Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/17

Rīgā 2018.gada 13.augustā (prot. Nr.33, 2.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 16.marta lēmumā Nr.1/8 "Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika"

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 15.panta 1.1daļu,
likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
9.panta pirmās daļas 2.punktu un 25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 16.marta lēmumā Nr.1/8 "Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 59.nr.; 2018, 103.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt ar 2.3.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.1 izmaksu pārskata cikls - laika periods, kuram tiek aprēķinātas izmaksas;";

1.2. izteikt 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. sadales sistēmas pakalpojums - sistēmas operatora pakalpojums, ar kuru tiek nodrošināta noteikta dabasgāzes apjoma transportēšana no dabasgāzes pārvades sistēmas līdz dabasgāzes apgādes sistēmas piederības robežai, tajā skaitā sadales sistēmas jaudas uzturēšana un attīstīšana;";

1.3. izteikt 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6. tarifi - atbilstoši izmaksām, dabasgāzes gada patēriņa apjomam un citiem kritērijiem noteikti sadales sistēmas pakalpojuma tarifi, pēc kuriem norēķinās lietotājs;";

1.4. papildināt ar 2.6.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6.1 tarifu pārskata cikls - laika periods, kuram tiek noteikti tarifi;";

1.5. papildināt 2.8.apakšpunktu pēc vārda "sadales" ar vārdu "sistēmas";

1.6. papildināt ar 2.1punktu šādā redakcijā:

"2.1 Izmaksu pārskata cikla ilgums ir divi gadi. Regulators var pieņemt lēmumu arī par izmaksu pārskata cikla pagarināšanu.";

1.7. papildināt ar 2.2punktu šādā redakcijā:

"2.2 Tarifu pārskata cikls var būt īsāks par izmaksu pārskata ciklu.";

1.8. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Sistēmas operators precīzi un pārskatāmi atspoguļo sadales sistēmas pakalpojuma izmaksas tūkstošos euro [tūkst.EUR] ar precizitāti līdz vienai zīmei aiz komata un transportētās dabasgāzes apjomu pilnos skaitļos kilovatstundās [kWh].";

1.9. svītrot 12.punktu;

1.10. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Kapitāla atdeves likmi nosaka regulators saskaņā ar kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodiku.";

1.11. svītrot 18., 19. un 25.punktu;

1.12. papildināt ar 3.4.nodaļu šādā redakcijā:

"3.4. Izmaksu un lietotājiem nodotās dabasgāzes apjoma korekcija

30.1 Sistēmas operators aprēķina plānotos sadales sistēmas pakalpojuma nepieciešamos ieņēmumus, kas, piemērojot tarifus, nedrīkst pārsniegt vidējam tarifam atbilstošos ieņēmumus. Plānotajiem sadales sistēmas pakalpojuma nepieciešamajiem ieņēmumiem ir jāsedz sadales sistēmas pakalpojuma kopējās plānotās izmaksas, ņemot vērā šajā metodikā noteiktajā kārtībā aprēķināto izmaksu korekciju.

30.2 Izmaksu korekcijas novērtēšanai sistēmas operators līdz izmaksu pārskata cikla pēdējā gada 1.augustam rakstveidā un elektroniskā formā iesniedz regulatoram informāciju par izmaksu pārskata cikla izmaksām un lietotājiem nodotās dabasgāzes apjomu iepriekšējā tarifu pārskata ciklā. Izmaksu korekciju iekļauj nākamā izmaksu pārskata cikla sadales sistēmas pakalpojuma izmaksās.

30.3 Plānotās sadales sistēmas pakalpojuma izmaksas tiek koriģētas:

30.31. ja iepriekšējā izmaksu pārskata cikla kopējās faktiskās sadales sistēmas pakalpojuma izmaksas ir mazākas par apstiprinātajā tarifu projektā iekļautajām sadales sistēmas pakalpojuma izmaksām (turpmāk - izmaksu ietaupījums), sistēmas operators pamato faktisko izmaksu atšķirību. Nākamajā izmaksu pārskata ciklā uz sistēmas lietotājiem attiecināmās plānotās sadales sistēmas pakalpojuma izmaksas samazina par izmaksu ietaupījumu. Ja izmaksu ietaupījums veidojas darbības efektivitātes uzlabošanas rezultātā, sistēmas operators nākamajā izmaksu pārskata ciklā uz sistēmas lietotājiem attiecināmās plānotās sadales sistēmas pakalpojuma izmaksas samazina 50% apmērā no izmaksu ietaupījuma;

30.32. ja iepriekšējā izmaksu pārskata ciklā ārējo normatīvo aktu izmaiņu vai ārkārtas situāciju novēršanas dēļ radušās neparedzētās izmaksas ir pamatotas un ciktāl tās nav atgūstamas citādi, nākamā izmaksu pārskata cikla plānotajās sadales sistēmas pakalpojuma izmaksās tās iekļauj faktiskā apmērā;

30.33. ja faktiskie sadales sistēmas pakalpojuma ieņēmumi ir mazāki par apstiprinātajā tarifu projektā plānotajiem nepieciešamajiem ieņēmumiem, sistēmas operators negūtos nepieciešamos ieņēmumus iekļauj nākamā izmaksu pārskata cikla plānotajās sadales sistēmas pakalpojuma izmaksās;

30.34. ja faktiskie sadales sistēmas pakalpojuma ieņēmumi ir lielāki par plānotajiem sadales sistēmas pakalpojuma ieņēmumiem, sistēmas operators par papildus gūto ieņēmumu daļu samazina nākamā izmaksu pārskata cikla sadales sistēmas pakalpojuma izmaksas.

30.4 Ja regulators ir devis atļauju sistēmas operatoram pašam noteikt tarifus, piemērojot lietotājiem nodotās dabasgāzes apjoma korekciju, tarifi tiek koriģēti, ja lietotājiem nodotās dabasgāzes apjoms kalendārajā gadā mainās vairāk par 5% salīdzinājumā ar plānoto lietotājiem kalendārajā gadā nodotās dabasgāzes apjomu. Lietotājiem nodotās dabasgāzes apjomu tarifu pārskata ciklā aprēķina, summējot kalendārā gada pirmo desmit mēnešu faktisko lietotājiem nodoto dabasgāzes apjomu ar pēdējo divu kalendārā gada mēnešu prognozēto lietotājiem nodoto dabasgāzes apjomu. Divu mēnešu prognozētais lietotājiem nodotais dabasgāzes apjoms ir pēdējo trīs gadu attiecīgo kalendāro mēnešu vidējais lietotājiem nodotais dabasgāzes apjoms.";

1.13. izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Sistēmas operators izmaksu pārskata cikla pēdējā gadā divu nedēļu laikā pēc kapitāla atdeves likmes noteikšanas datuma rakstveidā un elektroniskā formā iesniedz regulatoram tarifu projektu. Tarifu projektu izstrādā saskaņā ar šo metodiku, nosakot izmaksas attiecībā uz sadales sistēmas pakalpojumu. Kopā ar tarifu projektu sistēmas operators iesniedz tarifu projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu un minētās izmaksas pamatojošos dokumentus saskaņā ar regulatora noteikumiem par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.";

1.14. izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Sistēmas operators var iesniegt regulatoram pamatotu pieprasījumu atļaut pašam noteikt tarifus saskaņā ar šo metodiku:

37.1. atļaut pašam noteikt tarifus saskaņā ar šo metodiku;

37.2. atļaut pašam noteikt tarifus saskaņā ar šo metodiku, piemērojot lietotājiem nodotās dabasgāzes apjoma korekciju.";

1.15. papildināt ar 41.1.1. un 41.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.1.1. ja sistēmas operators pats nosaka tarifus, pamatojoties uz atļauju, kas izdota, ievērojot šīs metodikas 37.1.apakšpunktu, vienlaikus ar publikāciju sistēmas operators iesniedz regulatoram tarifu pamatojumu un informāciju par iepriekšējā perioda faktiskajām izmaksām, jauno tarifu prognozētos datus, kā arī salīdzinājuma tabulas, kurās norādītas lietotāju struktūras izmaiņas, un citus dokumentus, kuri pamato jauno tarifu nepieciešamību;

41.1.2. ja sistēmas operators pats nosaka tarifus, pamatojoties uz atļauju, kas izdota, ievērojot šīs metodikas 37.2.apakšpunktu, līdz 1.decembrim vienlaikus ar publikāciju sistēmas operators iesniedz regulatoram tarifu aprēķinu rakstveidā un elektroniskā formā ("Excel" formā), kas aprēķināts, pamatojoties uz spēkā esošajā tarifu projektā iekļautajām izmaksām, ieņēmumu korekciju par lietotājiem nodotā dabasgāzes apjoma korekciju un lietotājiem nodotā dabasgāzes apjoma prognozi nākamajam tarifu pārskata ciklam, kas atbilst trīs iepriekšējo gadu vidējam lietotājiem nodotajam dabasgāzes apjomam.";

1.16. svītrot 42.punktu.

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis