Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.362

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23 57.§)
Sertifikāta izsniegšanas kārtība šķirnes materiālam, kuru paredzēts pārdot Latvijā vai eksportēt uz ārvalstīm
Izdoti saskaņā ar Ciltsdarba likuma 20.1pantu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija (turpmāk — organizācija) izsniedz sertifikātu šķirnes materiālam, kuru paredzēts pārdot Eiropas Savienības iekšējā tirgū, kā arī valstīs, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

2. Noteikumi piemērojami vaislas dzīvniekiem un šo dzīvnieku pavairošanas materiālam.

3. Šo noteikumu ievērošanas valsts uzraudzību un kontroli veic Ciltsdarba valsts inspekcija.

4. Organizācija attiecībā uz šo noteikumu prasību izpildi atrodas Ciltsdarba valsts inspekcijas funkcionālā pakļautībā.

5. Organizācija ieraksta ievesto dzīvnieku ciltsgrāmatā, ja dzīvniekam ir šajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts.

6. Liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu dzimtas vaislas dzīvniekiem, kā arī šo dzīvnieku pavairošanas materiāla pārdošanai Eiropas Savienības iekšējā tirgū, kā arī trešajās valstīs organizācija izsniedz sertifikātu, kas atbilst attiecīgi Komisijas 1986.gada 29.jūlija lēmumam 86/404/EEK, kas nosaka paraugu un sīkas ziņas, kuras jānorāda tīršķirnes vaislas govslopu ģenealoģijas sertifikātā, Komisijas 1988.gada 21.janvāra lēmumam 88/124/EEK par ģenealoģisko sertifikātu paraugiem liellopu sugas tīršķirnes vaislinieku spermai un embrijiem un datiem, kas jānorāda šajos sertifikātos, Komisijas 1996.gada 12.janvāra lēmumam 96/80/EK, ar kuru nosaka liellopu sugu vaislas dzīvnieku olšūnu ģenealoģijas apliecību paraugus un šajās apliecībās ierakstāmos datus, Komisijas 2001.gada 28.decembra lēmumam 2002/8/EK, ar ko nosaka liellopu sugas tīršķirnes vaislinieku ģenētiskās identifikācijas metodes un ar ko groza lēmumus 88/124/EEK un 96/80/EK, Komisijas 1989.gada 18.jūlija lēmumam 89/503/EEK, kas nosaka tīršķirnes vaislas cūku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikātu, Komisijas 1989.gada 18.jūlija lēmumam 89/506/EEK, kas nosaka vaislas cūku hibrīdu, to spermas, olšūnu un embriju sertifikātu, Komisijas 1990.gada 10.maija lēmumam 90/258/EEK par tīršķirnes vaislas aitu un kazu, to spermas, olšūnu un embriju zootehniskajiem sertifikātiem, Komisijas 1993.gada 20.oktobra lēmumam 93/623/EEK, kas nosaka identifikācijas dokumentu (pasi) reģistrētiem zirgu dzimtas dzīvniekiem, Komisijas 1999.gada 22.decembra lēmumam 2000/68/EK, ar ko groza Komisijas lēmumu 93/623/EEK un nosaka vaislai un gaļai paredzētu zirgu identifikāciju, Komisijas 1996.gada 12.janvāra lēmumam 96/79/EK, ar ko nosaka reģistrētu zirgu dzimtas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju zootehniskos sertifikātus.

7. Sertifikāta saņemšanai īpašnieks iesniedz organizācijā iesniegumu.

8. Organizācija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz sertifikātu vai sniedz pamatotu atteikumu.

9. Izsniegtos sertifikātus organizācija reģistrē žurnālā vai elektroniskā datu bāzē, obligāti norādot sertifikāta izsniegšanas datumu, šķirnes materiāla identitātes numuru un personu, kam izsniegts sertifikāts.

10. Par sertifikātā norādīto datu pareizību atbildīga ir organizācija, kura izsniegusi sertifikātu.

11. Organizācijas lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu var apstrīdēt mēneša laikā, iesniedzot iesniegumu Ciltsdarba valsts inspekcijā. Ciltsdarba valsts inspekcijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

12. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1977.gada 21.decembra Direktīvas 77/504/EEK par govslopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem;

2) Padomes 1988.gada 19.decembra Direktīvas 88/661/EEK par zootehniskajiem standartiem, kas piemērojami tīršķirnes vaislas cūkām;

3) Padomes 1989.gada 30.maija Direktīvas 89/361/EEK par tīršķirnes vaislas aitām un kazām;

4) Padomes 1990.gada 26.jūnija Direktīvas 90/427/EEK par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem noteikumiem, kas regulē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem;

5) Padomes 1991.gada 25.marta Direktīvas 91/174/EEK, kas nosaka zootehnikas un cilts prasības tīršķirnes dzīvnieku pārdošanai un ar ko izdara grozījumus direktīvās 77/504/EEK un 90/425/EEK.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze