Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17

Jūrmalā 2014.gada 10.jūlijā

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 10.1.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1.15. integrācijas lietu komiteja 5 locekļu sastāvā;"

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 37.7 punktu šādā redakcijā:

"37.7 Integrācijas lietu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus par sabiedrības integrācijas lietām Jūrmalas pilsētas pašvaldībā un sniedz atzinumus par tiem."

3. Saistošo noteikumu pielikumu Nr.1 (pašvaldības pārvaldes struktūra) izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis1.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības
2014.gada 10.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.17
(prot. Nr.11, 6.p)Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.17 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Ar grozījumiem tiek precizēta pašvaldības lēmējvaras struktūra, papildinot nolikumu ar Integrācijas lietu komiteju.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar grozījumiem tiek precizēta pašvaldības lēmējvaras struktūra un nolikuma pielikumā esošā struktūrshēma.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu projekta īstenošanas nodrošināšanai ir nepieciešami grozījumi pašvaldības atlīdzības fonda ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējā kārtība netiek mainīta.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

05.08.2014