Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par ekonomisko, tehnisko un ar to saistīto palīdzību

1.pants. 1995.gada 20.decembrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par ekonomisko, tehnisko un ar to saistīto palīdzību (turpmāk — Līgums) un tā 1.pantā minētais saraksts (turpmāk — Saraksts) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums un tam pievienotais Saraksts latviešu valodā.

3.pants. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija uz šā likuma pamata un saskaņā ar Līguma 7.pantu sagatavo ratifikācijas rakstu nosūtīšanai Amerikas Savienoto Valstu valdībai.

4.pants. Līgums stājas spēkā tā 7.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 24.janvārī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1996.gada 2.februārī
Amerikas Savienoto Valstu valdības un Latvijas Republikas valdības līgums par ekonomisko, tehnisko un ar to saistīto palīdzību

Amerikas Savienoto Valstu valdība un Latvijas Republikas valdība ("Puses"):

Atzīmējot Latvijas Republikas nozīmīgos centienus un progresu ekonomiskās un politiskās attīstības paātrināšanā;

Ņemot vērā to, ka Amerikas Savienoto Valstu valdība ir uzsākusi palīdzības programmu Latvijas Republikā, atbalstot Latvijas ekonomiskās un politiskās reformas, kas ietver attiecīgus pasākumus tādās jomās kā privatizācija, dzīves kvalitātes uzlabošana un demokrātisko iniciatīvu atbalsts;

Atzīstot Amerikas Savienoto Valstu publisko un privāto organizāciju svarīgo lomu šādu palīdzības programmu izpildīšanā; un

Vēloties konsolidēt un apstiprināt konkrētas vienošanās un izveidot struktūru, kas vadītu un sekmētu palīdzības sniegšanu, kas ir tikusi nodrošināta līdz šim, un kuru turpmāk varētu sniegt Amerikas Savienoto Valstu valdība, saskaņā ar Amerikas Savienotajās Valstīs spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem,

Vienojas par sekojošo:

1. pants

Šā līguma mērķiem termins "Palīdzības īstenotājs" nozīmē jebkuru Amerikas Savienoto Valstu valdības departamentu vai aģentūru vai jebkuru starptautisku vai nevalstisku organizāciju vai personu, kuru finansē Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas:

(a) atrodas Latvijas Republikā, lai īstenotu Amerikas Savienoto Valstu valdības palīdzības programmas Latvijā, kuras ir apstiprinātas Tehniskās palīdzības komisijā, un

(b) ir iekļautas sarakstā, kuru Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai pirms 1996. gada 1. janvāra iesniedz Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijas Republikā vai sarakstā, kas tiek atjaunots saskaņā ar sekojošu procedūru:

Katrā konkrētajā gadījumā Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā jāinformē pa diplomātiskajiem kanāliem Latvijas Republikas valdību par izmaiņām Palīdzības īstenotāju sarakstā, un Latvijas Republikas valdība atbildēs ne vēlāk kā trīsdesmit dienas pēc informācijas saņemšanas. Izmaiņas sarakstā stājas spēkā ar datumu, kad tiek saņemta Latvijas Republikas valdības apstiprinoša atbilde.

Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijas Republikā informēs Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, kad Palīdzības īstenotājs pārtrauks Amerikas Savienoto Valstu palīdzības programmu īstenošanu Latvijā. Palīdzības īstenotājs tiks izslēgts no saraksta paziņojumā norādītajā datumā.

2. pants

Amerikas Savienoto Valstu diplomātiskā misija Latvijas Republikā izpildīs Amerikas Savienoto Valstu valdības pienākumus šā līguma ietvaros, un šim nolūkam ir izveidota attiecīgās diplomātiskās misijas nodaļa.

3. pants

Latvijas Republikas valdība apņemas:

(a) abām valdībām savstarpēji vienojoties, sniegt pienācīgu ieguldījumu palīdzības sniegšanā un apstākļu, kuros varētu tikt sniegta palīdzība, veicināšanā, ņemot vērā kadru, resursu un iekārtu iespējas, kā arī vispārējo ekonomisko situāciju;

(b) veikt attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu šādas palīdzības efektīvu izmantošanu;

(c) nodrošināt Amerikas Savienoto Valstu valdību ar pilnīgu informāciju par Amerikas Savienoto Valstu valdības sniegtās palīdzības izmantošanu, kā arī ar citu attiecīgu informāciju, kura varētu būt nepieciešama Amerikas Savienoto Valstu valdības pārstāvjiem, lai izvērtētu šādu palīdzības programmu, projektu un darbību veidu būtību, apjomu un efektivitāti; un

(d) atļaut Amerikas Savienoto Valstu valdības pārstāvjiem novērot un izvērtēt jebkuru Amerikas Savienoto Valstu valdības palīdzības programmu, projektu un darbību, kā arī attiecīgo dokumentāciju, par to savlaicīgi iepriekš paziņojot.

4. pants

Lai nodrošinātu Latvijas Republikas iedzīvotājiem maksimāli efektīvu Amerikas Savienoto Valstu palīdzības programmu izmantošanu, izņemot gadījumus, par kuriem abas valdības vienojas:

(a) pakalpojumi, patēriņa preces, materiāli, iekārtas vai citi līdzekļi, ko Amerikas Savienoto Valstu palīdzības programmu Palīdzības īstenotāji ieved Latvijas Republikā tiek atbrīvoti no jebkādiem tarifiem, muitas nodokļiem, importa nodokļiem, eksporta nodokļiem, pievienotās vērtības nodokļiem, vai citiem nodokļiem vai līdzīgām nodevām.

Pievienotās vērtības nodokļi vai citi nodokļi vai līdzīgas nodevas, kas tiek maksāti Latvijā saistībā ar attiecīgo pakalpojumu, patēriņa preču, materiālu, iekārtu vai citu īpašumu iegādi vai lietošanu Palīdzības īstenotājiem tiks atmaksāts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu;

(b) Jebkuras preces vai pakalpojumi, ko finansē Amerikas Savienoto Valstu palīdzības programmas Latvijā tiek atbrīvoti no jebkuriem Latvijas Republikā esošajiem tarifiem, muitas nodokļiem, importa nodokļiem, eksporta nodokļiem, pievienotās vērtības nodokļiem un citiem nodokļiem vai līdzīgām nodevām;

(c) Palīdzības īstenotāji tiek atbrīvoti no jebkuriem Latvijas Republikā noteiktajiem ienākuma nodokļiem attiecībā uz ienākumiem, kuri tiek iegūti no Amerikas Savienoto Valstu palīdzības programmu izpildes. Ienākumi, kas tiek iegūti no citām darbībām Latvijas Republikā, ar šo līgumu netiek atbrīvoti no Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajiem nodokļiem;

(d) Visi darbinieki (un viņu ģimenes), kuri ir Palīdzības īstenotāji, izņemot Latvijas Republikas pastāvīgos iedzīvotājus, tiek atbrīvoti no jebkuriem ienākumu, sociālajiem vai citiem Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā apliekamajiem nodokļiem, attiecībā uz ienākumiem, kuri tiek iegūti no Amerikas Savienoto Valstu palīdzības programmām;

(e) Visi darbinieki (un viņu ģimenes), kuri ir Palīdzības īstenotāji, izņemot Latvijas Republikas pastāvīgos iedzīvotājus, tiek atbrīvoti no jebkuriem tarifiem, muitas nodokļiem, importa nodokļiem, pievienotās vērtības nodokļiem un citiem līdzīgiem nodokļiem un nodevām par personīgās lietošanas vai saimniecības priekšmetiem, kuri tiek ievesti Latvijas Republikā sešu mēnešu laikā, skaitot no attiecīgo personu ierašanās dienas Latvijas Republikā, un kas tiek izmantoti šo darbinieku vai viņu ģimenes locekļu personiskajām vajadzībām, bez tam, iepriekšminētos priekšmetus var izmantot un izvest no Latvijas Republikas, neapliekot ar jebkādiem no augstāk minētajiem nodokļiem;

(f) Ja Latvijas Republikas valdībai nav paredzētas procedūras maksājumu atbrīvošanai no aplikšanas ar pievienotās vērtības nodokli, kā tas paredzēts šī Līguma 4. pantā, pārdošanas vai ievešanas gadījumā Latvijas Republikas valdība atmaksās šādu nodokļu maksājumus;

5. pants

Amerikas Savienoto Valstu palīdzības programmām paredzētie naudas līdzekļi, kas tiek ievesti Latvijas Republikā, tiek konvertēti, piemērojot nacionālos valūtas operāciju kontroles noteikumus, bez diskriminēšanas.

6. pants

Amerikas Savienoto Valstu valdība un Latvijas Republikas valdība var periodiski vienoties par pasākumu veikšanu, lai sniegtu palīdzību šī Līguma izpildē.

7. pants

(a) Katra Puse rakstveidā paziņos otrai Pusei, ka ir izpildītas tās juridiskās prasības, lai Līgums stātos spēkā. Šis Līgums stāsies spēkā ar dienu, kad tiks saņemts pēdējais no diviem paziņojumiem.

(b) Šie Līguma noteikumi stājas spēkā no Līguma spēkā stāšanās datuma.

(c) Labojumi vai grozījumi šajā Līgumā var tikt izdarīti, abām Pusēm par to rakstveidā vienojoties.

(d) Šis Līgums paliek spēkā 30 dienas pēc tam, kad viena no Pusēm ir rakstveidā paziņojusi otrai Pusei par savu lēmumu izbeigt šī Līguma darbību.

Neatkarīgi no Līguma darbības izbeigšanas šis Līgums paliek saistošs attiecībā uz palīdzību, kuras sniegšana ir sākta, kamēr Līgums bija spēkā.

To apliecinot, apakšā parakstījušies, būdami šim mērķim attiecīgi pilnvaroti, ir parakstījuši šo Līgumu.

Līgums noslēgts 1995. gada 20. decembrī Rīgā, divos eksemplāros, katrs angļu un latviešu valodās, abi teksti ir vienlīdz autentiski.

Amerikas Savienoto Valstu valdības vārdā:

Latvijas Republikas valdības vārdā:

Amerikas Savienoto Valstu palīdzības īstenotāji Latvijas Republikā

ASV valsts departamenti un aģentūras

1. ASV Tirdzniecības departaments

2. ASV Valsts departaments

3. ASV Finansu departaments

4. ASV Vides aizsardzības aģentūra

5. ASV Enerģētikas departaments

6. ASV Lauksaimniecības departaments

7. ASV Informācijas aģentūra

8. ASV Miera korpuss

9. ASV Starptautiskās attīstības aģentūra

Starptautiskās un nevalstiskās organizācijas un fiziskās personas

10. Amerikas advokātu asociācija

11. Amerikas Starptautiskā veselības alianse

12. Baltijas-Amerikas Uzņēmējdarbības fonds

13. Barnsa-Ebreju-Kristiešu Veselības sistēma

14. Bechtel

15. Vermontas centrālais sabiedriskais dienests

16. Coopers & Lybrand

17. Electrotek

18. Finansiālo pakalpojumu brīvprātīgo korpuss

19. Harvarda Starptautiskās attīstības institūts

20. Starptautiskais centrs bezpeļņas jurisprudencei

21. Starptautiskais Republikāņu institūts

22. Sentluisas Ebreju slimnīca

23. KPMG/ Barenta grupa

24. Nacionālais Demokrātijas institūts

25. Nacionālā Foruma fonds

26. Starptautiskās Izglītības un apmācības partneri

27. Price Waterhouse

28. Valsts pārvaldes dienests

29. Sorosa fonds

30. Ņujorkas Universitāte Bafalo

31. ASV-Baltijas fonds

32. ASV Enerģētikas asociācija

33. Vašingtonas Universitātes Medicīnas skola

34. Brīvprātīgo apvienība ārējās palīdzības veicināšanai

35. Pasaules Kredītsabiedrību padome

36. Pasaules Vides centrs