Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.312

Rīgā 2004.gada 15.aprīlī (prot. Nr.22 18.§)
Vienkāršoto akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli26.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Eiropas Komisijas 1992.gada 17.decembra Regulā (EEK) Nr. 3649/92 par vienkāršotajiem pavaddokumentiem, Kopienas iekšienē pārvadājot akcīzes ražojumus, kas nodoti patēriņam nosūtītājā dalībvalstī (turpmāk — Komisijas regula Nr. 3649/92), noteiktā dokumenta (turpmāk — vienkāršotais pavaddokuments) aprites un kontroles kārtību, kā arī citus likuma “Par akcīzes nodokli” (turpmāk — likums) 26.pantā minēto akcīzes preču pārvietošanas nosacījumus.

2. Ja Eiropas Savienības dalībvalstī (turpmāk — dalībvalstī), no kuras tiek izvestas akcīzes preces pārvietošanai uz Latvijas Republiku, saskaņā ar tās dalībvalsts normatīvo aktu prasībām ir atļauts vienkāršotā pavaddokumenta vietā noformēt komercdokumentu (piemēram, faktūrrēķinu, preču pavadzīmi–rēķinu, preču piegādes pavadzīmi), kas, ievērojot Komisijas regulas Nr. 3649/92 nosacījumus, tiek uzskatīts par vienkāršoto pavaddokumentu, tad noteikumi attiecas arī uz minētā komercdokumenta apriti.

3. Noteikumos reglamentētā vienkāršoto pavaddokumentu aprites kārtība neatkarīgi no tā, vai persona pieprasa akcīzes nodokļa atmaksu vai ne, attiecas uz:

3.1. personu, kas Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozījumā citā dalībvalstī, vai denaturētu alkoholu;

3.2. pārsūtītājtirgotāju, kas no Latvijas Republikas nosūta akcīzes preces, par kurām akcīzes nodoklis ir samaksāts Latvijas Republikā, uz citu dalībvalsti tādai personai, kurai nav noliktavas turētāja, apstiprināta tirgotāja vai neapstiprināta tirgotāja statusa;

3.3. akcīzes preču noliktavas turētāju, kas no Latvijas Republikas akcīzes preču noliktavas izved denaturēto spirtu tā tālākai pārvietošanai uz citu dalībvalsti.

4. Pavaddokumentu noformē trijos eksemplāros.

5. Visus darbdienas laikā izsniegtos un saņemtos vienkāršotos pavaddokumentus šo noteikumu 3.punktā minētās personas reģistrē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un tiem piešķir vienkāršotā pavaddokumenta numuru.

6. Vienkāršotā pavaddokumenta numurs sastāv no trim daļām:

6.1. pirmā daļa:

6.1.1. nosūtītāja akcīzes identifikācijas numurs vai, ja tāda nav, — attiecīgās speciālās atļaujas (licences) vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai numurs, ja akcīzes preces tiek nosūtītas no Latvijas Republikas;

6.1.2. saņēmēja akcīzes identifikācijas numurs vai, ja tāda nav, — nodokļa maksātāja pārstāvja akcīzes identifikācijas vai denaturētā spirta iegādes atļaujas numurs, ja akcīzes preces tiek saņemtas Latvijas Republikā;

6.2. otrā daļa — kalendāra gada pēdējie divi cipari;

6.3. trešā daļa — vienkāršotā pavaddokumenta kārtas numurs hronoloģiskā secībā.

7. Informāciju no vienkāršotā pavaddokumenta eksemplāriem, kurus saskaņā ar šiem noteikumiem iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, reģistrē, ievada un uzglabā Valsts ieņēmumu dienesta uzskaites sistēmās un izmanto akcīzes preču aprites kontrolei.

8. Akcīzes preču saņēmējs drīkst uzsākt darbības ar saņemtajām akcīzes precēm tikai pēc tam, kad Valsts ieņēmumu dienests ir atdevis vienkāršotā pavaddokumenta trešo eksemplāru.

9. Ja persona nenoformē pavaddokumentu saskaņā ar šiem noteikumiem vai neizpilda citas šo noteikumu prasības, Valsts ieņēmumu dienests noraida attiecīgās personas pieprasījumu akcīzes nodokļa (turpmāk — nodoklis) atmaksai.

II. Ievešana Latvijas Republikā no citām dalībvalstīm

10. Vienkāršotā pavaddokumenta pirmais eksemplārs paliek pie personas, kura nosūta vai ieved akcīzes preces Latvijas Republikā.

11. Vienkāršotā pavaddokumenta otro un trešo eksemplāru pievieno akcīzes precēm, kuras pārvieto uz akcīzes preču saņemšanas vietu Latvijas Republikā.

12. Saņemot akcīzes preces Latvijas Republikā no citām dalībvalstīm, akcīzes preču saņēmējs vienkāršotā pavaddokumenta otrajā un trešajā eksemplārā izdara atbilstošus ierakstus saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 3649/92.

13. Vienkāršotā pavaddokumenta otrā eksemplāra kopiju akcīzes preču saņemšanas vietā uzglabā līdz pārskata gada slēguma inventarizācijai, bet pēc minētā termiņa — saskaņā ar grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu prasībām, savukārt vienkāršotā pavaddokumenta otro eksemplāru nodod akcīzes preču saņēmēja grāmatvedībā darījuma iegrāmatošanai.

14. Ja persona, kas nosūta akcīzes preces uz Latvijas Republiku, saskaņā ar likumu ir norīkojusi akcīzes nodokļa maksātāja pārstāvi, akcīzes preču saņēmējs vienkāršotā pavaddokumenta trešo eksemplāru nodod nodokļa maksātāja pārstāvim.

15. Vienkāršotā pavaddokumenta trešo eksemplāru akcīzes preču saņēmējs vai akcīzes nodokļa maksātāja pārstāvis (ja preču nosūtītājs, kas nosūta akcīzes preces uz Latvijas Republiku, saskaņā ar likumu ir minēto personu norīkojis) iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta iestādē kopā ar nodrošinājumu apliecinoša dokumenta kopiju (dokumenta numurs norādīts vienkāršotā pavaddokumenta attiecīgajā ailē) ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc preču saņemšanas un nodrošina iespēju Valsts ieņēmumu dienestam veikt attiecīgus kontroles pasākumus preču saņemšanas vietā.

16. Vienkāršotā pavaddokumenta trešo eksemplāru ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc saņemšanas Valsts ieņēmumu dienestā atdod vienkāršotā pavaddokumenta trešā eksemplāra iesniedzējam — akcīzes preču saņēmējam vai akcīzes nodokļa maksātāja pārstāvim.

17. Saņemot vienkāršotā pavaddokumenta trešo eksemplāru, akcīzes nodokļa maksātāja pārstāvis vienkāršotā akcīzes preču pavaddokumenta saņemšanas dienā informē akcīzes preču saņēmēju par darbību uzsākšanu ar saņemtajām akcīzes precēm.

18. Vienkāršotā pavaddokumenta trešo eksemplāru akcīzes preču saņēmējs vai akcīzes nodokļa maksātāja pārstāvis nosūta (vai citādi nodod) personai, kas ir nosūtījusi akcīzes preces uz Latvijas Republiku.

19. Ja persona, kas ir nosūtījusi preces uz Latvijas Republiku, pavaddokumentā ir norādījusi, ka viņai nepieciešams akcīzes nodokļa samaksas apliecinājums, akcīzes preču saņēmējs vai akcīzes nodokļa maksātāja pārstāvis kopā ar pavaddokumenta trešo eksemplāru nosūta Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu dokumentu, kas apliecina akcīzes nodokļa samaksu vai nodrošinājumu, vai minētā dokumenta apliecinātu kopiju.

III. Izvešana no Latvijas Republikas uz citām dalībvalstīm

20. Persona, kas izved akcīzes preces no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti (turpmāk — akcīzes preču nosūtītājs), noformē vienkāršoto pavaddokumentu.

21. Vienkāršotā pavaddokumenta pirmo eksemplāru uzglabā akcīzes preču nosūtītājs un nodrošina pirmā eksemplāra kopijas uzglabāšanu akcīzes preču nosūtīšanas vietā līdz pārskata gada slēguma inventarizācijai, bet pēc minētā termiņa — saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, savukārt vienkāršotā pavaddokumenta pirmo eksemplāru nodod akcīzes preču saņēmēja grāmatvedībā darījuma iegrāmatošanai.

22. Vienkāršotā pavaddokumenta otro un trešo eksemplāru pievieno akcīzes precēm, kuras izved no Latvijas Republikas uz citām dalībvalstīm.

23. Vienkāršotā pavaddokumenta attiecīgajā ailē akcīzes preču nosūtītājs norāda saskaņā ar tās dalībvalsts normatīvo aktu prasībām noformēta akcīzes nodokļa samaksu apliecinoša dokumenta numuru, kurai tiek piegādātas akcīzes preces.

24. Vienkāršotā pavaddokumenta otro un trešo eksemplāru atbilstoši Komisijas regulā Nr. 3649/92 noteiktajām prasībām noformē dalībvalstī, uz kuru akcīzes preces tiek izvestas.

25. Akcīzes preču nosūtītājs vienkāršotā pavaddokumenta trešo eksemplāru iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā 15 dienu laikā pēc tā kalendāra mēneša beigām, kurā akcīzes preces nosūtītas.

26. Ja akcīzes preču nosūtītājs pirms akcīzes preču izvešanas ir iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pieprasījumu par akcīzes nodokļa atmaksu, saskaņā ar likuma 26.panta nosacījumiem kopā ar vienkāršotā pavaddokumenta trešo eksemplāru Valsts ieņēmumu dienestā akcīzes preču nosūtītājs iesniedz dokumentu, kas apliecina, ka akcīzes nodokļa samaksa ir nodrošināta saņēmēja dalībvalstī.

27. Vienkāršotā pavaddokumenta trešo eksemplāru uzglabā Valsts ieņēmumu dienestā un apliecina, ka akcīzes preces izvestas uz citu dalībvalsti un akcīzes preču nosūtītājs ir tiesīgs saņemt akcīzes nodokļa atmaksu.

28. Ja akcīzes preču nosūtītājs ir akcīzes preču noliktavas turētājs, kas uz citu dalībvalsti pārvieto denaturēto alkoholu, Valsts ieņēmumu dienests vienkāršotā pavaddokumenta trešo eksemplāru ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi labajā augšējā stūrī atdod akcīzes preču noliktavas turētājam ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc vienkāršotā pavaddokumenta iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā.

IV. Vienkāršoto pavaddokumentu pārbaude un citi kontroles pasākumi

29. Valsts ieņēmumu dienests veic vienkāršotā pavaddokumenta un tā aprites kontroli, kā arī akcīzes preču un to pārvietošanas kontroli. Ja Valsts ieņēmumu dienestam ir nepieciešams veikt papildu pārbaudi, vienkāršotā pavaddokumenta trešā eksemplāra atdošanas termiņš, kas norādīts šo noteikumu 16.punktā, tiek pagarināts līdz piecām dienām.

30. Veicot pārbaudi, Valsts ieņēmumu dienests vienkāršotā pavaddokumenta otrajā un trešajā eksemplārā norāda informāciju par veikto pārbaudi un, ja konstatēta neatbilstība, — attiecīgo pareizo informāciju. Šajā gadījumā par pamatu akcīzes nodokļa aprēķinam vai akcīzes nodokļa atmaksai ņem vērā Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudē konstatēto. Valsts ieņēmumu dienesta pienākums ir saskaņā ar likumu informēt arī citu dalībvalstu nodokļu administrācijas.

31. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības pieprasīt, lai attiecīgā persona vai tās pārstāvis būtu klāt preču pārbaudes laikā un sniegtu pārbaudē nepieciešamo palīdzību, kā arī pieaicināt ekspertus.

V. Noslēguma jautājums

32. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1992.gada 25.februāra Direktīvas 92/12/EEK par vispārējo režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību.

Ministru prezidents I.Emsis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš