Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devīto papildprotokolu

1. pants. 2016. gada 6. oktobrī parakstītais Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devītais papildprotokols (turpmāk - Konstitūcijas Devītais papildprotokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Konstitūcijas Devītajā papildprotokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

3. pants. Ārlietu ministrija par Konstitūcijas Devītā papildprotokola spēkā stāšanos paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Konstitūcijas Devītais papildprotokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 11. oktobrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 24. oktobrī

Ninth Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union

Table of contents

Article

I.

(Art. 1 amended)

Scope and objectives of the Union

II.

(Art. 1bis amended)

Definitions

III.

(Art. 22 amended)

Acts of the Union

IV.

 

Coming into operation and duration of the Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union

Ninth Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union

The plenipotentiaries of the governments of the member countries of the Universal Postal Union, met in Congress at Istanbul, in view of article 30.2 of the Constitution of the Universal Postal Union concluded at Vienna on 10 July 1964, have adopted, subject to ratification, the following amendments to that Constitution.

Article I

(Art. 1 amended)

Scope and objectives of the Union

1 The countries adopting this Constitution shall comprise, under the title of the Universal Postal Union, a single postal territory for the reciprocal exchange of postal items. Freedom of transit shall be guaranteed throughout the entire territory of the Union, subject to the conditions specified in the Acts of the Union.

2 The aim of the Union shall be to secure the organization and improvement of the postal services and to promote in this sphere the development of international collaboration.

3 The Union shall take part, as far as possible, in postal technical assistance sought by its member countries.

Article II

(Art. 1bis amended)

Definitions

1 For the purpose of the Acts of the Universal Postal Union, the following terms shall have the meanings defined below:

1.1 Postal service: all international postal services whose scope is determined and regulated by the Acts of the Union. The main obligations of postal services are to satisfy certain social and economic objectives of member countries, by ensuring the collection, processing, transmission and delivery of postal items.

1.2 Member country: a country that fulfils the conditions of article 2 of the Constitution.

1.3 Single postal territory (one and the same postal territory): the obligation upon the contracting parties to the Acts of the Union to provide for the reciprocal exchange of postal items, including freedom of transit, and to treat postal items in transit from other countries like their own postal items, without discrimination, subject to the conditions specified in the Acts of the Union.

1.4 Freedom of transit: obligation for an intermediate member country to ensure the transport of postal items passed on to it in transit for another member country, providing similar treatment to that given to domestic items, subject to the conditions specified in the Acts of the Union.

1.5 Letter-post item: items described in the Convention.

1.6 (Deleted.)

1.6bis Postal item: generic term referring to anything dispatched by the designated operator of a member country (letter post, parcel post, money orders, etc.), as described in the Universal Postal Convention, the Postal Payment Services Agreement and their respective Regulations.

1.7 Designated operator: any governmental or non-governmental entity officially designated by the member country to operate postal services and to fulfil the related obligations arising out of the Acts of the Union on its territory.

1.8 Reservation: an exemption clause whereby a member country purports to exclude or to modify the legal effect of a clause of an Act, other than the Constitution and the General Regulations, in its application to that member country. Any reservation shall be compatible with the object and purpose of Union as defined in the preamble and article 1 of the Constitution. It must be duly justified and approved by the majority required for approval of the Act concerned, and inserted in the Final Protocol thereto.

Article III

(Art. 22 amended)

Acts of the Union

1 The Constitution shall be the basic Act of the Union. It shall contain the organic rules of the Union and shall not be subject to reservations.

2 The General Regulations shall embody those provisions which ensure the application of the Constitution and the working of the Union. They shall be binding on all member countries and shall not be subject to reservations.

3 The Universal Postal Convention and its Regulations shall embody the rules applicable throughout the international postal service and the provisions concerning the letter-post and postal parcels services. These Acts shall be binding on all member countries. Member countries shall ensure that their designated operators fulfil the obligations arising from the Convention and its Regulations.

4 The Agreements of the Union, and their Regulations, shall regulate the services other than those of the letter post and postal parcels between those member countries which are parties to them. They shall be binding on those member countries only. Signatory member countries shall ensure that their designated operators fulfil the obligations arising from the Agreements and their Regulations.

5 The Regulations, which shall contain the rules of application necessary for the implementation of the Convention and of the Agreements, shall be drawn up by the Postal Operations Council, bearing in mind the decisions taken by Congress.

6 The Final Protocols annexed to the Acts of the Union referred to in paragraphs 3, 4 and 5 shall contain the reservations to those Acts.

Article IV

Coming into operation and duration of the Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union

1 This Additional Protocol shall come into operation on 1 January 2018 and shall remain in force for an indefinite period.

In witness whereof the plenipotentiaries of the governments of the member countries have drawn up this Additional Protocol, which shall have the same force and the same validity as if its provisions were inserted in the text of the Constitution itself, and they have signed it in a single original which shall be deposited with the Director General of the International Bureau. A copy thereof shall be delivered to each party by the International Bureau of the Universal Postal Union.

Done at Istanbul, 6 October 2016

Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devītais papildprotokols

Satura rādītājs

Pants

I

(grozītais 1.pants)

Savienības darbības joma un mērķi

II

(grozītais 1.bis pants)

Definīcijas

III

(grozītais 22.pants)

Savienības akti

IV

 

Pasaules Pasta savienības konstitūcijas papildprotokola stāšanās spēkā un darbības laiks

Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devītais papildprotokols

Stambulas kongresā, ņemot vērā 30.panta 2.punktu Pasaules Pasta savienības konstitūcijā, kas noslēgta Vīnē 1964.gada 10.jūlijā, Pasaules Pasta savienības dalībvalstu valdību pilnvarotās personas ir pieņēmušas šos Konstitūcijas grozījumus, kas valstīm jāratificē.

I pants

(grozītais 1.pants)

Savienības darbības joma un mērķi

1. Pasta sūtījumu savstarpējai apmaiņai valstis, kas pieņem šo Konstitūciju, ir vienota pasta teritorija ar nosaukumu Pasaules Pasta savienība. Visā Savienības teritorijā tiek garantēta tranzīta brīvība saskaņā ar Savienības aktos paredzētajiem noteikumiem.

2. Savienības mērķis ir nodrošināt pasta pakalpojumu organizāciju un uzlabojumus un veicināt starptautiskās sadarbības attīstību šajā jomā.

3. Atbilstoši savām iespējām Savienība sniedz dalībvalstīm vajadzīgo tehnisko atbalstu pasta jautājumos.

II pants

(grozītais 1.bis pants)

Definīcijas

1. Pasaules Pasta savienības aktos lietotajiem terminiem ir šādas definīcijas:

1.1. Pasta pakalpojumi - visi starptautiskie pasta pakalpojumi, kuru darbības jomu nosaka un reglamentē Savienības akti. Galvenais pienākums, sniedzot pasta pakalpojumus, ir dalībvalstu konkrētu sociālo un ekonomisko mērķu izpilde, nodrošinot pasta sūtījumu savākšanu, apstrādi, pārvadāšanu un piegādi.

1.2. Dalībvalsts - valsts, kas atbilst Konstitūcijas 2.panta nosacījumiem

1.3. Vienotā pasta teritorija (viena un tā pati pasta teritorija) - Savienības aktu līgumslēdzēju pušu pienākums ir nodrošināt savstarpēju pasta sūtījumu apmaiņu, tostarp tranzīta brīvību, un rīkoties ar tranzīta pasta sūtījumiem no citām valstīm tāpat kā ar sūtījumiem no savas valsts - bez diskriminācijas - saskaņā ar Savienības aktos paredzētajiem noteikumiem.

1.4. Tranzīta brīvība - vienas Savienības starpniecības dalībvalsts pienākums nodrošināt citai Savienības dalībvalstij paredzēto tranzīta pasta sūtījumu transportēšanu, nodrošinot pret tiem tādu pašu attieksmi kā pret iekšzemes sūtījumiem, saskaņā ar Savienības aktos paredzētajiem noteikumiem.

1.5. Vēstuļu korespondences sūtījums - Konvencijā minētie sūtījumi.

1.6. (Svītrots)

1.6.bis Pasta sūtījums - vispārīgs termins, ko attiecina uz jebkuru sūtījumu (vēstuļu korespondences sūtījumu, paku sūtījumu, naudas pārvedumu utt.), kuru nosūta dalībvalsts izraudzītais operators un kurš minēts Pasaules Pasta konvencijā, Nolīgumā par pasta maksājumu pakalpojumiem un to attiecīgajos reglamentos.

1.7. Izraudzītais operators - jebkurš valstisks vai nevalstisks uzņēmums, kuru dalībvalsts oficiāli izvēlas, lai tas sniegtu pasta pakalpojumus un savā teritorijā pildītu attiecīgās saistības, kuras izriet no Savienības aktiem.

1.8. Atruna: atbrīvojuma klauzula, ar ko dalībvalsts apliecina, ka nepieļauj vai mazina juridiskās sekas, ko šai dalībvalstij rada tādu Savienības aktu pantu piemērošana, kuri nav Konstitūcija vai Vispārīgais reglaments. Jebkurai atrunai jābūt saderīgai ar Savienības mērķiem un darbības jomu atbilstoši Konstitūcijas preambulā un 1.pantā noteiktajam. Atrunai jābūt pienācīgi pamatotai, tā jāapstiprina vairākumam, kas nepieciešams attiecīgā akta apstiprināšanai, un tai jābūt iekļautai Noslēguma protokolā.

III pants

(grozītais 22.pants)

Savienības akti

1. Savienības pamatakts ir Konstitūcija. Tā ietver Savienības pamatnoteikumus, un tajā nedrīkst izdarīt atrunas.

2. Vispārīgais reglaments ietver normas, kas nodrošina Konstitūcijas piemērošanu un Savienības darbību. Tas ir saistošs visām dalībvalstīm, un tajā nedrīkst izdarīt atrunas.

3. Pasaules pasta konvencija un tās reglamenti ietver normas, ko piemēro starptautiskiem pasta pakalpojumiem, un noteikumus par vēstuļu korespondences un pasta paku pakalpojumiem. Šie akti ir saistoši visām dalībvalstīm. Dalībvalstis nodrošina, ka to izraudzītie operatori pilda visas saistības, kas izriet no Konvencijas un tās reglamentiem.

4. Savienības nolīgumi un to reglamenti reglamentē pakalpojumus, izņemot vēstuļu korespondences un pasta paku pakalpojumus, starp dalībvalstīm, kas ir šo aktu puses. Tie ir saistoši tikai šīm dalībvalstīm. Parakstītājas dalībvalstis nodrošina, ka to izraudzītie operatori pilda visas saistības, kas izriet no nolīgumiem un to reglamentiem.

5. Pasta darbības padome, ņemot vērā Kongresā pieņemtos lēmumus, izstrādā reglamentus, kuros noteikta Konvencijas un nolīgumu noteikumu izpildei nepieciešamā piemērošanas kārtība.

6. Noslēguma protokoli, kas pievienoti 3., 4. un 5. punktā minētajiem Savienības aktiem, ietver atrunas par šiem aktiem.

IV pants

Pasaules Pasta savienības konstitūcijas papildprotokola stāšanās spēkā un darbības laiks

1. Šis Papildprotokols stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī un ir spēkā nenoteiktu laiku.

To apliecinot, dalībvalstu valdību pilnvarotās personas ir izstrādājušas šo Papildprotokolu, kam ir tāds pats likumīgais spēks kā tad, ja šie noteikumi būtu iekļauti Konstitūcijas tekstā, un ir parakstījušas to vienā eksemplārā, ko iesniedz glabāšanai Starptautiskā biroja ģenerāldirektoram. Pasaules Pasta savienības Starptautiskais birojs katrai pusei nosūta šā Papildprotokola kopiju.

Stambulā, 2016.gada 6.oktobrī

25.10.2018