Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā

Izdarīt Reliģisko organizāciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 21.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 1.punktu šādā redakcijā:

"1) reliģiskā darbība - nodošanās reliģijai vai ticībai, piekopjot kultu, izpildot reliģiskas vai rituālas ceremonijas un sludinot mācību;".

2. 3.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Reliģiskās organizācijas ir šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrētās draudzes, reliģiskās savienības (baznīcas) un diecēzes. ";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Diecēze ir attiecīgās konfesijas kanoniskajos noteikumos paredzēta reliģiskās savienības (baznīcas) organizatoriskās struktūras teritoriāli administratīva vienība, kuru pārvalda bīskaps."

3. Papildināt 6.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Kristīgās ticības mācības un ētikas mācīšana tiek finansēta no valsts budžeta."

4. Izteikt 7.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Diecēzi var izveidot reliģiskā savienība (baznīca), pieņemot par to attiecīgu lēmumu."

5. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Reliģisko organizāciju iestādes

(1) Šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrētās reliģiskās organizācijas savos statūtos paredzēto reliģiskās darbības mērķu sasniegšanai var veidot iestādes, kurām nav peļņas iegūšanas nolūka un rakstura: garīgā personāla mācību iestādes, klosterus, misijas, diakonijas iestādes un tamlīdzīgas iestādes.

(2) Reliģiskās organizācijas iestāde darbojas saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un saviem statūtiem (satversmi, nolikumu), kurus apstiprina attiecīgā reliģiskā organizācija.

(3) Reliģiskās organizācijas iestādi dibina, reorganizē vai likvidē, ja tās dibinātājs reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņem attiecīgu lēmumu."

6. 8.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"Reliģisko organizāciju, garīgā personāla mācību iestāžu, klosteru, misiju un diakonijas iestāžu reģistrācija";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Reliģiskās organizācijas tiek reģistrētas Tieslietu ministrijā. Tieslietu ministrijā tiek reģistrētas arī garīgā personāla mācību iestādes, klosteri, misijas un diakonijas iestādes."

7. 9.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"Reliģisko organizāciju, garīgā personāla mācību iestāžu, klosteru, misiju un diakonijas iestāžu reģistrācijai iesniedzamie dokumenti";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Iesniegumam par diecēzes reģistrāciju jāpievieno:

1) statūti (satversme, nolikums);

2) reliģiskās savienības (baznīcas) lēmums par diecēzes izveidošanu;

3) informācija par vadības sastāvu.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Iesniegumam par garīgā personāla mācību iestādes, klostera, misijas vai diakonijas iestādes reģistrāciju jāpievieno:

1) statūti (satversme, nolikums);

2) reliģiskās savienības (baznīcas) vai diecēzes lēmums par garīgā personāla mācību iestādes, klostera, misijas vai diakonijas iestādes izveidošanu;

3) informācija par vadības sastāvu."

8. Papildināt 10.panta trešo daļu pēc vārdiem "reliģiskās savienības (baznīcas) vadība" ar vārdiem "vai tās uzdevumā - diecēzes vadība".

9. Izteikt 11.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) tā ar savu darbību (mācību) apdraud sabiedrisko drošību vai kārtību, veselību vai morāli, citu cilvēku tiesības un brīvības, sludina reliģiskās neiecietības un naida idejas vai citādi ir pretrunā ar likumu."

10. Izteikt 13.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Reliģiskās organizācijas ar to reģistrācijas brīdi iegūst juridiskās personas statusu. Garīgā personāla mācību iestādes, klostera, misijas un diakonijas iestādes juridisko statusu nosaka reliģiskā savienība (baznīca) vai diecēze.

(2) Tikai reģistrētajām reliģiskajām savienībām (baznīcām) vai diecēzēm ir tiesības izveidot garīgā personāla mācību iestādes, klosterus, misijas un diakonijas iestādes."

11. Aizstāt 14.panta otrajā daļā vārdus "reliģiskās savienības (baznīcas), klosteri un draudzes" ar vārdiem "reliģiskās organizācijas".

12. Izteikt 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Reliģisko organizāciju īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta. Tiesības rīkoties ar nekustamo mantu ir vienīgi reliģisko organizāciju vadības institūcijām, ja statūtos (satversmē, nolikumā) nav noteikta cita kārtība."

13. Izteikt 17.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Draudzes un reliģiskās savienības (baznīcas) var likvidēt vai reorganizēt to statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā.

(2) Diecēzes darbība izbeidzas, ja reliģiskā savienība (baznīca), kas ir tās dibinātāja, statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par tās darbības izbeigšanu."

14. Pārejas noteikumos:

aizstāt 2.punktā vārdus un skaitļus "līdz 1997.gada 30.jūnijam" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 1998.gada 1.maijam";

papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Tieslietu ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to reliģisko organizāciju sarakstu, kuras šā likuma pārejas noteikumu 2.punktā noteiktajā termiņā nav saskaņojušas savus statūtus (satversmi, nolikumu) ar šo likumu. Tieslietu ministrija izslēdz reliģisko organizāciju no reģistra, ja tai nav parādu valsts un pašvaldību budžetos un triju mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas nav saņemti pieteikumi no personām, kurām ir prasījumi pret attiecīgo reliģisko organizāciju. No reģistra izslēgtās reliģiskā s organizācijas reģistrācijas apliecība, veidlapas un zīmogi uzskatāmi par nederīgiem.";

uzskatīt līdzšinējo 5.punktu par 6.punktu.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 19.februārī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 6.martā

20.03.1998