Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sēklu un stādāmo materiālu aprites likumā

Izdarīt Sēklu un stādāmo materiālu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Sēklu aprites likums".

2. Izteikt 1.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1)Šā likuma mērķis ir aizsargāt sēklu patērētājus no nekvalitatīvu sēklu lietošanas.

(2) Šis likums neattiecas uz sēklām, kuras paredzēts izmantot meža atjaunošanai, ieaudzēšanai vai meža stādāmā materiāla audzēšanai."

3. 2.pantā:

izteikt 1.punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"b) apstiprina Latvijas augu šķirņu kataloga (turpmāk arī - katalogs) nolikumu, kurā nosaka šā kataloga apstiprināšanas kārtību un kārtību, kādā šķirni iekļauj un uztur katalogā vai svītro no tā, kā arī ar kataloga veidošanu saistītās informācijas glabāšanas un publicēšanas kārtību;";

izslēgt 1.punkta "c" apakšpunktu;

izteikt 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) Zemkopības ministrija atbilstoši valsts agrārajai politikai izstrādā valsts sēklaudzēšanas politiku;

3) zemkopības ministrs:

a) apstiprina cenrādi sēklu sertifikācijai, šķirņu iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā un citām ar sēklu tirdzniecību saistītām darbībām, izņemot sēklu tirdzniecības kontroli,

b) apstiprina kultūraugu sēklaudzēšanas lauku apskates metodiku un šķirnes sējumu reģistrācijas metodiku,

c) apstiprina metodiku sēklu pēcpārbaudei kontrollauciņos,

d) apstiprina augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas metodikas;";

papildināt pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) Valsts augu aizsardzības dienests:

a) sertificē sēklas,

b) novērtē šķirņu saimnieciskās īpašības saskaņā ar augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas attiecīgo metodiku,

c) veic visas darbības, kas saistītas ar Latvijas augu šķirņu kataloga veidošanu, uzturēšanu, informācijas glabāšanu un publicēšanu,

d) īsteno starptautiskās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) shēmas šķirņu sertifikācijai sēklu apritei starptautiskajā tirgū."

4. Aizstāt 4.panta pirmās daļas 1.punktā vārdu "tirgotājus" ar vārdu "vairumtirgotājus".

5. Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sēklas drīkst sertificēt, ja:

1) šķirne atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

a) tā ir iekļauta Latvijas augu šķirņu kārtējā vai nākamā gada katalogā,

b) tā ir iekļauta Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas šķirņu sarakstā, Eiropas Savienības lauksaimniecisko kultūraugu kopējā katalogā vai Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu katalogā, bet Latvijā šo šķirni pavairo;

2) lauks, kurā sēklas audzē, atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām;

3) sēklu kvalitāte atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām;

4) ir nokārtoti ar sēklu sertificēšanu saistītie maksājumi."

6. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Sēklu kvalitātes novērtēšana

(1) Pēc sēklaudzētāja pieteikuma Valsts augu aizsardzības dienests noņem sēklu paraugu, novērtē sēklu kvalitāti saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem un izsniedz sēklas sertifikātu. Ja sēklas neatbilst pieteiktās kategorijas prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests pazemina sēklu kategoriju līdz tādai kategorijai, kuras prasībām sēklas atbilst. Paraugu ņemšanu un sēklu novērtēšanu veic saskaņā ar starptautiski atzītām metodēm.

(2) Ja sēklu kvalitāte neatbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests pieņem par to lēmumu, izsniedzot sēklaudzētājam faktiskos sēklu kvalitātes novērtēšanas rezultātus."

7. Izteikt 10.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Valsts augu aizsardzības dienests veic sēklu pēcpārbaudi saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu metodiku, kas izstrādāta, pamatojoties uz starptautiski atzītām metodēm:

1) sēklu partijām - šķirnes identitātes un šķirnes tīrības noteikšanai kontrollauciņos;

2) sēklas kartupeļiem - vīrusu infekcijas pakāpes laboratoriskai noteikšanai."

8. Izteikt V nodaļu šādā redakcijā:

"V nodaļa

Latvijas augu šķirņu katalogs

11.pants. Latvijas augu šķirņu kataloga saturs

(1) Latvijas augu šķirņu katalogs ir augu šķirņu saraksts, kurā iekļautās šķirnes drīkst sertificēt Latvijā. Katalogā ietver šādu informāciju:

1) valsts, kurā šķirne selekcionēta;

2) šķirnes uzturētājs, šķirnes pārstāvis un tā adrese;

3) laiks, uz kuru šķirne iekļauta katalogā;

4) šķirnes aizsardzība;

5) šķirni raksturojošie rādītāji.

(2) Katalogu katram gadam apstiprina zemkopības ministrs, un Zemkopības ministrija to publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

11.1 pants. Augu šķirņu iekļaušana Latvijas augu šķirņu katalogā

(1) Šķirni katalogā iekļauj, ja:

1) tā ir atšķirīga, viendabīga, stabila;

2) pēc šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas tā atzīta par atbilstošu kataloga nolikumā noteiktajām prasībām. Šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas prasības neattiecas uz dārzeņu šķirnēm, zālaugu šķirnēm, kuras nav paredzētas lopbarības ražošanai, un šķirnēm, kuras tiek izmantotas tikai par hibrīdu veidošanas komponentiem;

3) tās nosaukums atbilst Jaunu augu šķirņu aizsardzības starptautiskās savienības (UPOV) prasībām.

(2) Katalogā iekļautajām šķirnēm to pārstāvis nodrošina oriģinālo šķirnes sēklu paraugu pēcpārbaudei.

12.pants. Nacionālā augu šķirņu padome

(1) Nacionālā augu šķirņu padome (turpmāk - Padome) tiek izveidota un darbojas saskaņā ar Padomes nolikumu, kuru apstiprina Ministru kabinets.

(2) Padome:

1) izveido augu šķirņu ekspertu grupas;

2) izstrādā priekšlikumus augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas metodikām;

3) sniedz priekšlikumus par šķirņu iekļaušanu katalogā;

4) izstrādā priekšlikumus valsts atbalstam sēklkopībā un sēklkopības sistēmas pilnveidošanai.

(3) Augu šķirņu ekspertu grupu sastāvu un nolikumu apstiprina zemkopības ministrs.

(4) Padomes darbību materiāltehniski nodrošina, tās datu bāzi uztur un lietvedību kārto Valsts augu aizsardzības dienests."

9. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Sēklu tirdzniecības jēdziens

(1) Sēklu tirdzniecība šā likuma izpratnē ir sēklu pārdošana, uzglabāšana to vēlākai pārdošanai, piegāde vai pārvietošana (par atlīdzību vai bez tās), ja sēklas paredzētas komerciālai izmantošanai.

(2) Par sēklu tirdzniecību nav uzskatāma sēklu piegāde, ja šķirne nav paredzēta komerciālai izmantošanai:

1) sēklu kvalitātes un šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanai, kā arī pakalpojumu sniegšanai - sēklu sagatavošanai un saiņošanai, ja šo pakalpojumu sniedzējs neiegūst īpašuma tiesības uz piegādātajām sēklām;

2) uz līguma pamata saimniecībām, kuras ražo izejvielas vai pavairo sēklas rūpnieciskiem nolūkiem, ja šīs saimniecības neiegūst īpašuma tiesības uz piegādātajām sēklām vai ražas produktu."

10. Papildināt likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

"13.1 pants. Sēklu pārdošana

Drīkst pārdot:

1) sēklas, kuras sertificētas šajā likumā un sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos paredzētajā kārtībā (lopbarības augu, dārzeņu, eļļas un šķiedraugu sēklas - sertificētas vai pārbaudītas);

2) importētas sēklas;

3) labības un lopbarības augu sēklu maisījumus, ja nodrošināta to komponentu atbilstība sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām (pirms maisījuma sagatavošanas) un ja maisījumi nerada labvēlīgākus apstākļus augu kaitēkļu vai slimību attīstībai vai izplatībai salīdzinājumā ar komponentu audzēšanu tīrsējā."

11. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Sēklu iesaiņojums un etiķete

(1) Sēklas nodod tirdzniecībai iesaiņojumā, kas noslēgts (arī atkārtoti) tā, lai to nevarētu atvērt bez redzamām bojājumu pazīmēm. Iesaiņojuma noslēgšanai lieto etiķeti vai zīmogu, ja netiek izmantota vienreizējā noslēgšanas sistēma.

(2) Sēklas iesaiņojuma noslēgšanas un etiķetēšanas (arī atkārtotas) valsts uzraudzību un kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienests.

(3) Nelielu iesaiņojumu sēklu masas apjomu, kā arī noslēgšanas un etiķetēšanas prasības nosaka sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi.

(4) Uz iesaiņojuma etiķeti var aizstāt ar zīmogojumu, kurā atveidots etiķetes saturs un krāsa.

(5) Ja sēklu importē, tās iesaiņojuma un etiķetes prasības reglamentē sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi.

(6) Uz ģenētiski modificēto šķirņu sēklu iesaiņojuma etiķetes iespiež burtus "GMO". Ģenētiski modificēto organismu izmantošanu un izplatīšanu regulē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(7) Pēc pēdējā sēklu lietotāja pieprasījuma ir tiesības bez iesaiņojuma pārdot to kultūraugu grupu sertificētas kategorijas sēklas, attiecībā uz kurām tas paredzēts sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos, piestiprinot etiķeti sēklu tvertnei. Pēdējais sēklu lietotājs nedrīkst iegūto ražu izmantot sēklu ieguvei."

12. Izslēgt 15.panta otro daļu.

13. Izteikt 17.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Importētām sēklām ir nepieciešams Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas un Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) izsniegts sēklu kvalitāti apliecinošs dokuments. Ja minētā dokumenta nav, importētājs par to ziņo Valsts augu aizsardzības dienestam. Ja nepieciešams, Valsts augu aizsardzības dienests noņem paraugu un pārbauda sēklu kvalitātes atbilstību Latvijas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem, un pieņem lēmumu par turpmāko darbību ar sēklām."

14. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Līdz 2005.gada 1.janvārim sēklu sertifikāciju, kas noteikta 7.panta otrās daļas 1.punkta "b" apakšpunktā, veic tikai eksportam paredzētajām sēklām.

2. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.septembrim izdara attiecīgus grozījumus katras kultūraugu grupas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos.

3. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.jūnijam apstiprina Nacionālās augu šķirņu padomes nolikumu.

4. Līdz pārejas noteikumu 3.punktā minētā nolikuma apstiprināšanai ir spēkā Ministru kabineta 2001.gada 13.marta noteikumi nr.121 "Nacionālās augu šķirņu padomes nolikums", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 25.aprīlī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 9.maijā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2002.gada 23.maiju.

23.05.2002