Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Ministru kabineta noteikumi Nr.125

Rīgā 2004.gada 2.martā (prot. Nr.9 50.§)

Noteikumi par sēra satura ierobežošanu noteiktiem šķidrās degvielas veidiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par vides aizsardzību"
9.panta 10.punktu un 18.panta otro daļu,
likuma "Par piesārņojumu" 11.panta otrās daļas 1.punktu
un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. šķidrās degvielas veidus ar paaugstinātu sēra saturu, kurus aizliegts importēt un izplatīt;

1.2. vides kvalitātes normatīvus iekārtām un noteikta veida transportlīdzekļiem, kuri izmanto sēru saturošu šķidro degvielu;

1.3. kārtību, kādā novērš, ierobežo un kontrolē sēra dioksīda emisiju no stacionārajām iekārtām.

2. Noteikumi attiecas uz šādiem šķidrās degvielas veidiem:

2.1. degvieleļļu - no naftas produktiem iegūtu šķidro degvielu, uz kuru attiecināmi Latvijas kombinētās nomenklatūras kodi no 271019510 līdz 271019690, kā arī no naftas produktiem iegūtu visu veidu šķidro degvielu (izņemot dīzeļdegvielu (gāzeļļu)), kas pēc destilācijas rādītājiem ietilpst degvieleļļu grupā, ko izmanto par kurināmo, un kas 250°C pārtvaicējas mazāk par 65% (tilpuma procenti), ieskaitot zudumus. Destilācijas rādītājus nosaka atbilstoši standartam LVS EN ISO 3405:2002 "Naftas produkti - Destilācijas parametru noteikšana pie atmosfēras spiediena", kas atbilst Amerikas Testēšanas un materiālu biedrības 1976.gada izdevuma naftas produktu un smērvielu kvalitātes noteikšanas standartiem un tehniskajiem noteikumiem (turpmāk - ASTM D86 metode). Ja destilācijas rādītājus nevar noteikt ar ASTM D86 metodi, naftas produktu pieskaita pie degvieleļļām;

2.2. dīzeļdegvielu (gāzeļļu) - no naftas produktiem iegūtu šķidro degvielu, uz kuru attiecināmi Latvijas kombinētās nomenklatūras kodi 271019450, 271019490, 271019250 un 271019290, kā arī no naftas produktiem iegūtu visu veidu šķidro degvielu, kas 250 °C temperatūrā pārtvaicējas mazāk nekā par 65 % (tilpuma procenti), ieskaitot zudumus, bet 350 °C pārtvaicējas vismaz par 85% (tilpuma procenti), ieskaitot zudumus. Destilācijas rādītājus nosaka ar ASTM D86 metodi;

2.3. flotes dīzeļdegvielu (gāzeļļu) - šķidro degvielu, kas paredzēta izmantošanai jūras kuģos un atbilst šo noteikumu 2.2.apakš-punkta nosacījumiem vai 1.pielikumā noteiktajām prasībām, kā arī standartam LVS ISO 8217 "Naftas produkti - Degvielas (klase F) - Flotes degvielas specifikācijas".

3. Noteikumi neattiecas uz:

3.1. dīzeļdegvielu, kas noteikta Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu";

3.2. degvielu, ko lieto satiksmē neizmantojamo pārvietojamo mehānismu un lauksaimniecības traktoru iekšdedzes dzinējos.

4. Aizliegts izmantot degvieleļļu, kurā sēra saturs pārsniedz 1 % (masas procenti), izņemot šo noteikumu 8.punktā paredzētos gadījumus.

5. Uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) aizliegts izlaist brīvam apgrozījumam vai realizēt dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurā sēra saturs:

5.1. pārsniedz 0,2 % (masas procenti), - līdz 2007.gada 31.decembrim;

5.2. pārsniedz 0,1 % (masas procenti), - no 2008.gada 1.janvāra.

6. Dīzeļdegvielu (gāzeļļu) ir atļauts realizēt, ja saņemts Ministru kabineta pilnvarotas kompetentas sertifikācijas institūcijas atbilstības sertifikāts, kurš apliecina atbilstību šo noteikumu prasībām.

7. Kuģiem Latvijas teritoriālajos ūdeņos aizliegts izmantot flotes dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurā sēra saturs:

7.1. pārsniedz 0,2 % (masas procenti), - līdz 2007.gada 31.decembrim;

7.2. pārsniedz 0,1 % (masas procenti), - no 2008.gada 1.janvāra.

8. Ierobežojumi sēra saturam degvieleļļā neattiecas uz šādām iekārtām, kuras saņēmušas atļauju A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai, ja sēra dioksīda emisijas dēļ netiek pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi:

8.1. Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumu Nr.379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem" 2.punktā minētajām sadedzināšanas iekārtām ar nominālo ievadīto siltuma jaudu, kas vienāda ar 50 MW vai lielāka, ja sēra dioksīda emisija nepārsniedz minēto noteikumu 1., 2. un 3.pielikumā noteiktās emisijas robežvērtības;

8.2. iekārtām, kurām sēra dioksīda emisija nepārsniedz 1700 mg/m3, ar skābekļa saturu 3% (tilpuma procenti), pārrēķinot sausām dūmgāzēm, izņemot šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētās iekārtas;

8.3. naftas pārstrādes rūpnīcām, ja mēneša vidējā sēra dioksīda emisija no visām rūpnīcas iekārtām (izņemot sadedzināšanas iekārtas, uz kurām attiecas šo noteikumu 8.1.apakšpunkta nosacījumi) neatkarīgi no izmantojamā kurināmā veida vai kurināmā maisījumiem nepārsniedz 1700 mg/m3.

9. Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kurš izlaiž brīvam apgrozījumam vai realizē degvieleļļu, kurā sēra saturs pārsniedz 1 % (masas procenti), līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz Latvijas Vides aģentūrā informāciju par iepriekšējā gadā izlaišanai brīvam apgrozījumam ievestās vai realizētās degvieleļļas daudzumu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

10. Latvijas Vides aģentūra katru gadu apkopo informāciju par stacionārajās iekārtās sadedzinātās degvieleļļas daudzumu, kurā sēra saturs pārsniedz 1 % (masas procenti), un emisiju raksturojošos rādītājus.

11. Par šo noteikumu 4. un 8.punkta nosacījumu ievērošanu atbild operators, bet kontroli veic attiecīgā reģionālā vides pārvalde, nodrošinot kontrolei nepieciešamo paraugu ņemšanu, analīžu veikšanu un emisiju robežvērtību ievērošanu. Reģionālā vides pārvalde līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz Latvijas Vides aģentūrā informāciju par iepriekšējā gadā veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem.

12. Degvielas tirgus uzraudzību veic Valsts ieņēmumu dienests, ne retāk kā divas reizes gadā nodrošinot dīzeļdegvielas (gāzeļļas) paraugu ņemšanu katrā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā), kurš realizē dīzeļdegvielu (gāzeļļu). Valsts ieņēmumu dienests līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz Latvijas Vides aģentūrā informāciju par šķidrās degvielas pārbaudēm iepriekšējā gadā un to rezultātiem saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

13. Par šo noteikumu 7.punkta nosacījumu ievērošanas kontroli atbild Jūras vides pārvalde. Jūras vides pārvalde katru ceturksni iesniedz Latvijas Vides aģentūrā pārskatu par veiktajām pārbaudēm.

14. Sēra saturu nosaka akreditētās laboratorijās, izmantojot šādas bāzes (references) metodes:

14.1. degvieleļļas un flotes dīzeļdegvielas (gāzeļļas) analīzēm - LVS EN ISO 8754:1995 "Sēra satura noteikšana naftas produktos - Enerģijas dispersīvā rentgenfluorescences metode" un LVS EN ISO 14596:2002 "Naftas produkti - Sēra satura noteikšana - Viļņu garuma dispersīvā rentgenfluorescences spektroskopijas metode";

14.2. dīzeļdegvielas (gāzeļļas) analīzēm - LVS EN 24260:2002 "Naftas produkti un ogļūdeņraži - Sēra satura noteikšana ar Vikbolda sadedzināšanas metodi", LVS EN ISO 8754:1995 "Sēra satura noteikšana naftas produktos - Enerģijas dispersīvā rentgenfluorescences metode" un LVS EN ISO 14596:2002 "Naftas produkti - Sēra satura noteikšana - Viļņu garuma dispersīvā rentgenfluorescences spektroskopijas metode".

15. Strīdu gadījumā lieto standartu LVS EN ISO 14596:2002 "Naftas produkti - Sēra satura noteikšana - Viļņu garuma dispersīvā rentgenfluorescences spektroskopijas metode". Dīzeļdegvielas (gāzeļļas) sēra satura analīžu rezultātu statistisko interpretāciju veic saskaņā ar standartu LVS EN ISO 4259:2000 "Naftas produkti - Datu precizitātes noteikšana un lietošana - testēšanas metode".

16. Sākot ar 2005.gadu, Latvijas Vides aģentūra katru gadu līdz 30.jūnijam iesniedz Eiropas Komisijā pārskatu par tās šķidrās degvielas izmantošanu, uz kuru attiecas šie noteikumi, tai skaitā apkopotu informāciju par šo noteikumu 11., 12. un 13.punktā noteiktajām pārbaudēm, kā arī par šo noteikumu 8.punktā noteikto normu piemērošanu.

17. Līdz investīciju projekta īstenošanai attiecībā uz energoefektivitātes uzlabošanu vai pāreju uz citu kurināmo šo noteikumu 4.punkts neattiecas uz esošajām sadedzināšanas iekārtām, kurām šo noteikumu spēkā stāšanās dienā nav tehnoloģisku iespēju degvieleļļas vietā izmantot citu kurināmo vai arī cits kurināmais nenodrošina nepieciešamo iekārtas jaudu, ja iekārtas operators iesniedz attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē:

17.1. mēneša laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas - iesniegumu par iekārtas atbilstību šī punkta nosacījumiem;

17.2. triju mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas - pasākumu plānu energoefektivitātes uzlabošanai vai pārejai uz citu kurināmo, lai varētu īstenot šo noteikumu 4.punkta nosacījumus.

18. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 1999/32/EC.

Ministru prezidents E.Repše

Vides ministra vietā - aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 2.marta noteikumiem Nr.125

Prasības flotes dīzeļdegvielām

Nr.
p.k.

Raksturojums

Limits

ISO - F kategorija

DMX

DMA

DMB

DMC

1.

Izskats

Novērtē vizuāli

-

-

2.

Blīvums 15 °C, kg/m3

maks.

-

890,0

900,0

920,0

3.

Viskozitāte 40 °C, mm2/s1)

min.
maks.

1,40
5,50

1,50
6,00

-
11,0

-
14,0

4.

Uzliesmošanas punkts (°C)

min.

43

60

60

60

5.

Sastingšanas punkts (augstākais) (°C)2)

 

ziemas kvalitāte
vasaras kvalitāte
maks.
maks.
-
-
-6
0
0
6
0
6

6.

Saduļķošanās punkts (°C)

maks.

-16 3)

-

-

-

7.

Sērs (masas %)

maks.

1,0

1,5

2,0

2,0

8.

Cetāna skaitlis

min.

45

40

35

-

9.

Koksējamība - mikrometode 10 tilpumaprocenti destilācijas atlikumam (masas%)

 

 

 

Koksējamība - mikrometode (masas %) maks.
maks.
0,30
-
0,30
-
-
0,30
-
2,50

10.

Pelni (masas %)

maks.

0,01

0,01

0,01

0,05

11.

Nogulsnes (masas %)

maks.

-

-

0,7

-

12.

Kopējās nogulsnes (masas %)

maks.

-

-

-

0,10

13.

Ūdens (tilpuma %)

maks.

-

-

0,3

0,3

14.

Vanādijs (mg/kg)

maks.

-

-

-

100

15.

Alumīnijs un silīcijs kopā (mg/kg)

maks.

-

-

-

25

Piezīmes.

1) 1 mm2/s = 1 cSt.

2) Izplatītāji nodrošina, lai šādā temperatūrā degviela būtu lietojama kuģu iekārtās, īpaši, ja kuģis tiek izmantots gan ziemeļu, gan dienvidu puslodē.

3) Šī degviela ir lietojama bez uzsildīšanas, ja apkārtējās vides temperatūra ir augstāka par -15 °C.

Vides ministra vietā - aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis


002-125MK.PNG (36561 bytes)
003-125.PNG (32780 bytes)