Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 15

Rēzeknē 2020. gada 4. jūnijā (prot. Nr. 93, 8. p., lēmums Nr. 1228-7)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2013. saistošajos noteikumos Nr. 67 "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 10. punktu,
44. panta pirmās daļas 1. punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo
un ceturto daļu, 26.06.2011. MK noteikumu Nr. 491
"Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"
11. punktu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2013. saistošajos noteikumos Nr. 67 "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētā" šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt 20. punktā vārdus "Pilsētas saimniecības pārvalde" ar vārdiem "Pilsētvides un attīstības pārvalde".

1.2. Izteikt V nodaļu šādā redakcijā:

"V. Administratīvā atbildība un kompetence sodu piemērošanā

32. Kontroli par noteikumos noteikto prasību izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā komisija.".

1.3. Aizstāt noteikumu vienību numerācijas skaitli "35" ar numerācijas skaitli "33".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2013. saistošajos noteikumos Nr. 67 "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētā""

Projekta nepieciešamības pamatojums Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2013. saistošie noteikumi Nr. 67 "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētā" nosaka prasības, kādas jāievēro, turot suņus un kaķus, mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus, atbildību par šo noteikumu neievērošanu, kā arī mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību Rēzeknes pilsētā.

Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir nodrošināt saistošo noteikumu regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likuma ietvertajām normām. Tiek noteikta institūcija, kas ir pilnvarota veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz lietas izskatīšanai (Administratīvā inspekcija) un institūcija, kas pilnvarota izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu (Administratīvā komisija).

Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem saistošajos noteikumos: tiek noteiktas institūcijas, kuras veiks administratīvā pārkāpuma procesu un kuras izskatīs administratīvā pārkāpuma lietu.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav.
Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.rezekne.lv Rēzeknes pašvaldības sadaļā "Saistošo noteikumu projekti", pieejams domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē)

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

01.07.2020