Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 47

Talsos 2010. gada 16. decembrī (prot. Nr. 35, lēmums Nr. 955)

Par grozījumiem 16.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Talsu novadā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 1. un 13. punktu, trešo daļu un
Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu

1. Izslēgt Talsu novada domes 16.09.2010. saistošo noteikumu Nr. 39 (protokols Nr. 26, lēmums Nr. 666) "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Talsu novadā" 1. punkta otro teikumu.

2. Izslēgt saistošo noteikumu 2.3. punktu.

3. Izteikt saistošo noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Novada administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi un uzkrāšanu mērogā 1:500, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Talsu novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu. Pakalpojumu veidus un maksimālos maksas apmērus nosaka Talsu novada dome ar lēmumu. Informāciju, kas nepieciešama pašvaldības pasūtījumiem, datu bāzes uzturētājs izsniedz bez maksas."

4. Izteikt saistošo noteikumu 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Detālplānojuma saistošā daļa pēc apstiprināšanas un saistošo noteikumu izdošanas, un zemes ierīcības projekta grafiskā daļa pēc apstiprināšanas 2 nedēļu laikā nododama pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai informācijas uzkrāšanai."

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs

 

Saistošo noteikumu Nr. 47 "Par grozījumiem 16.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Talsu novadā""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Precizēt kārtību zemes ierīcības projektu un detālplānojumu grafisko daļu informācijas uzkrāšanai, maksas noteikšanai.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumu sagatavošanas mērķis ir precizēt saistošo noteikumu tekstu un vienkāršot iedzīvotājiem saistošajos noteikumos noteiktās procedūras.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs