Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 25

Talsos 2015. gada 28. decembrī (prot. Nr. 30, 4. p., lēmums Nr. 573)

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. un 24. pantu

Izdarīt Talsu novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" (protokols Nr. 3, lēmums Nr. 15) šādus grozījumus:

1. Izslēgt saistošo noteikumu Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" 6.13., 6.14., 7.41., 7.42., 8. punktu.

2. Papildināt saistošos noteikumus Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" ar 7.46. punktu šādā redakcijā:

"7.46. Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centrs."

3. Izteikt saistošo noteikumu Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārraudzībā ir dzimtsarakstu nodaļa, pirmsskolas izglītības iestādes, vispārizglītojošās un specializētās izglītības iestādes, Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centrs, Tautas nami, Kultūras nami, saieta nami un brīvā laika pavadīšanas centri, mūzikas un mākslas skolas, bibliotēkas, pieaugušo izglītības centrs, Izglītības pārvalde, Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs, sporta skola, novada muzejs, Pedagoģiski medicīniskā komisija, Interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija, Talsu novada Jaunatnes lietu konsultatīvā padome."

4. Izteikt saistošo noteikumu Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" 33. punktu šādā redakcijā:

"35. Tautsaimniecības komitejas pārraudzībā ir pilsētu un pagastu pārvaldes, zemes un nekustamā īpašuma nodaļa, attīstības plānošanas nodaļa, komunālā nodaļa, būvvalde, pašvaldības policija, zemes komisijas, sabiedriskās kārtības komisija, zaļumsaimniecības komisija, pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisija, SIA "Talsu ūdens", SIA "Talsu namsaimnieks", SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra"."

5. Papildināt saistošos noteikumus Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" ar 48.1 punktu šādā redakcijā:

"48.1 Lēmumu projekti, kuri satur sensitīvus personu datus, vai jautājumi, kuru izskatīšana var būt saistīta ar sensitīvu personas datu izpaušanu, tiek izskatīti pastāvīgās komitejas sēdes slēgtajā daļā."

6. Papildināt saistošos noteikumus Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" ar 69.1 punktu šādā redakcijā:

"69.1 Lēmumu projekti, kuri satur sensitīvus personu datus, tiek izskatīti Domes sēdes slēgtajā daļā."

Talsu novada domes priekšsēdētājs A.Lācarus

 

Saistošo noteikumu Nr. 25 "Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1. Likuma "Par pašvaldībām" 24. panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības nolikumā jānosaka pašvaldības domes darba organizācija un struktūra. Lai precizētu pašvaldības nolikumā uzskaitīto pašvaldības iestāžu sarakstu un pašvaldības struktūru, saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 24. panta otro daļu ir nepieciešams veikt grozījumus 09.07.2009. saistošo noteikumu Nr. 2 (protokols Nr. 3, lēmums Nr. 15) "Talsu novada pašvaldības nolikums" atsevišķos punktos.

2. Pārējo grozījumu nepieciešamība pamatota ar "Fizisko personu datu aizsardzības likuma" prasībām.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts precizē pašvaldības iestāžu sarakstu un centrālās administrācijas struktūru atbilstoši Talsu novada domes pieņemtajiem lēmumiem un paredz iespēju izskatīt jautājumus, kas satur sensitīvus personu datus, komitejas sēdes un domes sēdes slēgtajā daļā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētājs A.Lācarus