Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Daugavpilī 2015.gada 30.janvārī (prot. Nr.2, 7.§)

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā
" 7.panta sesto daļu, 9.panta
pirmās daļas 4.punktu, 14.panta pirmās daļas
1.punkta "c" apakšpunktu, 14.panta pirmās daļas
6.punktu, 14.panta septīto daļu, 15.pantu, 24.pantu,
likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām
" 5.panta ceturto daļu, 10.panta
otro daļu, likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 26.pantu

Izdarīt grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (Latvijas Vēstnesis, 2007., Nr.189, 2008., Nr.165, 2010., Nr.28, 2013., Nr.169, 2014., Nr.254), papildinot noteikumus ar 17.1punktu šādā redakcijā:

"17.1 Šo noteikumu noteiktajā kārtībā palīdzību īrētās pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamo pašvaldībai dzīvojamo telpu ar lielāku platību pašvaldība sniedz daudzbērnu ģimenēm, kuru aizgādībā ir ne mazāk kā trīs nepilngadīgi bērni un vienlaicīgi:

17.11. nav parādā par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem un maksa par tiem tika veikta pilnā apmērā ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešus;

17.12. pašvaldība, apsekojot telpu, konstatēja, ka dzīvojamā telpa ir uzturēta pienācīgā kārtībā un atbilstoši īres līgumā noteiktajam ir veikts šīs telpas kārtējais remonts;

17.13. īrējamā dzīvojamā telpa tiks nodota pašvaldībai."

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.LāčplēsisDaugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldība īpaši atbalsta daudzbērnu ģimeni un sniedz tai palīdzību.

Saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 15.pantu pašvaldības saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personas kategorijas, kurām sniedzama palīdzība vispārējā kārtībā.

Atbalstot daudzbērnu ģimenes, tiek paplašināts personu loks palīdzības sniegšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumu tiek paplašināts personu loks palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notika ar pašvaldības atbildīgajiem speciālistiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis