Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Rēzeknē 2014.gada 28.februārī (prot. Nr.25, 21.p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2011.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3.panta otro un trešo daļu,
Ministru kabineta noteikumu Nr.275 "Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un
kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta
" 6.punktu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 2011.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr.22) (turpmāk - noteikumi) šādu grozījumu:

1.1. Papildināt 7.punktu ar 7.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.12. transporta pakalpojums."

1.2. Papildināt noteikumus ar XIII.1 nodaļu šādā redakcijā:

"XIII.1 Transporta pakalpojums

124.1 Transporta pakalpojumu sniedz Pārvaldes struktūrvienība: Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs (Rēznas ielā 41, Rēzeknē, LV-4601).

124.2 Tiesības saņemt transporta pakalpojumu ir personai, kura saņem aprūpes mājās pakalpojumu, nokļūšanai uz ārstniecības iestādi vai pirti, kas atrodas Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

124.3 Transporta pakalpojumi tiek nodrošināti transporta brīvajā laikā.

124.4 Lai saņemtu transporta pakalpojumu, persona vēršas Aprūpes mājās birojā un iesniedz iesniegumu par transporta pakalpojuma nepieciešamību.

124.5 Transporta pakalpojums tiek sniegts par maksu, kas noteikta ar Domes lēmumu, piemērojot piecdesmit procentu atlaidi."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2011.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas domes 2011.gada 23.decembra saistošie noteikumi Nr.28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldībā (turpmāk - Pašvaldība) pieejamo sociālo pakalpojumu veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību.
2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 1.punktu aprūpe mājās ir pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.

Atbilstoši Saistošo noteikumu 13.punktam Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesības saņemt pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas darbus pamatvajadzību apmierināšanai un veikt savu personisko aprūpi.

Lai veicinātu veselības un higiēnas pakalpojumu pieejamību minētajām personām, tādējādi nodrošinot minēto personu aprūpi, ir nepieciešams sniegt tām palīdzību nokļūšanai uz ārstniecības iestādi vai pirti.

3.Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Veicot grozījumus saistošajos noteikumos, tiek noteikta sociālā pakalpojuma - transporta pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtība personām, kuras saņem aprūpes mājās pakalpojumu.
4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Neietekmē. Transporta pakalpojums tiks sniegts pa maksu, kas noteikta ar Rēzeknes pilsētas domes lēmumu.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
6. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Neietekmē.
7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, Ministru kabineta noteikumu Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta", likums "Par pašvaldībām".
8.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ir ievietots Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā www.rezekne.lv, sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

29.03.2014