Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.371

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23 71.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.181 "Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu un Būvniecības likuma 25.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.181 "Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 68.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "pilnvarotā institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "paziņotā institūcija" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka prasības būvizstrādājumiem, lai nodrošinātu to nekaitīgumu un drošumu cilvēka dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi (turpmāk - drošuma būtiskās prasības), būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtību un būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtību reglamentētajā sfērā, lai aizsargātu Latvijas tirgu no nedrošiem būvizstrādājumiem un nodrošinātu brīvu būvizstrādājumu kustību starp Latviju un Eiropas Kopienas dalībvalstīm. Noteikumi attiecas uz šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem būvizstrādājumiem, kas paredzēti stacionārai iebūvēšanai būvēs, to daļās vai konstrukcijās (turpmāk - būve).

2. Būvizstrādājumus atļauts piedāvāt Latvijas tirgū - pārdot, dāvināt vai nodot lietošanā pret atlīdzību vai bez tās, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs -, ja tie ir derīgi paredzētajam lietošanas (iebūvēšanas) mērķim un, stacionāri iebūvēti, samontēti un lietoti atbilstoši būvniecības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām projektētās un uzbūvētās būvēs, nodrošina šo būvju atbilstību Būvniecības likuma 3.panta trešās daļas un Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumu Nr.142 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 "Būtiskās prasības būvēm"" prasībām.";

1.3. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Tehniskie noteikumi ir šādi:

4.1. Latvijas nacionālie standarti, arī Latvijā adaptētie Eiropas Standartizācijas komitejas CEN standarti, kuru sarakstu pēc Ekonomikas ministrijas ieteikuma valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

4.2. Eiropas tehniskie apstiprinājumi, kuru vadlīnijas Ekonomikas ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

4.3. Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālie standarti, kurus Eiropas Savienības Komisija ir paziņojusi par piemērojamiem būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai un kuru sarakstu Ekonomikas ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".";

1.4. papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicējamā tehnisko noteikumu sarakstā šo noteikumu 4.punktā minētās institūcijas nosaka tehnisko noteikumu spēkā stāšanās datumu, bet ne agrāku kā četrus mēnešus pēc attiecīgā saraksta publicēšanas.";

1.5. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attie­cīgajām tehniskajām komitejām organizē šo noteikumu izpildei nepieciešamo Latvijas nacionālo standartu izstrādi un starptautisko standartizācijas organizā­ciju standartu adaptāciju, kā arī izdod ieteikumus akreditētām un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētām atbilstības novērtēšanas institūcijām (turpmāk - paziņotās institūcijas).";

1.6. papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Latvijā ir derīgi Eiropas Savienībā paziņoto (notificēto) institūciju un ražotāju (piegādātāju) izdotie būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumi un atbilstības novērtējumi, kas izsniegti saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem vai to analoģiskām nacionālajām adaptācijām (izņemot nacionālos pielikumus) tajās Eiropas Kopienas dalībvalstīs, kurās attiecīgie atbilstības apliecinājumi vai novērtējumi izdoti.";

1.7. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Tehniskajos noteikumos var paredzēt šādas atbilstības novērtēšanas metodes:

15.1. būvizstrādājuma tipa sākotnējo testēšanu, ko veic ražotājs vai paziņotā institūcija, lai noteiktu tipa atbilstību drošuma būtiskajām prasībām;

15.2. ražotnē atlasītu būvizstrādājuma paraugu testēšanu atbilstoši noteiktam testēšanas plānam, ko veic ražotājs vai paziņotā institūcija;

15.3. ražotnē, tirdzniecības vietās vai būvlaukumā atlasītu būvizstrā­dājuma paraugu audita testēšanu, ko veic ražotājs vai paziņotā institūcija;

15.4. nosūtīšanai sagatavotas vai klientam nosūtītas būvizstrādājumu partijas paraugu testēšanu, ko veic ražotājs vai paziņotā institūcija;

15.5. ražošanas procesa kontroli;

15.6. ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējo inspicēšanu un sertificēšanu, ko veic paziņotā institūcija;

15.7. ražošanas procesa nepārtrauktu uzraudzību un novērtēšanu, ko veic paziņotā institūcija.";

1.8. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Būvizstrādājumu atbilstību tehnisko noteikumu prasībām apliecina vienā no šādiem veidiem:

17.1. ar atbilstības sertifikātu un atbilstības deklarāciju šo noteikumu 18.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā;

17.2. ar atbilstības deklarāciju šo noteikumu 22.1. (pirmā varianta atbilstības deklarācija), 22.2. (otrā varianta atbilstības deklarācija) un 22.3. (trešā varianta atbilstības deklarācija) apakšpunktā noteiktajos gadījumos, kas atšķiras ar paziņotās atbilstības novērtēšanas institūcijas pienākumiem atbilstības novērtēšanas procesā.";

1.9. papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Atbilstības deklarāciju sastāda atbilstoši šo noteikumu 25.punktā noteiktajam. Ja tehniskajos noteikumos nav noteikts citādi, atbilstības sertifikātu sastāda atbilstoši šo noteikumu 26.punktam.";

1.10. izteikt 22.1.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.1.2.1. ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude;";

1.11. izteikt 22.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.2.1. būvizstrādājuma tipa sākotnējā testēšana paziņotā laboratorijā;";

1.12. papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Ja tehniskajos noteikumos nav noteikta atbilstības apliecināšanas kārtība:

22.1 1. būvizstrādājumiem, kuriem tiek izvirzītas stiprības, stabilitātes vai ugunsdrošības prasības, atbilstību apliecina ar otrā varianta atbilstības deklarāciju saskaņā ar šo noteikumu 22.2.apakšpunktu;

22.1 2. būvizstrādājumiem, kuriem netiek izvirzītas stiprības, stabilitātes vai ugunsdrošības prasības, atbilstību apliecina ar trešā varianta atbilstības deklarāciju saskaņā ar šo noteikumu 22.3.apakšpunktu.";

1.13. aizstāt 24.punktā vārdu "Latvijā" ar vārdiem "Eiropas Savienībā";

1.14. izteikt 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

"25. Katrai saražotajai būvizstrādājumu partijai ražotājs sastāda ražotāja atbilstības deklarāciju (arī tad, ja paziņotā institūcija ir izsniegusi atbilstības sertifikātu). Deklarācijas kopiju pievieno katrai Latvijas tirgū piedāvātajai piegādes partijai. Piegādātājs katrai piegādes partijai pievieno ražotāja deklarācijas kopiju vai piegādātāja atbilstības deklarāciju. Par deklarācijā norādītās informācijas patiesumu atbild būvizstrādājuma ražotājs (piegādātājs) arī tad, ja būvizstrādājuma atbilstības novērtēšanā iesaistīta paziņotā institūcija. Ja tehniskajos noteikumos nav norādīta atbilstības deklarācijas forma un saturs, atbilstības deklarāciju sastāda saskaņā ar standartu LVS EN 45014 "Vispārīgie kritēriji piegādātāja atbilstības deklarācijai". Atbilstības deklarācijā īpaši norāda:

25.1. ražotāja vai Eiropas Savienībā reģistrēta tā pārstāvja nosaukumu un adresi;

25.2. būvizstrādājuma aprakstu (piemēram, tips, klase, kategorija, šķira);

25.3. tehniskos noteikumus un citus normatīvos aktus, kuriem būvizstrādājums atbilst;

25.4. specifiskos būvizstrādājuma izmantošanas nosacījumus;

25.5. paziņotās institūcijas nosaukumu un adresi, ja paziņotā institūcija piedalījusies būvizstrādājuma atbilstības novērtēšanā;

25.6. tās personas vārdu, uzvārdu un amatu, kuru ražotājs vai  izplatītājs ir pilnvarojis parakstīt atbilstības deklarāciju.

26. Ja tehniskajos noteikumos nav norādīta atbilstības sertifikāta forma un saturs, tad atbilstības sertifikātu sastāda saskaņā ar standartu LVS EN 45011 "Vispārīgās prasības produktu sertifikācijas institūcijām". Atbilstības sertifikātā ietver šādu informāciju:

26.1. sertificēšanas institūcijas nosaukumu un adresi;

26.2. ražotāja vai Eiropas Kopienā reģistrēta tā pārstāvja nosaukumu un adresi;

26.3. būvizstrādājuma aprakstu (piemēram, tips, klase, šķira, izmantošana);

26.4. specifiskos būvizstrādājuma izmantošanas nosacījumus;

26.5. tehniskos noteikumus un citus normatīvos aktus, kuriem būv­izstrādājums atbilst;

26.6. norādi par to, ka atbilstības sertifikāts izdots reglamentētajā sfērā;

26.7. sertifikāta numuru;

26.8. sertifikāta derīguma termiņu un citus nosacījumus (ja tādi ir);

26.9. tās atbildīgās personas uzvārdu un amatu, kura ir tiesīga parakstīt sertifikātu.";

1.15. izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Būvizstrādājumu atbilstības sertifikātus izsniedz paziņotās sertificē­šanas institūcijas. Minētās institūcijas nodrošina izsniegto reglamentētās sfēras atbilstības sertifikātu saraksta publisku pieejamību, norādot sertificēto būvizstrādājumu, fizisko vai juridisko personu, kura sertifikātu saņēmusi, kā arī sertifikāta izdošanas datumu, reģistrācijas (identifikācijas) numuru un derīguma termiņu.";

1.16. svītrot 29.punktu;

1.17. izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (turpmāk - LATAK):

33.1. izvērtē paziņoto institūciju kompetenci un regulāri pārbauda šo noteikumu 32.punktā noteikto prasību izpildi;

33.2. piecu darbdienu laikā informē Ekonomikas ministriju par tām paziņotajām institūcijām, kuru kompetence tiek pārtraukta.";

1.18. papildināt noteikumus ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Paziņotās institūcijas:

33.1 1. slēdz ar Ekonomikas ministriju līgumu par funkciju veikšanu atbilstoši kompetencei;

33.1 2. katru gadu ne vēlāk kā līdz 1.maijam iesniedz Ekonomikas ministrijā pārskatu par līguma izpildi iepriekšējā gadā;

33.1 3. ne retāk kā reizi ceturksnī publicē informāciju par izsniegtajiem atbilstības apliecinājumiem;

33.1 4. piedalās Eiropas Komisijas izveidotās būvizstrādājumu direktīvas paziņoto institūciju grupas darbā un apmainās ar informāciju par būvniecības normatīvo aktu piemērošanas praksi ar Eiropas Savienības dalībvalstu paziņotām (notificētām) institūcijām;

33.1 5. nekavējoties rakstiski ziņo Ekonomikas ministrijai un tirgus uzraudzības institūcijām par nedrošiem būvizstrādājumiem, ja tādi tiek konstatēti atbilstības novērtēšanas laikā;

33.1 6. piedalās standartu izstrādē.";

1.19. izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Ja būvizstrādājuma atbilstība apliecināta saskaņā ar tehnisko noteikumu prasībām un attiecīgie tehniskie noteikumi nosaka, ka būvizstrādājums marķējams ar CE atbilstības marķējumu, ražotājs (piegādātājs) būvizstrādājumu marķē ar CE atbilstības marķējumu (turpmāk - CE zīme) saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā noteikto paraugu.";

1.20. papildināt noteikumus ar 34.1 un 34.2 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Ja tehniskajos noteikumos noteiktā atbilstības novērtēšanas procedūra paredz paziņotās institūcijas iesaistīšanu, marķēt būvizstrādājumu ar CE zīmi atļauts vienīgi tad, ja attiecīgā institūcija ir paziņota (notificēta) Eiropas Komisijā un tai ir piešķirts notifikācijas numurs.

34.2 Ja uz būvizstrādājumu vienlaikus attiecas arī citi Latvijas Republikas normatīvajie akti, kuros paredzēta marķēšana ar CE zīmi, tad, marķējot attiecīgo būvizstrādājumu ar CE zīmi, nodrošina, lai tas atbilstu arī prasībām, kuras noteiktas attiecīgajos normatīvajos aktos.";

1.21. aizstāt 46.punktā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības" ar vārdu "Ekonomikas";

1.22. papildināt noteikumus ar 46.1 un 46.2 punktu šādā redakcijā:

"461. Valsts būvinspekcijas amatpersonai ir tiesības:

46.1 1. ieiet būvlaukumā un pārbaudīt piegādāto būvizstrādājumu pavaddokumentus, un, ja nepieciešams, organizēt būvizstrādājumu pārbaudi;

46.1 2. kopīgi ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra inspektoru būvizstrādājumu tirdzniecības vietās pārbaudīt tirgū piedāvājamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas;

46.1 3. pārtraukt būvdarbus, ja tiek iebūvēti tādi reglamentētās sfērās iekļauti būvizstrādājumi, kuriem nav veikta tehniskajos noteikumos noteiktā atbilstības novērtēšana, kas jāapliecina ar atbilstības sertifikātu un atbilstības deklarāciju saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu vai ar atbilstības deklarāciju saskaņā ar šo noteikumu 22.1.apakšpunktu;

46.1 4. ieiet būvizstrādājumu ražotnē, pārbaudīt ar būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanu saistīto dokumentāciju un organizēt būvizstrādājumu paraugu pārbaudi un ražošanas procesa kontroles sistēmas auditu, ja tirgus uzraudzībā konstatēta attiecīgajā ražotnē ražoto būvizstrādājumu neatbilstība.

46.2 Atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumi ir:

46.2 1. pārbaudīt piegādāto būvizstrādājumu pavaddokumentāciju un tās atbilstību būvniecības normatīvajiem aktiem, kā arī atbilstības deklarāciju esamību;

46.2 2. pēc Valsts būvinspekcijas būvinspektora pieprasījuma uzrādīt piegādāto un iebūvēto būvizstrādājumu pavaddokumentus un reglamentētās sfēras būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas.";

1.23. papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1988.gada 21.decembra Direktīvas 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem;

2) Padomes 1993.gada 22.jūlija Direktīvas 93/68/EEK, ar kuru groza Direktīvu 87/404/EEK (vienkāršās spiedtvertnes), 88/378/EEK (rotaļlietu drošība), 89/106/EEK (būvizstrādājumi), 89/336/EEK (elektromagnētiskā savietojamība), 89/392/EEK (mašīnas), 89/686/EEK (individuālās aizsardzības līdzekļi), 90/384/EEK (neautomātiskie svēršanas instrumenti), 90/385/EEK (aktīvās implantējamās medicīniskās ierīces), 90/396/EEK (gāzveida kurināmā dedzināšanas iekārtas), 91/263/EEK (telekomunikāciju gala ierīces), 92/42/EEK (jauni ūdens sildītāji, ko kurina ar šķidro vai gāzveida kurināmo) un 73/23/EEK (elektroierīces, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās).";

 

1.24. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.181

 

Atbilstības novērtēšanai pakļautie būvizstrādājumi reglamentētajā sfērā

 

Nr.
p.k.

Preču kods saskaņā ar Kombinēto nomenklatūru

Būvizstrādājuma nosaukums un apraksts

 1

 2

 3

 1. Minerālie materiāli un pildvielas

 1.1.

 2505

 Jebkura veida dabiskā smilts, krāsota vai nekrāsota, izņemot smiltis, kas satur metālu (26.grupa)

 1.2.

 2516

 Granīts, porfīrs, bazalts, smilšakmens un pārējie akmeņi monumentiem vai celtniecībai, rupji sadrupināti vai nesadrupināti, sazāģēti vai nesazāģēti, vai citādi apstrādāti taisnstūrveida (arī kvadrātveida) blokos vai plātnēs

 1.3.

 2517 10

 Oļi, grants, šķembas vai drupināti akmeņi, ko parasti izmanto par betona aizpildītājiem, šoseju vai dzelzceļu uzbērumu balastam un citam balastam, oļi un krams, termiski apstrādāti vai neapstrādāti

 1.4.

 2518

 Kalcinēts vai nekalcinēts dolomīts; dolomīts, rupji sadrupināts, sazāģēts vai nesazāģēts, vai citādi sadalīts taisnstūrveida (arī kvadrātveida) blokos vai plātnēs; aglomerētais dolomīts (arī darvotais)

 1.5.

 2521 00

 Kaļķakmens kušņi; kaļķakmens un pārējie kaļķus saturoši akmeņi, ko izmanto kaļķu vai cementa gatavošanai

 1.6.

 6801

 Bruģakmeņi, apmales akmeņi un plātnes no dabiskā akmens

 2. Portlandcements un citi cementa veidi

 2.1.

 2523

 Portlandcements, aluminātcements, sārņu, supersulfāta un analoģisks hidraulisks cements, nekrāsots vai krāsots

 3. Cementa un šķiedru kompozītie materiāli

 3.1.

 6811 20 11

 Loksnes sienu un jumtu apdarei, ne lielākas par 40 x 60 cm

 3.2.

 6811 30 00

 Caurules, caurulītes un to armatūra

 4. Betons un dzelzsbetona izstrādājumi

 4.1.

 3824 50 90

 Pārējie, tai skaitā transportbetons

 4.2.

 6810

 Cementa, betona vai mākslīgā akmens izstrādājumi, nestiegroti vai stiegroti

 4.3.

 6810 99 00

 Pārējie, tai skaitā vieglbetons un tā paveidi

 5. Siltumizolācijas materiāli un izstrādājumi

 5.1.

 3901 90

 Pārējie, tai skaitā etilēna polimēri primārās formās siltumizolācijai (putu polietilēns)

 5.2.

 3903 90

 

 Pārējie, tai skaitā stirola polimēri primārās formās siltumizolācijai (putu polistirols)

 5.3.

 3909 50 90

 Pārējie, tai skaitā uretāna polimēri primārās formās siltumizolācijai (putu poliuretāns)

 5.4.

 6806 90 00

 Pārējie, tai skaitā keramzīts un citi porizēti minerāli

 5.5.

 6806 10

 Minerālvate, sārņu vate un tās izstrādājumi

 5.6.

 6808

 Fibrolīts, paneļi, plātnes, plātnītes, bloki un līdzīgi izstrādājumi no augu šķiedrām, salmiem vai ēveļskaidām, šķeldas, drumslām, zāģu skaidām vai pārējiem koksnes atkritumiem, kas aglomerēti ar cementu, ģipsi vai pārējām minerālsaistvielām

 6. Sintētiskie būvmateriāli (plastmasas), tai skaitā grīdu un sienu seguma materiāli

 6.1.

 3917

 Plastmasas caurules, caurulītes, šļūtenes un to piederumi (piemēram, savienojumi, līkumi, atloki)

 6.2.

 3918

 Segumi grīdai, līpoši vai nelīpoši, ruļļos vai plātnēs, sintētiskie sienu un griestu segmateriāli, kas Kombinētajā nomenklatūrā minēti šīs grupas 9.piezīmē

 6.3.

 3921

 Pārējās plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes

 6.4.

 3925 20 00

 Durvis un to sliekšņi, logi un to rāmji

 6.5.

 5903

 Tekstilaudumi, izņemot 5902.preču pozīcijā minētos, piesūcināti, segti vai dublēti ar plastmasām

 6.6.

 5904

 Linolejs, pēc formas piegriezts vai nepiegriezts; grīdas seguma materiāli uz tekstilpamatnes, pēc formas piegrieztie vai nepiegrieztie

 6.7.

 5905

 Tapetes no tekstilmateriāliem

 7. Ģipša saistvielas un izstrādājumi

 7.1.

 2520 20 90

 Ģipša saistvielas

 7.2.

 6809

 Izstrādājumi no ģipša vai no maisījumiem uz ģipša pamata, tai skaitā ģipškartona loksnes, ģipša akustiskās un dekoratīvās plāksnes, ģipšbetona bloki un paneļi

 8. Būvkaļķi, tai skaitā hidrauliskie

 8.1.

 2518

 Kalcinēts vai nekalcinēts dolomīts; dolomīts, rupji sadrupināts, sazāģēts vai nesazāģēts, vai citādi sadalīts taisnstūrveida (arī kvadrātveida) blokos vai plātnēs; aglomerētais dolomīts (arī darvotais)

 8.2.

 2522

 Dzēstie, nedzēstie un hidrauliskie kaļķi, izņemot kalcija oksīdu un hidroksīdu (2825.preču pozīcija)

 9. Asfaltbetona materiāli

 9.1.

 2714 90 00

 Pārējie, tai skaitā ceļu bitumeni

 9.2.

 2715 00

 Bitumena maisījumi uz dabiskā asfalta, dabiskā bitumena, naftas bitumena, minerāldarvu vai minerāldarvu piķa pamata (piemēram, bitumena mastika, asfalta bitumena atliekas)

 10. Koksne un koksnes izstrādājumi

 10.1.

 4403

 Apaļkoki, mizoti vai nemizoti, aptēsti vai neaptēsti

 10.2.

 4406

 Dzelzceļa vai tramvaja sliežu koka gulšņi

 10.3.

 4407

 Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm

 10.4.

 4409

 Kokmateriāli (ieskaitot parketa dēlīšus, nesamontētus) ar nepārtrauktu profilu (ar ierievjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļojumu) kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti garumā

 10.5.

 4410

 Kokskaidu plātnes un pārējās veģetatīvas izcelsmes plātnes, ar sveķiem vai pārējām organiskām saistvielām aglomerētas vai neaglomerētas

 10.6.

 4411

 Kokšķiedru vai pārējo veģetatīvas izcelsmes materiālu plātnes, kam ir vai nav pievienoti sveķi vai pārējās organiskās vielas

 10.7.

 4412

 Saplāksnis, finierētas plātnes un līdzīgi materiāli no kārtaini līmētas koksnes

 10.8.

 4418 90

 Citi, tai skaitā logi, durvis un stiklotas koka konstrukcijas

 11. Sausie un lietošanai gatavie saistvielu maisījumi

 11.1.

 2522

 Dzēstie, nedzēstie un hidrauliskie kaļķi, izņemot kalcija oksīdu un hidroksīdu, kas minēti LKN 2825.preču pozīcijā

 11.2.

 2523

 Portlandcements, aluminātcements, sārņu, supersulfāta un analoģisks hidraulisks cements, nekrāsots vai krāsots

 12. Bitumena jumta seguma un hidroizolācijas materiāli

 12.1.

 4811

 Papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām, piesūcināts, ar pārklājumu, ar krāsotu vai dekoratīvu virsmu vai zīmējumu, ruļļos vai loksnēs, izņemot 4803., 4809. un 4810.preču pozīcijā minētos

 12.2.

 6807

 Ruļļos

 12.3.

 6807 10 10

 Jumta klāšanas un sienu apdares izstrādājumi

 12.4.

 6807 90 00

 Pārējie

 13. Autoklavētie silikātu materiāli

 13.1.

 6810 11

 Būvbloki un ķieģeļi, tai skaitā vieglbetona

 14. Ugunsizturīgie materiāli un izstrādājumi

 14.1.

 3214 90 00 0

 Virsmu apstrādes ugunsdrošie aizsarglīdzekļi

 14.2.

 3816 00

 Ugunsizturīgie cementi, būvjava un betoni, un līdzīgi sastāvi, izņemot 3801.preču pozīcijā minētos

 14.3.

 3824 50

 Ugunsneizturīgas javas vai betoni

 14.4.

 6902

 Ugunsizturīgie ķieģeļi, bloki, plāksnītes un līdzīgi ugunsizturīgie keramikas būvmateriāli, izņemot izstrādājumus no kramzemes akmens miltiem vai no līdzīgiem kramzemes iežiem

 14.5.

 6903

 Pārējie ugunsizturīgie keramikas izstrādājumi (piemēram, retortes, tīģeļi, mufeļi, uzgaļi, noslēgi, balsti, izmēģinājuma trauciņi, caurules, caurulītes, apvalki, stieņi, serdeņi), izņemot izstrādājumus no kramzemes akmens miltiem

 15. Keramikas materiāli un izstrādājumi

 15.1.

 6904

 Celtniecības ķieģeļi, grīdas bloki, nesošās vai apdares plāksnes un līdzīgi keramikas izstrādājumi

 15.2.

 6905 10 00

 Jumta kārniņi un aksesuāri

 15.3.

 6905 90

 Pārējie

 15.4.

 6906 00 00

 Keramikas caurules, kabeļvadu caurules, ūdens novadcaurules un cauruļu piederumi

 15.5.

 6907

 Neglazētas keramikas plātnes bruģēšanai, ceļa noklāšanai un keramikas apdares plāksnes plītij, sienām; neglazēti keramikas kubiņi mozaīkas darbiem un līdzīgi izstrādājumi, uz pamata vai bez tā

 15.6.

 6907 90

 Pārējie, tai skaitā klinkera ķieģeļi, bloki un fasonizstrādājumi

 15.7.

 6908 90

 Pārējie

 15.8.

 6907, 6908

 Pārējie

 15.9.

6910

 Izlietnes, mazgājamās ierīces, izlietņu konsoles, vannas, bidē, klozetpodi, skalojamās kastes, pisuāri un līdzīgi sanitārtehniskie izstrādājumi no keramikas

 15.10.

 6903

 Keramiskie dūmvadi

 16. Stikla materiāli un izstrādājumi

 16.1.

 7003 19 

 Pārējie, tai skaitā lokšņu stikls, ieskaitot pulēto, dekoratīvo,  stiegroto, ugunsdrošo un daudzkārtaino

 16.2.

 7004 

 Stieptais vai pūstais stikls, loksnēs ar absorbējošu, atstarojošu vai neatstarojošu slāni vai bez tā, bet neapstrādāts ar citu paņēmienu

 16.3.

 7005

 Termiski pulēts stikls un stikls ar slīpētu vai pulētu virsmu, loksnēs, ar absorbējošu, atstarojošu vai neatstarojošu slāni vai bez tā, bet neapstrādāts ar citu paņēmienu

 16.4.

 7008

 Daudzkārtaini stikla izolatori

 16.5.

 7016 10 00

 Stikla klucīši un pārējie stikla izstrādājumi mozaīkas un tamlīdzīgiem dekoratīviem darbiem uz pamata vai bez tā

 16.6.

 7019

 Stikla šķiedra (ieskaitot stikla vati) un tās izstrādājumi (piemēram, dzija, stikla audums)

 17. Metāli un to izstrādājumi

 17.1.

 7213 91

 Ar apaļu šķērsgriezumu mazāk nekā 14 mm diametrā

 17.2.

 7214 99

 Pārējie

 17.3.

 7216

 Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

 17.4.

 7217

 Dzelzs vai neleģēta tērauda stieples

 17.5.

 7227

 Karsti velmēti pārējo leģēto tēraudu stieņi brīvi tītos saišķos

 17.6.

 7228

 Pārējo leģēto tēraudu stieņi; pārējo leģēto tēraudu leņķi, fasonprofili un speciālie profili leģētā un neleģētā tērauda dobi stieņi urbšanai

 17.7.

 7307

 Tērauda caurules un to veidgabali

 17.8.

 7308

 Dzelzs vai tērauda konstrukcijas (izņemot 9406.preču pozīcijā minētās saliekamās būvkonstrukcijas) un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu masti, jumtu pārsegumi, būvsastatnes, durvis, logi un to rāmji, sliekšņi, žalūzijas, balustrādes, kolonnas un kolonnu balsti); dzelzs vai tērauda plāksnes, profili, caurules un līdzīgi izstrādājumi, kurus izmanto metālkonstrukcijās

 17.9.

 7214 99

 Metāla dūmvadi 

 18. Ugunsaizsardzības sistēmas un konstrukcijas

 18.1.

 4418 90

 Ugunsdrošās un dūmu necaurlaidīgās durvis, logi un lūkas, ieskaitot koka, metāla un stikla

 18.2.

 4418 90

 Ugunsdrošo sienu, starpsienu un pārsegumu sistēmas, ieskaitot stikla

 18.3.

 7308

 4418 90

 Dūmu priekškari un to vadības sistēmas

 19. Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas

 19.1.

 8481 80 00

 Hidranti un hidrantu stāvvadi

 19.2.

 7310 29 90

 5909 00 01

 8424 30 90

 8481 10 99

 Stacionārās ugunsdzēsības šļūteņu sistēmas

 19.3.

 7326 90

 8424 59

 8481 80

 Ūdens, tvaika, putu, šķidruma, gāzes, pulvera un aerosola stacionārās ugunsdzēsības sistēmu iekārtas, ierīces un to elementi

 19.4.

 7326 90

 7616 99 90

 Stacionārie lafetstobri un ierīces ūdens aizsega veidošanai

 20. Stacionārās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas

 20.1.

 8531 10

 8531 80

 7214 93

 Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas iekārtas, ieskaitot centralizēto izziņošanas un evakuācijas izeju vadības sistēmu iekārtas, ierīces un to elementi

 21. Ventilācijas un dūmu izvades sistēmas un to elementi

 21.1.

 3214 10 10

 3814 97

 7308

 7214 99

 Dūmu izvades un ventilācijas sistēmu iekārtas, ierīces un to elementi, tai skaitā metāla, stikla un polimēru materiālu dūmu lūkas, logi, ugunsnorobežojošie vārsti, ieskaitot to vadības sistēmas"

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Ekonomikas ministrs J.Lujāns