Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Daugavpilī 2019.gada 17.janvārī (prot. Nr.2, 8.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
7.panta sesto daļu, 9.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta
pirmās daļas 1.punkta "c" apakšpunktu, 14.panta pirmās daļas
6.punktu, 14.panta septīto daļu, 15.pantu, 24.pantu,
likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām
" 5.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (turpmāk - noteikumi) (LV, 2007, Nr.189; 2008, Nr.165; 2010, Nr.28; 2013, Nr.169; 2014, Nr.254; 2015, Nr.33, Nr.229, Nr.254; 2016, Nr.107, Nr.188, Nr.215; 2017, Nr.57, Nr.105, Nr.131; 2018, Nr.147, Nr.234) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 6.6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"ģimenei ir pastāvīgi ienākumi (vismaz viens no vecākiem ir nodarbināts ne mazāk par gadu);".

2. Izteikt noteikumu 6.8.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"ģimenei ir pastāvīgi ienākumi (vismaz viens no vecākiem ir nodarbināts ne mazāk par gadu);".

3. Papildināt noteikumus ar 17.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.14. ģimenei ir pastāvīgi ienākumi (vismaz viens no vecākiem ir nodarbināts ne mazāk par gadu).".

4. Izteikt noteikumu 22.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"22. Papildus Likuma 7.panta piektajā daļā minētajam lēmumu par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt Likuma 3.panta 1.punktā minēto palīdzību pašvaldība var pieņemt šādos gadījumos:".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks I.Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 17.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (turpmāk - Likums) 7.panta sestajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos var paredzēt arī citus gadījumus, kad pašvaldībai ir tiesības atteikt personai Likuma 3.panta 1.punktā minēto palīdzību, ja pirms palīdzības lūgšanas persona ar savu rīcību apzināti pasliktinājusi savus dzīvokļa apstākļus.

Sakarā ar ko nepieciešams precizēt saistošo noteikumu 22.punktu, paredzot pašvaldībai tiesības (rīcības brīvību) atteikt personai Likuma 3.panta 1.punktā minēto palīdzību.

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumu 22.punkta ievaddaļa tiek izteikta jaunā redakcijā, paredzot pašvaldībai tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt Likuma 3.panta 1.punktā minēto palīdzību.

Ar grozījumiem tiek precizēts Noteikumu 6.6.3. un 6.8.3.apakšpunkts.

Noteikumi tiek papildināti ar 17.14.apakšpunktu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks I.Prelatovs