Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11

Liepājā 2018.gada 17.maijā (prot. Nr.7, 17. §)

Grozījums Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 "Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 "Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums" grozījumu un svītrot 94.punkta 2.teikumu "Domes priekšsēdētājam ir tiesības pārtraukt jautājumu uzdošanu ziņotājam, ja jautājumu uzdošanas ilgums par vienu lēmuma projektu pārsniedz 10 minūtes".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

Saistošo noteikumu "Grozījums Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 "Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 23.pants noteic, ka pašvaldības darba organizāciju nosaka pašvaldības nolikums. Atbilstoši minētā likuma 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa noteic, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi [..].

Liepājas pilsētas pašvaldības nolikumā ir nepieciešams izdarīt grozījumus, svītrojot nolikuma 94.punkta otro teikumu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos izslēgta norma, kas noteica, ka domes priekšsēdētājam ir tiesības pārtraukt jautājumu uzdošanu ziņotājam, ja jautājumu uzdošanas ilgums par vienu lēmuma projektu pārsniedz 10 minūtes.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav tiešas ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav tiešas ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanas tie būs pieejami pašvaldības domes ēkā, tiks publicēti pašvaldības mājaslapā internetā un nosūtīti zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

18.05.2018