Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības vispārējo nolīgumu par konsultācijām un sadarbību

1.pants. 1995.gada 14.septembrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības vispārējais nolīgums par konsultācijām un sadarbību (turpmāk — Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu valodā.

3.pants. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija uz šā likuma pamata un saskaņā ar Nolīguma 10.panta pirmo daļu sagatavo ratifikācijas rakstu nosūtīšanai Vācijas Federatīvās Republikas valdībai.

4.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 10.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 8.februārī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1996.gada 24.februārī
Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības vispārējais nolīgums par konsultācijām un sadarbību

Latvijas Republikas valdība

un

Vācijas Federatīvās Republikas valdība —

ar sadarbību un konsultācijām vēloties padziļināt savu tautu partnerattiecības, ievērojot abu valstu suverenitātes principus un abpusēju izdevīgumu, ņemot vērā kopējās intereses sekmēt savu valstu ekonomisko, zinātniski tehnisko, tiesisko un sociālo attīstību, ar mērķi sadarboties, veidojot demokrātiskas struktūras un radot tirgus ekonomikas sistēmu Latvijas Republikā, atsaucoties uz 1993. gada 20. aprīļa Kopējo Deklarāciju —

ir vienojušās par turpmāko:

1. pants

(1) Lai veicinātu savu tautu ekonomisko, zinātniski tehnisko, tiesisko un sociālo attīstību, Līgumslēdzējas Puses sadarbojas, savstarpēji vienojoties.

(2) Šis nolīgums nosaka vispārējos konsultāciju un sadarbības noteikumus starp Līgumslēdzējām Pusēm.

(3) Līgumslēdzējas Puses var noslēgt papildus vienošanās (turpmāk — "projektu līgumi") par sadarbības un konsultāciju projektiem (turpmāk — "projekti"). Projektu līgumi var noteikt attiecīgo projektu kopējos mērķus, ilgumu, katras Līgumslēdzējas Puses ieguldījumu, dalībnieku uzdevumus un organizatorisko struktūru, kā arī katra finansējuma veidu un apjomu.

(4) Notu apmaiņas ceļā savstarpēji vienojoties Līgumslēdzējām Pusēm, Vispārējais nolīgums attiecināms uz projektiem, par kuriem nav vai netiek noslēgta tieša vienošanās starp Līgumslēdzējām Pusēm.

2. pants

Šai nolīgumā konsultācijas un sadarbība var attiekties arī uz projektiem ekonomisko konsultāciju jomā, tai skaitā pasākumiem tautsaimniecības un ekonomikas pārvaldes speciālistu un vadošo darbinieku apmācībā un kvalifikācijas celšanā, projektiem tieslietu un valsts pārvaldes jomās, kā arī sociālajā sektorā un vides aizsardzībā.

3. pants

(1) 2. pantā paredzētās konsultācijas un sadarbība var notikt:

a) komandējot speciālistus, piemēram konsultantus, instruktorus, ekspertus, lietpratējus, zinātnisko un tehnisko personālu. Viss Vācijas Federatīvās Republikas valdības uzdevumā nosūtītais personāls turpmāk tekstā tiek saukts "komandētie speciālisti";

b) izglītojot un ceļot Latvijas tautsaimniecības, ekonomikas pārvaldes un valsts pārvaldes speciālistu un vadošo darbinieku, kā arī ekspertu un mācību spēku kvalifikāciju Latvijas Republikā, Vācijas Federatīvajā Republikā vai citās valstīs;

c) piegādājot projektu realizācijai nepieciešamos materiālus un iekārtas (to skaitā automašīnas, mēbeles u.c. ) (turpmāk — "materiāli" );

d) izstrādājot plānus, veicot analīzes un dodot novērtējumu;

e) citā atbilstošā veidā.

(2) Ja vien projektu līgumi neko citu neparedz, tad Vācijas Federatīvās Republikas valdības uzdevumā projektiem piegādātie materiāli pēc to saņemšanas Latvijā pāriet Latvijas puses projekta īstenotāja īpašumā. Materiāli ir neatņemama projektu sastāvdaļa un projektu realizācijas laikā tie atrodas komandēto speciālistu neierobežotā rīcībā.

(3) Vācijas Federatīvās Republikas valdība informē Latvijas Republikas valdību par to, kādiem izpildītājiem, organizācijām, iestādēm vai privātuzņēmumiem ir uzdots veikt veicināšanas pasākumus tā projekta ietvaros, par kuru ir panākta vienošanās. Pilnvarotie izpildītāji, organizācijas, iestādes vai privātuzņēmumi turpmāk tekstā saukti par "izpildinstitūcijām".

4. pants

(1) Ja vien projekta līgumi neko citu neparedz, tad Vācijas Federatīvās Republikas valdība tās atbalstīto projektu ietvaros apmaksā:

a) komandēto speciālistu algas;

b) komandēto ilgtermiņa ekspertu un viņu ģimenes locekļu izvietošanas izdevumus, ja izdevumus nesedz komandētie speciālisti;

c) komandēto speciālistu komandējumus Latvijas teritorijā un ārpus tās;

d) 3. panta 1. punkta c apakšpunktā minēto materiālu iegādi;

e) 3. panta 1. punkta c apakšpunktā minēto materiālu piegādi un apdrošināšanu līdz projekta realizācijas vietai; šeit neietilpst 7. panta 4. punktā minētie nodokļi un maksājumi.

(2) Latvijas tautsaimniecības, ekonomikas pārvaldes un valsts pārvaldes speciālistu un vadošo darbinieku, kā arī ekspertu un mācību spēku apmācības un kvalifikācijas celšanas izmaksas tiek segtas saskaņā ar Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas 1993. gada 20. aprīļa protokolu par sadarbību tautsaimniecības un ekonomikas pārvaldes speciālistu un vadītāju apmācībā un kvalifikācijas celšanā.

5. pants

Latvijas Republikas valdība apņemas, ja vien projektu līgumi neparedz citus atšķirīgus noteikumus, projektiem, kuru realizācijā tā pati vai arī kāda tās pilnvarotā institūcija tieši piedalās,

a) par Latvijas Republikas līdzekļiem piešķirt lietošanā projekta realizācijas laikā nepieciešamos zemes gabalus un ēkas, tai skaitā iekārtojumu (mēbeles, iekārtas, telefonu un citus nepieciešamos komunikācijas līdzekļus);

b) rūpēties par komandēto ekspertu un viņu ģimenes locekļu atbilstošu izvietošanu;

c) apmaksāt ar saskaņotajiem projektiem saistītos ražošanas un ekspluatācijas izdevumus, kā arī pārņemt transporta izmaksas, kas saistītas ar komandēto speciālistu lokālu pārvietošanos;

d) par saviem līdzekļiem nodot projekta rīcībā nepieciešamo vietējo personālu (tai skaitā tulkus vai autovadītājus);

e) nodrošināt komandētajiem speciālistiem visa veida palīdzību darbā un nodot viņu rīcībā visus nepieciešamos dokumentus;

f) saskaņā ar projektu līgumiem nodrošināt projektu realizācijai nepieciešamo uzdevumu izpildi, ja vien tie nav jāveic Vācijas Federatīvās Republikas valdībai;

g) projektu dalībniekiem no Latvijas apmaksāt projektu realizācijas ietvaros saskaņoto braucienu uz Vāciju izdevumus.

6. pants

(1) Vācijas Federatīvās Republikas valdība rūpējas par to, lai komandētajiem speciālistiem būtu pienākums:

a) līgumu ietvaros, kas saistīti ar viņu darbu, pēc labākās sirdsapziņas sekmēt šai nolīgumā un projektu līgumos nosprausto mērķu realizāciju;

b) ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos likumus;

c) neveikt Latvijas Republikā cita rakstura saimniecisko darbību, kā tikai to, kas ietilpst viņu pienākumos;

d) harmoniski sadarboties ar Latvijas partneriem.

(2) Ja kāds no komandētajiem speciālistiem neievērotu 1. punktā noteiktos pienākumus, tad Latvijas Republikas valdība var lūgt Vācijas Federatīvās Republikas valdību atsaukt šo speciālistu.

7. pants

(1) Latvijas Republikas valdība piešķir komandētajiem speciālistiem un kopā ar viņiem dzīvojošiem ģimenes locekļiem ne mazākas privilēģijas, neaizskaramību, izņēmuma tiesības un atvieglojumus kā citiem ārvalstu speciālistiem, kas divpusējo un daudzpusējo tehniskās un ekonomiskās sadarbības līgumu ietvaros strādā Latvijas Republikā. It īpaši par sekojošo:

a) Latvijas Republikas valdība garantē, ka ne komandētie speciālisti, ne izpildinstitūcijas, ne arī Vācijas Federatīvās Republikas valdība neatbild par iespējamām pretenzijām, kas varētu rasties, komandētajiem speciālistiem veicot savus uzdevumus, ja vien Līgumslēdzējas Puses kopīgi nekonstatē, ka šādas pretenzijas pamatojas uz komandēto speciālistu rupju nolaidību vai tīšu darbību.

b) Tā atbrīvo komandētos speciālistus no jebkuras aizturēšanas vai apcietināšanas, ja vien tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu, par izdarītu vai neizdarītu darbību, ja tas noticis, veicot kādu uzdevumu saskaņā ar šo nolīgumu.

c) Tā veic visus citus nepieciešamos pasākumus, lai atvieglotu speciālistu uzdevumu izpildi.

d) Komandētajiem speciālistiem nav nepieciešama darba atļauja darbībai Latvijas Republikā.

(2) Latvijas Republikas valdība garantē komandēto speciālistu un kopā ar viņiem dzīvojošo ģimenes locekļu personas un īpašuma aizsardzību. It īpaši par sekojošo:

a) Projekta realizācijas periodā tā garantē viņiem jebkurā laikā netraucētu iebraukšanu un izbraukšanu.

b) Pamatojoties uz iesniegumu, izsniedz viņiem nepieciešamās daudzkārtējās dienesta vīzas bez maksas.

Iesniegumi, lai saņemtu daudzkārtējās dienesta vīzas, pirms izbraukšanas jāiesniedz Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā. Iesniegumi, lai pagarinātu daudzkārtējās dienesta vīzas, jāiesniedz Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

c) Tā nodrošina šī punkta pirmajā teikumā minētajām personām neierobežotu pārvietošanos Latvijas teritorijā.

d) Pamatojoties uz pieprasījumu, tā izsniedz viņiem izziņas, kas apstiprina līdzdalību starpvalstu projektos.

(3) Latvijas Republikas valdība

a) atbrīvo komandētos speciālistus un izpildinstitūcijas no ienākumu nodokļa un citu nodevu maksājumiem, kas saistīti ar algām un piemaksām un kas piešķirtas no Vācijas Federatīvās Republikas līdzekļiem;

b) atļauj 2. punktā minētajām personām to uzturēšanās laikā Latvijā ievest un izvest, atbrīvojot no nodokļiem, nodevām un drošības naudas, viņu personīgo bagāžu — personīgās mantas, to skaitā mēbeles, elektropreces, medikamentus, pārtikas produktus un bezalkoholiskos dzērienus, kā arī citas plaša patēriņa preces, kas tiek ievestas Latvijā viņu personīgajām vajadzībām, — vienu automašīnu katra komandētā speciālista personīgajām vajadzībām, pa pastu saņemtās dāvanas personīgajām vajadzībām;

c) atļauj Latvijā pārdot vai atdot b apakšpunktā minētos priekšmetus saskaņā ar Latvijas Republikā pastāvošajiem likumiem un citiem priekšrakstiem, pirms tam samaksājot atbilstošos muitas nodokļus un citas nodevas, kas paredzētas oficiālajiem ārvalstu pārstāvjiem Latvijas Republikā.

(4) Latvijas Republikas valdība apņemas atbrīvot no visiem ar ievedmuitu un izvedmuitu saistītajiem maksājumiem, nodokļiem un citām valsts nodevām projektam paredzētos materiālus, kas piegādāti Vācijas Federatīvās Republikas valdības vai izpildinstitūcijas uzdevumā, un nodrošināt tūlītēju materiāla atmuitošanu; minētie atvieglojumi pēc iespējas attiecas arī uz Latvijas Republikā iegādātiem materiāliem, pamatojoties uz izpildītājinstitūcijas iesniegumu.

8. pants

Šis nolīgums attiecas uz projektiem, kuri noslēgti starp abām Līgumslēdzējām Pusēm, šim nolīgumam stājoties spēkā, kā arī uz tiem projektiem, kas jau tiek īstenoti un pēc to stāšanās spēkā saskaņā ar 1. panta 4. punktu ir iekļauti nolīgumā.

9. pants

Visas domstarpības, kas varētu rasties Līgumslēdzējām Pusēm skaidrojot vai piemērojot šo nolīgumu, tiek novērstas sarunu ceļā.

10. pants

(1) Šis nolīgums stājas spēkā ar dienu, kad Līgumslēdzējas Puses ar notu paziņo viena otrai par nepieciešamo priekšnoteikumu izpildi valstī, lai nolīgums varētu stāties spēkā. Par spēkā stāšanās dienu tiek uzskatīta pēdējās notas saņemšanas diena. Nolīgums tiek piemērots pagaidu kārtībā no tā parakstīšanas brīža saskaņā ar katras valsts likumdošanu.

(2) Šis nolīgums ir spēkā piecus gadus, sākot ar tā spēkā stāšanās dienu. Tā derīguma termiņš pagarinās katrreiz par vienu gadu, ja ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pirms attiecīgā derīguma termiņa beigām kāda no Līgumslēdzējām Pusēm rakstiski to neanulē.

(3) Uz visiem projektiem, kas sākti pirms nolīguma darbības laika beigām, attiecas šī nolīguma noteikumi arī turpmāk.

Noslēgts Rīgā, 1995. gada 14. septembrī divos oriģinālos, katrs vācu un latviešu valodā, pie tam katram tekstam ir vienāds juridisks spēks.

Latvijas Republikas Vācijas Federatīvās Republikas
valdības vārdā valdības vārdā