Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.298

Rīgā 2004.gada 13.aprīlī (prot. Nr.21, 24.§)

Noteikumi par kārtību, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno un uzrauga no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem finansētos projektus

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno un uzrauga no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem finansētos vides infrastruktūras, transporta infrastruktūras un ar projektu īstenošanu un vadību saistītās tehniskās palīdzības projektus (turpmāk - projekts).

2. Projektu atlase un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (turpmāk - kohēzijas fonds) līdzekļu piešķiršana un izmantošana notiek atbilstoši:

2.1. Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām;

2.2. kohēzijas fonda plānošanas dokumentam (turpmāk - ietvara dokuments), kurā norādīti attiecīgās nozares mērķi, to sasniegšanas veidi un projektu atlases kritēriji, kā arī noteikti iespējamie projekti.

3. Projekta sagatavošanu, apstiprināšanu, īstenošanu un uzraudzību nodrošina:

3.1. vadošā iestāde;

3.2. maksājumu iestāde;

3.3. starpniekinstitūcija;

3.4. ieviešanas iestāde;

3.5. uzraudzības komiteja;

3.6. projekta pieteicējs;

3.7. projekta īstenošanā radīto labumu saņēmējs (turpmāk - atbalsta saņēmējs).

II. Vadošā iestāde

4. Vadošā iestāde ir atbildīga par kohēzijas fonda līdzekļu administratīvo vadību, iesaistīto iestāžu darba koordināciju un sadarbību ar Eiropas Komisiju.

5. Vadošās iestādes funkcijas veic Finanšu ministrija. Vadošās iestādes vadītājs ir Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks.

6. Likumā noteiktajos gadījumos vadošā iestāde var deleģēt atsevišķas šajos noteikumos minētās funkcijas starpniekinstitūcijai, saglabājot pilnu atbildību par to izpildi.

7. Lai nodrošinātu šo noteikumu 4.punktā minēto pienākumu izpildi, vadošā iestāde:

7.1. izvērtē šo noteikumu 14.1.apakšpunktā minēto starpniekinstitūcijas iesniegto stratēģisko nozares politikas dokumentu;

7.2. sagatavo ietvara dokumentu un saskaņo to ar Eiropas Komisiju;

7.3. saskaņoto ietvara dokumentu un tiesību akta projektu, kurā noteikti uzdevumi ietvara dokumenta un stratēģiskā nozares politikas dokumenta īstenošanai, iesniedz Ministru kabinetā;

7.4. izvērtē starpniekinstitūcijas sagatavoto priekšlikumu par grozījumiem Eiropas Komisijas lēmumā par projekta apstiprināšanu (turpmāk - Eiropas Komisijas lēmums) un iesniedz to apstiprināšanai Eiropas Komisijai;

7.5. nosaka kārtību, kādā starpniekinstitūcija iesniedz pārskatus atbilstoši šo noteikumu 33.punktā minētajam līgumam;

7.6. nodrošina pārskatu un informācijas sagatavošanu, pārbaudi un iesniegšanu Eiropas Komisijai;

7.7. veic kohēzijas fonda darbību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo aktu pārskatīšanu, nodrošinot to atbilstību grozījumiem Eiropas Savienības tiesību aktos, un veic uzlabojumus kohēzijas fonda vadības un uzraudzības procedūrās;

7.8. izveido un uztur projektu vienoto informācijas sistēmu un nosaka datu un informācijas uzkrāšanas un pieejamības kārtību atbilstoši šo noteikumu 33.punktā minētajam līgumam;

7.9. organizē informācijas un publicitātes pasākumus;

7.10. veic citas Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās funkcijas.

III. Maksājumu iestāde

8. Maksājumu iestāde ir atbildīga par kohēzijas fonda finanšu vadību un izdevumu sertificēšanu.

9. Maksājumu iestādes funkcijas veic Valsts kase.

10. Lai nodrošinātu šo noteikumu 8.punktā minēto pienākumu izpildi, maksājumu iestāde:

10.1. pieprasa un saņem finansējumu no Eiropas Komisijas;

10.2. nodrošina pārskatu sagatavošanu, pārbaudi un iesniegšanu Eiropas Komisijai;

10.3. pamatojoties uz starpniekinstitūcijas iesniegtajiem maksājuma dokumentiem, veic maksājumus projekta ietvaros;

10.4. pārbauda no starpniekinstitūcijas saņemto projekta starpposma izdevumu deklarāciju, sertificē veiktos izdevumus un iesniedz minēto deklarāciju Eiropas Komisijai;

10.5. ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc Eiropas Komisijas lēmumā noteiktā projekta beigu datuma iesniedz Eiropas Komisijai projekta noslēguma izdevumu deklarāciju un atzinumu par projekta noslēguma izdevumu deklarāciju;

10.6. nodrošina nepamatoti veikto izdevumu uzskaiti un atmaksāšanu Eiropas Komisijai;

10.7. veic citas Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās funkcijas.

IV. Starpniekinstitūcija

11. Starpniekinstitūcija saskaņā ar vadošās iestādes deleģējumu ir atbildīga par projekta administratīvo, tehnisko un finanšu vadību (turpmāk - projekta vadība) atbilstoši šo noteikumu 33.punktā minētajam līgumam.

12. Projektu vadību nodrošina šādas starpniekinstitūcijas:

12.1. Vides ministrija - vides infrastruktūras projektiem un, nodrošinot īstenošanas un kontroles funkciju nodalīšanu iestādē, tehniskās palīdzības projektiem;

12.2. Satiksmes ministrija - transporta infrastruktūras projektiem un, nodrošinot īstenošanas un kontroles funkciju nodalīšanu iestādē, tehniskās palīdzības projektiem;

12.3. vadošā iestāde un maksājumu iestāde šo noteikumu 26. un 28.punkta izpratnē -, nodrošinot īstenošanas un kontroles funkciju nodalīšanu iestādē, tehniskās palīdzības projektiem.

13. Starpniekinstitūcija pēc saskaņošanas ar vadošo iestādi var deleģēt atsevišķas šajos noteikumos minētās funkcijas ieviešanas iestādei, noslēdzot līgumu par projekta īstenošanu.

14. Lai nodrošinātu šo noteikumu 11.punktā minēto pienākumu izpildi, starpniekinstitūcija:

14.1. izstrādā kohēzijas fonda attiecīgo stratēģisko nozares politikas dokumentu un iesniedz to vadošajā iestādē izvērtēšanai un iekļaušanai ietvara dokumentā;

14.2. sadarbībā ar projekta pieteicēju nodrošina projekta pieteikuma sagatavošanu;

14.3. ne vēlāk kā mēneša laikā pēc Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas iesniedz vadošajā iestādē iekšējās kontroles sistēmas aprakstu, kā arī rīkojumu, pilnvarojumu, instrukciju un procedūru apraksta kopumu, kas attiecas uz projekta īstenošanā iesaistīto institūciju darbību. Par jebkuriem grozījumiem šajā apakšpunktā minētajos dokumentos starpniekinstitūcija divu nedēļu laikā informē vadošo iestādi, vienlaikus iesniedzot dokumentus, kuros veikti grozījumi;

14.4. iesniedz izvērtēšanai vadošajā iestādē priekšlikumu par grozījumiem Eiropas Komisijas lēmumā;

14.5. sniedz vadošajai iestādei un maksājumu iestādei pārskatus par projektu;

14.6. nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību;

14.7. organizē projekta iepirkuma dokumentācijas izstrādi un iepirkuma procedūru;

14.8. nodrošina projekta izdevumu prognozes sagatavošanu, veic iesniegto maksājumu dokumentu pārbaudi un iesniedz tos maksājumu iestādē;

14.9. ne retāk kā trīs reizes gadā iesniedz maksājumu iestādē projekta starpposma izdevumu deklarāciju;

14.10. ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc Eiropas Komisijas lēmumā noteiktā projekta beigu datuma iesniedz vadošajā iestādē projekta noslēguma ziņojumu un noslēguma izdevumu deklarāciju;

14.11. nodrošina nepamatoti veikto izdevumu atgūšanu, uzskaiti un atmaksāšanu valsts budžetā;

14.12. organizē un īsteno informācijas un publicitātes pasākumus;

14.13. veic citus uzdevumus projekta īstenošanas nodrošināšanai un ievēro vadošās iestādes un maksājumu iestādes norādījumus atbilstoši šo noteikumu 33.punktā minētajam līgumam;

14.14. veic citas Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās funkcijas.

V. Ieviešanas iestāde

15. Ieviešanas iestāde var būt valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība vai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona, kas nodrošina projekta īstenošanu. Katra projekta atbildīgā ieviešanas iestāde un atbalsta saņēmējs norādīts projekta pieteikumā un Eiropas Komisijas lēmumā.

16. Ja ieviešanas iestāde nav atbalsta saņēmējs, tā var deleģēt atsevišķas šajos noteikumos minētās funkcijas atbalsta saņēmējam, noslēdzot līgumu par projekta īstenošanu. Šajā gadījumā ieviešanas iestāde nodrošina atbalsta saņēmēja veikto funkciju kontroli, saglabājot pilnu atbildību par deleģētajām funkcijām.

17. Lai nodrošinātu projekta īstenošanu atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām, ieviešanas iestāde:

17.1. ja nepieciešams, sagatavo un iesniedz starpniekinstitūcijā izvērtēšanai priekšlikumu par grozījumiem Eiropas Komisijas lēmumā;

17.2. sagatavo projekta iepirkuma dokumentāciju un iesniedz to starpniekinstitūcijā saskaņošanai;

17.3. atbilstoši projektam nodrošina iesniegtā maksājuma pieprasījuma pārbaudi par saņemto pakalpojumu, piegādāto preču un veikto būvdarbu apjomu, kvalitāti un citiem līguma nosacījumiem, kā arī sagatavo un iesniedz starpniekinstitūcijā maksājuma dokumentus un projekta izdevumu deklarāciju;

17.4. sniedz starpniekinstitūcijai pārskatus un informāciju par projekta īstenošanu;

17.5. organizē informācijas un publicitātes pasākumus;

17.6. nodrošina nepamatoti veikto izdevumu atgūšanu, uzskaiti un atmaksāšanu starpniekinstitūcijas norādītajā kontā;

17.7. veic citus uzdevumus projekta īstenošanas nodrošināšanai un ievēro starpniekinstitūcijas norādījumus;

17.8. sagatavo projekta izdevumu prognozi;

17.9. veic citas Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās funkcijas.

VI. Projekta pieteikuma izstrāde, iesniegšana un apstiprināšana

18. Projekta pieteicējs var būt valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība vai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona, kuras projekts atbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktos un ietvara dokumentā noteiktajām prasībām.

19. Projekta pieteikuma izstrādē izmanto Finanšu ministrijas un Ekonomikas ministrijas savstarpēji saskaņotos makroekonomiskos pieņēmumus.

20. Projekta pieteicējs ir atbildīgs par projektam nepieciešamā finansējuma plānošanu atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām.

21. Projekta pieteicējs iesniedz projekta pieteikumu attiecīgajā starpniekinstitūcijā (izņemot gadījumu, ja projekta pieteicējs ir vadošā iestāde, maksājumu iestāde vai starpniekinstitūcija).

22. Ja par iesniegto projekta pieteikumu nav iebildumu vai priekšlikumu, starpniekinstitūcija to saskaņo un iesniedz vadošajā iestādē atzinuma sniegšanai. Ja par iesniegto projekta pieteikumu ir priekšlikumi vai iebildumi pret to, starpniekinstitūcija sagatavo atzinumu par projekta pieteikumu un nosūta to projekta pieteicējam.

23. Ja nepieciešams, projekta pieteicējs precizē projekta pieteikumu atbilstoši starpniekinstitūcijas atzinumam un atkārtoti iesniedz to starpniekinstitūcijā saskaņošanai.

24. Ja par iesniegto projekta pieteikumu nav priekšlikumu vai iebildumu pret to, vadošā iestāde to saskaņo un iesniedz Eiropas Komisijai. Ja par iesniegto projekta pieteikumu ir priekšlikumi vai iebildumi pret to, vadošā iestāde sagatavo atzinumu par projekta pieteikumu un nosūta to starpniekinstitūcijai.

25. Ja nepieciešams, starpniekinstitūcija precizē projekta pieteikumu un atkārtoti iesniedz vadošajā iestādē saskaņošanai.

26. Ja projekta pieteicējs ir maksājumu iestāde vai starpniekinstitūcija, tā izstrādā projekta pieteikumu un iesniedz to vadošajā iestādē saskaņošanai.

27. Ja par maksājumu iestādes vai starpniekinstitūcijas iesniegto projekta pieteikumu nav priekšlikumu vai iebildumu pret to, vadošā iestāde to saskaņo un iesniedz Eiropas Komisijai. Ja par maksājumu iestādes vai starpniekinstitūcijas iesniegto projekta pieteikumu ir priekšlikumi vai iebildumi pret to, vadošā iestāde sagatavo atzinumu un nosūta to maksājumu iestādei vai starpniekinstitūcijai.

28. Ja projekta pieteicējs ir vadošā iestāde, tā nodrošina projekta pieteikuma sagatavošanas funkcijas nodalīšanu no projekta pieteikuma pārbaudes un apstiprināšanas funkcijas.

29. Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas informē starpniekinstitūciju par Eiropas Komisijas izteiktajiem iebildumiem un komentāriem par projekta pieteikumu.

30. Jebkurus grozījumus projekta pieteikumā, kurus veic pēc projekta pieteikuma iesniegšanas Eiropas Komisijā, starpniekinstitūcija piecu darbdienu laikā saskaņo ar vadošo iestādi.

31. Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas rakstiski informē starpniekinstitūciju un maksājumu iestādi par projekta pieteikuma apstiprināšanu Eiropas Komisijā.

32. Pēc maksājumu iestādes sagatavotā projekta pieteikuma iesniegšanas Eiropas Komisijai vadošā iestāde:

32.1. piecu darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas informē maksājumu iestādi par Eiropas Komisijas izteiktajiem iebildumiem un komentāriem par iesniegto projekta pieteikumu;

32.2. piecu darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas rakstiski informē maksājumu iestādi par projekta pieteikuma apstiprināšanu Eiropas Komisijā.

VII. Projekta īstenošana

33. Vadošā iestāde, maksājumu iestāde un starpniekinstitūcija slēdz savstarpēju līgumu par kārtību, kādā īsteno un uzrauga attiecīgās nozares projektus.

34. Starpniekinstitūcija:

34.1. nodrošina iepirkuma dokumentācijas izstrādi;

34.2. atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām iepirkuma procedūrām izveido vērtēšanas komisiju, kas izvēlas fizisko vai juridisko personu, kura iegūs tiesības sniegt pakalpojumus, veikt piegādes vai darbus atbilstoši projektam (turpmāk - projekta izpildītājs), un noslēdz ar izvēlēto projekta izpildītāju līgumu par pakalpojumu sniegšanu, piegāžu veikšanu vai būvdarbu izpildi (turpmāk - iepirkuma līgums);

34.3. vai ieviešanas iestāde saskaņā ar šo noteikumu 13.punktā minēto deleģējumu slēdz iepirkuma līgumu;

34.4. nodrošina būvuzraudzību (ja veicami būvdarbi), slēdzot līgumu par būvuzraudzības veikšanu saskaņā ar būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un noslēgtā iepirkuma līguma nosacījumiem;

34.5. nodrošina iesniegtā maksājuma pieprasījuma pārbaudi par saņemto pakalpojumu, piegādāto preču un veikto būvdarbu apjomu, kvalitāti un atbilstību citām iepirkuma līguma normām, kā arī minētā maksājuma pieprasījuma iesniegšanu maksājumu iestādei.

35. Ieviešanas iestāde vai atbalsta saņēmējs (ja atbalsta saņēmējs ir nevis ieviešanas iestāde, bet cita valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība vai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona) nodrošina projekta īstenošanā radīto labumu uzskaiti savā grāmatvedībā, kā arī šo labumu racionālu izmantošanu un uzturēšanu atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām.

VIII. Projekta īstenošanas uzraudzība un rezultātu izvērtēšana

36. Projektu īstenošanas atbilstību Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām uzrauga un izvērtē uzraudzības komiteja.

37. Uzraudzības komitejas sastāvā iekļauj pārstāvjus no:

37.1. vadošās iestādes;

37.2. maksājumu iestādes;

37.3. Valsts kancelejas;

37.4. starpniekinstitūcijām;

37.5. ieviešanas iestādēm;

37.6. Eiropas Komisijas;

37.7. starptautiskajām finanšu institūcijām (ja nepieciešams);

37.8. kompetentām nevalstiskajām organizācijām (piemēram, no Vides aizsardzības kluba, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas), pašvaldību un reģionālajām iestādēm.

38. Uzraudzības komiteju organizē un vada vadošās iestādes pārstāvis. Uzraudzības komiteja darbojas saskaņā ar tās apstiprinātu nolikumu. Vadošā iestāde nodrošina uzraudzības komitejas sekretariāta funkciju.

39. Uzraudzības komitejas sēdes notiek ne retāk kā divas reizes gadā.

40. Uzraudzības komiteja:

40.1. uzrauga projekta īstenošanu;

40.2. pārrauga projekta finansiālo un fizisko izpildi saskaņā ar Eiropas Komisijai iesniegto laika grafiku, finansēšanas plānu un darba plānu;

40.3. izvērtē uzraudzības komitejai iesniegtos priekšlikumus par grozījumiem Eiropas Komisijas lēmumā;

40.4. ja nepieciešams, ierosina veikt pasākumus projekta mērķu sasniegšanai;

40.5. izsaka viedokli par sagatavotajiem projektu uzraudzības ziņojumiem;

40.6. izsaka viedokli par veicamajiem pasākumiem informācijas publicēšanai un pieejamībai, kā arī nepieciešamās informācijas iesniegšanai Eiropas Komisijai;

40.7. ja nepieciešams, pieprasa visām iesaistītajām pusēm papildu informāciju par projekta īstenošanu.

IX. Finanšu kontrole un audits

41. Projekta sagatavošanas un īstenošanas valsts iekšējā un ārējā finanšu kontrole notiek Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

42. Vadošā iestāde nodrošina šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3.apakšpunktā minēto iestāžu audita plānu un pārskatu iesniegšanu Eiropas Komisijai.

43. Starpniekinstitūcija:

43.1. veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā;

43.2. veic kohēzijas fonda vadības sistēmas atbilstības un efektivitātes auditu;

43.3. veic projekta izdevumu izlases pārbaudes;

43.4. iesniedz vadošajā iestādē ziņojumu kopijas par šo noteikumu 43.1., 43.2. un 43.3.apakšpunktā minētajām pārbaudēm atbilstoši šo noteikumu 33.punktā minētajam līgumam;

43.5. katru gadu noteiktajos termiņos atbilstoši šo noteikumu 33.punktā minētajam līgumam iesniedz vadošajā iestādē iekšējā audita plānus.

44. Vadošā iestāde izvērtē šo noteikumu 43.1., 43.2. un 43.3.apakšpunktā minēto pārbaužu un audita rezultātus, kā arī izmantoto metodiku un informē par to maksājumu iestādi.

45. Finanšu ministrijas struktūrvienība, kuras funkcijas ir nodalītas no vadošās iestādes, maksājumu iestādes un starpniekinstitūcijas funkcijām, veic projekta noslēguma izdevumu deklarācijas neatkarīgu pārbaudi, sagatavo atzinumu un kopā ar noslēguma izdevumu deklarāciju iesniedz to maksājumu iestādē.

46. Noteikumu 43.2. un 43.3.apakšpunktā minēto auditu un pārbaudes veic starpniekinstitūcijas struktūrvienība, kas nav tieši iesaistīta projekta īstenošanā, maksājumu veikšanā un šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minētās pārbaudes veikšanā.

47. Vadošajai iestādei un maksājumu iestādei ir tiesības veikt šo noteikumu 43.1., 43.2., 43.3.apakšpunktā minētās pārbaudes un auditu.

48. Vadošā iestāde, pamatojoties uz maksājumu iestādes un starpniekinstitūcijas sniegto informāciju par projekta īstenošanā konstatētajām neatbilstībām un/vai pārkāpumiem, uzskaita projekta īstenošanā konstatētās neatbilstības un/vai pārkāpumus un informē par to maksājumu iestādi.

49. Projektu pakļauj dažādiem vadošās iestādes, maksājumu iestādes, Valsts kontroles, Eiropas Komisijas un Eiropas Revīzijas palātas ierosinātiem auditiem.

50. Vadošā iestāde, maksājumu iestāde, starpniekinstitūcija, ieviešanas iestāde un atbalsta saņēmējs:

50.1. uzrāda auditoriem ar projektu saistītos dokumentus (arī elektroniski noformētos dokumentus);

50.2. nodrošina pieeju finanšu līdzekļiem, telpām un citām materiālajām vērtībām, kas attiecas uz veicamo auditu;

50.3. nodrošina nepieciešamo dokumentu izrakstu un kopiju sagatavošanu;

50.4. sniedz auditoriem paskaidrojumus par projekta sagatavošanu, īstenošanu un uzraudzību.

51. Dokumentus, kas saistīti ar projekta sagatavošanu un īstenošanu, visas projekta īstenošanā iesaistītās iestādes glabā piecus gadus pēc projekta noslēguma maksājuma saņemšanas no Eiropas Komisijas.

X. Noslēguma jautājums

52. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.