Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par iedzīvotāju reģistru

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants. Šis likums nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikas teritorijā tiek izveidota un darbojas automatizētā iedzīvotāju uzskaites sistēma - Iedzīvotāju reģistrs (turpmāk - Reģistrs).

Reģistrā iekļauj ziņas par katru personu saskaņā ar šā likuma 11. pantu.

2. pants. Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departaments vada Reģistra izveidošanu un izmantošanu.

3. pants. Katrai reģistrētajai personai piešķir individuālu un nemainīgu personas kodu, kuru fiksē personu apliecinošos dokumentos, kā arī lieto iedzīvotāju uzskaitē.

IV. PERSONU REĢISTRĀCIJA

11. pants. Reģistrā iekļauj ziņas par personu, kas piedzimusi Latvijas Republikas teritorijā vai ieceļojusi Latvijā, bet neiekļauj ziņas par ārvalstnieku, kas bauda speciālo starptautiski tiesisko aizsardzību.

12. pants. Reģistrā iekļauj ziņas ari par ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas Republikas pilsoņiem.

13. pants. Reģistrā iekļaujamās ziņas iegūstamas tikai no personu apliecinošiem dokumentiem un noteikta parauga pirmuzskaites veidlapām.

14. pants. Personas reģistrāciju veic Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departamenta nodaļa iedzīvotāju pastāvīgajā dzīvesvietā, pamatojoties uz reģistrējamās personas aizpildītu pirmuzskaites veidlapu.

Veidlapas paraugu apstiprina Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departaments.

15. pants. Pirmuzskaites veidlapā sniegto ziņu pareizību reģistrējamā persona apliecina ar savu parakstu.

Darbiniekam, kas personu reģistrē, ir tiesības pirmuzskaites veidlapā sniegto ziņu pārbaudei pieprasīt šīs ziņas apliecinošus dokumentus.

16. pants. Ieraksts Reģistrā izdarāms latviešu valodā. Personas reģistrācijas kārtību nosaka Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departaments.

V. INFORMĀCIJAS LIETOTĀJI

17. pants. Sniegt personai informāciju par citu personu ir atļauts vārda, uzvārda un adrešu izziņas apjomā, izņemot gadījumus, kad persona pamatoti pieprasījusi tās adresi neizpaust. Šajā pantā minētās informācijas sniegšanas kārtību nosaka īpašs nolikums.

18. pants. Persona ir tiesīga divas reizes kalendāra gadā bez maksas pieprasīt informāciju par sevi, kā arī informāciju par lietotājiem, kuri pieprasījuši Reģistrā iekļautās ziņas par šo personu. Par katru nākamo šāda veida pieprasījumu no personas iekasējama valsts nodeva.

19. pants. Ja reģistrētā persona Reģistrā iekļautajās ziņās par sevi konstatē kļūdu vai ar šo likumu aizliegtu ziņu iekļaušanu, tai ir tiesības pieprasīt, lai kļūda tiktu izlabota, bet aizliegtās ziņas - izslēgtas no Reģistra.

20. pants. Iestādēm, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un organizācijām ir tiesības saņemt vispārīga rakstura statistiskās ziņas. Atsevišķu demogrāfisko, socioloģisko un citu programmu realizēšanai ar Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departemata piekrišanu var sniegt arī citas vispārīga rakstura ziņas.

21. pants. Kārtību, kādā personas, valsts un pašvaldību institūcijas, iestādes, uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un organizācijas sniedz ziņas Reģistram un izmanto Reģistrā iekļauto informāciju, nosaka Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departaments īpašā nolikumā.

22. pants. Ārvalstu fiziskajām vai juridiskajām personām vai ārvalstu valdībām, kā arī starptautiskajām valdību un nevaldību organizācijām Reģistrā iekļautā informācija sniedzama saskaņā ar Latvijas Republikas noslēgtajiem starpvalstu līgumiem.

VI. ATBILDĪBA

23. pants. Šā likuma 11. pantā minētajām personām ir obligāti jāreģistrējas noteiktā kārtībā. Par izvairīšanos no reģistrēšanās persona saucama pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

24. pants. Par Reģistra iekļaujamo ziņu patiesumu un savlaicīgu paziņošanu Reģistram ir atbildīgi ziņu devēji.

25. pants. Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu Reģistram reģistrējamā persona, kā ari vainīgā amatpersona saucama pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

26. pants. Par apzināti nepatiesu, kā arī likumā neparedzētu vai aizliegtu ziņu iekļaušanu Reģistrā vainīgās amatpersonas saucamas pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

27. pants. Par ziņu sniegšanu plašākā apjomā, nekā paredz šis likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti, par to prettiesisku iznīcināšanu vai ziņu sniegšanu personām, kurām nav tiesību tādas saņemt, vainīgās amatpersonas saucamas pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1991. gada 11. decembrī