Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā

Izdarīt Personu apliecinošu dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Personas apliecība vai pase ir obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kas dzīvo Latvijā un ir sasniedzis 15 gadu vecumu."

2. 3.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) personas apliecība personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss;";

papildināt pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) personas apliecība personai, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība.";

izslēgt otrajā daļā vārdus "Latvijas pilsonim un nepilsonim, kas dzīvo Latvijā un ir sasniedzis 15 gadu vecumu, kā arī";

izslēgt trešo daļu.

3. Izteikt 4.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Pilsoņa un nepilsoņa pase, bezvalstnieka un bēgļa ceļošanas dokuments ir ceļošanas dokuments, ko izsniedz saskaņā ar likumu pilnvarota valsts pārvaldes iestāde. Saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem ceļošanas dokuments tā turētājam dod tiesības šķērsot Latvijas Republikas valsts robežu un ir paredzēts ceļošanai uz ārvalstīm.

(3) Ceļošanas dokuments personai līdz 15 gadu vecumam tiek izsniegts pēc šīs personas vecāku vēlēšanās."

4. 5.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punkta "h" un "i" apakšpunktu šādā redakcijā:

"h) fotoattēls,

i) paraksta attēls;";

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Pēc pilsoņa vai nepilsoņa personas apliecības turētāja vēlēšanās viņa personas apliecībā ir iekļauta informācija par apliecības turētāja reģistrēto dzīvesvietu.

(4) Pēc pilsoņa vai nepilsoņa personas apliecības vai pases turētāja vēlēšanās papildus šā panta pirmajā daļā minētajām ziņām pilsoņa vai nepilsoņa personas apliecībā vai pasē ieraksta ziņas par šā dokumenta turētāja tautību.";

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Nerezidentu personas apliecībās, personas apliecībās personām, kurām piešķirta pagaidu aizsardzība, un bezvalstnieku ceļošanas dokumentos, kas izsniegti bezvalstniekiem, kuri ieceļojuši Latvijas Republikā un nevar pierādīt, ka likumīgi uzturas tajā, netiek izmantoti Iedzīvotāju reģistra dati, un tajos netiek ierakstīts personas kods."

5. Izteikt 6.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Pilsoņu, nepilsoņu un nerezidentu personas apliecības ir kartes tipa dokumenti.

(2) Pases, kā arī personas apliecības personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss vai pagaidu aizsardzība, ir grāmatiņas tipa dokumenti."

6. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III nodaļa. Personas apliecību, pasu un atgriešanās apliecību izsniegšana".

7. Izslēgt 7.panta pirmajā daļā vārdus "Iedzīvotāju reģistrā reģistrētām personām".

8. 11.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Latvijas pilsonim un nepilsonim, kas dzīvo Latvijā un ir sasniedzis 15 gadu vecumu, ir pienākums saņemt personas apliecību vai pasi, ja viņa rīcībā nav derīgas personas apliecības vai pases.";

izslēgt otro daļu.

9. 16.pantā:

izslēgt pirmās daļas 10.punktu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ministru kabinets nosaka nederīgo personu apliecinošu dokumentu un to neaizpildīto veidlapu veidus, kas iekļaujami nederīgo dokumentu reģistrā, šo dokumentu un veidlapu uzskaites kārtību, kā arī nederīgo dokumentu reģistra izmantošanas kārtību."

10. Pārejas noteikumos:

aizstāt 1.punktā skaitli "2005." ar skaitli "2007.";

izslēgt 2.punktu;

aizstāt 3.punktā vārdu "elektroniskas" ar vārdu "jaunas";

papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Šā likuma 2.panta piektā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī."

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 7.aprīlī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.