Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Ministru kabineta noteikumi Nr.262

Rīgā 2004.gada 8.aprīlī (prot. Nr.20, 7.§)

Noteikumi par Eiropas ekonomisko interešu grupām

Izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā

1.pants. Noteikumu mērķis

Noteikumu mērķis ir noteikt Eiropas ekonomisko interešu grupu tiesisko regulējumu.

2.pants. Eiropas ekonomisko interešu grupām piemērojamie normatīvie akti

(1) Eiropas ekonomisko interešu grupām (turpmāk - grupas) tiek piemēroti normatīvie akti, kas attiecas uz pilnsabiedrību un komercreģistra vešanu, ciktāl Padomes 1985.gada 25.jūlija Regulā (EEK) Nr. 2137/85 par Eiropas ekonomisko interešu grupām (turpmāk - regula), šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

(2) Ja grupa reģistrēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī un Latvijā tiek atvērta grupas filiāle, tiek piemēroti normatīvie akti, kas attiecas uz ārvalsts komersanta filiāli.

3.pants. Latvijas Republikā reģistrējamas grupas vadītājs

(1) Par Latvijas Republikā reģistrējamas grupas vadītāju var būt rīcībspējīga fiziska persona.

(2) Par grupas vadītāju nevar būt grupas revidents un persona, kurai ar tiesas spriedumu atņemtas tiesības uz attiecīga veida vai visu veidu komercdarbību.

(3) Grupas vadītājam piemērojama kapitālsabiedrību valdes locekļiem noteiktā atbildība.

4.pants. Reģistrācijas noteikumi

(1) Saskaņā ar regulas 39.pantu par regulas 6. un 10.pantā minēto reģistrāciju ir atbildīgs Uzņēmumu reģistrs.

(2) Lai reģistrētu regulas 7. un 10.pantā minētās ziņas, ierakstus Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notārs, pamatojoties uz ieinteresētās personas pieteikumu vai tiesas nolēmumu. Pieteikumu veidlapu paraugus apstiprina Ministru kabinets.

(3) Pieteikumā grupas ierakstīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā (arī pārceļot grupas juridisko adresi no citas Eiropas Savienības dalībvalsts uz Latviju) norāda šādu informāciju:

1) grupas nosaukums;

2) katra grupas biedra vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un galvenā darbību veikšanas vieta, bet juridiskajai personai - nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un grupas vadības atrašanās vieta;

3) grupas juridiskā adrese;

4) grupas izveides mērķis;

5) ja grupa nodibināta uz noteiktu laiku, - laiks, uz kādu tā nodibināta;

6) grupas vadītāju vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, amata nosaukums, ja tāds paredzēts, kā arī norāde par to, vai grupas vadītāji var pārstāvēt grupu atsevišķi vai kopīgi.

(4) Pieteikumam grupas ierakstīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā pievieno šādus dokumentus:

1) regulā noteiktos dokumentus;

2) katra grupas vadītāja rakstisku piekrišanu būt par grupas vadītāju, apliecinot šo noteikumu 3.panta otrajā daļā noteikto ierobežojumu neesamību;

3) katra grupas vadītāja notariāli apliecinātu paraksta paraugu;

4) dokumentus, kas apliecina valsts nodevas samaksu un samaksu par Eiropas ekonomisko interešu grupas reģistra ierakstu izsludināšanu.

(5) Grupa Uzņēmumu reģistram sniedz arī ziņas par grozījumiem Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā ierakstītajās ziņās un citas regulas 7. un 10.pantā minētās ziņas un dokumentus. Pēc grozījumu izdarīšanas dibināšanas līgumā Uzņēmumu reģistrā iesniedzams dibināšanas līguma grozījumu teksts, kā arī pilns šā līguma teksts jaunajā redakcijā.

(6) Pieteikumā personas, kas paraksta pieteikumu, apliecina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst dibināšanas līgumam un grupas biedru pieņemtajiem lēmumiem.

5.pants. Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ierakstu saturs un izsludināšana

(1) Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ierakstus izsludina, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā publicējot tos laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā ieraksta un saskaņā ar regulas 8.pantu Uzņēmumu reģistrs publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" nosūta šādas ziņas:

1) regulas 5.pantā un 7.panta otrās daļas "a" punktā minētās ziņas, kā arī grozījumi regulas 5.pantā minētajā informācijā;

2) ierakstot ziņas par regulas 7.panta otrās daļas "b" punktā minēto subjektu, norāda reģistrācijas datumu, vietu, numuru, juridisko formu un nosaukumu (firmu);

3) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "c" punktā minētās ziņas, norāda tiesas nosaukumu, sprieduma pieņemšanas datumu un tiesas lēmumu atzīt grupu par neesošu;

4) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "d" punktā minētās ziņas, norāda grupas vadītāju vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, amata nosaukumu, ja tāds paredzēts, kā arī norādi par to, vai grupas vadītāji var pārstāvēt grupu atsevišķi vai kopīgi;

5) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "e" punktā minētās ziņas, ja biedrs ir nodevis savas biedra tiesības vai to daļu citam grupas biedram vai trešajai personai, norāda šī biedra vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi vai, ja biedrs ir juridiska persona, nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi, kā arī cita grupas biedra tiesības vai to daļu saņēmušā grupas biedra vai trešās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi vai, ja biedrs vai trešā persona ir juridiska persona, nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

6) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "f" punktā minētās ziņas, norāda biedru lēmuma pieņemšanas datumu un lēmumu izbeigt grupas darbību vai arī tiesas nosaukumu, sprieduma pieņemšanas datumu un tiesas lēmumu izbeigt grupas darbību;

7) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "g" punktā minētās ziņas, norāda likvidatora vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un ziņas par likvidatora pilnvaru izbeigšanos;

8) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "h" punktā minētās ziņas, ja ir ierosināts maksātnespējas process:

a) norāda tiesas nosaukumu, tiesas sprieduma pieņemšanas datumu un tās lēmumu par administratora iecelšanu vai atcelšanu, kā arī administratora vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un darbības vietu,

b) tiesas nosaukumu, sprieduma pieņemšanas datumu un tiesas lēmumu par grupas maksātnespējas pasludināšanu, kreditoru sapulces lēmuma pieņemšanas datumu un lēmumu par grupas bankrota procedūras uzsākšanu, par sanācijas plāna pieņemšanu, par grozījumiem sanācijas plānā vai par sanācijas termiņa pagarināšanu, tiesas sprieduma pieņemšanas datumu un tās lēmumu par mierizlīguma apstiprināšanu, par mierizlīguma atcelšanu, par grupas bankrota procedūras pabeigšanu vai par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

9) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "h" punktā minētās ziņas, norāda ziņas par grupas izslēgšanu no Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra;

10) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "i" punktā minētās ziņas, norāda priekšlikumu mainīt juridisko adresi un jauno juridisko adresi;

11) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "j" punktā minētās ziņas, norāda biedra, kurš atbrīvots no saistībām, kas radušās pirms uzņemšanas grupā, vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi vai, ja biedrs ir juridiska persona, nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

12) ieraksta izdarīšanas datums.

(3) Uzņēmumu reģistra amatpersona regulas 11.pantā minēto informāciju nosūta publicēšanai Eiropas Kopienas Oficiālo publikāciju birojam.

6.pants. Valsts nodeva par ierakstu izdarīšanu un ierakstu izsludināšanas izmaksas

(1) Par ierakstu izdarīšanu maksājama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

(2) Ierakstu izsludināšanas izmaksu apmēru un iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Tieslietu ministra vietā - iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.