Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.369

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23, 68.§)

Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un

lauku attīstības likuma 5.panta septīto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstības pasākumiem no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju daļas finansējuma.

2. Valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai ietver Eiropas Savienības tiešos maksājumus un papildu valsts tiešos maksājumus (turpmāk- atbalsta maksājumi).

3. Valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstības pasākumiem piešķir saskaņā ar Padomes 1999.gada 17.maija Regulu (EK) Nr. 1257/99 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai un dažu regulu grozīšanu un atcelšanu.

4. Lauku atbalsta dienests:

4.1. nodrošina vienotās administrēšanas sistēmas uzturēšanu un darbību;

4.2. uzlabo nepieciešamo vienotās administrēšanas sistēmu;

4.3. informē lauksaimniekus par atbalsta maksājumu saņemšanas kārtību;

4.4. izsniedz Eiropas Savienības tiešo platībmaksājumu pretendentam viņa lauksaimniecībā izmantojamās zemes karti;

4.5. pieņem atbalsta pretendenta iesniegumus (turpmāk- iesniegumi) un reģistrētos;

4.6. veic iesniegumu kontroli un kontroli īpašuma vai tiesiskā valdījuma atrašanās vietā;

4.7. uztur maksājumu un pārskatu sistēmu, lai nodrošinātu atbalsta maksājumu veikšanu un uzskaiti;

4.8. nodrošina atbalsta maksājumu piešķiršanu atbalsta pretendentiem, kuru iesniegumi atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem;

4.9. sagatavo un nosūta pārskatus Eiropas Savienības atbildīgajām iestādēm par izdarītajiem atbalsta maksājumiem un kontrolēm.

5. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs" nodrošina vienotās administrēšanas sistēmas sasaisti ar ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku reģistriem, lai administrētu iesniegumus par atbalsta maksājumiem, kas attiecas uz lauksaimniecības dzīvniekiem un piena kvotām.

II. Vienotā administrēšanas sistēma

6. Vienotā administrēšanas sistēma sastāv no lauku reģistra, klientu reģistra, iesniegumu datu apstrādes sistēmas, maksājumu un pārskatu sistēmas.

7. Vienotā administrēšanas sistēma nodrošina:

7.1. vienotu uzskaites, reģistrācijas un kontroles kārtību iesniegumiem atbalsta maksājumu saņemšanai;

7.2. vienotu atbalsta maksājumu uzskaites, reģistrācijas un kontroles kārtību;

7.3. vienotu pieeju datiem par iesniegumiem un atbalsta maksājumiem, kā arī iesniegumu un atbalsta maksājumu kontroli;

7.4. atbalsta maksājumu veikšanu atbalsta pretendentiem, kuru iesniegumi atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem;

7.5. datu uzkrāšanu par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanu.

8. Vienotajā administrēšanas sistēmā esošie dati ir pamats atbalsta maksājumu apjoma noteikšanai.

9. Vienotajā administrēšanas sistēmā iekļautā informācija par atbalsta pretendentiem un saņēmējiem ir ierobežotas pieejamības informācija.

10. Lauku atbalsta dienests pēc atbalsta pretendenta vai saņēmēja, vai to likumisko pārstāvju rakstiska lūguma rakstiski vai elektroniski sniedz vienotajā administrēšanas sistēmā iekļauto informāciju par attiecīgo atbalsta pretendentu vai saņēmēju.

11. Pašvaldību iestādes un valsts iestādes vienotajā administrēšanas sistēmā iekļauto informāciju savu funkciju veikšanai var saņemt rakstiski vai elektroniski bez atlīdzības.

12. Lai novērstu atsevišķu atbalsta pretendentu un saņēmēju identifikāciju, apkopotie dati ir publicējami tikai pa saimniecību grupām.

III. Lauku reģistrs

13. Lauku reģistrs ir ģeogrāfiska informācijas sistēma, kurā apkopo informāciju par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, lai nodrošinātu vienotu pieeju datiem un nodrošinātu atbalsta pretendenta iesniegumu un atbalsta maksājumu kontroli.

14. Lauku reģistrā ir:

14.1. teksta daļa, kurā apkopoti dati par katra lauku bloka (nepārtraukts lauksaimniecībā izmantojamās zemes gabals, kuru norobežo stabilu dabā identificējamu objektu robežas) atrašanās vietu, norādīts identifikācijas numurs un platības;

14.2. grafiskā daļa- lauku bloku digitālie kartogrāfiskie attēli mērogā 1:10000 vai 1:5000.

15. Lai uzturētu un pilnveidotu Lauku reģistru, Valsts zemes dienests bez atlīdzības sniedz Lauku atbalsta dienestam nepieciešamo informāciju.

16. Lauku atbalsta dienests bez atlīdzības sniedz Valsts zemes dienestam datus par aktualizētām lauku bloku robežām.

IV. Klientu reģistrs un maksājumu un pārskatu sistēma

17. Klientu reģistrs ir informācijas sistēma, kura nodrošina datu reģistrāciju un uzkrāšanu par atbalsta pretendentiem un saņēmējiem.

18. Maksājumu un pārskatu sistēma ir informācijas sistēma, kura nodrošina atbalsta maksājumu veikšanu un pārskatu veidošanu.

V. Iesniegumu datu apstrādes sistēma

19. Iesniegumu datu apstrādes sistēma ir informācijas sistēma, kura nodrošina atbalsta iesniegumu uzskaiti, datu ievadi attiecīgajos reģistros, kā arī nodrošina iesniegumu kontroli.

20. Iesniegumu datu apstrādes sistēma nodrošina maksājumu aprēķinu atbalsta pretendentam, ja iesniegums atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

VI. Atbalsta maksājumu administrēšana

21. Eiropas Savienības tiešo maksājumu lauksaimniecībai un lauku attīstības pasākumu administrēšanu nodrošina Lauku atbalsta dienests ar vienotās administrēšanas sistēmas palīdzību.

22. Valsts tiešo maksājumu par laukaugu platībām un lopbarības platībām papildu administrēšanai tiek izmantota vienotā administrēšanas sistēma. Ja nepieciešams, datus no vienotās administrēšanas sistēmas izmanto arī citu maksājumu shēmu administrēšanai.

23. Līdz ar pārbaudēm, kas noteiktas tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktos, lai kontrolētu Eiropas Savienības tiešo maksājumu piešķiršanu un lai nodrošinātu efektīvu atbilstības pārbaudi, Lauku atbalsta dienests veic arī iesniegumu kontroli īpašuma vai tiesiskā valdījuma atrašanās vietā.

24. Lauku atbalsta dienests izlases veidā veic kontroli īpašuma vai tiesiskā valdījuma atrašanās vietā, lai pārliecinātos par tā atbilstību papildu valsts tiešo maksājumu saņemšanas noteikumiem. Lauku atbalsta dienests veic pretendentu kontroli ne mazāk kā piecu procentu apmērā no katra maksājumu veida.

25. Par katru kontroli īpašuma vai tiesiskā valdījuma vai ganāmpulka (dzīvnieku) atrašanās vietā Lauku atbalsta dienesta amatpersona sastāda aktu, kurā norāda pārbaudes veidu, izmantotās metodes un pārbaudē konstatēto. Aktu paraksta Lauku atbalsta dienesta amatpersona un atbalsta pretendents vai tā likumiskais pārstāvis.

VII. Atbalsta pretendenta pienākumi un tiesības

26. Atbalsta pretendents:

26.1. sniedz precīzu pieprasīto informāciju, aizpildot iesnieguma veidlapu, bet Eiropas Savienības tiešo platībmaksājumu pretendents- atzīmē arī Lauku atbalsta dienesta izsniegtajā lauksaimniecībā izmantojamās zemes kartē savu apsaimniekoto lauksaimniecībā izmantojamo zemi;

26.2. aizpildīto iesnieguma veidlapu (pielikums) (Eiropas Savienības tiešo platībmaksājumu pretendents- arī savas lauksaimniecībā izmantojamās zemes karti) iesniedz vai nosūta pa pastu Lauku atbalsta dienesta reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei, kuras teritorijā atrodas lielākā daļa no viņa apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes;

26.3. divu kalendāra nedēļu laikā no vēstules saņemšanas dienas sniedz rakstisku atbildi uz Lauku atbalsta dienesta rakstiski pieprasīto informāciju;

26.4. divu kalendāra nedēļu laikā sniedz Lauku atbalsta dienestam rakstisku informāciju par izmaiņām saimniecības datos.

27. Ja atbalsta pretendents laikus nesniedz atbildi uz Lauku atbalsta dienesta vēstuli vai informāciju par izmaiņām saimniecības datos, atbalstu samazina atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajam, ņemot vērā iesniegumā pieļautās neatbilstības.

28. Atbalsta pretendentam un saņēmējam ir tiesības apstrīdēt Lauku atbalsta dienesta pieņemtos lēmumus augstākā iestādē administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājums

29. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

369001.PNG (57182 bytes)

369002.PNG (60976 bytes)

369003.PNG (65172 bytes)

369004.PNG (29620 bytes)