Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.16

Daugavpilī 2017.gada 12.maijā (prot. Nr.11, 12.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā
"
7.panta sesto daļu, 9.panta pirmās daļas 4.punktu,
14.panta pirmās daļas 1.punkta "c" apakšpunktu,
14.panta pirmās daļas 6.punktu, 14.panta septīto daļu,
15.pantu, 24.pantu,
likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem
un sociālajām dzīvojamām mājām
"
5.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (LV, 2007. Nr.189, 2008. Nr.165, 2010. Nr.28, 2013. Nr.169, 2014. Nr.254, 2015. Nr.33, Nr.229, Nr.254, 2016. Nr.107, Nr.188, Nr.215, 2017. Nr.57) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 6.6.2.apakšpunktu šādā redakcijā "ģimene pēdējo piecu gadu laikā īrē pašvaldībai piederošo vai lietojumā esošo vienistabas vai divistabu dzīvojamo telpu ar kopējo platību līdz 30 m², kura uzturēta pienācīgā kārtībā un atbilstoši īres līgumā noteiktajam ir veikts šīs telpas kārtējais remonts, vai ģimene pēdējo piecu gadu laikā dzīvo pašvaldības dzīvojamā telpā, kurā ģimenei jādzīvo vienā istabā, vai ģimene ne mazāk kā pieci gadi dzīvo Domes Sociālā dienesta Sociālajā mājā".

2. Svītrot noteikumu 6.6.6.apakšpunktā vārdu "vienistabas".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

 

Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.16 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 15.pantam, pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kuras nav minētas šā likuma 13. un 14.pantā un kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu. Atbalstot ģimenes, kuru aizgādībā ir ne mazāk kā divi nepilngadīgi bērni, nepieciešami grozījumi saistošos noteikumos, precizējot personu kategorijas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek paplašināts personu loks, kurām pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā -ģimenēm, kuru aizgādībā ir divi nepilngadīgi bērni, ja ģimene pēdējo piecu gadu laikā īrē pašvaldībai piederošo vai lietojumā esošo vienistabas vai divistabu dzīvojamo telpu ar kopējo platību līdz 30 m2.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notikušas ar ģimenēm, kuru aizgādībā ir divi nepilngadīgi bērni, atbildīgajiem speciālistiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis