Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.97

Rīgā 2014.gada 11.februārī (prot. Nr.23, 4.§)

Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.16, Nr.170, Nr.212; 2014, Nr.3) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 4.18.3.apakšpunktā skaitli un simbolu "75%" ar skaitli un simbolu "70%";

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 37.1punktu šādā redakcijā:

"37.1 Par 2014.gadu atvieglojumus piešķir par pašvaldības kapitālsabiedrības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajiem likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem objektiem, ja īres tiesības uz šiem objektiem nav nostiprinātas zemesgrāmatā - 90%. Atvieglojumi tiek piešķirti, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.UšakovsPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2014.gada 11.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.97 "Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar grozījumiem Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" (turpmāk - saistošie noteikumi) paredzēts noteikt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par pašvaldības kapitālsabiedrībām piederošajām vai tiesiskajā valdījumā esošajām dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, gadījumos, ja īres tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

1) Ar grozījumiem likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī, noteikts, ka gadījumos, kad īres tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā, komersantiem par telpām, kas paredzētas dzīvošanai, ir jāaprēķina nekustamā īpašuma nodoklis 1,5% apmērā. Viens no pašvaldības uzdevumiem ir palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājumu risināšanā un Rīgas iedzīvotāju interesēm atbilstoša dzīvojamā fonda attīstības koncepcijas īstenošana. Ar pašvaldības kapitālsabiedrību starpniecību tiek nodrošināta mājokļu objektu būvniecība un atjaunošana. Pašvaldības kapitālsabiedrības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošie dzīvokļi tiek izīrēti rīdziniekiem, kas reģistrēti palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā. Pašvaldību kapitālsabiedrību īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošie nekustamie īpašumi, īstenojot pašvaldības funkcijas par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā, būtu apliekami ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā gadījumos, kad īres tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā, un saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" normām īrniekam ir jāsedz izīrētājam (pašvaldības kapitālsabiedrībai) nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi. Lai 2014.gadā samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu īrniekiem, kas īrē no pašvaldības kapitālsabiedrības dzīvojamās telpas, ir nepieciešams papildināt saistošos noteikumus, paredzot atvieglojumus par pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajiem likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem objektiem. Savukārt turpmāk šis jautājums risināms, izdarot attiecīgus grozījumus Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.197 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā", paredzot iepriekšminētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem piemērot "mājokļa" nodokļa likmi.

2) Grozāmo saistošo noteikumu 4.18.3.apakšpunktā nepieciešams labot pārrakstīšanās kļūdu, ņemot vērā, ka likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta ceturtā daļa neparedz atvieglojumu piemērošanu 75% apmērā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu 37.1punktā noteiktajiem objektiem piešķirto atvieglojumu ietekme uz budžetu - 714 000 euro.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Veikta sarakste ar Rīgas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas pilsētbūvnieks" par atvieglojumu piešķiršanu.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs