Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolu par Baltijas Aizsardzības koledžas un tās personāla statusu

1. pants. 2016. gada 14. jūnijā un 2016. gada 28. jūnijā parakstītais Protokols, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolu par Baltijas Aizsardzības koledžas un tās personāla statusu (turpmāk - Protokols), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija.

3. pants. Protokols stājas spēkā tā 5. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols latviešu un angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 17. novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 25.novembrī

PROTOKOLS, AR KURU GROZA IGAUNIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS, LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN LIETUVAS REPUBLIKAS VALDĪBAS PROTOKOLU PAR BALTIJAS AIZSARDZĪBAS KOLEDŽAS UN TĀS PERSONĀLA STATUSU

Igaunijas Republikas valdība, Latvijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība (turpmāk - Puses),

VĒLOTIES noslēgt protokolu, lai grozītu Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolu par Baltijas Aizsardzības koledžas un tās personāla statusu, kurš tika noslēgts Rīgā 1999. gada 14. jūnijā (turpmāk - 1999. gada Protokols),

ir vienojušās par turpmāko.

1. pants

1999. gada Protokola 2. pantam (Definīcijas) pievieno jaunu f) apakšpunktu šādā redakcijā:

"f) frāze "norīkotais personāls" nozīmē personālu, ko Koledžā ir norīkojušas valstis, kas nav Igaunijas Republika.".

2. pants

Dzēst 1999. gada Protokola 9. panta 3.daļu.

3. pants

1999. gada Protokola 9. pantam (Personāla privilēģijas un imunitāte) pievieno jaunas 11., 12. un 13. daļas šādā redakcijā:

"11. Ja personas no norīkotā personāla pirms savu pienākumu pildīšanas sākšanas Koledžā nav Igaunijas pastāvīgie iedzīvotāji, tad, lai atvieglotu pārcelšanos uz Igauniju, Igaunijas Republikas valdība atmaksā PVN, kas samaksāts par pielikumā uzskaitīto preču pirkšanu Igaunijā viena gada laikā no pienākumu pildīšanas uzsākšanas Koledžā.

12. Ja laikā, kad stājas spēkā šī daļa, personas no norīkotā personāla jau pilda savus pienākumus Koledžā un nav bijušas Igaunijas pastāvīgie iedzīvotāji pirms savu pienākumu pildīšanas uzsākšanas Koledžā, tām piemērojamas 11. daļā minētās priekšrocības uz vienu gadu sākot no tā gada 1.janvāra, kad šī daļa stājās spēkā.

13. Koledža katru gadu iesniedz Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijai apkopoto pieprasījumu veikt atmaksu visām personām, kurām tā pienākas. Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija paziņo Koledžai šā punkta īstenošanas procedūru."

4. pants

1999. gada Protokolam pievieno pielikumu šādā redakcijā:

"PIELIKUMS
Preču saraksts, kam piemērojami atmaksas pieteikumi

1. Personīgai lietošanai paredzēti transportlīdzekļi:

1.1. viens jebkura veida mehāniskais transportlīdzeklis katrai norīkotajai personai Koledžā, ja vien transportlīdzeklis nav nomāts;

1.2. motocikli, mopēdi, velosipēdi.

2. Ilglietojamas preces lietošanai personiskā mājsaimniecībā Igaunijā vai personiskai lietošanai Igaunijā:

2.1. iekštelpu iekārtošanas priekšmeti (piemēram, mēbeles, paklāji, aizkari, aizkaru stangas, žalūzijas, galdauti, galda piederumi un šķīvji, galda un sienas pulksteņi), izņemot priekšmetus, kas mājā tiek uzstādīti uz visu laiku (piemēram, ieklātais mīkstais grīdas segums, iestrādātie izgreznojumi, peldbaseins, vannas);

2.2. elektriskas mājsaimniecības ierīces (piemēram, veļas mazgāšanas mašīnas, gludekļi, šujmašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, ledusskapji, saldētavas, sildītāji, tīrīšanas iekārtas, ventilatori, gaisa mitrinātāji, gaisa kondicionētāji, krāsnis, plītis, mikseri, kafijas dzirnaviņas, kafijas automāti, grili, rosteri, tosteri, projektori, lampas utt.), izņemot priekšmetus, kas mājā tiek uzstādīti uz visu laiku (piemēram, trauksmes un drošības sistēmas);

2.3. biroja un audiovizuālās iekārtas (piemēram, datori, printeri, skeneri, kopētāji, kalkulatori, telefoni un faksa aparāti, radioaparāti, lenšu magnetofoni, akustiskās ierīces, pastiprinātāji, skaļruņi, mikrofoni, televizori, video un DVD aparatūra, piemēram, magnetofoni un videokameras).

3. Sporta preces un aprīkojums, izņemot apģērbu."

5. pants

1. Šis protokols ir 1999. gada Protokola neatņemama daļa.

2. Šis protokols stājas spēkā 30. dienā pēc tam, kad Depozitārijs ir saņēmis pēdējo rakstisko paziņojumu, kurā norādīts, ka ir izpildītas nacionālās juridiskās prasības, kas nepieciešamas, lai šis protokols stātos spēkā. Depozitārijs informē Puses par katru saņemto paziņojumu un par šā protokola spēkā stāšanās datumu.

Parakstīts…………….… (vieta), 201___. gada ……………… (datums) igauņu, latviešu, lietuviešu un angļu valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski, vienā oriģināleksemplārā, kuru deponē Depozitārija arhīvā. Depozitārijs visām Pusēm nosūta šī protokola apliecinātās kopijas. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā, noteicošais ir teksts angļu valodā.

PROTOCOL AMENDING THE PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA CONCERNING THE STATUS OF THE BALTIC DEFENCE COLLEGE AND ITS PERSONNEL

The Government of the Republic of Estonia, the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania, hereinafter referred to as "the Parties",

DESIRING to conclude a Protocol to amend the Protocol between the Government of the Republic of Estonia, the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania concerning the Status of the Baltic Defence College and its Personnel, done in Riga on June 14, 1999, hereinafter referred to as "the 1999 Protocol",

Have agreed as follows:

Article 1

A new subparagraph f shall be added to Article 2 (Definitions) of the 1999 Protocol to read as follows:

"(f) the expression "allocated personnel" means personnel allocated to the College by States other than the Republic of Estonia.".

Article 2

Article 9 paragraph 3 of the 1999 Protocol shall be deleted.

Article 3

New paragraphs 11, 12 and 13 shall be added to Article 9 (Privileges and immunities of personnel) of the 1999 Protocol to read as follows:

"11. Allocated personnel, provided they are not permanent residents in Estonia before taking up their duties at the College, shall have reimbursement from the Government of the Republic of Estonia of sum equal to the VAT paid for purchase of goods in Estonia listed in the Annex during a period of one year from taking up duties at the College, to facilitate their establishment in Estonia.

12. Allocated personnel already in duty at the College at the time of the entry into force of this paragraph, provided they were not permanent residents in Estonia before first taking up their duties at the College, shall benefit from the same treatment under paragraph 11 for a period of one year from the 1 January of the year of the entry into force of this paragraph.

13. The College shall submit annually the aggregate request for the transfer of the reimbursement of all eligible persons to the Estonian Ministry of Defence. The procedure implementing this paragraph shall be communicated by the Estonian Ministry of Defence to the College."

Article 4

An Annex shall be added to the 1999 Protocol to read as follows:

"ANNEX
List of goods forming base of requests for reimbursement

1. Vehicles for personal use:

1.1. one motor vehicle of any type per allocated person to the College, unless the vehicle is leased;

1.2. motorcycles, mopeds, bicycles.

2. Durable goods for use in personal household in Estonia or for personal use in Estonia:

2.1. interior decoration objects (for example: furniture, carpets, curtains, curtain rods, blinds, table cloths, plates and dishes, table and wall clocks) except items which become permanently fitted to a house (like fitted carpets, fitted ornaments, swimming pool, bathtubs);

2.2. electrical household appliances (for example: washing machines, irons, sewing - machines, dishwashers, freezers, refrigerators, heaters, cleaning equipment, fans, humidifiers, air conditioners, stoves, ovens, mixers, coffee grinders, coffee machines, grills, roasters, toasters, projectors, lamps etc.) except items which become permanently fitted to a house (like alarms and safety systems);

2.3. office and audio-visual equipment (for example: computers, printers, scanners, copiers, calculators, telephones and fax machines, radio sets, tape recorders, acoustic equipment, amplifiers, loudspeakers, microphones, television sets, video and DVD equipment such as recorders and cameras).

3. Sports articles and equipment, except clothing."

Article 5

1. This Protocol shall form an integral part of the 1999 Protocol.

2. This Protocol shall enter into force on the 30th day after the Depository has received the last written notification stating that the necessary national legal requirements for this Protocol to enter into force have been completed. The Depository shall inform the Parties of each notification received and of the date of entry into force of this Protocol.

Done at … on …. 2015 in the Estonian, Latvian, Lithuanian and English languages, all texts being equally authentic, in a single original which shall be deposited in the archives of the Depository. The Depository shall transmit certified copies of the Protocol to all Parties. In case of different interpretation the English version shall prevail.