Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

LATVIJAS REPUBLIKAS, ZIEMEĻATLANTIJAS LĪGUMA ORGANIZĀCIJAS SABIEDROTO SPĒKU AUGSTĀKĀS VIRSPAVĒLNIECĪBAS EIROPĀ UN SABIEDROTO SPĒKU AUGSTĀKĀS VIRSPAVĒLNIECĪBAS TRANSFORMĀCIJAS KOMANDIERA ŠTĀBA NOLĪGUMS, AR KURU PAPILDINA PARĪZES PROTOKOLU

1. PANTS. DEFINĪCIJAS

2. PANTS. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

3. PANTS. SABIEDROTO SPĒKU ŠTĀBA ATRAŠANĀS VIETA UN PASTĀVĪGĀS ATRAŠANĀS VIETA MAIŅA

4. PANTS. APRĪKOJUMS

5. PANTS. TELPU NEAIZSKARAMĪBA

6. PANTS. SABIEDROTO SPĒKU ŠTĀBA IMUNITĀTE

7. PANTS. IMUNITĀTE UN PRIVILĒĢIJAS AUGSTĀKĀ RANGA PERSONĀLAM

8. PANTS. CITU ORGANIZĀCIJU NORĪKOTO PERSONĀLA LOCEKĻU STATUSS

9. PANTS. SABIEDROTO SPĒKU ŠTĀBA PERSONĀLA SADALĪJUMS UN SKAITS

10. PANTS. IEBRAUKŠANA, IZBRAUKŠANA, DARBS UN UZTURĒŠANĀS

11. PANTS. VIRSPAVĒLNIECĪBAS ŠTĀBA TIESĪBSPĒJA

12. PANTS. PRASĪJUMI

13. PANTS. CIVILAIS PERSONĀLS, KO NODARBINA SABIEDROTO SPĒKU ŠTĀBS

14. PANTS. LĪGUMDARBA IZPILDĪTĀJI; TEHNISKIE EKSPERTI UN SPECIĀLISTI

15. PANTS. DROŠĪBAS SERTIFIKĀTI (NATO PERSONĀLA DROŠĪBAS SERTIFIKĀTI)

16. PANTS. BANKAS PAKALPOJUMI UN VALŪTA

17. PANTS. FISKĀLĀS TIESĪBAS

18. PANTS. VIDES, VESELĪBAS UN DROŠĪBAS AIZSARDZĪBA

19. PANTS. SABIEDRĪBAS HIGIĒNA

20. PANTS. LOCEKĻU UN APGĀDĀJAMO EVAKUĀCIJA

21. PANTS. SARAKSTE UN SAZIŅA

22. PANTS. TELEKOMUNIKĀCIJA

23. PANTS. APSARDZE TELPĀS UN ĀRPUS TĀM

24. PANTS. DROŠĪBA UN SPĒKU AIZSARGĀŠANA

25. PANTS. BRUŅOJUMS

26. PANTS. CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMI UN MEHĀNISKIE TRANSPORTLĪDZEKĻI

27. PANTS. AUTOVADĪTĀJA APLIECĪBA

28. PANTS. REĢISTRĀCIJAS NUMURA ZĪMES

29. PANTS. MILITĀRIE KLUBI, BRAUKŠANAS ATLAIDES UN SPORTA OBJEKTI

30. PANTS. MEDICĪNAS UN ZOBĀRSTNIECĪBAS PAKALPOJUMI

31. PANTS. IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI

32. PANTS. LABKLĀJĪBAS PAKALPOJUMI

33. PANTS. ĪSTENOŠANA UN STRĪDU RISINĀŠANA

34. PANTS. SPĒKĀ STĀŠANĀS

35.PANTS. GROZĪJUMI

36.PANTS. DARBĪBAS ILGUMS UN IZBEIGŠANA

PREAMBULA

Ņemot vērā 1949. gada 4. aprīlī Vašingtonā parakstīto Ziemeļatlantijas līgumu (NATO);

Ņemot vērā 1951. gada 19. jūnijā Londonā parakstīto Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līgumu par to bruņoto spēku statusu;

Ņemot vērā 1995. gada 19. jūnijā Briselē parakstīto Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības - mieram", līgumu par šo valstu bruņoto spēku statusu un visus tā protokolus, kas ir spēkā Latvijas Republikas teritorijā;

Ņemot vērā 1952. gada 28. augustā Parīzē parakstīto Protokolu par starptautisko militāro štābu, kas izveidoti saskaņā ar Ziemeļatlantijas līgumu, statusu;

Ievērojot Ziemeļatlantijas Padomes pilnvaras aktivēt un deaktivēt NATO militārās struktūras, kurām ir starptautiskais statuss;

Vēloties noslēgt papildu nolīgumus un vienošanās par tādu militāro struktūru izveidošanu un darbību, kurām ir piešķirts statuss saskaņā ar Parīzes protokolu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī par šajās struktūrās norīkotā personāla nosacījumiem;

Izvērtējot, ka NATO ar valstīm, kas ir NATO partnerības un sadarbības programmu dalībvalstis, var panākt citas vienošanās, lai veicinātu šo valstu pilsoņu spēju darboties vai funkcionēt kā NATO vadīto spēku neatņemamai daļai vai darboties NATO Starptautiskajā militārajā štābā;

Atzīstot, ka Ziemeļatlantijas Padome var pieņemt lēmumu slēgt nolīgumus ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, Eiropas Savienību un citām starptautiskām organizācijām, valsts pārvaldes organizācijām, nevalstiskajām organizācijām un starptautiskajiem tribunāliem, kuros šīs organizācijas var piedalīties vai kā citādi atbalstīt NATO objektus, funkcijas un darbības, kurām ir piešķirts statuss saskaņā ar Parīzes protokolu un šo papildu nolīgumu;

Un saprotot, ka šā nolīguma izpildei un atbalsta prasību piemērošanai var būt nepieciešami turpmāki izpildes noteikumi;

LATVIJAS REPUBLIKA, ZIEMEĻATLANTIJAS LĪGUMA ORGANIZĀCIJAS SABIEDROTO SPĒKU AUGSTĀKĀ VIRSPAVĒLNIECĪBA EIROPĀ UN SABIEDROTO SPĒKU AUGSTĀKĀS VIRSPAVĒLNIECĪBAS TRANSFORMĀCIJAS KOMANDIERA ŠTĀBS, TURPMĀK SAUKTAS - PUSES, ATBILSTOŠI PROTOKOLA 16. PANTA 2. PUNKTAM IR NOSLĒGUŠAS ŠĀDU NOLĪGUMU:

1. PANTS

DEFINĪCIJAS

Šajā nolīgumā (turpmāk saukts "Papildu nolīgums") termins:

1) "Nolīgums" ir 1951. gada 19. jūnijā Londonā parakstītais Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas dalībvalstu līgums par to bruņoto spēku statusu;

2) "Protokols" ir 1952. gada 28. augustā Parīzē parakstītais Protokols par starptautisko militāro štābu, kas izveidoti saskaņā ar Ziemeļatlantijas līgumu, statusu;

3) "PfP SOFA" ir 1995. gada 19. jūnijā Briselē parakstītais Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības - mieram", līgums par to bruņoto spēku statusu, tostarp šā līguma 1995. gada 19. jūnija Papildu protokols, 1997. gada 19. decembra Turpmākais papildu protokols un visi turpmākie tā protokoli, kas stājas spēkā Latvijas Republikas teritorijā;

4) "SHAPE" ir NATO Sabiedroto spēku Eiropā augstākā virspavēlnieka štābs;

5) "SACEUR" ir NATO Spēku virspavēlnieks Eiropā;

6) "HQ SACT" ir Sabiedroto spēku virspavēlnieka štābs transformācijas jautājumos;

7) "SACT" ir Sabiedroto spēku virspavēlnieks transformācijas jautājumos;

8) "Virspavēlniecības štābs" ir attiecīgi SHAPE vai HQ SACT, kā definēts Protokola 1. pantā, kā arī jebkura cita nākamā virspavēlniecība vai tiesību pārņēmēja organizācija;

9) "Sabiedroto spēku štābs" šajā papildu nolīgumā un papildus tam, kas minēts Protokola 1. pantā, ir visas NATO militārās struktūras, kurām atbilstīgi Ziemeļatlantijas Padomes lēmumam un, kā paredzēts Ziemeļatlantijas Padomes 1969. gada 19. maijā pieņemtajā lēmumā Par NATO militāro struktūru aktivēšanas un reorganizācijas procedūrām miera laikā un par starptautiskā statusa un starptautiskā finansējuma piešķiršanas noteikumiem (C-M(69)22), ir piešķirts statuss Protokolā saskaņā ar Protokola 14. pantu;

10) Statuss, kas piešķirts NATO aģentūrām, izriet no Otavas līguma. Tomēr, ja NATO aģentūru hartā norādīts, ka šādas aģentūras personālam ir piešķirts statuss saskaņā ar Parīzes protokolu, šis papildu nolīgums neatkarīgi no šā panta 9. punkta ir jāpaplašina attiecībā uz personālu, kuru ir norīkojusi vai algo šī aģentūra vai tai pakārtotās struktūrvienības Latvijas Republikā;

11) "NATO partnerības un sadarbības programmas" ir visas NATO partnerības un sadarbības iniciatīvas, kas veidotas, pamatojoties uz ģeogrāfiskām vai funkcionālām attiecībām, ko apstiprinājusi Ziemeļatlantijas Padome;

12) "Starptautiskās un nevalstiskās organizācijas un starptautiskie tribunāli" ir organizācijas, kas piedalās NATO darbībās Latvijas Republikā izvietotā vai tajā kā citādi darbojošās sabiedroto spēku štāba aizbildnībā vai tās atbalstam, kuras ir apstiprinājusi Ziemeļatlantijas Padome un par kurām attiecīgais sabiedroto spēku štābs ir pienācīgi ziņojis Latvijas Republikai;

13) "Sabiedroto spēku štāba vadītājs" ir vecākā atbildīgā amatpersona (militārā vai civilā), kas konkrētajā laikā ir pilnvarota vai iecelta pārstāvēt Sabiedroto spēku štābu;

14) "Locekļi" ir, saskaņā ar un papildus Protokola 3.panta 1.punkta (a) un (b) apakšpunktiem, un PfP SOFA Turpmākam papildu protokolam, ir:

a) darbam Sabiedroto spēku štābā norīkotais personāls, kas pieder attiecīgās valsts sauszemes, jūras vai gaisa bruņotajiem spēkiem, kura ir:

1) Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas dalībvalsts;

2) PfP SOFA dalībvalsts vai

3) piedalās citās NATO partnerības un sadarbības programmās.

b) civilais personāls, kas ir:

1) Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas dalībvalsts valstspiederīgie, kurus tā algo un kuri ir norīkoti darbam Sabiedroto spēku štābā;

2) PfP SOFA dalībvalsts valstspiederīgie, kurus tā algo un kuri ir norīkoti darbam Sabiedroto spēku štābā;

3) NATO partnerības un sadarbības programmās iesaistītas dalībvalsts valstspiederīgie, kurus tā algo un kuri ir norīkoti darbam Sabiedroto spēku štābā; vai

4) Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas dalībvalsts valstspiederīgie, ko nodarbina Sabiedroto spēku štābs Ziemeļatlantijas Padomes noteiktajās kategorijās (NATO starptautiskie civilie darbinieki).

c) Darbam sabiedroto spēku štābā norīkotais militārais un civilais personāls no valstīm, kas piedalās NATO partnerības un sadarbības programmās, bet kuras nav Nolīguma, Protokola vai PfP SOFA dalībvalstis.

15) "Apgādājamais" ir jebkura persona, kuru ir atzinusi nosūtītāja valsts vai Sabiedroto spēku štābs par locekļa apgādājamo personu;

16) "Papildu elements" šajā papildu nolīgumā ir visas padotības struktūrvienības, NATO atdalītās vienības un ārpus NATO esošās atdalītās vienības, tostarp pagaidu štābi vai vienības, valsts vai starptautiskās atbalsta vienības un militārie valsts pārstāvji un sakaru biroji, NATO aģentūras kopā ar sakaru grupām un virsniekiem.

2. PANTS

VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

1. Puses sekmē Nolīguma, Protokola, PfP SOFA un šā papildu nolīguma izpildi, tostarp pieņemot un īstenojot nepieciešamos tiesību aktus, un cenšas sadarboties ar Sabiedroto spēku štābu visproduktīvākajā veidā, lai efektīvi īstenotu minētos nolīgumus.

2. Šā papildu nolīguma mērķis ir sekmēt Sabiedroto spēku štāba darbību un pasargāt minētā štāba un tā locekļu veselumu un neatkarību. Tiesības, ko Latvijas Republika ir piešķīrusi locekļiem un apgādājamajiem, ir piešķirtas NATO interesēs un Sabiedroto spēku štāba atbalstam, nevis šo personu personīgajam labumam. Virspavēlniecība un Sabiedroto spēku štābs joprojām ir šo tiesību pārvaldītājs.

3. Šā papildu nolīguma mērķis ir nodrošināt atbilstību Ziemeļatlantijas Padomes pieņemtajiem lēmumiem, kā arī NATO noteikumiem un politikai. Attiecīgi ar to tiek saprasts, ka oficiālās darbības ir tādas, kas tiek veiktas, izpildot Sabiedroto spēku štāba misiju un uzdevumus, kā arī tādas, kas tiek veiktas ar Sabiedroto spēku štāba ārpusbudžeta līdzekļu nodrošinājumu.

4. Neatkarīgi no darbību būtības tiek saprasts, ka Latvijas Republika negūst ieņēmumus no Sabiedroto spēku štāba darbībām vai īpašuma.

5. Sabiedroto spēku štābam ir atļauts izmantot savu karogu un izlikt to kopā ar NATO, NATO un partnervalstu, un NATO partnerības un sadarbības programmās piedalošos valstu karogiem, kā arī citu organizāciju karogiem saskaņā ar šim štābam piemērotajiem spēkā esošajiem noteikumiem. Sabiedroto spēku štābs, ievērojot vienīgi NATO noteikumus, drīkst arī izstrādāt pats savu emblēmu un oficiālo zīmogu. Šīm štāba zīmotnēm ir jābūt pilnībā aizsargātām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un oficiālajam zīmogam pēc Sabiedroto spēku štāba pieprasījuma ar attiecīgo Latvijas Republikas iestāžu starpniecību ir jābūt atzītam un paziņotam attiecīgajās Latvijas Republikas valdības nodaļās un aģentūrās.

6. Ja vien Sabiedroto spēku štābs nav sniedzis starptautisko finansējumu saskaņā ar C-M(69)22, procedūras, kas saskaņotas atbilstoši šā papildu nolīguma 3. pantam un 4. panta 1., 2. un 5. daļai, un galvojums, kas sniegts šā papildu nolīguma 16. panta 1. daļā, nedrīkst pārsniegt to, kas noteikts divpusējos un daudzpusējos nolīgumos starp NATO un/vai partnervalstīm; par Sabiedroto spēku štāba finansējumu, administrāciju un atrašanās vietu valstis, kas piedalās šajos pasākumos, var noslēgt atsevišķu vienošanos. Turklāt šā papildu nolīguma 9. panta 1., 2. un 5. daļu piemēro tikai tādam sabiedroto spēku štābam, kurā ir norīkots miera laika personāls, ko pilnvarojusi Ziemeļatlantijas Padome.

7. Papildu elementiem, kas pievienoti Sabiedroto spēku štābam un ar kuriem atbalsta Sabiedroto spēku štābu un tā personālu, kā arī šo personu apgādājamos, neskarot statusu, kas piešķirts saskaņā ar Nolīgumu vai piemērojot citas vienošanās, kas noslēgtas saskaņā ar Nolīgumu vai kā citādi, ir piešķirams tāds pats statuss, kāds ir piešķirts Sabiedroto spēku štābam un tā locekļiem un to apgādājamajiem šajā papildu nolīguma 5., 6., 10., 12. un 14. pantā ar 32. panta starpniecību, neskarot Sabiedroto spēku štāba statusu.

3. PANTS

SABIEDROTO SPĒKU ŠTĀBA ATRAŠANĀS VIETA UN PASTĀVĪGĀS ATRAŠANĀS VIETAS MAIŅA

1. Sabiedroto spēku štāba miera laika atrašanās vieta Latvijas Republikā ir jāizveido attiecīgajam Virspavēlniecības štābam un Latvijas Republikai attiecīgi vienojoties. Sabiedroto spēku štāba pastāvīgās atrašanās vietas maiņa miera laikā ir jāsaskaņo sarunu procesā starp Latvijas Republiku un attiecīgo Virspavēlniecības štābu.

2. Latvijas Republika atlīdzina Sabiedroto spēku štābam izmaksas, kas jāmaksā šā papildu nolīguma 13. panta 1. un 2. daļā norādītajam civilajam personālam un kas pienākas šim personālam saskaņā ar attiecīgi piemērojamajiem NATO un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ja Latvijas Republikas vienpusēja lēmuma dēļ Sabiedroto spēku štābs, kas izveidots saskaņā ar šo protokolu, tiek slēgts, samazināts vai pārvietots, kā rezultātā personāls zaudē darbu vai tiek pārvietots.

3. Nekas šajā pantā nav interpretējams kā tāds, kas liedz vai pieprasa attiecīgajai NATO iestādei lemt par Sabiedroto spēku štāba pārcelšanas izmaksu un ar to tieši saistīto izmaksu finansēšanu.

4. PANTS

APRĪKOJUMS

1. Ņemot vērā Nolīguma IX panta 3. punktu un Protokola 4. un 8. pantu un rīkojoties pēc Virspavēlniecības štāba pieprasījuma, Latvijas Republika veic visus nepieciešamos pasākumus, lai piedāvātu tādu zemi, ēkas un pastāvīgu aprīkojumu, kas nepieciešams Sabiedroto spēku štābam lietošanai. Latvijas Republika šos saskaņotos aktīvus dara pieejamus Sabiedroto spēku štābam bez maksas un nepiemērojot nodevas, nodokļus vai licences maksas, kā tas paredzēts turpmāk 17. pantā. Sīkākus datus, kas attiecas uz konkrēto Sabiedroto spēku štābu, nosaka atsevišķā vienošanās dokumentā.

2. Neatkarīgi no iepriekš minētā Sabiedroto spēku štābam ir jābūt tiesīgam patstāvīgi noslēgt līgumu par zemi, ēkām, aprīkojumu un pakalpojumiem, par ko jāsaņem vienīgi Latvijas Republikas piekrišana, ar noteikumiem, kas ir ne mazāk labvēlīgi kā tie, kas piemērojami Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Pēc Sabiedroto spēku štāba pieprasījuma Latvijas Republika nodrošina šo tiesību izpildei visu nepieciešamo palīdzību.

3. Latvijas Republika ieceļ valsts iestādi, kas rīkojas kā izpildītājs, kurš atbildīgs par Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atļauju turēšanu, un šajā gadījumā Sabiedroto spēku štābs sadarbojas atļauju iegūšanas procesā, pēc pieprasījuma nekavējoties sniedzot visu atbilstošo informāciju, dokumentāciju un tehniskos pētījumus. Par atļaujām no Sabiedroto spēku štāba netiek iekasēta maksa.

4. Sabiedroto spēku štābs bez turpmāka paziņojuma vai licencēm drīkst tieši vai ar koncesionāra starpniecību ierīkot ēdnīcas, atpūtas telpas un kafejnīcas un arī ir tiesīgs piešķirt savās telpās (turpmāk, tostarp nometnēs, materiāli tehniskajās bāzēs un nodibinājumos) koncesijas attiecībā uz tādu pakalpojuma funkciju nodibināšanu kā, piemēram, frizētavas un skaistumkopšanas saloni, veļas mazgātavas un ķīmiskās tīrītavas, banku un ceļojumu pakalpojumu iestādes. Savukārt koncesionāriem ir jāievēro Latvijas Republikas normatīvie akti par licencēm un atļaujām.

5. Kad Sabiedroto spēku štābam vairs nav nepieciešami aktīvi, kas iegādāti, izmantojot starptautisko finansējumu, un aktīvi (tostarp zeme, ēkas un pastāvīgs aprīkojums), ko Latvijas Republika bez maksas (izņemot nominālo maksu) nodevusi Sabiedroto spēku štāba lietošanā, tiem piemēro Protokola 9. pantā noteiktās procedūras.

5. PANTS

TELPU NEAIZSKARAMĪBA

1. Sabiedroto spēku štāba telpas ir neaizskaramas. Ja Latvijas Republikas amatpersonām savu oficiālo funkciju veikšanai ir nepieciešama piekļuve šīm telpām, tām ir jāsaņem Sabiedroto spēku štāba vadītāja vai tā ieceltā pārstāvja atļauja.

2. Šā papildu nolīguma nosacījumi attiecas arī uz piekļuvi Sabiedroto spēku štāba telpām, kurās ir izvietotas apakšvienības, NATO aģentūras, citu valstu vienības, kas nav Latvijas Republikas vienības, vai arī starptautiskās un nevalstiskās organizācijas un starptautiskie tribunāli, kas izvietoti Sabiedroto spēku štāba telpās. Par citiem nosacījumiem, kas neattiecas uz piekļuvi, var noslēgt divpusēju vienošanos ar Latvijas Republiku.

3. Pēc pieprasījuma un tā, kā noteicis Sabiedroto spēku štāba vadītājs, Latvijas Republikas darba inspekcijas iestādēm var tikt dota piekļuve tām Sabiedroto spēku štāba zonām pārbaudes veikšanai saprātīgā laikā, kurās darbojas personas, kas nodarbinātas saskaņā ar šā papildu nolīguma 13. panta 2. daļu (vietējais algotais personāls).

4. Nekas šajā pantā nav interpretējams kā tāds, kas varētu skart Sabiedroto spēku štāba arhīvu un citu oficiālo dokumentu vai Protokola 13. pantā sniegtās verifikācijas procedūras neaizskaramību. Tas arī nedod Latvijas Republikas darba inspekcijai tiesības veikt funkcijas attiecībā uz NATO starptautisko civilpersonu norīkojumiem vai nodarbinātību, vai attiecībā uz personālu, ko Sabiedroto spēku štābs ir kādā citādā veidā iesaistījis savās darbībās saskaņā ar šā papildu nolīguma 32. panta 1. daļu. Sabiedroto spēku štābam ir jāsadarbojas ar šīm iestādēm, lai palīdzētu tām veikt savus pienākumus. Šajā pantā norādīto telpu pārbaudes drīkst veikt tikai ar Sabiedroto spēku štāba vadītāja atļauju un saskaņā ar piemērojamajiem nolīgumiem par drošību un NATO drošības noteikumiem.

6. PANTS

SABIEDROTO SPĒKU ŠTĀBA IMUNITĀTE

Imunitāte pret konfiskāciju, arestu vai citiem izpildes pasākumiem, kas minēti Protokola 11. panta 2. daļā, skar bez izņēmuma visu infrastruktūru, priekšmetus vai līdzekļus, kas pieder Sabiedroto spēku štābam vai jebkuram citam, kas rīkojas Sabiedroto spēku štāba vārdā, vai ir nodoti štāba rīcībā. Šis noteikums netiek attiecināts uz Latvijas Republikas vienībām, kas norīkotas darbam Sabiedroto spēku štābā Latvijas Republikā, ja īpašums, uz kuru attiecas izpildes pasākumi, pieder Latvijas Republikai, ja vien izpilde netiek vērsta pret Sabiedroto spēku štābu.

7. PANTS

IMUNITĀTE UN PRIVILĒĢIJAS AUGSTĀKĀ RANGA PERSONĀLAM

1. Sabiedroto spēku štāba augstākā ranga un komandējošiem virsniekiem (NATO OF-6 un augstāka pakāpe) un līdzvērtīgas pakāpes civilajām amatpersonām uz misijas izpildes laiku tiek piešķirta šāda imunitāte un privilēģijas, ar nosacījumu, ka šīs personas ieņem starptautisku amatu:

a) imunitāte pret Latvijas Republikas tiesu un administratīvo iestāžu jurisdikciju, tai skaitā, apcietināšanu vai aizturēšanu;

b) pie viņiem atrodošos personisko papīru un oficiālo dokumentu neaizskaramība;

c) tādi paši atvieglojumi attiecībā uz valūtu vai apmaiņu, kādi tiek piešķirti līdzvērtīga statusa ārvalstu diplomātiskajam personālam Latvijas Republikā;

d) tāda pati imunitāte un atvieglojumi Latvijas Republikā attiecībā uz personisko bagāžu, kāda tiek piešķirta līdzvērtīga statusa ārvalstu diplomātiskajam personālam; un

e) imunitāte pret Latvijas Republikas jurisdikciju attiecībā uz izteikumiem un veiktajām darbībām, tostarp rakstiskiem izteikumiem, kas izdarīti, personai pildot amatpersonas pilnvaras un rīkojoties sava pilnvarojuma robežās.

2. Šajā pantā "starptautisks amats" ir amats, kas tā identificēts Ziemeļatlantijas Padomes lēmumā vai starptautiskā nolīgumā, vai vienošanās dokumentā.

3. Ievērojot šajā pantā minētos nosacījumus un tad, ja Sabiedroto spēku štāba vadītājam ir zemāka pakāpe nekā NATO pakāpe OF-6 vai līdzvērtīga civilā pakāpe, iepriekš minētā imunitāte ir piemērojama arī vadītājam un tā vietniekam. Personālam, kurš pilda citas funkcijas un kuram pakāpe ir zemāka par NATO pakāpi OF-6 vai līdzvērtīgu civilo pakāpi, piešķir šajā pantā norādīto statusu pēc Virspavēlniecības štāba pieprasījuma.

4. Ja šajā pantā minētās personas ir Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikā un Latvijas Republika tos ir norīkojusi darbam Sabiedroto spēku štābā, šīm personām ir piemērojama vienīgi šā panta 1. daļas b) un e) apakšpunktā norādītā imunitāte un privilēģijas.

5. Šajā pantā minētā imunitāte attiecībā uz viņu veiktās misijas periodu saglabājas arī pēc norīkojuma beigām.

6. Šajā pantā minētā imunitāte tāpat attiecas arī uz jebkura Sabiedroto spēku štāba augstākā ranga un komandējošiem virsniekiem (NATO OF-6 un augstāka pakāpe) un līdzvērtīgas pakāpes civilajām amatpersonām, kas izvietotas ārpus Latvijas Republikas, ja šīs personas amatpersonas pilnvaru ietvaros ir ieradušās Latvijas Republikā.

7. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija ar Sabiedroto spēku štāba atbalstu izveido un uztur pašreizējo sarakstu, kurā ietver personas, kurām šā panta 1.-5. punktā minētā imunitāte un privilēģijas ir piešķirtas pilnā vai daļējā apjomā. Sabiedroto spēku štābs sadarbojas ar Latvijas Republikas iestādēm, lai sekmētu atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un nepieļautu pārmērīgu slogu, ko rada piešķirtā imunitāte un privilēģijas; tas nozīmē, ka statuss tiek piešķirts nevis to personu labumam, kas to saņem, bet lai dotu šīm personām iespēju pildīt savas funkcijas Ziemeļatlantijas līguma īstenošanai.

8. Imunitāti var atsaukt attiecīgi SACEUR vai SACT pēc Latvijas Republikas pieprasījuma, ja imunitāte pretējā gadījumā varētu kavēt tiesiskā procesa parasto gaitu, un ar nosacījumu, ka šis atsaukums netraucē pildīt to dotās pavēles.

8. PANTS

CITU ORGANIZĀCIJU NORĪKOTO PERSONĀLA LOCEKĻU STATUSS

Ja vien personālam, ko norīkojusi starptautiskā vai nevalstiskā organizācija vai starptautiskais tribunāls, jau nav piešķirts statuss saskaņā ar atsevišķiem nolīgumiem vai vienošanās dokumentiem, kuros Latvijas Republika ir līgumslēdzēja puse, šādiem personāla locekļiem, kuri ir norīkoti darbam Sabiedroto spēku štābā vai darbojas tā atbalstam, un viņu apgādājamajiem pēc Sabiedroto spēku štāba paziņojuma Latvijas Republikai ir jāpiešķir tāds pats statuss, kāds ir locekļiem un viņu apgādājamajiem saskaņā ar šo papildu nolīgumu.

9. PANTS

SABIEDROTO SPĒKU ŠTĀBA PERSONĀLA SADALĪJUMS UN SKAITS

1. Miera laikā attiecīgais Virspavēlniecības štābs ir tiesīgs palielināt personālu katrā Sabiedroto spēku štābā katru gadu par 10 %. Sabiedroto spēku štābs iepriekš informē Latvijas Republiku par šādu palielinājumu un drīkst palielināt vēl vairāk, ja tam iepriekš piekritusi Latvijas Republika. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumiem, kad palielinājums ir veikts atbilstoši Ziemeļatlantijas Padomes pieņemtajiem lēmumiem.

2. Sabiedroto spēku štābam un Latvijas Republikai iepriekš par to konsultējoties, Sabiedroto spēku štābs ir tiesīgs palielināt pilnvarotā personāla sadalījumu un skaitu par vairāk nekā 10% virs līmeņa, kāds tas ir šā papildu nolīguma parakstīšanas dienā (vai faktiskā palielinājuma, kas apstiprināts saskaņā ar šā panta 1. daļu) mācību un NATO vadīto operāciju sagatavošanas un izpildes laikā.

3. Sabiedroto spēku štābs katru gadu informē Latvijas Republiku par faktisko Sabiedroto spēku štāba personāla sadalījumu un skaitu, un imunitātes un pilnvaru sekmēšanas nolūkā sniedz atbilstīgu informāciju par locekļu un viņu apgādājamo norīkošanu, tostarp par apgādājamo uzturēšanās Latvijas Republikā pagarinājumiem saskaņā ar šā papildu nolīguma 32. pantu. Sabiedroto spēku štābs un Latvijas Republikas ieceltās iestādes sīki izstrādā attiecīgo procedūru.

4. Ja visu veidu treniņus vai mācības vada Sabiedroto spēku štābs vai formējumi šā štāba vadībā, Latvijas Republika drīkst pieprasīt, lai Sabiedroto spēku štābs sniedz iepriekšēju paziņojumu un saņem apstiprinājumu par šīm darbībām.

5. Bez attiecīgas Ziemeļatlantijas Padomes vai Latvijas Republikas atļaujas nedrīkst izveidot nekādus papildu elementus (kā definēts šā papildu nolīguma 1. panta 16. punktā), izņemot tos, kas izveidoti vai par kuriem ir sniegts paziņojums par izveidošanu līdz šā papildu nolīguma parakstīšanas dienai.

10. PANTS

IEBRAUKŠANA, IZBRAUKŠANA, DARBS UN UZTURĒŠANĀS

1. Papildus atbrīvojumiem, kas sniegti Nolīguma III panta 1. punktā un Protokola 4. pantā, bet neskarot tiesības un pienākumus, kas noteikti Nolīguma III panta 4. un 5. punktā un Protokola 4. panta b) un c) apakšpunktā, locekļi, kas nav Latvijas Republikas valstspiederīgie ir atbrīvojami no vīzu prasībām, un locekļi, kas nav Latvijas Republikas valstspiederīgie un viņu apgādājamie ir atbrīvojami no Latvijas Republikas vīzu un imigrācijas prasībām, kā arī pienākumiem, kas saistīti ar uzturēšanos un reģistrāciju. Apgādājamie, ievērojot reciprocitātes kritērijus un Latvijas Republikas noteiktās procedūras, ir atbrīvojami no prasības nokārtot darba atļauju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2. Latvijas Republika atļauj locekļiem praktiski darboties visās profesijās, kas ir saistītas vienīgi ar Sabiedroto spēku štāba oficiālajām darbībām, neprasot nekāda veida valsts vai sīkāka dalījuma nodevas, licences vai diplomus un/vai nodokļus valsts vai zemākā pārvaldes līmenī. Šis nosacījums vienlīdzīgi attiecināms arī uz locekļu apgādājamajiem, kas iesaistīti šāda veida darbībās

3. Latvijas Republika iekļauj jebkādu Sabiedroto spēku štābu, kas ir izvietots tās teritorijā, Latvijas Republikā pārstāvēto starptautisko organizāciju reģistrā, un, neskarot Nolīguma III pantu un Protokola 5. pantu, izdod visiem locekļiem, kas nav Latvijas Republikas valsts piederīgie, un viņu apgādājamajiem tādas pašas akreditētas personas apliecības, kādas tiek izsniegtas Latvijas Republikā pārstāvētajām starptautiskajām organizācijām, pilnībā atzīstot, ka šī procedūra neskar nekādu turpmāku statusu vai tiesības.

4. Locekļi un viņu apgādājamie, kas nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, uzturas Latvijas Republikā, lai sniegtu atbalstu Sabiedroto spēku štābam, kas izvietots Latvijas Republikā, un viņu uzturēšanās ir saistīta vienīgi ar Sabiedroto spēku štābu. Attiecīgi viņi uzturas kā pagaidu nerezidenti, lai arī cik ilgs būtu norīkojuma vai līguma periods. Tādējādi šiem locekļiem un viņu apgādājamajiem, kas uzturas Latvijas Republikā, nekādā veidā nav piemērojami termini "pastāvīgais iedzīvotājs" vai "pastāvīgi dzīvojošais" Latvijas Republikā.

11. PANTS

VIRSPAVĒLNIECĪBAS ŠTĀBA TIESĪBSPĒJA

1. Virspavēlniecības štābs saskaņā ar Protokolu ir juridiska persona un ir tiesīga slēgt līgumus un iegādāties, turēt un realizēt īpašumu, kā arī slēgt starptautiskas vienošanās, neslēdzot nekādas turpmākas vienošanās ar Latvijas Republiku.

2. Latvijas Republika atzīst, ka Sabiedroto spēku štābs var saskaņā ar savu iekšējo kārtību pārstāvēt vai kā citādi realizēt savu tiesībspēju, proti, slēgt līgumus un iegādāties, turēt un realizēt īpašumu, kā arī slēgt starptautiskas vienošanās Virspavēlniecības štāba vārdā, kad ir atbilstīgi pilnvarots to darīt.

3. Ja Sabiedroto spēku štābs pieprasa, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija rīkojas šāda štāba vārdā juridiskajos jautājumos, kuros Sabiedroto spēku štābs ir ieinteresētā persona. Sabiedroto spēku štābs atlīdzina Latvijas Republikai tikai tos izdevumus, kurus Sabiedroto spēku štābs ir iepriekš piekritis atlīdzināt.

4. Ar to saprot, ka Sabiedroto spēku štābs, kas ir izveidots, NATO dalībvalstīm un/vai partnervalstīm divpusēji vai daudzpusēji vienojoties, var realizēt savu tiesībspēju rīkoties savā vārdā, kā noteikts Latvijas Republikas normatīvajos aktos, un tā izveidotajos un kontrolētajos ietvaros. Tas neietekmē Virspavēlniecības štāba vai NATO statusu, tiesības un saistības.

12. PANTS

PRASĪJUMI

1. Ievērojot ierobežojumus, kas norādīti Nolīguma XV pantā un Protokola 16. pantā, un ņemot vērā šā papildu nolīguma 11. panta 4. daļu, prasījumi par zaudējumiem vai kaitējumu personām vai īpašumam Latvijas Republikā, kas radušies Sabiedroto spēku štāba darbību vai citu NATO operāciju vai mācību rezultātā Latvijas Republikā, un ko koordinējušas attiecīgās Latvijas Republikas iestādes, ir jāspriež un jārisina saskaņā ar Nolīguma VIII pantu un Protokola 6. pantu.

2. Virspavēlniecības štābs ir tiesīga sevi apdrošināt pret saistībām un šādi atbrīvot sevi no obligātās apdrošināšanas, kas tiek prasīta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3. Pēc Sabiedroto spēku štāba pieprasījuma, prasījumi, kas rodas saistībā ar līgumu izpildi, ir jārisina un jāspriež Latvijas Republikai, ar nosacījumu, ka šajos līgumos ir ietverta atsauce uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4. Latvijas Republika ieceļ nepieciešamās kontaktpersonas savā administrācijā, kas nodarbojas ar atlīdzības prasījumu kārtošanu.

13. PANTS

CIVILAIS PERSONĀLS, KO NODARBINA SABIEDROTO SPĒKU ŠTĀBS

1. Sabiedroto spēku štābs var slēgt tiešas vienošanās par NATO starptautisko civilpersonu algošanu.

a) Nosacījumi par šādu personu nodarbināšanu ir regulējami tikai saskaņā ar piemērojamiem NATO noteikumiem un darba līgumiem. Strīdi saistībā ar šādu nodarbinātību ir risināmi vienīgi saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem, ko apstiprinājusi Ziemeļatlantijas Padome. Šādu prasījumu iesniegšana Latvijas Republikas tiesu iestādēs, tribunālos, aģentūrās vai līdzīgās vietās nav atļauta, un gadījumā, ja NATO starptautiskās civilpersonas censtos izmantot valsts administratīvo vai tiesu iestādi darba strīdu risināšanai, Latvijas Republikas iestādēm ir jāinformē attiecīgā administratīvā vai tiesu iestāde par to, ka tas neietilpst tās kompetencē.

b) Saskaņā ar Protokola 7. panta 2. punktu NATO starptautiskās civilpersonas ir atbrīvotas no visiem nodokļiem, kā arī no iemaksām Latvijas Republikas sociālās apdrošināšanas un pensiju fondos no atalgojuma, kas tām tiek maksāts par darbu, kas veikts NATO starptautisko civilpersonu statusā.

2. Kā paredzēts Nolīguma IX panta 4. punktā, Sabiedroto spēku štābs drīkst nodarbināt vietējo civilo darbaspēku (vietējo algoto personālu) saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā darba devējs, kas nodarbina personālu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

a) NATO noteikumos vai, ja ir iesaistītas atbalsta vienības, nosūtošās valsts noteikumos, ir jāizstrādā amatu administrēšanas un klasificēšanas sistēma, kā noteikts spēkā esošajos divpusējos vai daudzpusējos vienošanās dokumentos.

b) Sabiedroto spēku štāba un vietējā algotā personāla darba strīdus risina saskaņā ar attiecīgajiem NATO noteikumiem, neskarot tomēr šā personāla tiesības uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto tiesisko aizsardzību.

c) Sabiedroto spēku štābam ir jāievēro prasība saskaņā ar Latvijas Republika likumu "Par sociālo apdrošināšanu" veikt obligātos valsts sociālās apdrošināšanas maksājumus no atalgojuma, kas tiek maksāts vietējam algotajam personālam. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek veiktas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Valsts atbalsta vienības, starptautiskās, daudznacionālās, starpvaldību un nevalstiskās organizācijas un starptautiskie tribunāli nodrošinās šo prasību ievērošanu attiecībā uz vietējo algoto personālu Latvijas Republikā.

3. Šā panta 1. daļā minētais civilais personāls, kas ir Latvijas Republikas pilsoņi, var tikt pakļauti Latvijas Republikas militārajam dienestam. Latvijas Republika minēto civilo personālu neiesauc militārajā dienestā, tostarp militārajās mācībās, ja to pieprasa Sabiedroto spēku štābs.

14. PANTS

LĪGUMDARBA IZPILDĪTĀJI, TEHNISKIE EKSPERTI UN SPECIĀLISTI

1. Sabiedroto spēku štābs var neatkarīgi un saskaņā ar NATO noteikumiem iegādāties preces un pakalpojumus, noslēdzot līgumus atbilstoši saistību tiesībām un tiesiskajam regulējumam publisko iepirkumu jomā ar juridisku vai fizisku personu (tajā skaitā, tehnisko ekspertu un speciālistu) tieši vai noslēdzot līgumus ar komersantu kā starpnieku.

2. Komersanti, kas ir līgumdarba izpildītāji, ir atbrīvojami no Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz uzņēmējdarbības licencēšanas un reģistrācijas noteikumiem, ja tie ir:

a) Latvijas Republikā nereģistrētie komersanti;

b) Latvijas Republikas nerezidenti;

c) sniedz tehnisko ekspertīzi vai kā citādi veic speciālistu un konsultatīvās funkcijas; un

d) Latvijas Republikā izpilda līgumu tikai ar Sabiedroto spēku štābu vai tā atbalstam.

Darbinieku nodarbināšanas noteikumus, pienākumu sniegt pārskatus un ieturēt nodokļus un sociālās iemaksas, izņemot turpmāk minētos gadījumus, nosaka saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem nolīgumiem.

3. Līgumdarbiniekiem, kurus nodarbina šā panta 2. daļā definētais līgumdarba izpildītājs vai kuri tiek nodarbināti saskaņā ar līgumu ar Sabiedroto spēku štābu, kā noteikts šā panta 1. daļā, un atrodas Latvijas Republikā tikai ar mērķi izpildīt līgumu ar Sabiedroto spēku štābu vai veikt darbības tā atbalstam Latvijas Republikā, un tie nav Latvijas Republikas pilsoņi vai personas, kas pastāvīgi uzturas Latvijas Republikā, uz līguma darbības laiku Latvijas Republika piešķir šādu statusu, ievērojot ierobežojumus, kādi noteikti locekļiem šajā papildu nolīgumā:

a) atbrīvo no vīzu, uzturēšanās un reģistrācijas prasībām atbilstoši šā papildu nolīguma 10.panta pirmajai daļai; tas attiecas arī uz viņu apgādājamajiem;

b) atbrīvo no prasības nokārtot darba atļauju atbilstoši šā papildu nolīguma 10.panta pirmajai daļai;

c) atbrīvo no muitas nodevām un nodokļiem par viņu mājsaimniecības preču ievešanu saskaņā ar saskaņā ar šā papildu nolīguma 17. pantu;

d) atzīst autovadītāja apliecības, kā noteikts šā papildu nolīguma 27. pantā; tas attiecas arī uz viņu apgādājamajiem;

e) atļauj atbalstīt un piedalīties Sabiedroto spēku štāba morāles un labklājības stiprināšanas darbībās; tas attiecas arī uz viņu apgādājamajiem;

f) nodrošina izglītības pakalpojumu pieejamību saskaņā ar 31. pantu un apgādājamo labklājību saskaņā ar 32. pantu.

4. Līgumdarbinieki netiek atbrīvoti no ienākuma nodokļa maksājumiem par darbu Sabiedroto spēku štābā saskaņā ar šo papildu nolīgumu. Attiecīgi šāda ienākuma aplikšana ar nodokļiem tiek noteikta saskaņā ar piemērojamajiem starptautiskajiem nolīgumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Attiecībā uz sociālajām iemaksām, Līgumdarbinieki ir atbrīvoti no valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām Latvijas Republikā, ja tie dokumentāli ir apstiprinājuši savu dalību citā sociālās drošības sistēmā.

5. Ņemot vērā šā panta 4. daļu, Latvijas Republika nosaka, vai līgumdarba izpildītāja darbinieki un viņu apgādājamie ir uzskatāmi par personām, kurām Latvijas Republikā ir nodrošināta dzīvesvieta, vai par pastāvīgiem iedzīvotājiem.

6. Sabiedroto spēku štābs informē Latvijas Republiku par līgumdarba izpildītājiem un līgumdarbiniekiem, kuriem piešķirams iepriekš minētais statuss, un par līguma izbeigšanu ar līgumdarbiniekiem, līgumdarbinieku atsaukšanu vai statusa, ko piešķīris Sabiedroto spēku štābs, anulēšanu.

7. Latvijas Republika līgumdarbiniekiem izsniedz nepieciešamās identifikācijas kartes, lai nodrošinātu viņiem statusu un no tā izrietošos atbrīvojumus.

15. PANTS

DROŠĪBAS SERTIFIKĀTI (NATO PERSONĀLA DROŠĪBAS SERTIFIKĀTI)

Šī papildu nolīguma 13.pantā minētajam civilajam personālam, kā arī šī papildu nolīguma 14.pantā minētajiem līgumdarbiniekiem, tehniskajiem ekspertiem un speciālistiem izsniedz NATO personāla drošības sertifikātu saskaņā ar NATO noteikumiem. Latvijas Republika izsniedz NATO personāla drošības sertifikātu Latvijas Republikas pilsoņiem.

16. PANTS

BANKAS PAKALPOJUMI UN VALŪTA

1. Atbilstoši Nolīguma XIV pantam un Protokola 12. pantam Sabiedroto spēku štābs var atvērt un turēt bankas kontus un pasta kontus, kā arī veikt jebkādu valūtu norēķinus. Šiem kontiem nepiemēro Latvijas Republikas valūtas noteikumus un valsts ārkārtas pasākumus un normatīvo regulējumu attiecībā uz banku un pasta kontiem. Latvijas Republika nodrošina kontus, kurus tur Sabiedroto spēku štābs un kuros glabājas saskaņā ar C-M (69)22 piešķirtais finansējums. Sabiedroto spēku štābs var bez konvertēšanas ierobežojumiem turēt visu veidu naudu un valūtu. Uz Sabiedroto spēku štābu, kuram ir piešķirts starptautiskais finansējums saskaņā ar C-M (69)22, un uz visiem tā turētajiem kontiem attiecas NATO Finanšu noteikumos ietvertās procedūras, attiecīgā finanšu kontroliera vadība un kontrole un revīzijas, ko veicis Sabiedroto spēku štāba un NATO Starptautiskās revidentu padomes revidents.

2. Locekļiem un viņu apgādājamiem nedrīkst ierobežot piekļuvi bankas un pasta kontu atvēršanai un turēšanai Latvijas Republikā. Lai arī locekļu un viņu apgādājamo personiskie bankas un pasta konti parasti ir pakļauti attiecīgajam šo kontu regulējumam, tomēr locekļiem, kas nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, un viņu apgādājamajiem atļauj neierobežoti veikt pārskaitījumus uz kontiem Latvijas Republikā un no tiem. Latvijas Republika var pieprasīt, lai nosūtošā valsts apliecina summas un norēķinu informāciju.

17. PANTS

FISKĀLĀ IMUNITĀTE UN TIESĪBAS

1. Latvijas Republika negūst ieņēmumus no Sabiedroto spēku štāba darbībām vai īpašuma. Atbilstoši Protokola 8. pantam un Nolīguma XI pantam Sabiedroto spēku štābs Latvijas Republikā ir atbrīvots no visiem nodokļiem, nodevām un maksām. Sīkāks atbrīvojumu izklāsts ir sniegts šajā pantā, un to precīzākai īstenošanai var noslēgt divpusējas vienošanās. Atbrīvojumi neattiecas uz Latvijas Republikas valsts atbalsta vienībām, izņemot, kā paredzēts šajā pantā un rīkojoties Sabiedroto spēku štāba vārdā vai kā štāba sastāvdaļa.

2. Sabiedroto spēku štābu atbrīvo no nodokļiem, nodevām un maksām, kas attiecas uz licenču un atļauju iegādi, neatkarīgi no tā, kādā līmenī tās var būt iekasējamas par štāba oficiālajām darbībām, tostarp, bet ne tikai:

a) Ar ārpus Latvijas Republikas noslēgtajiem komerclīgumiem iegādāto preču, kā arī jebkāda cita īpašuma un pakalpojumu ievešana Latvijas Republikā un atpakaļizvešana;

b) Preču, cita īpašuma un pakalpojumu iegāde Latvijas Republikā, tostarp ēku būvniecība un renovācija Sabiedroto spēku štāba telpās un ārpus tām štāba funkciju atbalstam;

c) Latvijas Republikā saskaņā ar b) apakšpunktu iegādāto preču, cita īpašuma, kā arī pakalpojumu izvešana no Latvijas Republikas, ko realizē Sabiedroto spēku štābs;

d) Jebkāds apgrozījums, līdzekļi vai ienākums, kas gūts vai atgūts ar Sabiedroto spēku štāba dienesta darbību starpniecību un kas var būt nodevu, maksu vai ziedojumu veidā vai procenti, kas gūti no štāba pārvaldītajiem līdzekļiem;

e) dienesta transportlīdzekļu un piekabju iegāde, īpašuma tiesības un ekspluatācija, tostarp publisko ceļu, tiltu, tuneļu, prāmju un tamlīdzīgas infrastruktūras lietošana;

f) Izņemot summas, kas nepārsniedz samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, Sabiedroto spēku štābu atbrīvo no nodokļiem, nodevām, maksām un ceļa nodevām Latvijas Republikā par:

1) degvielām un smērvielām, ko izmanto gaisa kuģiem, kuģiem vai jebkādiem citiem transportlīdzekļiem un piekabēm, kas pieder Sabiedroto spēku štābam vai tiek ekspluatēti tā dienesta darbību atbalstam;

2) degvielām un smērvielām, ko izmanto Sabiedroto spēku štāba lietotajām apkures/dzesēšanas sistēmām vai elektroģeneratoriem;

3) lidmašīnas, vilciena un prāmja biļetēm, ko Sabiedroto spēku štābs iegādājies dienesta komandējumiem;

4) darbībām, ko paredz vides noteikumi un programmas, jo īpaši par īpašuma nodošanu metāllūžņos un utilizāciju un par infrastruktūras izmantošanu;

5) militārajām vajadzībām ražotu radio, TV vai citu telesakaru ierīču un aprīkojuma lietošanu un ekspluatāciju, tostarp par valsts nodevām, licenču maksām un spektra lietošanu;

6) līdzekļiem, kas tiek pārskaitīti Sabiedroto spēku štābam vai no tā.

g) Sabiedroto spēku štābam nosaka tādu pakalpojuma cenu, kas nepārsniedz Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem vai starptautiskajām organizācijām piemērojamo, par šādiem sniegtajiem pakalpojumiem:

(1) ostu, lidostu un lidlauku lietošanu;

(2) vēstuļu un paku nosūtīšanu un saņemšanu uz/no ārvalstīm vai Latvijas Republikas teritorijā, izmantojot Latvijas Republikas pasta dienestus, izņemot pasta izmaksas, kas piemērojamas saskaņā ar starptautiskiem nolīgumiem.

3. Šajā pantā minētie atbrīvojumi attiecas arī uz:

a) preču, cita īpašuma ievešanu vai piegādi un uz pakalpojumiem, ko iegādājusies Latvijas Republika, darbojoties NATO vai konkrēti Sabiedroto spēku štāba interesēs;

b) precēm, citu īpašumu, kā arī pakalpojumiem, ko ievedis vai iegādājies Sabiedroto spēku štābs vai kas ievesti vai iegādāti štāba vārdā Latvijas Republikā, lai tos izmantotu komersanti, kuru pakalpojumus Sabiedroto spēku štābs ir iegādājies, noslēdzot komerclīgumu Latvijas Republikā vai ārpus tās;

c) precēm, piegādēm, citu īpašumu, kā arī pakalpojumiem Sabiedroto spēku štāba morāles un labklājības stiprināšanas programmu darbībām, ar nosacījumu, ka šādas darbības ir pilnībā apstiprinājusi Sabiedroto spēku štāba atbildīgā persona.

4. Ēdnīcas, kafejnīcas un atpūtas telpas:

a) Nodokļu atbrīvojums, kas piešķirts Sabiedroto spēku štābam Protokola 8. pantā un šajā pantā, attiecas uz krājumu, iekārtu un citu preču un pakalpojumu iegādi un ievešanu Latvijas Republikā saprātīgos daudzumos, lai varētu nodrošināt ēdnīcu, atpūtas telpu un kafejnīcu darbu, kas izveidotas, lai pārdotu vai izdalītu šos krājumus, piegādes un pakalpojumus locekļiem un viņu apgādājamajiem.

b) Nepārkāpjot nosūtošo valstu tiesības izveidot un vadīt līdzīgus objektus saskaņā ar Nolīguma XI panta 4. punktu, Sabiedroto spēku štābs var darboties tieši vai ar koncesionāra starpniecību:

1) ēdnīcas, ar kurām saprot veikalus vai apmaiņas punktus, kas izveidoti, lai atvieglotu beznodokļu preču un pakalpojumu sniegšanu un pārdošanu locekļiem, kā norādīts šajā pantā un pielikumā, un viņu apgādājamajiem;

2) kafejnīcas, ar ko saprot ēdināšanas telpas, kurās apkalpo šajā pantā norādītās personas;

3) atpūtas telpas, ar ko saprot telpas šajā pantā norādīto personu socializēšanās veicināšanai, kurās pasniedz vieglas maltītes un dzērienus.

c) Sabiedroto spēku štābu atbrīvo no nodokļiem, ko piemēro ienākumam no ēdnīcas, atpūtas telpu vai kafejnīcu ienākumiem no tirdzniecības vai sniegtajiem pakalpojumiem, vai no citām morāles un labklājības stiprināšanas darbībām, kas veiktas tieši vai ar koncesionāra starpniecību. Sabiedroto spēku štābam piemērotais nodokļu atbrīvojums neattiecas uz ienākumu vai peļņu, kuru gūst koncesionārs un par kuru koncesionāram saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir jāsniedz pārskati nodokļu iekasēšanas vajadzībām.

d) Visas personas, kurām atļauts uzturēties Sabiedroto spēku štāba telpās, tostarp vietējais algotais personāls, visi līgumdarbinieki un apmeklētāji neatkarīgi no valstspiederības, var pirkt vai viņiem var pasniegt pārtiku un dzērienus patēriņam Sabiedroto spēku štāba kafejnīcās vai atpūtas telpās un drīkst iegādāties preces ar Sabiedroto spēku štāba un mācību/pasākuma marķējumu savai personiskajai lietošanai. Tas neattiecas uz pieejamību Sabiedroto spēku štāba ēdnīcām.

e) Locekļiem un viņu apgādājamajiem ir jābūt pieejamai ēdnīcai.

f) Preču iegādei ēdnīcās, kafejnīcās un atpūtas telpās var piemērot vecuma ierobežojumu vai arī tās normēt pēc Sabiedroto spēku štāba ieskatiem vai ievērojot ar Latvijas Republiku noteikto kārtību, piemēram, šā papildu nolīguma pielikumu.

g) Normētās preces nepārdod, ar tām neveic mijmaiņu, nedāvina vai kā citādi nenodod citām personām.

h) Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus attiecībā uz tiesību apjomu preču atļauto daudzumu un izplatīšanas ziņā, un, ja Sabiedroto spēku štābs nav izveidojis pats savas ēdnīcas, atpūtas telpas vai kafejnīcas Latvijas Republikā, locekļiem un viņu apgādājamajiem ir atļauts izmantot tuvākā Sabiedroto spēku štāba vai Latvijas Nacionālo bruņoto spēku ēdināšanas telpas saskaņā ar šajā pantā norādītajiem ierobežojumiem. Tāpat arī locekļi un viņu apgādājamie ir tiesīgi izmantot savas valsts bruņoto spēku telpas, ja bruņotie spēki tam piekrīt un saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem, kas norādīti šajā pantā.

5. Pilntiesīgie locekļi ir locekļi, izņemot tos, ko norīkojusi Latvijas Republika vai kurus nodarbina Sabiedroto spēku štābs un kuri ir Latvijas Republikas pilsoņi vai Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji. Pilntiesīgie locekļi un viņu apgādājamie papildus tiesībām, kas norādītas Protokola 8. panta 2. un 3. pantā, Nolīguma XI panta 4., 5. un 6. punktā un iepriekš minētajos punktos, izmanto turpmāk norādītās tiesības, kuras var tikt ieviestas, noslēdzot abpusēju vienošanos:

a) personiskās lietošanas priekšmetu un mēbeļu ievešana un iegāde saskaņā ar šā papildu nolīguma pielikumu;

b) privātīpašumā esošu mehānisko transportlīdzekļu ievešana un iegāde, kā noteikts šā papildu nolīguma pielikumā. Šādu transportlīdzekļu aizvietošana, ievedot vai iegādājoties tos Latvijas Republikā, ir atbrīvota no nodokļu un nodevu pienākuma, ar nosacījumu, ka iepriekšējie transportlīdzekļi tiek realizēti saskaņā ar šā panta 8. daļu;

c) atbrīvojums no valsts nodevām un licences maksām par personiskajā īpašumā esošām radio, TV un citām telesakaru ierīcēm.

6. Nodokļu politikai attiecībā uz nodokļiem no locekļu ienākuma un kustamā īpašuma ir jābūt tādai, kā noteikts Nolīguma X panta 1. un 2. punktā un Protokola 7. pantā, un tajā cita starpā paredz pilntiesīgajiem locekļiem atbrīvojumus no gada maksas un ceļa nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā.

7. Papildus tiesībām izvest un atpakaļizvest un neskarot Protokola 9. pantu un Sabiedroto spēku štāba tiesības pārdot preces ēdnīcās atpūtas telpās un kafejnīcās, Sabiedroto spēku štābam ir tiesības realizēt iekārtas, pārpalikumus un metāllūžņus. Apzinoties, ka Latvijas Republikai ir pirmpirkuma tiesības, preces var realizēt arī:

a) pārdodot privātpersonām vai komercuzņēmumiem, kas ir attiecīgi pilnvaroti nodarboties ar tirdzniecību Latvijas Republikā, ar nosacījumu, ka tiek veikti Latvijas Republikā paredzētie nodokļu un nodevu maksājumi, pamatojoties uz preces tirgus vērtību tās realizācijas brīdī;

b) bez nodevu vai nodokļu nomaksas, ja prece ir gājusi bojā, nozagta vai sabojāta, ar nosacījumu, ka šos apstākļus un preces realizāciju ir apliecinājušas Latvijas Republikas iestādes attiecīgā dokumentā - metāllūžņu nodošanas veidlapā, muitas dokumentā vai citā atbilstīgā dokumentā;

c) bez nodevu vai nodokļu nomaksas saimnieciskām vienībām, labdarības iestādēm un līdzīgām organizācijām, ar nosacījumu, ka tās ir atbrīvotas no nodokļu nomaksas Latvijas Republikā par ziedotajām precēm.

8. Ņemot vērā šā panta 4. daļas f) un g) apakšpunktā minētos ierobežojumus, preces, ko bez nodevu, nodokļu un maksu piemērošanas iegādājušies locekļi un viņu apgādājamie saskaņā ar šā panta nosacījumiem, nedrīkst realizēt Latvijas Republikā, tās pārdodot, veicot mijmaiņu, vai dāvinot, izņemot:

a) ja tās izved vai atpakaļizved persona, kurai ir piešķirtas privilēģijas;

b) ja realizāciju veic personas, kurām piešķirtas vienādas privilēģijas;

c) tās ir zemas vērtības viesmīlības apliecinājuma dāvanas;

d) ziedojumi saimnieciskām vienībām, labdarības iestādēm un līdzīgām organizācijām, ar nosacījumu, ka tās ir atbrīvotas no nodokļu nomaksas Latvijas Republikā;

e) ja prece ir gājusi bojā, nozagta vai sabojāta, ar nosacījumu, ka šos apstākļus un preces realizāciju ir apliecinājušas Latvijas Republikas kompetentās iestādes attiecīgā dokumentā - metāllūžņu nodošanas veidlapā, muitas dokumentā vai citā atbilstīgā dokumentā;

f) ja preces realizācijas brīdī tiek nomaksāti Latvijas Republikā piemērotie nodokļi un/vai nodevas, pamatojoties uz preces tirgus vērtību.

9. Minētās tiesības Sabiedroto spēku štābam ir piešķirtas savas misijas veikšanai, un locekļi un viņu apgādājamie šajā saistībā negūst nekādas individuālās tiesības, kas izriet no šā papildu nolīguma. Tiesību administrēšana ir pakļauta Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Sabiedroto spēku štāba vadībai, kura:

a) savu pilnvaru robežās veic attiecīgos pasākumus, lai pārraudzītu, vai noteikumi par atbrīvošanu no nodokļiem tiek pareizi piemēroti, un lai nepieļautu ļaunprātīgu rīcību;

b) var lūgt Latvijas Republikas palīdzību, lai celtu apsūdzību par ļaunprātīgu rīcību;

c) pieprasa, lai visi locekļi un viņu apgādājamie paraksta paziņojumu par ierašanos Sabiedroto spēku štābā, apstiprinot šajā pantā noteiktos ierobežojumus;

d) atbilstoši Nolīguma XII panta 1. punktam un Protokola 4. pantam var noslēgt divpusējas vienošanās ar Latvijas Republiku par šajā pantā minēto tiesību uzskaiti un pārvaldību.

10. Lai pārbaudītu Sabiedroto spēku štāba un pilntiesīgo locekļu statusu atbilstīgi šim nolīgumam attiecībā uz veidlapām, kas nepieciešamas, lai veiktu beznodokļu pirkumus ārpus Latvijas Republikas, kā arī preču ievešanu, izvešanu un atpakaļizvešanu, Latvijas Republika ieceļ iestādi, kas pārbauda Sabiedroto spēku štāba vai ar tā starpniecību iesniegtās veidlapas.

11. Sabiedroto spēku štābs iesniedz Latvijas Republikas kompetentajai iestādei sarakstu ar personām, kurām piešķirtas tiesības saskaņā ar šo papildu nolīgumu. Precizitātes nodrošināšanai šādi saraksti ir iesniedzami ik mēnesi.

12. Atbrīvojumu piešķir nodokļiem vai maksām, ko Latvijas Republika varētu piemērot pēc šā papildu nolīguma parakstīšanas.

13. Šā nolīguma nosacījumi neaizstāj NATO infrastruktūras projektu finansēšanas un Spēju pakešu īstenošanas procedūras, kā arī neierobežo un neaizstāj tiesības, ko Latvijas Republika ir piešķīrusi atsevišķai valstij vai starptautiskām un nevalstiskajām organizācijām, un starptautiskiem tribunāliem.

14. Nekas šajā pantā nav jāsaprot kā tāds, kas ierobežo vai kā citādi mazina procedūras un tiesības, kas piešķirtas Latvijas Republikai saskaņā ar Nolīgumu, jo īpaši IX panta 2. punktu, XI panta 1. punktu un XII panta 2. punktu.

18. PANTS

VIDES, VESELĪBAS UN DROŠĪBAS AIZSARDZĪBA

1. Neskarot Nolīguma II pantu un ņemot vērā šajā papildu nolīgumā norādītos atbrīvojumus, Latvijas Republikas normatīvie akti attiecībā uz vides aizsardzību piemērojami tieši tādā veidā, kādā tie piemērojami Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, un kalpo par standarta minimumu Sabiedroto spēku štābam, līdzīgi kā tiek piemēroti attiecīgie NATO standartizācijas nolīgumi un vadlīnijas.

2. Sabiedroto spēku štābs, kā noteikts šā panta 6. daļā, ar Latvijas Republikas atbalstu analizē Sabiedroto spēku štāba darbību atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vides aizsardzības jomā. Šajos izvērtējumos cita starpā ietver iespējamo ietekmi uz vidi un tās seku identifikāciju un novērtējumu, lai mazinātu iespējamo kaitīgo ietekmi uz vidi, un, ja tā ir neizbēgama, lai veiktu atbilstīgus sanācijas pasākumus. Šajā saistībā īpaša uzmanība ir jāveltī darbībām, kas saistītas ar degvielu, smērvielu un munīcijas lietošanu un glabāšanu, kā arī attiecībā uz gāzu emisijām, trokšņa līmeni, treniņu un mācību zonām un visu veidu atkritumu utilizāciju.

3. Munīciju, smagus priekšmetus un bīstamus materiālus transportē saskaņā ar Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, ievērojot arī Latvijas Republikā spēkā esošos starptautiskos aktus, kā arī attiecīgos NATO standartizācijas nolīgumus un vadlīnijas.

4. Ja Sabiedroto spēku štābs veic būvniecības un inženiertehniskos darbus, attiecīgais štābs nosaka minimālos standartus vides, būvniecības un inženiertehnisko darbu jomā (tostarp veselības un drošības standartus), kas būtu pielīdzināmi standartiem un noteikumiem, ko piemēro Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Neskarot saistības, kas attiecas uz vietējā darbaspēka nodarbināšanu saskaņā ar Nolīguma XI panta 4. punktu, Sabiedroto spēku štābs cenšas pēc iespējas ievērot Latvijas Republikas arodveselības un darba drošības noteikumus, un, ja juridisku, operatīvu vai kādu citu iemeslu dēļ tas tehniski nav iespējams, Latvijas Republikas iestādes un Sabiedroto spēku štābs bez kavēšanās vienojas par citiem vēlamās aizsardzības panākšanas līdzekļiem.

5. Preču ievešanu un pārtikas un preču krājumu piegādes veic saskaņā ar Latvijas Republikas sanitārajiem noteikumiem, izņemot gadījumus attiecībā uz to preču ievešanu, ko izmanto tikai Sabiedroto spēku štābs savās telpās vai ko ieved izplatīšanai štāba telpās izveidoto ēdnīcu, kafejnīcu un atpūtas telpu tīklā.

6. Attiecīgās Latvijas Republikas iestādes palīdz izvērtēt Sabiedroto spēku štāba darbību atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vides aizsardzības jomā, kā arī iepriekš minētajām vadlīnijām, informācijai par noteikumiem un standartiem, kā arī konsultē Sabiedroto spēku štābu, ja Latvijas Republikā noteiktie standarti ir stingrāki par tiem, kas noteikti piemērojamajās starptautiskajās konvencijās. Minētos Latvijas Republikas standartus attiecīgās Latvijas Republikas iestādes iesniedz Sabiedroto spēku štābam angļu valodā.

7. Jautājums par visiem ar vides aizsardzību saistītajiem nodokļiem, nodevām un maksām ir risināms saskaņā ar šā papildu nolīguma 17. pantu.

19. PANTS

SABIEDRĪBAS HIGIĒNA

1. Sabiedroto spēku štābs ar Latvijas Republikas atbalstu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus cilvēku, dzīvnieku un augu infekcijas slimību novēršanas un kontroles jomā, un augu kaitēkļu novēršanas un kontroles jomā.

2. Latvijas Republika ārkārtas situācijā, kas skar infekcijas slimību izplatību valsts vai starptautiska mērogā, sniedz palīdzību un līdzekļus. Sabiedroto spēku štābs nodrošina piekļuvi saviem objektiem saskaņā ar šā papildu nolīguma 5. pantu.

3. Sabiedroto spēku štābs un Latvijas Republika nekavējoties informē viens otru par smagas epidēmiskas infekcijas slimības uzliesmojumu vai aizdomām par uzliesmojumu, izplatīšanos un novēršanu, un par veiktajiem pasākumiem.

4. Ja Sabiedroto spēku štābs uzskata, ka ir jāveic veselības aizsardzības pasākumi tam lietošanai piešķirtajos objektos un telpās, šo pasākumu izpilde ir jāsaskaņo ar kompetentajām Latvijas Republikas iestādēm.

5. Minētos Latvijas Republikas noteikumus un visu saistīto informāciju kompetentās Latvijas Republikas iestādes iesniedz Sabiedroto spēku štābam angļu valodā atbilstoši šī papildu nolīguma 33.pantā noteiktajam.

20. PANTS

LOCEKĻU UN APGĀDĀJAMO EVAKUĀCIJA

Ievērojot atsevišķas vienošanās ar attiecīgajām nosūtošajām valstīm, valstīm, kas ir norīkojušas locekļus darbam Sabiedroto spēku štābā, ārkārtas situācijās piešķir atļauju ierasties Latvijas Republikā sava personāla un viņu apgādājamo evakuācijai. Latvijas Republika un Sabiedroto spēku štābs saskaņo attiecīgas procedūras, lai nodrošinātu to locekļu un viņu apgādājamo evakuāciju, kurus neevakuē nosūtošā valsts.

21. PANTS

SARAKSTE UN SAZIŅA

1. Lai nodrošinātu oficiālo saziņu un saraksti, Sabiedroto spēku štābam nodrošina neierobežotu piekļuvi fiksētās līnijas, mobilā un satelīttelefona sistēmām, interneta pakalpojumiem, telesakaru un citiem informācijas un saziņas pakalpojumiem, tostarp radio un TV virszemes un satelīta pakalpojumiem un pasta pakalpojumiem Latvijas Republikā, neatkarīgi no tā, vai tie ir komerciālie vai publiski pieejamie pakalpojumi.

2. Sabiedroto spēku štābam nodrošina tādu piekļuvi militārās saziņas, kurjera un pasta pakalpojumiem, kāda piemērojama Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

3. Sabiedroto spēku štābs un Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas līgumslēdzēja puse saskaņā ar Ziemeļatlantijas Padomes apstiprināto politiku, NATO standartizācijas līgumu 2109 un turpmākajiem līgumiem var ierīkot un ekspluatēt uz sava rēķina fiksētās līnijas, mobilā un satelīttelefona sistēmas, interneta pakalpojumus, pasta un kurjera pakalpojumus un jebkādus citus sakaru un informācijas sistēmas pakalpojumus Latvijas Republikā oficiālajai un privātai Sabiedroto spēku štāba un tā locekļu lietošanai.

4. Sabiedroto spēku štābam atļauj izveidot, ekspluatēt un lietot klasificēto un neklasificēto tīklu sistēmas un drošu un šifrētu sakaru līdzekļus Latvijas Republikā, kā arī veikt šo sistēmu pārraudzību drošības un citos atļautos nolūkos.

5. Kā noteikts Nolīguma XI panta 3. punktā, Sabiedroto spēku štāba pastam vai saziņai, kas marķēta vai kā citādi norādīta kā oficiālā, nepiemēro nekādus ierobežojumus, inspekcijas, cenzūru, aizkavēšanu vai kādu citu Latvijas Republikas iestāžu kontroli, ja vien Sabiedroto spēku štābs neatsakās no šīs imunitātes.

6. Sabiedroto spēku štābs ir tiesīgs sūtīt un saņemt oficiālo korespondenci un paku sūtījumus ar kurjeru vai aizzīmogotās somās, piemērojot imunitāti un privilēģijas, ko piešķir diplomātiskajiem kurjeriem un somām.

7. Sabiedroto spēku štābu pārstāvošo nosūtītāju valstu oficiālo korespondenci un paku sūtījumus var sūtīt pa diplomātiskajiem kanāliem vai militārā pasta pakalpojumu kanāliem, ja tādi ir pieejami, nepiemērojot tiem Latvijas Republikas ierobežojumus, pārbaudes, cenzūru, aizkavēšanu vai citu kontroli.

22. PANTS

TELEKOMUNIKĀCIJA

1. Sabiedroto spēku štābs, turpmāk vienojoties ar attiecīgajām Latvijas Republikas iestādēm par iekārtu atrašanās vietu un tehniskajiem datiem, var ievest, izveidot, piekļūt, ekspluatēt un uzturēt uz laiku vai pastāvīgi štāba telpās vai ārpus tām tādu telesakaru aprīkojumu un militārās radiostacijas, kāds štābam varētu būt nepieciešams oficiālajām vajadzībām, militāro vingrinājumu un mācību nodrošināšanai, ārkārtas situācijām vai morāles un labklājības stiprināšanas darbībām.

2. Latvijas Republika ir atbildīga un uzņemas saistības par spektra pārvaldību. Frekvences, ko izmanto Sabiedroto spēku štābs, un to parametrus nosaka Sabiedroto spēku štābs un Latvijas Republikas par spektra pārvaldību atbildīgās iestādes saskaņā ar attiecīgās NATO iestādes izstrādātajām procedūrām. Sabiedroto spēku štābs un Latvijas Republika veic visus nepieciešamos pasākumus, lai izvairītos vai novērstu nevēlamus traucējumus savā starpā vai ar civilajiem telesakaru dienestiem un elektroenerģijas aprīkojumu. Sabiedroto spēku štābs var veikt nepieciešamos drošības pasākumus, lai pasargātu Sabiedroto spēku štāba telesakarus Latvijas Republikā drošības un spēka aizsardzības nodrošināšanai, iepriekš saskaņojot to ar attiecīgajām Latvijas Republikas iestādēm.

3. Telesakaru aprīkojumu un militārās radiostacijas izmanto tikai oficiālām vajadzībām saskaņā ar iepriekšējo daļu.

4. Latvijas Republika atbrīvo Sabiedroto spēku štābu no jebkādām frekvenču spektra maksām.

5. Pieteikumus kabeļu telefona un telegrāfa/datu sistēmām un kontūriem iesniedz saskaņā ar attiecīgās NATO iestādes izstrādātajām procedūrām.

6. Telesakaru operatoru un regulatoru kritēriji, noteikumi un darba un pakalpojumu tarifi nedrīkst būt nelabvēlīgāki par tiem, kādus piemēro Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

7. Ierīkojot un ekspluatējot telesakaru aprīkojumu, Sabiedroto spēku štābs piemēro Starptautiskās elektrosakaru savienības apstiprinātos nosacījumus un visus citus starptautiskos vai reģionālos telesakaru noteikumus, kas ir saistoši Latvijas Republikai, kā arī Latvijas Republikas normatīvos aktus telesakaru jomā. Sabiedroto spēku štābam piemēro šo nosacījumu tādā apmērā, kādā to piemēro Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

8. Visam Sabiedroto spēku štābam ir tiesības sūtīt un saņemt ziņojumus un datus šifrētā veidā.

23. PANTS

APSARDZE TELPĀS UN ĀRPUS TĀM

1. Saskaņā ar Nolīguma VII panta 10. punktu un Protokola 4. panta b) punktu Sabiedroto spēku štābs ir tiesīgs apsargāt telpas, kurās tas ir izvietots. Sabiedroto spēku štāba drošības darbinieki var veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu kārtību, disciplīnu un drošību šajās telpās. Pēc attiecīga lūguma saņemšanas, Latvijas Republika, iesaistot kompetento policijas iestādi, sniedz atbalstu Sabiedroto spēku štāba vadītājam vai viņa ieceltajam pārstāvim.

2. Latvijas Republikas kompetentās iestādes ir atbildīgas par kārtības uzturēšanu pasākumos ārpus Sabiedroto spēku štāba. Ārpus Sabiedroto spēku štāba telpām Sabiedroto spēku štāba starptautisko drošības personālu izmanto tikai Nolīgumā minētos apstākļos un saskaņā ar tā nosacījumiem.

3. Saskaņā ar Nolīguma VII panta 5. punkta b) apakšpunktu un Protokola 4. pantu Sabiedroto spēku štāba vadītājs vai ieceltais pārstāvis ir nekavējoties jāinformē par jebkura locekļa vai viņa apgādājamā arestu vai citāda veida aizturēšanu.

4. Locekļiem izdotās pavēles, naudas sodus un pavēstes var iesniegt attiecīgā Sabiedroto spēku štāba vadītājam, kuram attiecīgās personas ir piekomandētas.

24. PANTS

DROŠĪBA UN SPĒKU AIZSARGĀŠANA

1. Saskaņā ar NATO Drošības politiku un NATO Spēku aizsardzības politiku Latvijas Republika ir atbildīga par visiem spēku aizsargāšanas aspektiem, tostarp risku novērtējumu, plānošanu, nodrošināšanu un ieviešanu Latvijas Republikas valsts standartos līdzvērtīgai struktūrvienībai (štābam, privātpersonai, grupai utt.) šādos gadījumos:

a) Sabiedroto spēku štāba perimetra aizsardzība;

b) tādu Sabiedroto spēku štāba organizēto sanāksmju aizsardzība, kas notiek ārpus Sabiedroto spēku štāba telpām;

c) īpaši svarīgu personu aizsardzība, kas ir vai nu Sabiedroto spēku štāba personāls, vai apmeklē Sabiedroto spēku štābu, vai kā citādi piedalās Sabiedroto spēku štāba organizētajos pasākumos.

2. Latvijas Republika un Sabiedroto spēku štābs apmainās ar informāciju par spēku aizsargāšanu un drošības apdraudējumiem.

3. Sabiedroto spēku štābs nodrošina spēku aizsardzību tikai Sabiedroto spēku štāba telpās, ja vien iepriekš ar Latvijas Republikas attiecīgajām iestādēm nav noslēgta vienošanās par citu kārtību.

25. PANTS

BRUŅOJUMS

1. Atbilstoši Nolīguma VI pantam Sabiedroto spēku štābs vienojas ar attiecīgajām Latvijas Republikas iestādēm par bruņojuma un munīcijas transportēšanu un uzglabāšanu. Ievērojot panākto vienošanos, kā arī pēc iespējas ievērojot gan nosūtošās valsts, gan Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, Sabiedroto spēku štābs apstiprina iekšējos noteikumus par valdījumā, glabāšanā un transportēšanā esošo militāro bruņojumu un munīciju, lai nodrošinātu, ka locekļu valdījumā vai rīcībā nenonāk bruņojums bez attiecīga pilnvarojuma.

2. Attiecībā uz privātā īpašumā esošā bruņojuma un munīcijas valdījumu, glabāšanu, utilizāciju un nēsāšanu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus.

26. PANTS

CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMI UN MEHĀNISKIE TRANSPORTLĪDZEKĻI

1. Izņemot šajā papildu nolīgumā minētos atbrīvojumus, Sabiedroto spēku štāba darba mehāniskos transportlīdzekļus un piekabes, un locekļu un viņu apgādājamo īpašumā esošos personiskos mehāniskos transportlīdzekļus, piekabes un peldlīdzekļus ekspluatē saskaņā ar Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumiem neatkarīgi no transportlīdzekļa tipa.

2. Sabiedroto spēku štāba dienesta mehāniskajiem transportlīdzekļiem un piekabēm neatkarīgi no tipa piemēro Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumus tādā pašā apmērā, kādā tos piemēro Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

3. Ja Sabiedroto spēku štābs uzskata to par nepieciešamu un pienācīgi ņemot vērā valsts drošību un kārtību un vides aizsardzību, Latvijas Republika attiecībā uz Sabiedroto spēku štāba darba transportlīdzekļiem un piekabēm nepiemēro Latvijas Republikas noteikumus attiecībā uz šādu mehānisko transportlīdzekļu un piekabju būvi, konstrukciju un aprīkojumu neatkarīgi no to tipa.

4. Visu veidu privātā īpašumā esošiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un piekabēm, kas ievesti uz laiku saskaņā ar Nolīguma XI panta 6. punktu un Protokola 8. panta 3. punktu, uz ievešanas laiku piemēro tikai noteikumu minimumu attiecībā uz to būvi, konstrukciju un aprīkojumu, ko piemēro tūristu mehanizētajiem transportlīdzekļiem un piekabēm Latvijas Republikā, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā valsts drošību un kārtību.

5. Attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iepriekš minēto tehnisko standartu sertificēšanu visu veidu dienesta un personiskajiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un piekabēm Sabiedroto spēku štābs drīkst izmantot tehniskos pārbaužu punktus, ko izmanto Latvijas Nacionālie bruņotie spēki, vai, noslēdzot atsevišķu vienošanos, izveidot pats savas tehniskās pārbaudes stacijas. Ja Sabiedroto spēku štābs izveido pats savas tehniskās pārbaudes stacijas, Latvijas Republika sniedz Sabiedroto spēku štābam visu nepieciešamo pamattehniku, kā arī izdod nepieciešamos tehniskās pārbaudes sertifikātus par maksu, kas nav augstāka par Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem noteikto.

27. PANTS

AUTOVADĪTĀJA APLIECĪBAS

1. Nolīguma IV panta nosacījumi ir piemērojami visiem locekļiem un tiek attiecināti uz viņu apgādājamajiem, ja apgādājamais atbilst transportlīdzekļa vadīšanas vecuma ierobežojuma prasībām Latvijas Republikā. Pēc Latvijas Republikas pieprasījuma attiecīgais Sabiedroto spēku štābs izdara atzīmi, apliecinot, ka persona ir Sabiedroto spēku štāba loceklis vai apgādājamais.

2. Kamēr locekļi un apgādājamie atrodas Latvijas Republikā, tie, kas atbilst Latvijas Republikā noteiktajām vecuma prasībām, drīkst iegūt autovadītāja apliecību pēc tam, kad ir izpildījuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

3. Turpmāk vienojoties, Latvijas Republika palīdz Sabiedroto spēku štābam izveidot un akreditēt autovadītāju mācības, testēšanu un apliecības Latvijas Republikā.

28. PANTS

REĢISTRĀCIJAS NUMURA ZĪMES

1. Saskaņā ar šā papildu nolīguma nosacījumiem, Latvijas Republika reģistrē un izdod reģistrācijas numura zīmes Sabiedroto spēku štāba dienesta visu veidu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un piekabēm, kā arī locekļu un viņu pagādājamo personiskajiem visu veidu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un piekabēm.

2. Neskarot 1. daļu vai Nolīguma XI pantu, Sabiedroto spēku štābs, turpmāk vienojoties ar Latvijas Republiku, ir tiesīgs pats reģistrēt visu veidu dienesta mehāniskos transportlīdzekļus un piekabes, ņemot vērā šādus nosacījumus:

a) saskaņā ar turpmāko kārtību, mehānisko transportlīdzekļu reģistrācijas datus ievada Latvijas Republikas reģistrācijas sistēmā un attiecīgi izdod reģistrācijas numura zīmes. Latvijas Republikas kompetentās iestādes sadarbībā ar Ārlietu ministriju šo darbību īstenošanai sniedz nepieciešamo aprīkojumu, kā arī nodrošina piekļuvi attiecīgajām sistēmām un atrašanās vietām.

b) Sabiedroto spēku štābs pēc pieprasījuma sniedz Latvijas Republikas muitas un ceļu satiksmes iestādēm visus datus, kas attiecas uz dienesta mehānisko transportlīdzekļu un piekabju ievešanu, muitošanu un reģistrēšanu.

3. Ja drošības apsvērumu dēļ un spēku aizsargāšanas vajadzībām Sabiedroto spēku štābs uzskata, ka ir nepieciešama uzliekama reģistrācijas numura zīme, Latvijas Republikas kompetentās iestādes sadarbībā ar Ārlietu ministriju pēc Sabiedroto spēku štāba pieprasījuma izsniedz šādu uzliekamu reģistrācijas numura zīmi štāba dienesta un privātajiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem un piekabēm. Šī nav jāsaprot kā brīvprātīga atteikšanās no šā papildu nolīguma 7. un 17. pantā noteiktajām tiesībām un imunitātes.

4. Dienesta mehānisko transportlīdzekļu un piekabju reģistrēšana tiek veikta ar tādiem pašiem nosacījumiem kādi noteikti Latvijas Nacionālo bruņoto spēku mehāniskajiem transporta līdzekļiem un piekabēm. Latvijas Republika reģistrē un izsniedz reģistrācijas numura zīmes un uzliekamās reģistrācijas numura zīmes privātajiem mehāniskajiem transporta līdzekļiem un piekabēm, piemērojot noteikto samaksas kārtību.

5. Šajā pantā minētie nosacījumi nav pretrunā un neskar tiesības, kas piešķirtas Sabiedroto spēku štābam saskaņā ar Protokola 4.,8. un 13.pantu vai nosūtošajai valstij saskaņā ar Nolīguma XI pantu par dienesta transportlīdzekļu pagaidu ievešanu un atpakaļizvešanu saskaņā ar Nolīgumā norādītajiem nosacījumiem un dokumentāciju.

29. PANTS

MILITĀRIE KLUBI, BRAUKŠANAS ATLAIDES UN SPORTA OBJEKTI

Latvijas Republika piešķir locekļiem un apgādājamajiem piekļuvi militārajiem atpūtas objektiem, klubiem un sporta objektiem, kā arī braukšanas atlaides par tādām pašām cenām un likmēm, par kādām tās ir pieejamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku personālam un viņu apgādājamajiem.

30. PANTS

MEDICĪNAS UN ZOBĀRSTNIECĪBAS PAKALPOJUMI

Atbilstoši Nolīguma IX panta 5. punktam Latvijas Republika nodrošina locekļiem un viņu apgādājamajiem iespēju saņemt medicīnas un zobārstniecības pakalpojumus, tostarp hospitalizāciju, saskaņā ar noteikumiem, kuri noteikti vai par kuriem Latvijas Republika vienojas ar attiecīgi Sabiedroto spēku štābu vai nosūtošajām valstīm. Latvijas Republika veic visus nepieciešamos pasākumus, lai būtu izstrādātas procedūras, ko izmanto, lai nepieļautu šādas aprūpes novilcināšanu vai nesniegšanu tā iemesla dēļ, ka loceklim vai viņa apgādājamajam nav Latvijas Republikas personas koda vai identifikācijas numura, vai personas statusa reģistrācijas, vai cita apliecinājuma, ko parasti izmanto Latvijas Republikas pilsoņi.

31. PANTS

IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI

1. Locekļiem un viņu apgādājamajiem nodrošina izglītības un bērnudārza pieejamību, tostarp valodu apmācību, ko nodrošina Latvijas Republikas iestādes (tostarp reģionālās, pašvaldību un tamlīdzīgas iestādes), ar tādiem pašiem nosacījumiem un par tādu pašu mācību maksu, kādu piemēro Latvijas Republikas pilsoņiem.

2. Latvijas Republika atbalsta starptautiskas skolas izveidošanu Sabiedroto spēku štāba apkārtnē un nodrošina, ka šāda skola saņem tādu pašu materiāli tehnisko bāzi un nosacījumus, kādi tiek piešķirti privātskolām Latvijas Republikā. Šis atbalsts ietver arī palīdzību, ko sniedz, lai valsts un starptautiskās iestādes akreditētu šādu skolu. Par starptautiskās skolas izveides kārtību Sabiedroto spēku štābs noslēgs atsevišķu vienošanos ar Latvijas Republikas kompetento iestādi.

3. Sabiedroto spēku štābs Latvijas Republikā ir pilnvarots dibināt un vadīt papildu starptautiskās skolas, kā arī Sabiedroto spēku štābs un/vai nosūtošās valsts vienības var izveidot nosūtošās valsts vienību skolas saskaņā ar nosacījumiem un procedūrām, kas pēc tam ir jāizstrādā. Šādas skolas izstrādā operatīvās un administratīvās procedūras, tostarp, bet ne tikai, izglītības programmas un skolotāju kvalifikācijas prasības pēc saviem noteikumiem un normām. Šādas skolas ir tiesīgas pieteikties atbalsta un materiāli tehniskās bāzes saņemšanai saskaņā ar šā panta 2. daļu.

4. Latvijas Republika atzīst, validē un apliecina šā panta 2. un 3. daļā minētos skolu izdotos diplomus un nodrošina pāreju uz visām Latvijas Republikā pastāvošajām izglītības sistēmām, sākot no pamatskolas, tad vidusskolas/ģimnāzijas līdz augstākās izglītības iestādei/universitātei.

32. PANTS

LABKLĀJĪBAS PAKALPOJUMI

1. Sabiedroto spēku štāba locekļus un apgādājamos par honorāru un, veicot ar to saistīto izmaksu atmaksu, drīkst iesaistīt morāles un labklājības stiprināšanas programmās, ko izstrādājis Sabiedroto spēku štābs saskaņā ar NATO noteikumiem un nosūtošās valsts vienības, lai veicinātu šo programmu īstenošanu. Šāda iesaistīšana nav uzskatāma par nodarbināšanu, un uz to neatkarīgi no iesaistīto personu valstspiederības neattiecas Latvijas Republikas normatīvie akti darba attiecību, nodarbinātības, sociālu iemaksu utt. jomā; arī naudas atmaksām un/vai honorāriem nepiemēro nekādus Latvijas Republikas nodokļus.

2. Locekļa nāves gadījumā vai ja loceklis pamet Latvijas Republiku, šāda locekļa apgādājamie joprojām ir uzskatāmi par apgādājamajiem saskaņā ar šo papildu nolīgumu uz laiku līdz deviņdesmit (90) dienām no nāves vai pārcelšanas dienas, ar nosacījumu, ka šie apgādājamie uzturas Latvijas Republikā. Pēc Sabiedroto spēku štāba lūguma Latvijas Republika var atļaut pagarināt šo deviņdesmit (90) dienu periodu līdz vienam (1) gadam, lai apgādājamie varētu pabeigt skolas gadu, vai kādu citu nepārvaramu apstākļu dēļ, kurus nosaka katrā gadījumā atsevišķi. Ja Latvijas Republikas normatīvie akti paredz labvēlīgākus nosacījumus iepriekš noteikti kārtību nepiemēro, un šādā gadījumā apgādājamie var atteikties no sava statusa, kādu tam paredz šis papildu nolīgums, turpmāk ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

3. Ja Latvijas Republikas izglītības un sociālie dienesti attiecībā uz locekļiem vai viņu apgādājamajiem tiek iesaistīti bez viņus nosūtošās valsts iepriekšēja lūguma, par to informē attiecīgi iesaistīto(-ās) valsts atbalsta vienību(-as) vai Sabiedroto spēku štābu.

33. PANTS

ĪSTENOŠANA UN STRĪDU RISINĀŠANA

1. Puses vienojas veikt nepieciešamos pasākumus, lai atvieglotu šā papildu nolīguma īstenošanu un izpildi.

2. Puses atzīst, ka NATO oficiālās valodas ir angļu valoda un franču valoda. Visa komunikācija un vienošanās saskaņā ar šo papildu nolīgumu parasti notiek angļu valodā.

3. Visus strīdus vai jautājumus, kas Sabiedroto spēku štābam un Latvijas Republikai rodas saistībā ar šā papildu nolīguma izpildi, risina sarunu ceļā un neierosinot nekādu juridisku vai administratīvu tiesvedību. Puses vienojas kopīgi risināt visas savstarpējās nesaskaņas attiecībā uz šā papildu nolīguma interpretāciju vai piemērošanu. Ja strīdu neizdodas atrisināt sarunu ceļā, tas risināms, kā paredzēts Protokola 15. pantā un neierosinot nekādu ārēju juridisku vai administratīvu tiesvedību vai jurisdikciju.

34. PANTS

SPĒKĀ STĀŠANĀS

Šis papildu nolīgums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad rakstveidā ir saņemti visi paziņojumi, ko pa diplomātiskajiem kanāliem ir iesniegušas visas šā papildu nolīguma puses, informējot par šim nolūkam nepieciešamo iekšējo procedūru pabeigšanu. Tomēr uzskatāms, ka šis papildu nolīgums ir piemērojams kopš tā parakstīšanas dienas.

35. PANTS

GROZĪJUMI

1. Šo papildu nolīgumu var grozīt pēc jebkuras Puses lūguma.

2. Grozījumi stājas spēkā šā papildu nolīguma 34. pantā norādītajā kārtībā.

36. PANTS

DARBIBAS ILGUMS UN IZBEIGŠANA

1. Šis papildu nolīgums tiek sākotnēji noslēgts uz diviem (2) gadiem, un pēc šā termiņa izbeigšanās tas paliek spēkā nenoteiktu laiku.

2. Pēc sākotnējā divu (2) gadu termiņa izbeigšanās jebkura no pusēm var jebkurā laikā izbeigt šo papildu nolīgumu, par to iepriekš rakstiski paziņojot pa diplomātiskajiem kanāliem.

3. Šis papildu nolīgums tiek izbeigts pēc viena (1) gada pēc šāda paziņojuma saņemšanas. Tomēr puses, ņemot vērā īpašus apstākļus, var savstarpēji vienoties par šā papildu nolīguma darbības termiņa pagarināšanu uz vēl vienu (1) gadu.

4. Papildu nolīgums ir spēkā neatkarīgi no tā, vai Sabiedroto spēku štābs pastāvīgi atrodas Latvijas Republikas teritorijā.

5. Neskarot Nolīguma XV pantu un Protokola 16. pantu un ņemot vērā šā panta 6. daļu, šis papildu nolīgums paliek spēkā, ja rodas saspīlējums, kas attiecas uz Ziemeļatlantijas Līguma organizāciju. Tomēr noteikumus, kas attiecas uz Sabiedroto spēku štāba atrašanās vietu un personāla sadalījumu un skaitu, saspīlējuma gadījumā nekavējoties pārskata attiecīgais Sabiedroto spēku štābs un Latvijas Republika, lai veiktu visas vēlamās izmaiņas attiecībā uz šā papildu nolīguma piemērošanu. Turklāt šā papildu nolīguma 3. panta 2. daļu nepiemēro gadījumos, ja minētajos apstākļos Latvijas Republika ir uzskatījusi par nepieciešamu veikt pārvietošanu uz citu vietu.

6. Iepriekš minētā saspīlējuma gadījumā katra puse ir tiesīga apturēt jebkādu noteikumu izpildi, ja tas nepieciešams, izņemot šā papildu nolīguma 33. pantu, par to 60 dienas iepriekš informējot pārējās šā papildu nolīguma puses. Ja tiek īstenotas šīs tiesības, Puses nekavējoties apspriežas par pasākumiem, kas veicami, lai atbilstīgi aizstātu noteikumus, kuru izpilde tika apturēta.

TO APLIECINOT, apakšā parakstījušies attiecīgi pilnvarotie ir parakstījuši šo papildu nolīgumu.

Sagatavots trijos eksemplāros angļu valodā.

Latvijas Republikas vārdā

______________________________

Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā vārdā

_______________________________

Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba vārdā

_______________________________

 

PIELIKUMS: LATVIJAS REPUBLIKAS, ZIEMEĻATLANTIJAS LĪGUMA ORGANIZĀCIJAS SABIEDROTO SPĒKU AUGSTĀKĀS VIRSPAVĒLNIECĪBAS EIROPĀ UN SABIEDROTO SPĒKU AUGSTĀKĀS VIRSPAVĒLNIECĪBAS TRANSFORMĀCIJAS KOMANDIERA ŠTĀBA NOLĪGUMS, AR KURU PAPILDINA PARĪZES PROTOKOLU

1. Ņemot vērā šajā papildu nolīgumā noteikto tiesību kontroli, izmantošanu un pārziņu un neskarot privilēģijas, kas piešķirtas saskaņā ar Parīzes protokola 8. panta 2. un 3. punktu un Nolīguma XI panta 5. un 6. punktu, pilntiesīgie locekļi un viņu apgādājamie saņem šādas tiesības attiecībā uz 17. panta īstenošanu, proti, fiskālās tiesības:

a) Personiskās lietošanas priekšmetu, mēbeļu un privāto mehānisko transportlīdzekļu ievešana Nolīguma XI panta 5. un 6. punktā minētajiem mērķiem ir šāda:

1) Personiskās lietošanas priekšmeti un mēbeles: sešu mēnešu laikā pēc pilntiesīgo locekļu un viņu apgādājamo ierašanās vai, ja viņi ierodas atsevišķi, sešu mēnešu laikā pēc pēdējā(-o) apgādājamā(-o) ierašanās, pilntiesīgie locekļi un viņu apgādājamie var ievest savus personiskās lietošanas priekšmetus un mēbeles, nepiemērojot nodokļus un nodevas, savai personiskai lietošanai uz dienesta laiku. Pēc sešu mēnešu perioda beigām viņi drīkst ievest arī papildu personiskās lietošanas priekšmetus un mēbeles, nepiemērojot sūtījumiem nodokļus un nodevas. Jebkurā gadījumā un jebkurā laikā pilntiesīgie locekļi drīkst aizstāt pazaudētos vai lietošanai vairs nederīgos personiskās lietošanas priekšmetus vai mēbeles, kas tika iepriekš ievesti, nepiemērojot nodokļus un nodevas, ievedot citus, kuriem arī nepiemēro nodokļus un nodevas. Šādus priekšmetus un arī citus personiskās lietošanas priekšmetus, kas iegādāti NATO dienesta laikā, var arī izvest atpakaļ, nepiemērojot nodokļus un nodevas.

2) Personiskie mehāniskie transportlīdzekļi (tostarp motocikli, treileri): pilntiesīgie locekļi drīkst uz dienesta laiku ievest savus personiskos mehāniskos transportlīdzekļus neatkarīgi no to tipa savām un savu apgādājamo personiskām vajadzībām, nepiemērojot nodokļus un nodevas. Motociklu definē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3) Atpūtas kuģi (atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos sniegtajai definīcijai), piekabes un atpūtas un tūristu autofurgoni: pilntiesīgie locekļi var uz dienesta laiku ievest savus personiskos atpūtas un tūristu autofurgonus neatkarīgi no to tipa, nepiemērojot tiem nodokļus un nodevas, kas ir viņu personiskās lietošanas priekšmetu un mēbeļu sastāvdaļa, savām un savu apgādājamo personiskām vajadzībām.

4) Paku sūtījumu saņemšana no nosūtītājas valsts ar nosūtītājas valsts vai Sabiedroto spēku štāba vai ar Latvijas pasta sistēmas starpniecību, nepiemērojot sūtījumiem nodokļus un nodevas, ar nosacījumu, ka pakas saturs ir paredzēts savām un savu apgādājamo personiskām vajadzībām. Šajā punktā noteiktais neietekmē jebkādu citu divpusējo līgumu, ko Latvijas Republika noslēgusi ar citām valstīm par pasta sistēmu darbību nosacījumiem.

b) Turpmāk ir sniegts to priekšmetu uzskaitījums, ko pilntiesīgie locekļi un viņu apgādājamie Latvijas Republikā var iegādāties bez nodokļiem un nodevām. Par šādiem pirkumiem Latvijas Republikā piemērojamie nodokļi un nodevas tiek vai nu nepiemēroti, vai arī atmaksāti saskaņā ar Latvijas Republikā noteikto kārtību:

1) Personiskās lietošanas priekšmeti personiskām ikdienas vajadzībām mājsaimniecībā. Virspavēlniecības štābs un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija sagatavo šādu priekšmetu precīzu sarakstu.

2) Personiskie mehāniskie transportlīdzekļi: Viens personiskais mehāniskais transportlīdzeklis uz vienu mājsaimniecības locekli, kas sasniedzis transportlīdzekļa vadīšanas vecumu, jebkurā laikā.

3) Atpūtas un tūristu autofurgoni: Viens atpūtas vai tūristu autofurgons uz vienu pilntiesīgo locekli jebkurā laikā.

4) Treileri: Viens treilers uz vienu pilntiesīgo locekli jebkurā laikā.

5) Piekabes: Viena piekabe uz vienu pilntiesīgo locekli jebkurā laikā.

6) Motocikli (atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos sniegtajai definīcijai): Viens motocikls uz vienu mājsaimniecības locekli, kas sasniedzis transportlīdzekļa vadīšanas vecumu, jebkurā laikā.

7) Atpūtas kuģi (atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajos aktos sniegtajai definīcijai): Viens atpūtas kuģis uz vienu pilntiesīgo locekli jebkurā laikā.

2. Normētos priekšmetus locekļi un viņu apgādājamie Sabiedroto spēku štāba ēdnīcās var iegādāties tādos daudzumos, par kādiem ir vienojušies Sabiedroto spēku štābs un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija.

3. Benzīns un citas degvielas. Locekļiem un viņu apgādājamiem piešķir nodokļu atbrīvojumu benzīnam un citām degvielām, ko izmanto personiskajiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem un motocikliem, ņemot vērā daudzuma ierobežojumu 250 litri mēnesī, atkarībā no reģistrētā transportlīdzekļa vai motocikla dzinēja lieluma un attāluma no locekļa mājām līdz darbam.

4. Nodokļu atbrīvojums par personisko mehānisko transportlīdzekļu, atpūtas un tūristu autofurgonu, treileru, piekabju, motociklu un izklaides laivu ievešanu un iegādi tiek piešķirts trīs (3) mēnešus pirms pilntiesīgā locekļa ierašanās Latvijas Republikā. Kad līdz plānotā dienesta termiņa beigām ir palikuši seši mēneši, šādu atbrīvojumu var piešķirt tikai ar motivētu attiecīgi nosūtošās valsts vai Sabiedroto spēku štāba apstiprinājumu.

5. Sabiedroto spēku štābs izstrādā iekšējos noteikumus attiecībā uz Sabiedroto spēku štāba ēdnīcā štāba darba funkciju nodrošināšanai veikto pirkumu administrēšanu.

6. Šajā pielikumā noteikumi ir izstrādāti tā, lai tie nebūtu pretrunā ar starptautisko robežu šķērsošanas atvieglojumiem, un persona pati ir atbildīga par to, lai spēkā esošie muitas noteikumi tiktu pilnībā ievēroti un izpildīti.

7. Minētās summas pēc šā papildu nolīguma stāšanās spēkā reizi gadā ir jāpārskata un jāpielāgo saskaņā ar oficiālo Latvijas Republikas patēriņa cenu indeksu, un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija par tām atsevišķi informē Sabiedroto spēku štābu.