Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.208

Rīgā 2004.gada 30.martā (prot. Nr.17, 18.§)

Veterinārsanitārās prasības, kas noteiktas gaļas produktu tirdzniecībai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 1.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka veterinārsanitārās prasības tirdzniecībai ar gaļas produktiem ar Eiropas Savienības dalībvalstīm.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. kompetentā iestāde - attiecīgās dalībvalsts centrālā iestāde, kuras funkcijās ietilpst veikt veterinārās vai zootehniskās pārbaudes, vai cita persona, kurai valsts deleģējusi šādas tiesības;

2.2. oficiālais veterinārārsts - veterinārārsts, ko noteikusi kompetentā iestāde, Latvijā - Pārtikas un veterinārā dienesta veterinārais inspektors vai Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts;

2.3. gaļas produkti - produkti, kas ir pagatavoti no gaļas vai kuru sastāvā ir gaļa un kuriem pēc attiecīgas apstrādes vairs nepiemīt svaigas gaļas īpašības, izņemot atdzesētus vai sasaldētus produktus;

2.4. svaiga gaļa - gaļa, kura nav tikusi pakļauta apstrādei, izņemot gaļu, kas ir atdzesēta vai sasaldēta, lai nodrošinātu tās saglabāšanu, kā arī gaļa, kas iesaiņota vakuumā.

3. Tirdzniecībai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm paredzētie gaļas produkti ir pagatavoti no svaigas gaļas vai to sastāvā ir svaiga gaļa, kas atbilst normatīvajos aktos par veterinārajām prasībām govju, aitu, kazu un cūku, svaigas gaļas un gaļas produktu importam no trešajām valstīm (kas izstrādāti, lai nodrošinātu Padomes 1972.gada 12.decembra Direktīvā 72/462/EEK par veselības un veterinārās pārbaudes problēmām, ievedot liellopus, cūkas un svaigu gaļu no trešajām valstīm, minēto prasību ieviešanu) noteiktajām veterinārsanitārajām prasībām.

II. Produktu apstrāde

4. Tirdzniecībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm ir atļauts piedāvāt gaļas produktus, kas pilnībā vai daļēji pagatavoti no svaigas gaļas, kas atbilst šo noteikumu 3.punktā minētajām prasībām, kā arī ja tie ir bijuši pakļauti vienam no šajā nodaļā minētajiem apstrādes veidiem.

5. Gaļas produktu apstrādi ar karstumu veic hermētiski noslēgtā konteinerā, kurā sterilizācijas efekts - Fc vērtība - ir 3,00 vai vairāk.

6. Ja produkti ir pilnībā vai daļēji pagatavoti no cūkgaļas un ražoti saimniecībās, kurām nav noteikti veterinārie ierobežojumi, pēc Āfrikas cūku mēra konstatēšanas saimniecībā atļauts veikt šādu attiecīgo produktu apstrādi:

6.1. gaļu pilnībā atkaulo un izņem galvenos limfmezglus;

6.2. gaļu pirms karsēšanas ievieto hermētiski noslēgtā konteinerā;

6.3. konteinerā ievietoto gaļu pakļauj karstuma apstrādei, ievērojot šādas prasības:

6.3.1. gaļu vismaz četras stundas tur 60 °C temperatūrā un nodrošina, lai gaļas iekšējā temperatūra vismaz 30 minūtes nebūtu mazāka par 70 °C;

6.3.2. izmantojot automātisko ierīci, ar kuru ir iespējams noteikt smagāko gaļas gabalu iekšējo temperatūru un temperatūru konteineru iekšpusē, nodrošina nepārtrauktu katras produktu partijas paraugu temperatūras uzraudzību;

6.4. pēc karsēšanas katru produktu konteineru marķē.

7. Ja Latvijā izmanto šo noteikumu 6.punktā minēto karstuma apstrādi, Pārtikas un veterinārais dienests informē Eiropas Komisiju un citas Eiropas Savienības dalībvalstis par uzņēmumiem, kas spēj nodrošināt produktu apstrādi atbilstoši šo noteikumu 6.punktā minētajām prasībām.

8. Ja Latvijā reģistrēts Āfrikas cūku mēra uzliesmojums, taču iepriekšējo 12 mēnešu laikā saslimšana nav konstatēta, gaļu, kas nāk no teritorijas, kurai noteikti ierobežojumi pēc Āfrikas cūku mēra atklāšanas, atbilstoši šo noteikumu 6.punktā minētajām prasībām atļauts apstrādāt tikai saskaņā ar ikreizēju Eiropas Savienības attiecīgās institūcijas lēmumu.

9. Ja svaiga gaļa iegūta no dzīvniekiem, kas nenāk no lipīgo slimību skartas saimniecības, kurai piemēro aizlieguma pasākumus, to apstrādā, izmantojot vienu no šādām metodēm:

9.1. apstrāde ar karstumu, nodrošinot gaļas gabalu iekšējo temperatūru vismaz 70 °C (cita, nevis šo noteikumu 6.punktā minētā metode);

9.2. ne mazāk kā deviņus mēnešus ilgs dabiskās fermentācijas un briedināšanas process 5,5 kg un smagākiem šķiņķiem (gan ar kauliem, gan bez kauliem), kuru aktīvais ūdens nepārsniedz 0,93 aw un pH vērtība nepārsniedz 6, ja nav konstatēta saslimšana ar cūku vezikulāro slimību;

9.3. neatkaulotiem šķiņķiem, kas atbilst šo noteikumu 4.punktā minētajām prasībām, var piemērot šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minēto apstrādi, ja ir konstatēta saslimšana ar mutes un nagu sērgu.

III. Prasības produktu izgatavošanai, transportēšanai, glabāšanai un marķēšanai

10. Šo noteikumu 6. un 9.punktā minētos produktus izgatavo tikai oficiālā veterinārārsta uzraudzībā un nodrošina to aizsardzību pret jebkāda veida inficēšanu.

11. Šo noteikumu 6. un 9.punktā minēto svaigo gaļu:

11.1. transportē un glabā atsevišķi no šo noteikumu 3.punktā minētās svaigās gaļas;

11.2. izmanto tikai šo noteikumu 6. un 9.punktā minēto gaļas produktu izgatavošanai, kas paredzēti tirdzniecībai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm;

11.3. marķē normatīvajos aktos par veterinārajām prasībām svaigas gaļas apritei ar Eiropas Savienības dalībvalstīm (kas izstrādāti, lai nodrošinātu Padomes 1972.gada 12.decembra Direktīvas 72/461/EEK par veselības problēmām, kas ietekmē svaigas gaļas tirdzniecību Kopienā, 5.a pantā minēto prasību ieviešanu) noteiktajā kārtībā, ja ir konstatēta pastāvīga Āfrikas cūku mēra klātbūtne un svaigā cūkgaļa ir apstrādāta, izmantojot šo noteikumu 6.punktā minēto metodi.

12. Veterinārās ekspertīzes apliecībā aiz virsraksta "Produktu veids" norāda šāda satura tekstu: "Apstrādāti saskaņā ar direktīvas 80/215/EEK 4 (1) (a) pantu" vai "Apstrādāti saskaņā ar direktīvas 80/215/EEK 4 (1) (b) pantu".

13. Ja gaļas produkti neatbilst šo noteikumu prasībām, tie netiek apzīmogoti ar veterinārās ekspertīzes zīmogu.

14. Ja Latvijas teritorijā iepriekšējo 12 mēnešu laikā tika konstatēta saslimšana ar Āfrikas cūku mēri, cūkgaļas produktu eksports uz Eiropas Savienības dalībvalstīm ir aizliegts, ja vien tie nav tikuši pakļauti šo noteikumu 5. vai 6.punktā minētajai apstrādei.

IV. Noslēguma jautājums

15. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1980.gada 22.janvāra Direktīvas 80/215/EEK par veterinārsanitārām problēmām, kas ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar gaļas produktiem.

Ministru prezidenta vietā - Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Zemkopības ministrs M.Roze

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.