Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

PROTOKOLS
par 2010.gada 23.augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu grozījumiem

Latvijas Republikas valdība un Baltkrievijas Republikas valdība, turpmāk sauktas par Pusēm,

vēloties veicināt savstarpējos sociālos un ekonomiskos kontaktus,

ņemot vērā ieinteresētību uz tālāku pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu,

vadoties no 2010.gada 23.augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu 12.panta nosacījumiem (turpmāk - Vienošanās),

ir vienojušās par turpmāko.

1. Vienošanās 1.pantā:

1.1. Izteikt 1.pantā terminu "radinieki" jaunā redakcijā:

"radinieki - vienas Puses valsts pierobežas teritoriju iedzīvotāji, kuriem ar otras Puses valsts pierobežas teritoriju iedzīvotājiem ir šādas attiecības: vecāki, bērni, brāļi un māsas, pusbrāļi un pusmāsas, laulātie, vecāsmātes, vecvecmātes, vectēvi, vecvectēvi, mazbērni, mazmazbērni, tēvabrāļi, mātesbrāļi, tēvamāsas, mātesmāsas, brāļadēli, māsasdēli, brāļameitas, māsasmeitas, brālēni, māsīcas, znoti, vedeklas, laulāto māsas un brāļi, laulāto vecāki, adoptētie, adoptētāji".

1.2. Izslēgt terminu "pierobežas teritoriju kompetentās iestādes".

2. Vienošanās 2.pantā:

2.1. izslēgt a) apakšpunktā vārdus "ko rīko Pušu valstu valsts pārvaldes institūcijas un iestādes";

2.2. izslēgt d) apakšpunktu, e) f) g) un h) apakšpunktus attiecīgi uzskatīt par d) e) f) un g) apakšpunktiem.

3. Vienošanās 3.pantā:

3.1. papildināt pirmo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Šķērsojot Pušu valstu robežas, pierobežas teritoriju iedzīvotāju ceļošanas dokumentos netiek izdarītas atzīmes par ieceļošanu un izceļošanu";

3.2. izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāji ir atbrīvoti no reģistrācijas prasības, uzturoties Latvijas Republikas pierobežas teritorijās. Latvijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāji ir atbrīvoti no reģistrācijas prasības, ja to uzturēšanās ilgums Baltkrievijas Republikas pierobežas teritorijās nepārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas no ieceļošanas brīža".

4. Vienošanās 4.pantā izslēgt pirmo, otro un trešo daļu, ceturto un piekto attiecīgi uzskatīt par pirmo un otro daļu.

5. Vienošanās 5.pantā:

5.1. izteikt pirmās daļas d) apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) dokumentu, kas apliecina ieceļošanas mērķi";

5.2. papildināt pirmo daļu ar e) apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) dokumentu, kas apliecina pierobežas teritorijas iedzīvotāja statusu".

6. Vienošanās 6.pantā izslēgt pirmo daļu un otrās daļas numerāciju.

7. Vienošanās Pielikuma Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju administratīvi teritoriālo vienību sarakstā, izslēgt vārdu "Čapajeva", vārdu "Dolginovo" nomainīt ar vārdu "Uzmenovo", vārdu "Ahremovcu" nomainīt ar vārdu "Ahremovecku".

8. Šis Protokols stājas spēkā dienā, kad pa diplomātiskajiem kanāliem saņemts pēdējais rakstveida paziņojums par to, ka Puses ir izpildījušas iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai šis Protokols stātos spēkā.

Parakstīts Rīgā, 2015.gada 22.maijā divos eksemplāros, katrs latviešu, baltkrievu un krievu valodā, turklāt visi teksti ir vienlīdz autentiski. Domstarpību gadījumā par šī Protokola noteikumu iztulkošanu noteicošais ir teksts krievu valodā.

Latvijas Republikas
valdības vārdā
Edgars Rinkēvičs

Baltkrievijas Republikas
valdības vārdā
Vladimirs Makejs