Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.35

Daugavpilī 2014.gada 11.decembrī (prot. Nr.27, 19.§)

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Apstiprināti ar Daugavpils pilsētas domes
2014.gada 11.decembra lēmumu Nr.599

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā
" 7.panta sesto daļu,
9.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta pirmās daļas
1.punkta "c" apakšpunktu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu,
14.panta septīto daļu, 15.pantu, 24.pantu,
likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām
" 5.panta ceturto daļu,
10.panta otro daļu, likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 26.pantu

Izdarīt grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (Latvijas Vēstnesis, 2007., Nr.189, 2008., Nr.165, 2010., Nr.28, 2013., Nr.169), papildinot noteikumus ar 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. daudzbērnu ģimenēm, kuru aizgādībā ir ne mazāk kā pieci nepilngadīgi bērni un kuram dzīvesvieta deklarēta nepārtraukti pēdējo desmit gadu laikā Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, ar nosacījumu, ja pēdējo piecu gadu laikā:

6.3.1. tās īrē pašvaldībai vai lejupejošo/augšupejošo radinieku īpašumā piederošo dzīvojamo telpu, kurā kopēja platība ir ne lielāka kā 9 (deviņi) m2 uz vienu cilvēku vai arī tādu dzīvojamo telpu, ka vienā istabā jādzīvo pretēja dzimuma personām, kuras vecākas par deviņiem gadiem (izņemot laulātos);

6.3.2. tās īrē dzīvojamo telpu privātpersonas īpašumā;

6.3.3. kuru īpašumā ir viens dzīvoklis ar kopēju platību ne lielāku kā 9 (deviņi) m2 uz vienu cilvēku vai arī tādu dzīvojamo telpu, ka vienā istabā jādzīvo pretēja dzimuma personām, kuras vecākas par deviņiem gadiem (izņemot laulātos).".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.LāčplēsisDaugavpils pilsētas domes 2014.gada 11.decembra saistošo noteikumu Nr.35 "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldība īpaši atbalsta daudzbērnu ģimeni un sniedz tai palīdzību.

Saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 15.pantu pašvaldības saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personas kategorijas, kurām sniedzama palīdzība vispārējā kārtībā.

Atbalstot daudzbērnu ģimenes, tiek paplašināts personu loks palīdzības sniegšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumu tiek paplašināts personu loks palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notika ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, pašvaldības atbildīgajiem speciālistiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis