Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

NOLĪGUMI
VĒSTUĻU APMAIŅU VEIDĀ PAR TO, LAI PROVIZORISKI PIEMĒROTU NOLĪGUMU PAR HORVĀTIJAS REPUBLIKAS DALĪBU EIROPAS EKONOMIKAS ZONĀ UN PROVIZORISKI PIEMĒROTU PAPILDPROTOKOLU NOLĪGUMAM STARP NORVĒĢIJAS KARALISTI UN EIROPAS SAVIENĪBU PAR NORVĒĢIJAS FINANŠU MEHĀNISMU LAIKPOSMAM NO 2009. GADA LĪDZ 2014. GADAM

A. Eiropas Savienības vēstule Islandei

Godātais kungs!

Ņemot vērā Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā ("EEZ paplašināšanās nolīgums") un trīs ar to saistītos nolīgumus, man ir tas gods Jums paziņot, ka Eiropas Savienība ir gatava provizoriski piemērot EEZ paplašināšanās nolīgumu no pirmās dienas pēc datuma, kurā pabeigta pēdējā vēstuļu par provizorisko piemērošanu apmaiņa starp Eiropas Savienību un Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju, ja Islande ir gatava rīkoties analoģiski.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet, ka Islande piekrīt šādai provizoriskai piemērošanai.

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus.

B. Islandes vēstule Eiropas Savienībai

Godātais kungs!

Man ir tas gods apstiprināt, ka esmu saņēmis Jūsu vēstuli ar šodienas datumu, un apliecināt, ka Islande piekrīt minētajai vēstulei, kuras teksts ir šāds:

"Ņemot vērā Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā ("EEZ paplašināšanās nolīgums") un trīs ar to saistītos nolīgumus, man ir tas gods Jums paziņot, ka Eiropas Savienība ir gatava provizoriski piemērot EEZ paplašināšanās nolīgumu no pirmās dienas pēc datuma, kurā pabeigta pēdējā vēstuļu par provizorisko piemērošanu apmaiņa starp Eiropas Savienību un Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju, ja Islande ir gatava rīkoties analoģiski."

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus.

A. Eiropas Savienības vēstule Lihtenšteinas Firstistei

Godātais kungs!

Ņemot vērā Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā ("EEZ paplašināšanās nolīgums") un trīs ar to saistītos nolīgumus, man ir tas gods Jums paziņot, ka Eiropas Savienība ir gatava provizoriski piemērot EEZ paplašināšanās nolīgumu no pirmās dienas pēc datuma, kurā pabeigta pēdējā vēstuļu par provizorisko piemērošanu apmaiņa starp Eiropas Savienību un Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju, ja Lihtenšteinas Firstiste ir gatava rīkoties analoģiski.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet, ka Lihtenšteinas Firstiste piekrīt šādai provizoriskai piemērošanai.

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus.

B. Lihtenšteinas Firstistes vēstule Eiropas Savienībai

Godātais kungs!

Man ir tas gods apstiprināt, ka esmu saņēmis Jūsu vēstuli ar šodienas datumu, un apliecināt, ka Lihtenšteinas Firstiste piekrīt minētās vēstules saturam, kas ir šāds:

"Ņemot vērā Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā ("EEZ paplašināšanās nolīgums") un trīs ar to saistītos nolīgumus, man ir tas gods Jums paziņot, ka Eiropas Savienība ir gatava provizoriski piemērot EEZ paplašināšanās nolīgumu no pirmās dienas pēc datuma, kurā pabeigta pēdējā vēstuļu par provizorisko piemērošanu apmaiņa starp Eiropas Savienību un Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju, ja Lihtenšteinas Firstiste ir gatava rīkoties analoģiski."

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus.

A. Eiropas Savienības vēstule Norvēģijas Karalistei

Godātais kungs!

Ņemot vērā Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā ("EEZ paplašināšanās nolīgums") un trīs ar to saistītos nolīgumus, man ir tas gods Jums paziņot, ka Eiropas Savienība ir gatava provizoriski piemērot EEZ paplašināšanās nolīgumu un šādu ar to saistīto protokolu, proti:

- Papildprotokolu Nolīgumam starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2009. gada līdz 2014. gadam,

no pirmās dienas pēc datuma, kurā pabeigta pēdējā vēstuļu par provizorisko piemērošanu apmaiņa starp Eiropas Savienību un Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju, ja Norvēģijas Karaliste ir gatava rīkoties analoģiski.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet, ka Norvēģijas Karaliste piekrīt šādai provizoriskai piemērošanai.

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus.

B. Norvēģijas Karalistes vēstule Eiropas Savienībai

Godātais kungs!

Man ir tas gods apstiprināt, ka esmu saņēmis Jūsu vēstuli ar šodienas datumu, un apliecināt, ka Norvēģijas Karaliste piekrīt minētās vēstules saturam, kas ir šāds:

"Ņemot vērā Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā ("EEZ paplašināšanās nolīgums") un trīs ar to saistītos nolīgumus, man ir tas gods Jums paziņot, ka Eiropas Savienība ir gatava provizoriski piemērot EEZ paplašināšanās nolīgumu un šādu ar to saistīto protokolu, proti:

- Papildprotokolu Nolīgumam starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2009. gada līdz 2014. gadam,

no pirmās dienas pēc datuma, kurā pabeigta pēdējā vēstuļu par provizorisko piemērošanu apmaiņa starp Eiropas Savienību un Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju, ja Norvēģijas Karaliste ir gatava rīkoties analoģiski."

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus.


NOLĪGUMS PAR HORVĀTIJAS REPUBLIKAS DALĪBU EIROPAS EKONOMIKAS ZONĀ

EIROPAS SAVIENĪBA,

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJA,

MALTAS REPUBLIKA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

turpmāk "Eiropas Savienības dalībvalstis",

ISLANDE,

LIHTENŠTEINAS FIRSTISTE,

NORVĒĢIJAS KARALISTE,

turpmāk "EBTA valstis",

kopā turpmāk "Pašreizējās līgumslēdzējas puses",

un

HORVĀTIJAS REPUBLIKA,

TĀ KĀ Līgums par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (turpmāk "Pievienošanās līgums") tika parakstīts Briselē 2011. gada 9. decembrī;

TĀ KĀ saskaņā ar 128. pantu Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu, kas parakstīts Portu 1992. gada 2. maijā, ikviena Eiropas valsts, kļūstot par Kopienas dalībnieci, iesniedz pieteikumu, lai kļūtu par Pusi Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu (turpmāk "EEZ līgums");

TĀ KĀ Horvātijas Republika ir iesniegusi pieteikumu, lai kļūtu par EEZ līguma Līgumslēdzēju pusi;

TĀ KĀ šādas dalības noteikumus un nosacījumus nosaka nolīgums starp Pašreizējām līgumslēdzējām pusēm un pieteikuma iesniedzēju valsti,

IR NOLĒMUŠAS noslēgt šādu nolīgumu.

1. PANTS

1. Horvātijas Republika ar šo kļūst par EEZ līguma Līgumslēdzēju pusi un turpmāk tekstā tiek saukta par "Jauno līgumslēdzēju pusi".

2. Ar šā Nolīguma stāšanos spēkā EEZ līguma noteikumi, kā tie grozīti ar EEZ Apvienotās komitejas lēmumiem, kas pieņemti pirms 2011. gada 30. jūnija, ir saistoši Jaunajai līgumslēdzējai pusei ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Pašreizējām līgumslēdzējām pusēm un saskaņā ar šā Nolīguma noteikumiem un nosacījumiem.

3. Šā Nolīguma pielikumi ir šā Nolīguma neatņemama sastāvdaļa.

2. PANTS

1. GROZĪJUMI EEZ LĪGUMA PAMATTEKSTĀ

a) Preambula:

i) Līgumslēdzēju pušu sarakstā aiz ieraksta "Francijas Republika" pievieno šādu tekstu:

"HORVĀTIJAS REPUBLIKA,";

ii) vārdus "UNGĀRIJAS Republika" aizstāj ar vārdu "Ungārija";

iii) vārdu "malta" aizstāj ar vārdiem "MALTAS Republika";

b) EEZ līguma 2. pants:

i) panta f) apakšpunktu svītro;

ii) aiz e) apakšpunkta pievieno šādu apakšpunktu:

"f) "2011. gada 9. decembra Pievienošanās akts" ir Akts par Horvātijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumā, kas parakstīts Briselē 2011. gada 9. decembrī.";

c) EEZ līguma 117. pants:

117. panta tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"Noteikumi attiecībā uz finanšu mehānismiem ir izklāstīti 38. protokolā, 38.a protokolā, 38.a protokola papildinājumā, 38.b protokolā un 38.b protokola papildinājumā.";

d) EEZ līguma 129. pants:

i) panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas paplašināšanos šā līguma teksti bulgāru, čehu, horvātu, igauņu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, rumāņu, slovāku, slovēņu un ungāru valodā ir vienlīdz autentiski.";

ii) panta 1. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

"Pielikumos minēto aktu teksti ir vienlīdz autentiski angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, kā tie ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un to autentifikācijas nolūkā tos sagatavo islandiešu un norvēģu valodā un publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā.".

2. EEZ LĪGUMA PROTOKOLU PIELĀGOJUMI

a) EEZ līguma 4. protokolu par izcelsmes noteikumiem groza šādi:

i) IVa pielikumu (faktūras deklarācijas teksts) groza šādi:

aa) pirms faktūras deklarācijas teksta itāļu valodā iekļauj šādu tekstu:

"Teksts horvātu valodā

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi... (2) preferencijalnog podrijetla.";

ii) IVb pielikumu (EUR-MED faktūras deklarācijas teksts) groza šādi:

aa) pirms EUR-MED faktūras deklarācijas teksta itāļu valodā iekļauj šādu tekstu:

"Teksts horvātu valodā

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.

- cumulation applied with …….. (valsts/valstu nosaukums)

- no cumulation applied (3)".;

b) EEZ līguma 38.b protokolam pievieno šādu tekstu:

"38.b protokola papildinājums
PAR EEZ FINANŠU MEHĀNISMA PIEMĒROŠANU HORVĀTIJAS REPUBLIKAI

1. pants

1. EEZ līguma 38.b protokolu mutatis mutandis piemēro Horvātijas Republikai.

2. Neatkarīgi no 1. punkta nepiemēro 38.b protokola 3. panta 3. punkta pirmo teikumu.

3. Neatkarīgi no 1. punkta nepiemēro 38.b protokola 6. pantu. Horvātijai pieejamos neizmantotos līdzekļus nenovirza citām saņēmējvalstīm.

2. pants

Papildu finansējums Horvātijas Republikai laikposmā no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. aprīlim ieskaitot ir 5 miljoni euro; tas ir pieejams saistībām vienā daļā no dienas, kad spēkā stājas Nolīgums par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā vai nolīgums par minētā Nolīguma provizorisku piemērošanu."

c) EEZ līguma 44. protokola tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"PAR AIZSARDZĪBAS PASĀKUMIEM SASKAŅĀ AR
EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS PAPLAŠINĀŠANOS

1. Līguma 112. panta piemērošana Vispārējai ekonomikas drošības klauzulai un aizsardzības pasākumiem, kas ietverti dažos pārejas noteikumos personu brīvas pārvietošanās un autotransporta jomā.

Līguma 112. pantu piemēro arī situācijās, kas ir norādītas vai minētas:

a) 2003. gada 16. aprīļa Pievienošanās akta 37. panta, 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta 36. panta un 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta 37. panta noteikumos, un

b) aizsardzības pasākumos, kas ietverti pārejas perioda noteikumu ar virsrakstu "Pārejas periods" V pielikumā (Brīva darbaspēka aprite) un VIII pielikumā (Tiesības veikt uzņēmējdarbību), XVIII pielikuma (Drošība un veselības aizsardzība darbā, darba tiesības un vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm) 30. punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/71/EK) un XIII pielikuma (Transports) 26.c punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 3118/93) un 53.a punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 3577/92) ar tiem pašiem laika ierobežojumiem, priekšmetu un spēku, kā noteikts minētajos noteikumos.

2. Iekšējā tirgus aizsardzības klauzula

Līgumā paredzētā vispārējā lēmumu pieņemšanas kārtība attiecas arī uz Eiropas Kopienu Komisijas lēmumiem, kas pieņemti, piemērojot 2003. gada 16. aprīļa Pievienošanās akta 38. pantu, 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās akta 37. pantu un 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta 38. pantu.".

3. PANTS

1. Visi Eiropas Savienības iestāžu pieņemto aktu grozījumi, kas ietverti EEZ līgumā un izdarīti ar Aktu par Horvātijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumā (turpmāk "2011. gada 9. decembra Pievienošanās akts"), ar šo ir iekļauti EEZ līgumā un ir tā daļa.

2. Šim nolūkam EEZ līguma pielikumu un protokolu punktos, kuros ir atsauces uz attiecīgo Eiropas Savienības iestāžu pieņemtajiem aktiem, iekļauj šādu ievilkumu:

"- 1 2012 J003: Akts par Horvātijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumā, pieņemts 2011. gada 9. decembrī (OV L 112, 24.4.2012., 21. lpp.).".

3. Ja 2. punktā minētais ievilkums attiecīgajā punktā ir pirmais ievilkums, pirms tā pievieno tekstu ", kas grozīts ar".

4. Šā Nolīguma A pielikumā uzskaitīti tie punkti EEZ līguma pielikumos un protokolos, kuros jāiekļauj 2. un 3. punktā minētais teksts.

5. Ja pirms šā Nolīguma stāšanās spēkā EEZ līgumā ietvertajos aktos nepieciešami pielāgojumi saistībā ar Jaunās līgumslēdzējas puses dalību un šajā Nolīgumā nav paredzēti nepieciešamie pielāgojumi, minētos pielāgojumus izskata saskaņā ar EEZ līgumā paredzētajām procedūrām.

4. PANTS

1. Pasākumus, kas ietverti 2011. gada 9. decembra Pievienošanās aktā un kas minēti šā Nolīguma B pielikumā, ar šo iekļauj EEZ līgumā.

2. Visus pasākumus, kas attiecas uz EEZ līgumu un ir minēti 2011. gada 9. decembra Pievienošanās aktā vai pieņemti, pamatojoties uz minēto aktu, bet nav minēti šā Nolīguma B pielikumā, izskatīs saskaņā ar EEZ līgumā noteiktajām procedūrām.

5. PANTS

Jebkura šā Nolīguma Puse var iesniegt jautājumu par Nolīguma interpretāciju vai piemērošanu EEZ Apvienotajā komitejā. EEZ Apvienotā komiteja izskatīs šo jautājumu, cenšoties rast pieņemamu risinājumu, lai nodrošinātu EEZ līguma pareizu darbību.

6. PANTS

1. Šo Nolīgumu ratificē vai apstiprina Pašreizējās līgumslēdzējas puses un Jaunā līgumslēdzēja puse saskaņā ar to procedūrām. Ratifikācijas vai apstiprināšanas instrumentus deponē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā.

2. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad deponēts pēdējais Pašreizējās līgumslēdzējas puses vai Jaunās līgumslēdzējas puses ratifikācijas vai apstiprināšanas dokuments, ja tajā pašā dienā stājas spēkā turpmāk minētie protokoli:

a) Papildprotokols Nolīgumam starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2009. gada līdz 2014. gadam saistībā ar Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā;

b) Papildprotokols Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai; un

c) Papildprotokols Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Norvēģijas Karalisti saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai.

7. PANTS

Šā Nolīguma oriģinālu vienā eksemplārā angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru, islandiešu un norvēģu valodā deponē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā, kurš izsniegs apliecinātu kopiju katrai no šā Nolīguma Līgumslēdzēju pušu valdībām; visi teksti ir vienlīdz autentiski.

 


A PIELIKUMS

Nolīguma 3. pantā minētais saraksts

I DAĻA
TIESĪBU AKTI, KURI MINĒTI EEZ LĪGUMĀ,
kas grozīts ar 2011. gada 9. decembra Pievienošanās aktu

Ievilkumu, kas minēts 3. panta 2. punktā, pievieno šādām EEZ līguma pielikumu un protokolu daļām:

II pielikuma (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) XXVII nodaļas (Stiprie alkoholiskie dzērieni):

- 3. punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 1601/91).

VII pielikuma (Profesionālās kvalifikācijas savstarpēja atzīšana):

1. punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK).

XVII pielikuma (Intelektuālais īpašums):

6.a punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1610/96).

IX pielikuma (Finanšu pakalpojumi):

14. punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/48/EK).

XX pielikuma (Vide):

21.al punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK).

II DAĻA
CITI GROZĪJUMI EEZ LĪGUMA PIELIKUMOS

EEZ līguma pielikumos veic šādus grozījumus:

II pielikumā (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija - II daļa):

XV nodaļas 12.a punktā (Padomes Direktīva 91/414/EEK) "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā;

XVII nodaļas 7. punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/62/EK) "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā;

XVII nodaļas 8. punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/63/EK) "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā;

XXV nodaļas 3. punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/37/EK) "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā.

V pielikumā (Brīva darbaspēka aprite):

sadaļā "PĀREJAS PERIODS" "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā.

VIII pielikumā (Tiesības veikt uzņēmējdarbību):

sadaļā "PĀREJAS PERIODS" "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā.

IX pielikumā (Finanšu pakalpojumi):

31.b punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/9/EK) "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā.

XI pielikumā (Elektroniskie sakari, audiovizuālie pakalpojumu un informācijas sabiedrība):

5.cm punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/22/EK) "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā.

XII pielikuma (Brīva kapitāla aprite):

sadaļā "PĀREJAS PERIODS" "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā.

XIII pielikumā (Transports):

15.a punktā (Padomes Direktīva 96/53/EK) "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā;

18.a punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/62/EK) "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā;

19. punktā (Padomes Direktīva 96/26/EK) "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā;

26.c punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 3118/93) "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā.

XV pielikumā (Valsts atbalsts):

sadaļā "NOZARU PIELĀGOJUMI" "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā;

sadaļā "PĀREJAS PERIODS" "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā.

XVII pielikumā (Intelektuālais īpašums):

sadaļā "SEKTORĀLĀS VIENOŠANĀS" "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā.

XVIII pielikuma (Drošība un veselības aizsardzība darbā, darba tiesības un vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm):

30. punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/71/EK) "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā.

XX pielikumā (Vide):

1.f punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/1/EK) "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā;

7.a punktā (Padomes Direktīva 98/83/EK) "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā;

13. punktā (Padomes Direktīva 91/271/EEK) "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā;

19.a punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/80/EK) "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā;

21.ad punktā (Padomes Direktīva 1999/32/EK) "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā;

32.d punktā (Padomes Direktīva 1999/31/EK) "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā;

32.f punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/76/EK) "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā;

32.fa punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/96/EK) "vai - atkarībā no konkrētā gadījuma - 2005. gada 25. aprīļa Pievienošanās protokola" svītro vārdus attiecīgajā locījumā.

________________


B PIELIKUMS

Nolīguma 4. pantā minētais saraksts

EEZ līguma pielikumus un protokolus groza šādi.

I pielikumā (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi):

1. I nodaļas 1.1. daļas 4. punktā (Padomes Direktīva 97/78/EK) pirms pielāgojuma teksta iekļauj šādu tekstu:

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta pielikumos, kas attiecas uz Horvātiju (V pielikuma 5. nodaļas IV iedaļa)."

2. I nodaļas 6.1. daļas 16. punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 852/2004) aiz pārejas pasākumiem veltītās daļas iekļauj šādu tekstu:

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta pielikumos, kas attiecas uz Horvātiju (V pielikuma 5. nodaļas II iedaļa)."

3. I nodaļas 6.1. daļas 17. punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004) starp pārejas pasākumu daļu un pielāgojuma tekstu iekļauj šādu tekstu:

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta pielikumos, kas attiecas uz Horvātiju (V pielikuma 5. nodaļas II iedaļa)."

4. I nodaļas 9.1. daļas 8. punktā (Padomes Direktīva 1999/74/EK) aiz pārejas pasākumiem veltītās daļas iekļauj šādu tekstu:

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta pielikumos, kas attiecas uz Horvātiju (V pielikuma 5. nodaļas I iedaļa)."

5. III nodaļas 1. daļas 10. punktā (Padomes Direktīva 2002/53/EK) starp pārejas pasākumu daļu un pielāgojuma tekstu iekļauj šādu tekstu:

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta pielikumos, kas attiecas uz Horvātiju (V pielikuma 5. nodaļas III iedaļa)."

6. III nodaļas 1. daļas 12. punktā (Padomes Direktīva 2002/55/EK) starp pārejas pasākumu daļu un pielāgojuma tekstu iekļauj šādu tekstu:

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta pielikumos, kas attiecas uz Horvātiju (V pielikuma 5. nodaļas III iedaļa)."

II pielikumā (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija):

1. XII nodaļas 54.zr punktā (Padomes Direktīva 2001/113/EK) pievieno šādu tekstu:

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta pielikumos, kas attiecas uz Horvātiju (V pielikuma 4. nodaļas I iedaļas 1. punkts)."

2. XIII nodaļas 15.q punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/83/EK) starp pārejas pasākumu daļu un pielāgojuma tekstu iekļauj šādu tekstu:

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta pielikumos, kas attiecas uz Horvātiju (V pielikuma 1. nodaļa)."

3. XV nodaļas 12.zc punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1907/2006) pirms pielāgojuma teksta iekļauj šādu tekstu:

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta pielikumos, kas attiecas uz Horvātiju (V pielikuma 10. nodaļas VI iedaļa)."

V pielikumā (Brīva darbaspēka aprite):

sadaļā "PĀREJAS PERIODS" starp pārejas pasākumu daļu un aizsardzības mehānismu daļu iekļauj šādu daļu:

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta pielikumos, kas attiecas uz Horvātiju (V pielikuma 2. nodaļa)."

VIII pielikumā (Tiesības veikt uzņēmējdarbību):

sadaļā "PĀREJAS PERIODS" starp pārejas pasākumu daļu un aizsardzības mehānismu daļu iekļauj šādu daļu:

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta pielikumos, kas attiecas uz Horvātiju (V pielikuma 2. nodaļa)."

XII pielikumā (Brīva kapitāla aprite):

sadaļā ar virsrakstu "PĀREJAS PERIODS" iekļauj šādu daļu:

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta pielikumos, kas attiecas uz Horvātiju (V pielikuma 3. nodaļa)."

XIII pielikumā (Transports):

53.a punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 3577/92) pirms pielāgojuma teksta iekļauj šādas daļas:

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta pielikumos, kas attiecas uz Horvātiju (V pielikuma 7. nodaļas 1. punkts).

Attiecībā uz pārejas pasākumos ietvertajiem aizsardzības mehānismiem, kas minēti iepriekšējās daļās, piemēro 44. PROTOKOLU PAR AIZSARDZĪBAS MEHĀNISMIEM SAISTĪBĀ AR EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS PAPLAŠINĀŠANU."

XV pielikumā (Valsts atbalsts):

sadaļā "SEKTORĀLĀS VIENOŠANĀS" iekļauj šādu tekstu:

"Vienošanās par esošajām palīdzības shēmām, kas noteiktas 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta IV pielikuma 2. nodaļā (Konkurences politika), piemēro līgumslēdzējām pusēm."

XVII pielikumā (Intelektuālais īpašums):

sadaļā "SEKTORĀLĀS VIENOŠANĀS" iekļauj šādu tekstu:

"Īpašos mehānismus, kas noteikti 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta IV pielikuma 1. nodaļā (Intelektuālā īpašuma tiesības), piemēro līgumslēdzējām pusēm."

XVIII pielikumā (Drošība un veselības aizsardzība darbā, darba tiesības un vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm):

30. punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/71/EK) starp pārejas pasākumu daļu un aizsardzības mehānismu daļu iekļauj šādu tekstu:

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta pielikumos, kas attiecas uz Horvātiju (V pielikuma 2. nodaļa)."

XX pielikumā (Vide):

1. 7.a punktā (Padomes Direktīva 98/83/EK) aiz pārejas pasākumiem veltītās daļas iekļauj šādu tekstu:

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta pielikumos, kas attiecas uz Horvātiju (V pielikuma 10. nodaļas IV iedaļas 2. punkts)."

2. 13. punktā (Padomes Direktīva 91/271/EEK) starp pārejas pasākumu daļu un pielāgojuma tekstu iekļauj šādu tekstu:

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta pielikumos, kas attiecas uz Horvātiju (V pielikuma 10. nodaļas IV iedaļas 1. punkts)."

3. 19.a punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/80/EK) starp pārejas pasākumu daļu un pielāgojuma tekstu iekļauj šādu tekstu:

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta pielikumos, kas attiecas uz Horvātiju (V pielikuma 10. nodaļas V iedaļas 2. punkts)."

4. 21.ab punktā (Padomes Direktīva 1999/13/EK) pievieno šādu tekstu:

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta pielikumos, kas attiecas uz Horvātiju (V pielikuma 10. nodaļas V iedaļas 1. punkts)."

5. 21.al punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK) pirms pielāgojuma teksta iekļauj šādu tekstu:

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta pielikumos, kas attiecas uz Horvātiju (V pielikuma 10. nodaļas I iedaļas 1. punkts)."

6. 32.d punktā (Padomes Direktīva 1999/31/EK) aiz pārejas pasākumiem veltītās daļas iekļauj šādu tekstu:

"Piemēro pārejas pasākumus, kas noteikti 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta pielikumos, kas attiecas uz Horvātiju (V pielikuma 10. nodaļas III iedaļa)."

________________


NOBEIGUMA AKTS

Pilnvarotie, ko iecēlušas

EIROPAS SAVIENĪBA, turpmāk "Eiropas Savienība",

un

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJA,

MALTAS REPUBLIKA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

Līguma par EIROPAS SAVIENĪBAS dibināšanu Līgumslēdzējas puses, turpmāk "ES dalībvalstis",

pilnvarotie, ko iecēlušas

ISLANDE,

LIHTENŠTEINAS FIRSTISTE,

NORVĒĢIJAS KARALISTE,

turpmāk "EBTA valstis",

visas kopā - Līgumslēdzējas puses Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu, kas noslēgts Portu 1992. gada 2. maijā (turpmāk "EEZ līgums"), visas kopā turpmāk - "Pašreizējās līgumslēdzējas puses", un

pilnvarotie, ko iecēlusi

HORVĀTIJAS REPUBLIKA,

turpmāk "Jaunā līgumslēdzēja puse",

sapulcējušies Briselē […]. gada [datums], lai parakstītu Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā, ir pieņēmušas šādus dokumentus:

I. Nolīgums par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā (turpmāk "Nolīgums");

II. Nolīgumam pievienotie dokumenti:

A pielikums: Nolīguma 3. pantā minētais saraksts;

B pielikums: Nolīguma 4. pantā minētais saraksts.

Pašreizējo līgumslēdzēju pušu pilnvarotie un Jaunās līgumslēdzējas puses pilnvarotie ir pieņēmuši turpmāk minētās kopīgās deklarācijas un paziņojumus, kas pievienoti šim nobeiguma aktam.

1. Kopīgā deklarācija par Nolīguma par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā drīzu stāšanos spēkā vai provizorisku piemērošanu;

2. Kopīgā deklarācija par pārejas pasākumu beigu termiņu;

3. Kopīgās deklarācijas par izcelsmes noteikumu piemērošanu pēc tam, kad stājies spēkā Nolīgums par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā;

4. Kopīgā deklarācija par Lihtenšteinas sektorālajiem pielāgojumiem personu brīvas pārvietošanās jomā;

5. Kopīgs paziņojums par 38.b protokolā minētajām prioritārajām jomām;

6. Kopīgs paziņojums par finanšu iemaksām.

Pašreizējo līgumslēdzēju pušu pilnvarotie un Jaunās līgumslēdzējas puses pilnvarotie ir ņēmuši vērā turpmāk minēto kopīgo deklarāciju, kas pievienota šim nobeiguma aktam.

EBTA valstu vispārējā kopīgā deklarācija

Minētie pilnvarotie ir arī vienojušies, ka vēlākais līdz ar Nolīguma stāšanos spēkā EEZ līgums, kas grozīts ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, un visu EEZ Apvienotās komitejas lēmumu pilni teksti ir jāsagatavo horvātu valodā, un Pašreizējo līgumslēdzēju pušu un Jaunās līgumslēdzējas puses pārstāvjiem tie ir jāautentificē.

Tie ņem vērā Papildprotokolu Nolīgumam starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2009. gada līdz 2014. gadam saistībā ar Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā, kas arī ir pievienots šim nobeiguma aktam.

Tie ņem vērā arī Papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Islandi saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, kas ir pievienots šim nobeiguma aktam.

Tie turklāt ņem vērā Papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Norvēģijas Karalisti saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, kas arī ir pievienots šim nobeiguma aktam.

Tie uzsver, ka vienošanās par iepriekš minētajiem protokoliem ir notikusi, pamatojoties uz pieņēmumu, ka dalība Eiropas Ekonomikas zonā nemainās.


KOPĪGĀS DEKLARĀCIJAS UN PAZIŅOJUMI, AR KO NĀK KLAJĀ PAŠREIZĒJĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES UN JAUNĀ LĪGUMSLĒDZĒJA PUSE

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR NOLĪGUMA
PAR HORVĀTIJAS REPUBLIKAS DALĪBU EIROPAS EKONOMIKAS ZONĀ DRĪZU STĀŠANOS SPĒKĀ VAI PROVIZORISKU PIEMĒROŠANU

Puses uzsver, cik svarīgi ir panākt Nolīguma par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā drīzu stāšanos spēkā vai provizorisku piemērošanu, lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas nevainojamu darbību un ļautu Horvātijai gūt labumu no tās dalības Eiropas Ekonomikas zonā.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR PĀREJAS PASĀKUMU BEIGU TERMIŅU

Puses apstiprina, ka pārejas pasākumi, kas noteikti Pievienošanās līgumā, tiek pārņemti EEZ līgumā un to termiņš beigsies tajā pašā datumā, kā būtu tad, ja Eiropas Savienības un EEZ paplašināšanās būtu notikusi vienlaikus 2013. gada 1. jūlijā.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR IZCELSMES NOTEIKUMU PIEMĒROŠANU PĒC TAM, KAD STĀJIES SPĒKĀ NOLĪGUMS PAR HORVĀTIJAS REPUBLIKAS DALĪBU EIROPAS EKONOMIKAS ZONĀ

1. Izcelsmes apliecinājumus, ko pienācīgā kārtībā izdevusi kāda EBTA valsts vai Jaunā līgumslēdzēja puse, ievērojot starp EBTA valstīm un Jauno līgumslēdzēju pusi noslēgto preferenču nolīgumu vai ievērojot vienpusējus EBTA valsts vai Jaunās līgumslēdzējas puses tiesību aktus, uzskata par apliecinājumu preferenciālai EEZ izcelsmei, ja:

a) izcelsmes apliecinājums un transporta dokumenti ir izsniegti ne vēlāk kā dienu pirms Jaunās līgumslēdzējas puses pievienošanās Eiropas Savienībai;

b) izcelsmes apliecinājums ir iesniegts muitas iestādēm četros mēnešos no Nolīguma spēkā stāšanās dienas.

Ja preces ir deklarētas ievešanai no EBTA valsts vai Jaunās līgumslēdzējas puses attiecīgi Jaunās līgumslēdzējas puses valstī vai EBTA valstī pirms datuma, kad Jaunā līgumslēdzēja puse pievienojusies Eiropas Savienībai, tad atbilstoši labvēlības režīmam, kāds tobrīd ir bijis spēkā starp EBTA valsti un Jauno līgumslēdzēju pusi, saskaņā ar šo režīmu retrospektīvi izsniegtu izcelsmes apliecinājumu var arī pieņemt EBTA valstīs vai Jaunajā līgumslēdzējā pusē, ja to iesniedz muitas iestādēm četru mēnešu laikā pēc Nolīguma stāšanās spēkā.

2. EBTA valstis, no vienas puses, un Horvātijas Republika, no otras puses, ir pilnvarotas saglabāt derīgumu atļaujām, ar kurām piešķirts "apstiprināta eksportētāja" statuss saistībā ar nolīgumiem, kas noslēgti starp EBTA valstīm, no vienas puses, un Horvātijas Republiku, no otras puses, ja apstiprinātie eksportētāji piemēro EEZ izcelsmes noteikumus.

Vēlākais gada laikā pēc Nolīguma spēkā stāšanās EBTA valstis un Horvātijas Republika šīs atļaujas aizstāj ar jaunām atļaujām, kas izdotas saskaņā ar Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 4. protokola nosacījumiem.

3. EBTA valstu un Jaunās līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes pieņem pieprasījumus veikt turpmākas pārbaudes izcelsmes apliecinājumiem, kas izdoti saskaņā ar 1. un 2. punktā minētajiem preferenču nolīgumiem un labvēlības režīmiem, taču ne ilgāk kā trīs gadus pēc attiecīgā izcelsmes apliecinājuma izdošanas, un minētās iestādes var izteikt šādu pieprasījumu trīs gadus pēc izcelsmes apliecinājuma pieņemšanas.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR LIHTENŠTEINAS SEKTORĀLAJIEM PIELĀGOJUMIEM PERSONU BRĪVAS PĀRVIETOŠANĀS JOMĀ

Pašreizējās līgumslēdzējas puses un Jaunā līgumslēdzēja puse,

‑ atsaucoties uz EEZ līguma V un VIII pielikumā minētajiem sektorālajiem pielāgojumiem Lihtenšteinai personu brīvas pārvietošanās jomā, kas ieviesti ar EEZ Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 191/1999 un grozīti ar 2003. gada 14. oktobra Nolīgumu par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā,

‑ ņemot vērā, ka pašlaik daudzi ES un EBTA valstu pilsoņi vēlas dzīvot Lihtenšteinā, pārsniedzot imigrācijas maksimālo kapacitāti, kas noteikta iepriekš minētajos sektorālajos pielāgojumos,

‑ ņemot vērā to, ka ar Horvātijas dalību EEZ palielināsies to pilsoņu skaits, kuri būs tiesīgi īstenot brīvas personu pārvietošanās tiesības, kas paredzētas EEZ līgumā,

vienojas, pārskatot EEZ līguma V un VIII pielikumu sektorālos pielāgojumus, pienācīgi ņemt vērā šo faktisko stāvokli, kā arī to, ka Lihtenšteinas uzņemšanas spēja nav mainījusies.

KOPĪGS PAZIŅOJUMS PAR 38.B PROTOKOLĀ MINĒTAJĀM PRIORITĀRAJĀM JOMĀM

Pašreizējās līgumslēdzējas puses un Jaunā līgumslēdzēja puse atgādina, ka uz Horvātiju attiecas ne visas no 38.b protokola 3. pantā minētajām prioritārajām jomām.

KOPĪGS PAZIŅOJUMS PAR FINANŠU IEMAKSĀM

Pašreizējās līgumslēdzējas puses un Jaunā līgumslēdzēja puse vienojas, ka finanšu iemaksu mehānismi, par kuriem notikusi vienošanās saistībā ar EEZ paplašināšanos, neiegūs precedenta statusu pēc tam, kad 2014. gada 30. aprīlī beigsies to darbības termiņš.

CITAS VIENAS VAI VAIRĀKU LĪGUMA LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU DEKLARĀCIJAS

EBTA VALSTU VISPĀRĒJĀ KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA

EBTA valstis ņem vērā deklarācijas, kas attiecas uz EEZ līgumu un ir pievienotas nobeiguma aktam Līgumam starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungāriju, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Republiku, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstis) un Horvātijas Republiku par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai.

EBTA valstis uzsver, ka deklarācijas, kas attiecas uz EEZ līgumu un ir pievienotas iepriekšējā daļā minētajam nobeiguma aktam, nevar interpretēt vai piemērot veidā, kas būtu pretrunā Pašreizējo līgumslēdzēju pušu un Jaunās līgumslēdzējas puses saistībām, kas izriet no šā Nolīguma vai no EEZ līguma.

________________


PAPILDPROTOKOLS NOLĪGUMAM STARP NORVĒĢIJAS KARALISTI UN EIROPAS SAVIENĪBU PAR NORVĒĢIJAS FINANŠU MEHĀNISMU LAIKPOSMAM NO 2009. GADA LĪDZ 2014. GADAM SAISTĪBĀ AR HORVĀTIJAS REPUBLIKAS DALĪBU EIROPAS EKONOMIKAS ZONĀ

EIROPAS SAVIENĪBA

un

NORVĒĢIJAS KARALISTE,

ŅEMOT VĒRĀ Nolīgumu starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2009. līdz 2014. gadam,

ŅEMOT VĒRĀ Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā,

IR NOLĒMUŠAS iekļaut Horvātijas Republiku spēkā esošajā Norvēģijas finanšu mehānismā laikposmam no 2009. gada līdz 2014. gadam

UN NOSLĒGT ŠO PROTOKOLU.

1. PANTS

1. Līgumu starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2009. gada līdz 2014. gadam, turpmāk "Nolīgums", mutatis mutandis piemēro Horvātijas Republikai.

2. Neatkarīgi no 1. punkta noteikumiem nepiemēro Nolīguma 3. panta 2. un 3. punktu.

3. Neatkarīgi no 1. punkta noteikumiem nepiemēro Nolīguma 6. pantu. Ja ir pieejami nerezervēti Horvātijas Republikas līdzekļi, tos pārdales kārtībā nepiešķir citām saņēmējvalstīm.

2. PANTS

Papildu finansiālais atbalsts Horvātijas Republikai laikposmā no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. aprīlim ieskaitot ir 4,6 miljoni euro; tas ir pieejams saistību izpildei kā viena daļa no dienas, kad spēkā stājas Nolīgums par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā vai nolīgums par minētā nolīguma un šī protokola provizorisku piemērošanu.

3. PANTS

Puses šo protokolu ratificē vai apstiprina atbilstīgi savām procedūrām. Ratifikācijas vai apstiprināšanas instrumentus deponē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā.

Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad deponēts pēdējais ratifikācijas vai apstiprināšanas dokuments, ja ir deponēts arī Nolīguma par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā ratifikācijas vai apstiprināšanas dokuments.

4. PANTS

Šī protokola oriģinālu vienā eksemplārā angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un norvēģu valodā deponē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā, kurš izsniegs apliecinātu kopiju katrai Pusei; visi teksti ir vienlīdz autentiski.


PAPILDPROTOKOLS
NOLĪGUMAM STARP EIROPAS EKONOMIKAS KOPIENU UN ISLANDI SAISTĪBĀ AR HORVĀTIJAS REPUBLIKAS PIEVIENOŠANOS EIROPAS SAVIENĪBAI

EIROPAS SAVIENĪBA

un

ISLANDE,

ŅEMOT VĒRĀ Nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi, kas parakstīts Briselē 1972. gada 22. jūlijā, turpmāk tekstā "Nolīgums", un pašreizējo tirdzniecības režīmu, kas starp Islandi un Kopienu pastāv attiecībā uz zivīm un zivsaimniecības produktiem,

ŅEMOT VĒRĀ Papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi par īpašiem noteikumiem, kas piemērojami dažu zivju un zivsaimniecības produktu importam Savienībā laikposmā no 2009. līdz 2014. gadam,

ŅEMOT VĒRĀ Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai,

ŅEMOT VĒRĀ Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā,

ŅEMOT VĒRĀ pašreizējo tirdzniecības režīmu, kas starp Islandi un Horvātijas Republiku pastāv attiecībā uz zivīm un zivsaimniecības produktiem,

IR NOLĒMUŠAS, kopīgi vienojoties, noteikt pielāgojumus Nolīgumā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai,

UN NOSLĒGT ŠO PROTOKOLU.

1. PANTS

Nolīguma, tajā ietilpstošo pielikumu un protokolu, kā arī tam pievienotā nobeiguma akta un deklarāciju teksts tiek sagatavots horvātu valodā, un minētie teksti ir autentiski tāpat kā oriģināli. Horvātu valodas tekstu apstiprina Apvienotā komiteja.

2. PANTS

1. Šajā protokolā ir noteikti īpaši noteikumi, ko piemēro konkrētu Islandes izcelsmes zivju un zivsaimniecības produktu importam Eiropas Savienībā.

2. Šā protokola 3. pantā paredzētos tarifu kvotu apjomus piemēro 10 mēnešu laikposmam no datuma, kad Horvātija pievienojās Eiropas Savienībai, līdz datumam, kad beidzas 2009.‒2014. gada EEZ Finanšu mehānisms (no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. aprīlim). Minētā laikposma beigās kvotu apjomus pārskata, ņemot vērā visas attiecīgās intereses.

3. Tarifu kvotas piemēro no dienas, kurā sākas šā protokola provizoriskā piemērošana saskaņā ar 4. panta 3. punktā paredzētajām procedūrām, un kvotas no attiecīgās dienas ir pieejamas 12 mēnešus.

3. PANTS

Savienība piešķir šādas papildu ar muitas nodokli neapliekamas tarifu kvotas Islandes izcelsmes produktiem:

‒ Saldēti Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus) (KN kods 0306 15 90), 60 tonnu tīrsvara.

‒ Svaigas vai atdzesētas Atlantijas jūras asaru (Sebastes spp.) filejas (KN kods 0304 49 50), 100 tonnu tīrsvara.

4. PANTS

1. Līgumslēdzējas puses šo protokolu ratificē vai apstiprina atbilstīgi savām procedūrām. Ratifikācijas vai apstiprināšanas instrumentus deponē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam.

2. Protokols stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā ratifikācijas vai apstiprināšanas instrumenta deponēšanas, ja ir deponēti arī šādu saistītu nolīgumu ratifikācijas vai deponēšanas instrumenti:

i) Nolīgums par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā;

ii) Papildprotokols Nolīgumam starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2009. gada līdz 2014. gadam saistībā ar Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā;

iii) Papildprotokols Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai.

3. Līdz šā panta 1. un 2. punktā minēto procedūru pabeigšanai šo protokolu piemēro provizoriski no trešā mēneša pirmās dienas pēc datuma, kad deponēts pēdējais paziņojums par to.

5. PANTS

Šis protokols ir sagatavots vienā oriģinālā eksemplārā angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un islandiešu valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski; protokolu deponē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam, kurš izsniegs apliecinātu kopiju katrai Pusei.


PAPILDPROTOKOLS
NOLĪGUMAM STARP EIROPAS EKONOMIKAS KOPIENU UN NORVĒĢIJAS KARALISTI SAISTĪBĀ AR HORVĀTIJAS REPUBLIKAS PIEVIENOŠANOS EIROPAS SAVIENĪBAI

EIROPAS SAVIENĪBA

un

NORVĒĢIJAS KARALISTE,

ŅEMOT VĒRĀ Nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti, kas parakstīts 1973. gada 14. maijā, turpmāk tekstā "Nolīgums", un pašreizējo tirdzniecības režīmu, kas starp Norvēģiju un Kopienu pastāv attiecībā uz zivīm un zivsaimniecības produktiem,

ŅEMOT VĒRĀ Papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti par īpašiem noteikumiem, kas piemērojami dažu zivju un zivsaimniecības produktu importam Savienībā laikposmā no 2009. līdz 2014. gadam, un jo īpaši tā 1.pantu,

ŅEMOT VĒRĀ Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai,

ŅEMOT VĒRĀ Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā,

ŅEMOT VĒRĀ pašreizējo tirdzniecības režīmu, kas starp Norvēģiju un Horvātijas Republiku pastāv attiecībā uz zivīm un zivsaimniecības produktiem,

IR NOLĒMUŠAS, kopīgi vienojoties, noteikt pielāgojumus Nolīgumā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai,

UN NOSLĒGT ŠO PROTOKOLU.

1. PANTS

Nolīguma, tajā ietilpstošo pielikumu un protokolu, kā arī tam pievienotā nobeiguma akta un deklarāciju teksts tiek sagatavots horvātu valodā, un minētie teksti ir autentiski tāpat kā oriģināli. Horvātu valodas tekstu apstiprina Apvienotā komiteja.

2. PANTS

1. Šajā protokolā ir noteikti īpaši noteikumi, ko piemēro konkrētu Norvēģijas izcelsmes zivju un zivsaimniecības produktu importam Eiropas Savienībā.

2. Šā protokola 3. pantā paredzēto tarifu kvotas apjomu piemēro 10 mēnešu laikposmam no datuma, kad Horvātija pievienojās Eiropas Savienībai, līdz datumam, kad beidzas 2009.-2014. gada EEZ Finanšu mehānisms (no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. aprīlim). Minētā laikposma beigās kvotas apjomu pārskata, ņemot vērā visas attiecīgās intereses.

3. Tarifu kvotu piemēro no dienas, kurā sākas šā protokola provizoriskā piemērošana saskaņā ar 4. panta 3. punktā paredzētajām procedūrām, un kvota no attiecīgās dienas ir pieejama 12 mēnešus.

4. Protokola 3. pantā minētajai tarifu kvotai piemēro izcelsmes noteikumus, kas minēti Nolīguma 3. protokolā.

3. PANTS

Savienība piešķir šādu jaunu papildu ar muitas nodokli neapliekamu tarifu kvotu:

- Siļķe, ar garšvielām un/vai konservēta ar etiķi, sālījumā (KN kodi ex 1604 12 91, ex 1604 12 99), 1400 tonnas sausā tīrsvara.

4. PANTS

1. Puses šo protokolu ratificē vai apstiprina atbilstīgi savām procedūrām. Ratifikācijas vai apstiprināšanas instrumentus deponē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam.

2. Protokols stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā ratifikācijas vai apstiprināšanas instrumenta deponēšanas, ja ir deponēti arī šādu saistītu nolīgumu ratifikācijas vai deponēšanas instrumenti:

i) Nolīgums par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā;

ii) Papildprotokols Nolīgumam starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2009. gada līdz 2014. gadam saistībā ar Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā;

iii) Papildprotokols Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai.

3. Līdz šā panta 1. un 2. punktā minēto procedūru pabeigšanai šo protokolu piemēro provizoriski no trešā mēneša pirmās dienas pēc datuma, kad deponēts pēdējais paziņojums par to.

5. PANTS

Šis protokols ir sagatavots vienā oriģinālā eksemplārā angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un norvēģu valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski; protokolu deponē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam, kurš izsniegs apliecinātu kopiju katrai Pusei.