Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Protokolu par grozījumiem Konvencijas par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija) 2.pantā un tās pielikumā, pamatojoties uz minētās konvencijas 43.panta 1.punktu

2.pants. Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 3.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 7.aprīlī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2004.gada 21.aprīlī
PROTOCOL
drawn up on the basis of Article 43(1) of the Convention on the establishment of a European Police Office (Europol Convention) amending Article 2 and the Annex to that Convention

THE HIGH CONTRACTING PARTIES to this Protocol and Contracting Parties to the Convention on the establishment of a European Police Office, Member States of the European Union,

REFERRING to the Act of the Council of the European Union of 30 November 2000,

Whereas:

(1) There is a need to give Europol more effective tools to fight money laundering in order to reinforce Europol's possibilities to support the Member States in this fight.

(2) The European Council invited the Council of the European Union to extend the competence of Europol to money laundering in general, regardless of the type of offence from which the laundered proceeds originate,

HAVE AGREED ON THE FOLLOWING PROVISIONS:

Article 1

The Europol Convention is amended as follows.

1. Article 2 is amended as follows:

(a) in paragraph 2 the first subparagraph shall be replaced by the following:

"2. In order to achieve progressively the objective mentioned in paragraph 1, Europol shall initially act to prevent and combat unlawful drug trafficking, illegal money-laundering activities, trafficking in nuclear and radioactive substances, illegal immigrant smuggling, trade in human beings and motor vehicle crime.";

(b) in paragraph 3 the first subparagraph shall be replaced by the following:

"3. Europol's competence as regards a form of crime or specific manifestations thereof shall cover related criminal offences. It shall, however, not cover offences predicate to illegal money-laundering activities with regard to which forms of crime Europol has no competence pursuant to paragraph 2."

2. The Annex is amended as follows:

the paragraph beginning with the words "In addition, in accordance with Article 2(2)" shall be replaced by the following:

"In addition, in accordance with Article 2(2), the act of instructing Europol to deal with one of the forms of crime listed above implies that it is also competent to deal with the related criminal offences."

Article 2

1. This Protocol shall be subject to adoption by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.

2. Member States shall notify the Secretary-General of the Council of the European Union of the completion of their constitutional requirements for adopting this Protocol.

3. This Protocol shall enter into force 90 days after the notification, referred to in paragraph 2, by the Member State which, being a member of the European Union on the date of adoption by the Council of the Act establishing this Protocol, is the last to fulfil that formality.

Article 3

1. This Protocol shall be open to accession by any State which becomes a member of the European Union if this Protocol has not entered into force on the date of deposit of the instruments of accession to the Europol Convention in accordance with Article 46 of the Europol Convention.

2. Instruments of accession to this Protocol shall be deposited simultaneously with the instruments of accession to the Europol Convention in accordance with Article 46 thereof.

3. The text of this Protocol in the language of the acceding State, drawn up by the Council of the European Union, shall be authentic.

4. If on the expiry of the period referred to in Article 46(4) of the Europol Convention, this Protocol has not entered into force, it will enter into force for the acceding Member State on the date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 2(3).

5. If this Protocol enters into force in accordance with Article 2(3) before the period referred to in Article 46(4) of the Europol Convention has expired but after the deposit of the instrument of accession referred to in paragraph 2, the acceding Member State shall accede to the Europol Convention as amended by virtue of this Protocol, in accordance with Article 46 of the Europol Convention.

Article 4

1. The Secretary-General of the Council of the European Union shall act as depositary of this Protocol.

2. The depositary shall publish in the Official Journal information on the progress of adoptions and accessions and also any other notification concerning this.

Done at Brussels on the thirtieth day of November in the year two thousand.

Šī Protokola AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, un Konvencijas par Eiropas Policijas biroja izveidi Līgumslēdzējas puses, Eiropas Savienības Dalībvalstis,

Pamatodamās uz 2000.gada 30.novembra Eiropas Savienības Padomes Aktu,

Uzskatot, ka

(1) pastāv nepieciešamība nodrošināt Eiropolu ar efektīvākiem līdzekļiem cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, lai pastiprinātu Eiropola iespējas sniegt atbalstu Dalībvalstīm šajā cīņā,

(2) Eiropadome aicinājusi Eiropas Savienības Padomi paplašināt Eiropola kompetenci attiecībā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, neatkarīgi no tā noziedzīgā nodarījuma veida, no kā iegūti šie līdzekļi,

ir vienojušās par šādiem noteikumiem:

1.pants

Eiropola konvencijā tiek izdarīti šādi grozījumi.

1. 2.pantā tiek izdarīti šādi grozījumi:

(a) 2.punkta pirmais apakšpunkts tiek aizstāts ar šādu tekstu:

"2. Lai pakāpeniski sasniegtu 1.punktā minēto mērķi, Eiropols sākotnēji rīkojas, lai novērstu un apkarotu nelegālu narkotisko vielu apriti, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nelegālu kodolmateriālu un radioaktīvo vielu apriti, nelegālu imigrantu kontrabandu, cilvēku tirdzniecību un noziedzīgus nodarījumus, kas ir saistīti ar transportlīdzekļiem.";

(b) 3. punkta pirmais apakšpunkts tiek aizstāts ar šādu tekstu:

"3. Eiropola kompetencē attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu veidu vai īpašām tā izpausmēm ir saistīti noziedzīgi nodarījumi. Tomēr tā kompetencē nav tie ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju saistītie noziedzīgo nodarījumu veidi, kuri nav Eiropola kompetencē saskaņā ar 2.punktu."

2. Pielikumā tiek izdarīti šādi grozījumi:

daļa, kas sākas ar vārdiem "Turklāt, saskaņā ar 2.panta 2.punktu" tiek aizvietota ar šādu tekstu:

"Turklāt, saskaņā ar 2.panta 2.punktu, akts, ar kuru Eiropolam uztic nodarboties ar kādu no iepriekšminētajiem noziedzīgo nodarījumu veidiem, norāda, ka Eiropola kompetencē ir arī saistītie noziedzīgie nodarījumi."

2.pants

1. Šis Protokols Dalībvalstīm jāpieņem saskaņā ar to atbilstošajām konstitucionālajām prasībām.

2. Dalībvalstis paziņo Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretāram par šī Protokola pieņemšanai nepieciešamo konstitucionālo procedūru izpildi.

3. Šis Protokols stājas spēkā 90 dienas pēc tam, kad 2.punktā minēto paziņojumu ir iesniegusi pēdējā Dalībvalsts, kura, būdama Eiropas Savienības dalībvalsts tajā datumā, kad Padome pieņēmusi Aktu par šī Protokola pieņemšanu, ir izpildījusi šo formalitāti.

3.pants

1. Šim Protokolam var pievienoties katra valsts, kas kļūst par Eiropas Savienības dalībvalsti, ja tas vēl nav stājies spēkā datumā, kad minētā valsts iesniedz depozitārijam dokumentus par pievienošanos Eiropola Konvencijai saskaņā ar tās 46.pantu.

2. Dokumenti par pievienošanos šim Protokolam tiek iesniegti vienlaikus ar dokumentiem par pievienošanos Eiropola Konvencijai saskaņā ar tās 46.pantu.

3. Protokola teksts pievienojošās valsts valodā, ko sastādījusi Eiropas Savienības Padome, ir autentisks.

4. Ja šis Protokols vēl nav stājies spēkā brīdī, kad beidzas Eiropola Konvencijas 46.panta 4.punktā noteiktais termiņš, tas Dalībvalstī, kura tam pievienojas, stājas spēkā datumā, kad šis Protokols stājas spēkā saskaņā ar 2.panta 3.punktu.

5. Ja šis Protokols saskaņā ar 2.panta 3.punktu stājas spēkā pirms Eiropola konvencijas 46.panta 4.punktā noteiktā termiņa, bet pēc 2.punktā minētā pievienošanās dokumenta iesniegšanas, Dalībvalsts, kura pievienojas šim Protokolam, pievienojas Eiropola konvencijai, kas grozīta ar šo Protokolu, saskaņā ar Eiropola konvencijas 46.pantu.

4.pants

1. Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretārs darbojas kā šī Protokola depozitārijs.

2. Depozitārijs publicē Oficiālajā Vēstnesī informāciju par šī Protokola pieņemšanu, pievienošanos šim Protokolam un visu citu informāciju šī Protokola sakarā.

Parakstīts Briselē divi tūkstošā gada trīsdesmitajā novembrī.