Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Ministru kabineta noteikumi Nr.259

Rīgā 2004.gada 8.aprīlī (prot. Nr.20, 4.§)

Grozījumi Sēklu aprites likumā

Izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt Sēklu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 22.nr.; 2002, 11.nr.; 2003, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Likuma mērķis

(1) Šā likuma mērķis ir aizsargāt sēklu patērētājus no nekvalitatīvu sēklu lietošanas sējai.

(2) Šis likums neattiecas:

1) uz sēklām, kuras paredzēts izmantot meža atjaunošanai, ieaudzēšanai vai meža stādāmā materiāla audzēšanai;

2) uz sēklām, kuru augu sugas nav minētas normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību."

2. 2.pantā:

papildināt 1.punktu ar "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) izdod noteikumus par kārtību, kādā persona sedz izdevumus, kas saistīti ar sēklu sertifikāciju, augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu, augu šķirņu iekļaušanu un uzturēšanu Latvijas augu šķirņu katalogā, laboratoriskajiem pakalpojumiem, personu reģistrāciju un dokumentu izsniegšanu.";

papildināt 4.punktu ar "e", "f", "g", "h", "i", "j" un "k" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) veic visas darbības, kas ir saistītas ar Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūraugu kopējā kataloga un Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu kataloga (turpmāk - Eiropas Savienības kopējie šķirņu katalogi) veidošanu, kā arī nodrošina Latvijas šķirņu sēklu sertifikāciju citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un veic Eiropas Savienības šķirņu katalogos iekļauto šķirņu sēklu sertifikāciju Latvijā,

f) izpilda, uzrauga un kontrolē Eiropas Savienības piemērojamo tiesību aktu prasības sēklu un šķirņu apritē,

g) sadarbojas ar citu valstu attiecīgajām sertifikācijas institūcijām,

h) nodrošina piedalīšanos Eiropas Savienības tiesību aktos paredzētajās salīdzinošajās pārbaudēs un attiecīgajos pētījumos,

i) kārto un uztur Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistru,

j) uzrauga un kontrolē sēklu apriti,

k) veic references laboratorijas funkcijas sēklu kvalitātes noteikšanā un sniedz citus laboratoriskos pakalpojumus."

3. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju reģistrācija

(1) Persona iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu reģistrācijai Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, ja tā atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1) nodarbojas ar sēklaudzēšanu un vēlas sertificēt sēklas (turpmāk - sēklaudzētājs) un tās lietošanā vai īpašumā ir sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem atbilstoši sēklaudzēšanas lauki, par kuriem sastādīta lauku vēsture;

2) nodarbojas ar sēklu sagatavošanu vai saiņošanu (turpmāk - sagatavotājs vai saiņotājs);

3) tirgo Latvijā sēklaudzēšanai sēklas tām šķirnēm, kuras ir iekļautas kādā Eiropas Savienības kopējā šķirņu katalogā vai Latvijas augu šķirņu katalogā (turpmāk - tirgotājs);

4) ieved sēklas (turpmāk - ievedējs).

(2) Reģistrācija Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā notiek sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos paredzētajā kārtībā.

(3) Reģistrāciju var anulēt:

1) normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību paredzētajos gadījumos;

2) ja divu gadu laikā Valsts augu aizsardzības dienestā nav iesniegts pieteikums sēklu sertifikācijai."

4. 6.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5) nodrošināt dienesta inspektoram pieeju ražošanas telpām, noliktavām, zemes platībām un uzskaites dokumentiem, kā arī sniegt pieprasīto papildu informāciju par sēklu apriti;

6) nodrošināt uzskaites dokumentu kārtošanu, lai inspektoram būtu pieejama informācija par visiem sēklu aprites posmiem.";

papildināt pantu ar trešo, ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(3) Sēklaudzētājam, kurš nodarbojas ar sēklaudzēšanu bioloģiskajā lauksaimniecībā, ir pienākums nodrošināt uzņēmuma vai tā daļas atbilstību normatīvajos aktos par bioloģisko lauksaimniecību noteiktajām prasībām.

(4) Bioloģiskās lauksaimniecības sēklaudzētājs katru gadu Valsts augu aizsardzības dienestā sniedz informāciju par bioloģiskās sēklas krājumiem pa šķirnēm pēc stāvokļa uz 31.janvāri, 28.februāri, 31.martu un 31.augustu.

(5) Ja šķirne ir ģenētiski modificēta, sēklu tirgotājs to norāda tirdzniecības katalogā vai informācijā par sēklas piedāvājumu tirgum.

(6) Ja šķirne ir iekļauta kādā Eiropas Savienības kopējā šķirņu katalogā, persona, kura vēlas attiecīgās šķirnes sēklu audzēt vai tirgot Latvijā pavairošanai, līdz 1.martam nodrošina oficiālā šķirnes apraksta iesniegšanu Valsts augu aizsardzības dienestā (ja Valsts augu aizsardzības dienests apstiprina, ka šāda šķirnes oficiālā apraksta vēl nav)."

5. 7.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sēklu sertifikācija ir šķirņu identifikācija, audzēšanas apstākļu un sēklu kvalitāti raksturojošo īpašību pārbaude, kas ietver lauku apskati, sēklu kvalitātes novērtēšanu un pēcpārbaudi un ko apstiprina attiecīgs dokuments.";

izteikt otrās daļas 1.punkta "a" un "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) tā ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā,

b) tā ir iekļauta Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos un saskaņā ar šā likuma 6.panta sesto daļu Valsts augu aizsardzības dienestā ir iesniegts oficiālais šķirnes apraksts,";

papildināt otrās daļas 1.punktu ar "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) tā ir iekļauta Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas sēklu shēmu (kurās piedalās Latvija) šķirņu sarakstā, un šīs šķirnes sēklas paredzētas eksportam;".

6. Izteikt 11. un 11.1 pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Latvijas augu šķirņu katalogs

(1) Latvijas augu šķirņu katalogs ir augu šķirņu saraksts, kurā iekļauto šķirņu sēklas drīkst sertificēt un pārdot saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem.

(2) Katalogā iekļauj labības, lopbarības augu, eļļas augu un šķiedraugu, biešu, kartupeļu un dārzeņu šķirnes.

(3) Katalogā ietver šādu informāciju:

1) šķirnes nosaukums;

2) laiks, uz kuru šķirne iekļauta katalogā;

3) valsts, kurā šķirne selekcionēta;

4) šķirnes uzturētājs, šķirnes pārstāvis un tā adrese;

5) šķirnes aizsardzība;

6) šķirni raksturojošie rādītāji;

7) norāde, ja šķirne ir ģenētiski modificēta.

(4) Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par šķirnes iekļaušanu katalogā vai svītrošanu no tā, kā arī par citiem grozījumiem katalogā. Valsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kataloga veidošanas kārtību publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par pieņemtajiem lēmumiem.

11.1 pants. Augu šķirņu iekļaušana Latvijas augu šķirņu katalogā un Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos

(1) Šķirni iekļauj katalogā, ja:

1) tā atzīta par atšķirīgu, viendabīgu un stabilu. Šķirne tiek uzskatīta par:

a) atšķirīgu, ja tā ar vienu vai vairākām būtiskām pazīmēm skaidri atšķiras no jebkuras citas šķirnes, kas pazīstama Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā pazīstama šķirne ir šķirne, kas, iesniedzot iesniegumu par iekļaušanu katalogā, ir iekļauta Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos vai par to ir iesniegts pieteikums iekļaušanai katalogā Eiropas Savienības dalībvalstī sertifikācijai un tirdzniecībai vai sertifikācijai citām valstīm,

b) viendabīgu, ja tās augi, kas pavairoti, ievērojot šķirnes pavairošanas īpatnības, šķirnei raksturīgo pazīmju ziņā ir pietiekami vienveidīgi vai ģenētiski identiski,

c) stabilu, ja pēc vairākkārtējas pavairošanas vai katra pavairošanas cikla beigās (ja tiek izmantots īpašs pavairošanas cikls) šķirnes raksturīgās pazīmes būtiski nemainās;

2) tās nosaukums atbilst Jaunu augu šķirņu aizsardzības starptautiskās savienības (UPOV) un Eiropas Savienības piemērojamo tiesību aktu prasībām.

(2) Šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajām prasībām var piemērot atlaides, ja šķirne paredzēta augu ģenētisko resursu saglabāšanai.

(3) Citu Eiropas Savienības dalībvalstu šķirnes tiek iekļautas katalogā pēc tiem pašiem principiem, pēc kuriem iekļauj Latvijā selekcionētās šķirnes.

(4) Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina katalogā iekļauto šķirņu pieteikšanu Eiropas Savienības kopējiem šķirņu katalogiem.

(5) Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina oriģinālo šķirnes sēklu parauga saņemšanu pēcpārbaudes veikšanai no atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes testa veikšanas iestādes katalogā iekļautajām šķirnēm.

(6) Eiropas Savienības kopējā šķirņu katalogā un Latvijas augu šķirņu katalogā iekļautās šķirnes netiek pakļautas citiem tirdzniecības ierobežojumiem.

(7) Ģenētiski modificētas šķirnes katalogā iekļauj saskaņā ar Eiropas Savienības piemērojamo tiesību aktu prasībām un Latvijas normatīvajos aktos noteikto kārtību par ģenētiski modificēto organismu izmantošanu un izplatīšanu.

(8) Katalogā neiekļauj šķirnes, kas paredzētas tikai izvešanai.

(9) Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina, ka katras katalogā iekļautās šķirnes un šķirnes, par kuru iesniegts iesniegums iekļaušanai katalogā, apraksts un pamatojums tās iekļaušanai katalogā ir pieejams Eiropas Savienības komisijai un Eiropas Savienības dalībvalstīm. Informācija, kas saistīta ar minētās dokumentācijas apriti, ir ierobežotas pieejamības informācija."

7. Izteikt 13.1 pantu šādā redakcijā:

"13.1 pants. Sēklu pārdošana

(1) Drīkst pārdot:

1) sēklas, kuras sertificētas vai pārbaudītas šajā likumā un sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos paredzētajā kārtībā, kā arī Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos iekļauto šķirņu sertificētās sēklas;

2) labības un lopbarības augu sēklu maisījumus, ja nodrošināta to komponentu atbilstība sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām (pirms maisījuma sagatavošanas) un ja maisījumi nerada labvēlīgākus apstākļus augu kaitēkļu vai slimību attīstībai vai izplatībai salīdzinājumā ar komponentu audzēšanu tīrsējā;

3) pietiekami viendabīgas sēklu partijas, kas atbilst Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumiem;

4) tikai Latvijas teritorijā to šķirņu sēklas, kuras pārdotas atbilstoši šā likuma 14.panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos.

(2) Šā likuma izpratnē sēklu tirdzniecībā nedrīkst noteikt citus ierobežojumus, kas saistīti ar šķirnes īpašībām, pārbaudes prasībām, saiņošanu, marķēšanu un zīmogošanu.

(3) Ja tiek lietota ģenētiski modificēta šķirne pārtikai vai lopbarībai, tā ir apstiprināta atbilstoši Eiropas Savienības piemērojamo tiesību aktu prasībām par ģenētiski modificētu pārtiku un lopbarību."

8. Izteikt 16.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja radušās īslaicīgas grūtības sēklu apgādē un ja attiecīgās šķirnes sēklu trūkst citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Zemkopības ministrija var uz noteiktu laiku risināt jautājumu par attiecīgo šķirņu sēklu tirdzniecību Eiropas Savienības dalībvalstīs ar pazeminātām kvalitātes prasībām vai sēklām, kuru šķirnes nav iekļautas Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos vai Latvijas augu šķirņu katalogā."

9. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Sēklu ievešana no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis

(1) Sēklas ievest atļauts fiziskām un juridiskām personām, kuras Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir saņēmušas Valsts augu aizsardzības dienesta atļauju.

(2) Sēklu ievedējs ir atbildīgs par ievesto sēklu kvalitāti un atbilstību Latvijas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem.

(3) Sēklas var ievest:

1) ja tās ir sertificētas vai nav līdz galam sertificētas valstīs, kurām ar Eiropas Savienības padomes lēmumu ir piešķirta ekvivalence lauku apskatē un sēklu ražošanā, un ja šķirne ir iekļauta Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos vai Latvijas augu šķirņu katalogā;

2) izmēģinājumiem, pārbaudēm un zinātniskiem mērķiem;

3) sagatavošanai šķirošanai, pārfasēšanai vai citu veidu sēklu apstrādei, ja tās paredzētas izvešanai, ko apstiprina attiecīgs līgums;

4) ja augu suga nav minēta normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību;

5) ja normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību konkrētajai augu sugai ir paredzēti izņēmumi sēklu tirdzniecībā.

(4) Šā panta trešās daļas 1.punktā minētajām sēklām ir nepieciešams Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) izsniegts sēklu kvalitāti apliecinošs dokuments.

(5) Ja konstatē, ka ievesto sēklu izmantošana var radīt kaitējumu apkārtējai videi vai izraisīt bīstamu augu slimību vai kaitēkļu izplatīšanos, turpmākās darbības veic normatīvajos aktos par augu aizsardzību paredzētajā kārtībā."

10. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.februārim:

1.1. izdara nepieciešamos grozījumus Latvijas augu šķirņu kataloga nolikumā;

1.2. izdod šā likuma 2.panta 1.punkta "d" apakšpunktā paredzētos noteikumus;

1.3. izdod šā likuma 17.panta pirmajā daļā paredzētos noteikumus.

2. To šķirņu sēklu sertifikāciju, kas neatbilst Eiropas Savienības direktīvās noteiktajām prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests veic līdz 2009.gada 30.aprīlim, un šo sēklu tirdzniecība ir atļauta tikai Latvijas teritorijā.

3. Šā likuma 6.panta sestajā daļā minētā oficiālā šķirnes apraksta iesniegšanas termiņš 2004.gadā ir 1.jūnijs.

4. Sēklas, kuras ievestas līdz 2004.gada 30.aprīlim un kuras neatbilst šā likuma 13.1 panta pirmajā daļā minētajām prasībām, var tirgot tikai Latvijas teritorijā līdz krājumu beigām vai līdz sēklu kvalitāti apliecinošā dokumentā norādītā derīguma termiņa beigām."

Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.