Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.230

Rīgā 2016.gada 29.novembrī (prot. Nr.84, 84.§)

Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.16, Nr.170, Nr.212; 2014, Nr.3, Nr.55, Nr.255; 2015, Nr.133, Nr.204; 2016, Nr.39) šādus grozījumus:

1. Svītrot 4.6.apakšpunktā vārdus "vai bērnam invalīdam".

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.6.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.6.1 bērnam invalīdam vai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis vai māsa - 90%;".

3. Svītrot 4.7.apakšpunktā vārdus "bērnu invalīdu,".

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.9.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.9.1 personai, kura saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, ja tā turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai - 90%;".

5. Svītrot 4.10.apakšpunktu.

6. Izteikt 4.19.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.19. personai par daudzdzīvokļu māju, kurai veikta visu fasāžu siltināšana pēc tās nodošanas ekspluatācijā, vai brīvi stāvošām telpu grupām (dzīvokļiem), kas atrodas šādas ēkas sastāvā - 90%;".

7. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.23.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.23. fiziskai personai par nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā - 90%."

8. Aizstāt 5.punktā skaitli "4.10." ar skaitļiem un vārdu "4.9.1 un 4.23.".

9. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.3punktu šādā redakcijā:

"6.3 Personas atbilstību šo saistošo noteikumu 4.4. un 4.5.apakšpunkta nosacījumiem neietekmē nepilngadīgās personas, kuru dzīvesvieta deklarēta nekustamā īpašuma adresē."

10. Aizstāt 8.punktā skaitli "4.10." ar skaitli "4.9.1".

11. Svītrot 10.punktā vārdus un skaitli "un 4.10.apakšpunktā".

12. Aizstāt 10.1punktā skaitli "4.6." ar skaitli "4.6.1".

13. Papildināt saistošos noteikumus ar 12.1punktu šādā redakcijā:

"12.1 Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.9.1apakšpunktā, atvieglojumus piešķir, ja taksācijas gada 1.janvārī personas deklarētā dzīvesvieta ir nekustamā īpašuma objektā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums."

14. Aizstāt 13.punktā skaitli "4.10." ar skaitli "4.9.1".

15. Aizstāt 14.punktā vārdu un skaitli "un 4.9." ar simbolu un skaitli "-4.9.1".

16. Izteikt 14.1punktu šādā redakcijā:

"14.1 Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.18. vai 4.19.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir par ēkām, kurās šo saistošo noteikumu 4.18. vai 4.19.apakšpunktā norādītie būvdarbi veikti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pabeigti (t.i., būvdarbi pabeigti un ēka pieņemta ekspluatācijā vai veikta atzīme ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu)."

17. Papildināt 14.2punktu aiz vārdiem "atvieglojumus piešķir," ar vārdiem un skaitļiem "ja būvdarbi pabeigti pēc 2013.gada 31.decembra un".

18. Papildināt saistošos noteikumus ar 14.3punktu šādā redakcijā:

"14.3 Ja šo saistošo noteikumu 4.19.apakšpunktā minētajam objektam visu fasāžu siltināšana veikta pirms 2014.gada 1.janvāra, atvieglojumu piešķiršanas priekšnoteikums ir derīgs ēkas energoefektivitātes sertifikāts, kurā ēkai noteiktā energoefektivitātes klase nav zemāka par C klasi."

19. Svītrot 21.punktā skaitli un vārdu "4.10.apakšpunktā,".

20. Aizstāt 22.punktā vārdu un skaitli "un 4.9." ar simbolu un skaitli "-4.9.1".

21. Izteikt 23.3punktu šādā redakcijā:

"23.3 Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.19.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc šo saistošo noteikumu 27.1punktā paredzētās atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā:

23.31. 10 gadus, ja visu fasāžu siltināšana veikta pēc 2013.gada 31.decembra;

23.32. uz ēkas energoefektivitātes sertifikāta derīguma termiņa laiku nepārtrauktu periodu, ja visu fasāžu siltināšana veikta pirms 2014.gada 1.janvāra, bet ne ilgāk kā 10 gadus."

22. Papildināt 24. un 25.punktu aiz skaitļa "4.9.," ar skaitli "4.9.1,".

23. Papildināt saistošos noteikumus ar 26.2punktu šādā redakcijā:

"26.2 Šo saistošo noteikumu 4.1.-4.9.1apakšpunktā minētās personas nāve šo saistošo noteikumu izpratnē uzskatāma par atvieglojumu piešķiršanas pamata zušanu."

24. Aizstāt 27.punktā vārdu un skaitli "un 4.22." ar skaitļiem un vārdu ", 4.22. un 4.23.".

25. Svītrot 27.3.apakšpunktā vārdus "ja šī persona pati vai tās laulātais nav reģistrēta kā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs Rīgas pilsētā,".

26. Izteikt 27.1punktu šādā redakcijā:

"27.1 Par daudzdzīvokļu māju vai brīvi stāvošu telpu grupu (dzīvokļu) atbilstību šo saistošo noteikumu 4.19.apakšpunktā paredzēto nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas nosacījumiem Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk - Būvvalde) veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā viena mēneša laikā:

27.11. no būvdarbu pabeigšanas un ēkas pieņemšanas ekspluatācijā vai atzīmes veikšanas ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu;

27.12. no šo saistošo noteikumu 14.3punktā noteiktā ēkas energoefektivitātes sertifikāta un noteiktas formas pieteikuma (5.pielikums) iesniegšanas Būvvaldē."

27. Aizstāt 28.punktā un 28.1.apakšpunktā skaitli "4.10." ar skaitli "4.9.1".

28. Svītrot 28.3.apakšpunktā vārdus un skaitli "un 4.10.apakšpunktā".

29. Svītrot 28.4.apakšpunktu.

30. Papildināt saistošos noteikumus ar 28.4.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.4.1 persona, kurai ir tiesības uz šo saistošo noteikumu 4.9.1apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, līdz taksācijas gada 15.decembrim kopā ar pieteikumu atvieglojumu saņemšanai iesniedz Pārvaldē izglītības iestādes apliecinājumu par to, ka taksācijas gada 1.janvārī turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas)."

31. Aizstāt 28.7.apakšpunktā, 2., 3. un 4.pielikumā vārdus "Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļa" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "Būvvalde" (attiecīgā locījumā).

32. Svītrot 28.7.apakšpunktā vārdus "(turpmāk - RPKAN)".

33. Aizstāt saistošo noteikumu tekstā saīsinājumu "RPKPAN" ar vārdu "Būvvalde" (attiecīgā locījumā).

34. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Rīgas domes 2012.gada 18.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.198

Rīgas pilsētas būvvaldei
Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050

(Iesniedzējs: nosaukums; vārds, uzvārds)
(reģistrācijas Nr., personas kods)
(adrese)
(e-pasts)
(tālrunis)

PIETEIKUMS

Lūdzu izvērtēt nekustamā īpašuma _________________________ (adrese) Rīgā, _____________(kadastra Nr.), atbilstību Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" 4.19.apakšpunktā minētajiem kritērijiem nodokļa atvieglojumu saņemšanai.

Apliecinu, ka:

1) ēkai ___________________________ (adrese) Rīgā, _________________ (kadastra Nr.), ir veikta visu fasāžu siltināšana (būvdarbi pabeigti ________________________________ (datums)) un ir saņemts energoefektivitātes sertifikāts (______________________________________ (datums, numurs, klase));

2) nodokļa maksātājs par 1.punktā minēto nekustamo īpašumu ir:
       
(nosaukums/vārds, uzvārds; reģistrācijas Nr./personas kods).
Pieteikumam pievienots (vajadzīgo atzīmēt):  
energoefektivitātes sertifikāts;    
citi dokumenti:     .
Atbildi uz pieteikumu vēlos saņemt
(atzīmēt vienu atbildes saņemšanas veidu):
pa pastu;
Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā;
elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pastu.
(iesniedzēja paraksts un atšifrējums) (datums)"

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2016.gada 29.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.230 "Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

1.1. Ar grozījumiem Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.198) tiek palielināts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu apmērs personām, kas pašas ir bērni invalīdi, vai personām, kuru dzīvesvieta deklarēta kopā ar bērnu invalīdu - no 50% uz 90%.

1.2. Papildus tiek ieviestas divas jaunas nodokļa maksātāju kategorijas, kas ir tiesīgas saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus:

- apgādnieku zaudējušās personas līdz 24 gadu vecumam, ja tās turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā;

- fiziskās personas, kas maksā nekustamā īpašuma nodokli par dzīvojamajām ēkām, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā.

1.3. Tiek paredzēts, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus varēs saņemt arī par ēkām, kurām visu fasāžu siltināšana veikta pirms 2014.gada 1.janvāra (šobrīd atvieglojumi piemērojami tikai par ēkām, kuru fasāžu siltināšana veikta pēc 2013.gada 31.decembra).

1.4. Tiek svītrots apakšpunkts, kas paredz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, jo šādi atvieglojumi piemērojami jau uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta otrās daļas pamata.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu apmērs personām, kas pašas ir bērni invalīdi, vai personām, kuru dzīvesvieta deklarēta kopā ar bērnu invalīdu, paaugstināts līdz 90% no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summas, lai ģimenēm, kurās aug bērns invalīds, finansiālais atbalsts būtu lielāks, nekā ģimenēm ar vienu bērnu (šobrīd - 50%).

2.2. Šobrīd saistošo noteikumu Nr.198 4.9.apakšpunktā paredzēts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums personām, kuru aprūpē ir bērns, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju. Līdz šim apgādnieku zaudējušās personas nevarēja saņemt atvieglojumu ilgāk kā līdz pilngadības sasniegšanai. Ar grozījumiem paredzot tiesības apgādnieku zaudējušām personām saņemt atvieglojumus līdz 24 gadu vecumam, ja tās turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā, tiek nodrošināta šādu personu vienlīdzība ar ģimenēs augošajiem jauniešiem, kas var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ar šādiem pašiem nosacījumiem.

2.3. Saistošo noteikumu Nr.198 4.10.apakšpunkta svītrošana ir nepieciešama, jo pēc 2015.gada 30.novembrī pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", kas stājās spēkā 2016.gada 1.janvārī, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem atvieglojumi par visiem nekustamajiem īpašumiem (neatkarīgi no tā, cik ilgi konkrētais īpašums ir bijis personas īpašumā vai valdījumā) piešķirami jau uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" pamata, tāpēc minētais saistošo noteikumu Nr.198 apakšpunkts tikai dublē likumu un praksē netiek piemērots.

2.4. Šobrīd nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piemērojami tikai par ēkām, kuru fasāžu siltināšana veikta pēc 2013.gada 31.decembra. Ņemot vērā faktu, ka iedzīvotāji ir pastiprināti veikuši visu ēku fasāžu siltināšanu jau kopš 2009.gada pavasara, lai nodrošinātu šai iedzīvotāju grupai vienlīdzīgus apstākļus attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, saistošie noteikumi Nr.198 papildināti ar iespēju saņemt atvieglojumus par daudzdzīvokļu mājām, kurām visu fasāžu siltināšana veikta arī pirms 2014.gada 1.janvāra, ar nosacījumu, ka Rīgas pilsētas būvvaldē ir iesniegts derīgs ēkas energoefektivitātes sertifikāts, kurā ēkas energoefektivitātes klase nav zemāka par C klasi. Ar grozījumiem papildus precizēts, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi uz saistošo noteikumu Nr.198 4.19.apakšpunkta pamata piešķirami tikai ēkām, kurām fasāžu siltināšana veikta pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, bet nevis jaunuzceltām būvēm, kurām fasāžu siltināšana iekļauta jau ēkas būvprojektā.

2.5. Saistošo noteikumu Nr.198 grozījumi attiecībā uz dzīvošanai paredzētajiem īpašumiem, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā, pieņemti, pamatojoties uz 2016.gada aprīlī notikušo Rīgas domes pārstāvju tikšanos ar Mangaļsalas iedzīvotājiem, jo tikšanās laikā tika konstatēta nepieciešamība kompensēt iedzīvotājiem no Likuma par ostām 5.panta izrietošos rīcības brīvības ierobežojumus attiecībā uz nekustamajiem īpašumiem ostu teritorijā, kā arī ostas darbības nodarīto kaitējumu iedzīvotājiem, piemēram, putekļus un smakas.

2.6. Lai novērstu dažādas tiesību normu interpretācijas iespējas fizisko personu nāves gadījumos, saistošie noteikumi Nr.198 tiks papildināti ar 26.2punktu, kurā paskaidrots, ka situācijās, kad nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas pamats ir personas atbilstība kādam noteiktam statusam, fiziskās personas nāve uzskatāma par atvieglojumu piešķiršanas pamata zušanu.

2.7. Pēc konsultācijām ar Datu valsts inspekcijas speciālistiem nolemts ar grozījumiem būtiski atvieglot iedzīvotājiem līdzšinējo administratīvo slogu, proti, atcelta prasība noteiktos gadījumos nodrošināt uz personas iesnieguma par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu to pilngadīgo personu parakstus, ar kurām personai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu Nr.198 grozījumu ietekme uz pašvaldības ieņēmumiem plānota:

- saistībā ar bērniem invalīdiem - 18 000 euro;

- saistībā ar īpašumiem Rīgas brīvostas teritorijā - 35 000 euro;

- saistībā ar daudzdzīvokļu mājām, kurām veikta visu fasāžu siltināšana pirms 2014.gada 1.janvāra - 105 000 euro.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu Nr.198 grozījumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu Nr.198 grozījumi administratīvās procedūras neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

2016.gada 18.aprīlī ir notikušas konsultācijas ar Mangaļsalas iedzīvotājiem.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs