Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 386

Rīgā 2016. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 30 6. §)
Kārtība, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts vai pašvaldības institūcija vai šo institūciju pilnvarota juridiska persona publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un kādā piešķir un anulē Eiropas Komisijas pārziņā esošās elektroniskās sistēmas Aid Award System Application (turpmāk – sistēma) lietošanas tiesības.

2. Noteikumus piemēro, lai izpildītu Eiropas Savienības tiesību aktos komercdarbības atbalsta jomā noteikto prasību publicēt informāciju par katru piešķirto individuālo atbalstu, kas pārsniedz konkrētajā Eiropas Savienības tiesību aktā komercdarbības atbalsta jomā noteikto piešķirtā atbalsta slieksni.

3. Informāciju par katru piešķirto individuālo atbalstu, kas pārsniedz konkrētajā Eiropas Savienības tiesību aktā komercdarbības atbalsta jomā noteikto piešķirtā atbalsta slieksni, publicē, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo sistēmu.

II. Sistēmas lietotāju kategorijas un funkcijas

4. Lai nodrošinātu sistēmas darbību un šo noteikumu 3. punktā minētās informācijas publicēšanu, lietotājiem ir noteiktas šādas lietotāju kategorijas:

4.1. vietējais administrators (Local Administrator);

4.2. lietotājs (Encoder);

4.3. skatītājs (Viewer);

4.4. apstiprinātājs (Approver).

5. Vietējais administrators ir Finanšu ministrijas vai Zemkopības ministrijas informācijas sistēmu speciālists.

6. Lietotājs ir valsts vai pašvaldības institūcijas ierēdnis vai darbinieks vai šo institūciju pilnvarotas juridiskas personas pārstāvis, kas saskaņā ar amata vai darba pienākumiem ir atbildīgs par šo noteikumu 3. punktā minētās informācijas ievadi, kā arī nepieciešamo izmaiņu veikšanu sistēmā.

7. Skatītājs ir valsts vai pašvaldības institūcijas ierēdnis vai darbinieks, vai šo institūciju pilnvarotas juridiskas personas pārstāvis, kas saskaņā ar amata vai darba pienākumiem seko līdzi informācijas publicēšanai par katru piešķirto individuālo atbalstu, kas pārsniedz konkrētajā Eiropas Savienības tiesību aktā komercdarbības atbalsta jomā noteikto piešķirtā atbalsta slieksni, un tās sagatavošanas procesam sistēmā, kā arī Finanšu ministrijas vai Zemkopības ministrijas ierēdnis vai darbinieks, kas saskaņā ar amata vai darba pienākumiem ir atbildīgs par normatīvajos aktos noteikto komercdarbības atbalsta kontroles funkciju īstenošanu.

8. Apstiprinātājs ir valsts vai pašvaldības institūcijas ierēdnis vai darbinieks, vai šo institūciju pilnvarotas juridiskas personas pārstāvis, kas saskaņā ar amata vai darba pienākumiem institūcijas vārdā sistēmā elektroniski apstiprina sagatavoto informāciju publicēšanai par katru piešķirto individuālo atbalstu, kas pārsniedz konkrētajā Eiropas Savienības tiesību aktā komercdarbības atbalsta jomā noteikto piešķirtā atbalsta slieksni.

9. Valsts vai pašvaldības institūcija, ja nepieciešams, izstrādā kārtību, kurā detalizēti nosaka attiecīgajai institūcijai atbilstošās sistēmas lietotāju kategorijas, kā arī sistēmas lietotāju tiesības un pienākumus.

III. Informācijas publicēšana par sniegto komercdarbības atbalstu

10. Valsts vai pašvaldības institūcija vai šo institūciju pilnvarota juridiska persona atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumā, atbalsta programmā vai individuālajā atbalsta projektā noteiktajam ir atbildīga par Eiropas Savienības tiesību aktos komercdarbības atbalsta jomā noteiktās prasības – publicēt informāciju par katru piešķirto individuālo atbalstu, kurš pārsniedz konkrētajā Eiropas Savienības tiesību aktā komercdarbības atbalsta jomā noteikto piešķirtā atbalsta slieksni, – izpildi.

11. Informācija par individuālā atbalsta saņēmēju sistēmā tiek ievadīta kopējās statistiski teritoriālās vienības klasifikācijas 2. līmenī (NUTS 2).

12. Valsts vai pašvaldības institūcija vai šo institūciju pilnvarota juridiska persona informāciju par katru piešķirto individuālo atbalstu, kas pārsniedz konkrētajā Eiropas Savienības tiesību aktā komercdarbības atbalsta jomā noteikto piešķirtā atbalsta slieksni, sistēmā publicē katru gadu līdz 1. janvārim, 1. aprīlim, 1. jūlijam un 1. oktobrim pēc attiecīgā individuālā atbalsta piešķiršanas.

(Sk. 22. punktu)

13. Ja komercdarbības atbalstu piešķir nodokļu atvieglojumu veidā un atbalsta programmā atbalsta sniedzējs nav noteikts, informāciju par katru piešķirto individuālo atbalstu, kas pārsniedz konkrētajā Eiropas Savienības tiesību aktā komercdarbības atbalsta jomā noteikto piešķirtā atbalsta slieksni, sistēmā publicē Valsts ieņēmumu dienests ne vēlāk kā gada laikā no dienas, kad konkrētajai komercsabiedrībai ir jāiesniedz nodokļu deklarācija.

(Sk. 23. punktu)

14. Zemkopības ministrija un Finanšu ministrija atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktā un otrajā daļā noteiktajam kompetenču sadalījumam ne retāk kā vienu reizi gadā līdz kārtējā gada 31. janvārim informē Valsts ieņēmumu dienestu par atbalsta programmām, kurās komercdarbības atbalstu piešķir nodokļu atvieglojumu veidā un kurās atbalsta sniedzējs nav noteikts.

15. Izmaiņas sistēmā publicētajā informācijā var veikt 18 mēnešu laikā no dienas, kad publicēta informācija par piešķirto individuālo atbalstu.

16. Publicējot sistēmā informāciju par katru piešķirto individuālo atbalstu, kas pārsniedz konkrētajā Eiropas Savienības tiesību aktā komercdarbības atbalsta jomā noteikto piešķirtā atbalsta slieksni, papildus šiem noteikumiem ievēro Eiropas Komisijas izstrādātajā sistēmas lietotāja rokasgrāmatā norādīto kārtību.

17. Finanšu ministrija savā tīmekļvietnē (http://www.fm.gov.lv) publicē saiti uz vienoto Eiropas Komisijas tīmekļvietni, kurā jāievada informācija par katru piešķirto individuālo atbalstu, kas pārsniedz konkrētajā Eiropas Savienības tiesību aktā komercdarbības atbalsta jomā noteikto piešķirtā atbalsta slieksni.

IV. Sistēmas lietošanas tiesību piešķiršana un anulēšana

18. Sistēmas lietošanas tiesības piešķir, ja valsts vai pašvaldības institūcijas ierēdnim vai darbiniekam, vai šo institūciju pilnvarotas juridiskas personas pārstāvim tās ir nepieciešamas darba vai amata pienākumu veikšanai. Lai saņemtu sistēmas lietošanas tiesības, attiecīgā valsts vai pašvaldības institūcija vai šo institūciju pilnvarota juridiska persona iesniedz Finanšu ministrijā vai Zemkopības ministrijā iesniegumu (pielikums).

19. Zemkopības ministrijas vietējais administrators piešķir un anulē sistēmas lietošanas tiesības Zemkopības ministrijas vai tās padotībā esošas iestādes ierēdnim vai darbiniekam, kurš ir atbildīgs par informācijas publicēšanu par katru piešķirto individuālo atbalstu, kas pārsniedz konkrētajā Eiropas Savienības tiesību aktā komercdarbības atbalsta jomā noteikto piešķirtā atbalsta slieksni, Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajās darbības jomās un nozarēs. Zemkopības ministrijas vai tās padotībā esošas iestādes ierēdnis vai darbinieks iegūtās sistēmas lietošanas tiesības izmanto, arī publicējot sistēmā informāciju par piešķirto individuālo atbalstu citu komercdarbības nozaru atbalstīšanai. Pārējos gadījumos sistēmas lietošanas tiesības piešķir un anulē Finanšu ministrijas vietējais administrators.

20. Finanšu ministrijas vai Zemkopības ministrijas vietējais administrators triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas reģistrē lietotāju sistēmā vai anulē lietotājam sistēmas lietošanas tiesības.

21. Valsts vai pašvaldības institūcijai vai šo institūciju pilnvarotai juridiskai personai ir pienākums 10 darbdienu laikā no amata vai darba tiesisko attiecību izbeigšanas dienas iesniegt Finanšu ministrijā vai Zemkopības ministrijā iesniegumu (pielikums) sistēmas lietošanas tiesību anulēšanai, savukārt Finanšu ministrijas vai Zemkopības ministrijas vietējam administratoram ir pienākums anulēt sistēmas lietošanas tiesības, ja iestājas kāds no šādiem nosacījumiem:

21.1. lietotājs izbeidz pildīt ar sistēmas lietošanu saistītos amata vai darba pienākumus;

21.2. lietotājs ar savu darbību vai bezdarbību radījis iespēju sistēmas datus lietot personai, kura nav attiecīgi pilnvarota;

21.3. lietotājs veic darbības, kas vājina sistēmas drošību.

V. Noslēguma jautājumi

22. Šo noteikumu 12. punktā minēto informāciju pirmo reizi publicē līdz 2017. gada 1. janvārim.

23. Šo noteikumu 13. punktā minēto informāciju pirmo reizi publicē līdz 2017. gada 31. maijam.

24. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 386
Iesniegums sistēmas lietošanas tiesību piešķiršanai un anulēšanai

1. Informācija par iesniedzēju:

1.1. valsts vai pašvaldības institūcijas vai šo institūciju pilnvarotas juridiskas personas nosaukums

 

 

1.2. adrese  

2. Informācija par sistēmas lietotāju:

2.1. vārds, uzvārds  

 

2.2. struktūrvienība  

 

2.3. amats  

 

2.4. tālruņa numurs  

 

2.5. e-pasta adrese  

 

3. Sistēmas lietotāja kategoriju

(Vajadzīgo atzīmēt ar X)

lietotājs

skatītājs

apstiprinātājs

3.1. piešķirt      
3.2. anulēt      

 

4. Sistēmas lietotājs      
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

(datums)

5. Valsts vai pašvaldības institūcijas vai šo institūciju pilnvarotas juridiskas personas vadītājs

     

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

(datums)

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
01.07.2016