otrā līmeņa starpniekinstitūcijām un nozaru ministrijām informāciju par izdevumu sadalījumu atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas
kodiem.

Ministru prezidents I.Emsis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš